Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 182 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nejen filcové pantofle aneb průvodcovská praxe za normalizace
Špačková, Kateřina ; Indrová, Martina (vedoucí práce) ; Jordánová, Květa (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje průvodcovské praxi za normalizace a těsně po ní, jelikož tendence započaté za normalizace trvaly i dále. Cílem práce je přiblížit, jak v tomto období vypadaly komentované prohlídky na hradech a zámcích a s čím se setkávali návštěvníci, kteří na ně zavítali. V práci jsou postihnuty různé aspekty prezentace památek. Pozornost je věnována osobě průvodce, charakteru interiérových instalací a expozic i obsahové stránce výkladu. Zároveň se práce dotýká i zpětné vazby tehdejších návštěvníků památek, propagaci památek skrze média a legislativě památkové péče spolu s vládními usneseními, které se prezentace památek nějakým způsobem dotýkaly. Pro práci byla učiněna několikastupňová rešerše primárních i sekundárních pramenů nejrůznějšího druhu a původu včetně audiovizuálních zdrojů nebo provedených výzkumů. Jednotlivé zdroje byly podrobeny kritice, analyzovány a vzájemně komparovány. Zároveň byl pro účely výzkumu realizován i řízený rozhovor s pamětnicí. Některá zjištění o prezentaci památek za normalizace byla porovnána i s výsledky nedávných výzkumů týkajících se současné podoby interpretace našich památek. V rámci výzkumu jsou ověřovány tři hypotézy. První spočívá v předpokladu, že byla normalizační prezentace památek ovlivněna politicko-ideovým směřováním naší země. Práce...
Zpracování DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu
Nestrojil, Martin ; Janík, Daniel (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zpracováním DPS silových a datových rozvodů pro historickou a památkově chráněnou budovu. V úvodu práce jsou popsána teoretická témata, která souvisí s touto problematikou. Jedná se o požadavky na projektanty a projektování, druhy projektů, legislativu a normy. Dále je zde popsáno, jak je možné ukládat elektrické rozvody, jak vypracovat protokol o vnějších vlivech a další témata související s projektováním. Poté následuje popis návrhu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro konkrétní historickou budovu. V rámci praktické části je vypracována kompletní projektová dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro tuto budovu obsahující technickou zprávu, protokol o vnějších vlivech, půdorysy objektu s elektroinstalací, plány zapojení všech rozvaděčů a bloková schémata. Cílem práce je seznámit se s teorií ohledně projektování a poté prakticky vytvořit projektovou dokumentaci pro historickou budovu.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Pitáková, Martina ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická koncepce, která orientuje návrh k centru a k zámku. Návrh je tvořen třemi pilíři – funkcemi: náměstí – kultura, park – relaxace a bydlení. Náchod má v řešeném území velký potenciál. Mou snahou bylo ho pochopit a vytvořit území v centru, které bude mít výrazný městotvorný charakter a posílí jádro – centrum města.
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Valchová, Jana ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem zadání byl návrh heraldické zoo v areálu bývalého zámeckého parku a sadů Horního Hradu, který se nachází několik kilometrů od Karlových Varů. Heraldika je věda, zabývající se rodovými znameními. Konkrétně se tedy bude jednat o zoo zaměřenou na zvířata, které se na českých erbech v minulosti znázorňovala. Návrh vychází z okolních vztahů členitého terénu a je ovlivněn kontextem historické památky hradu, který je mohutnou dominantou veškerých výhledů do krajiny.
Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice
Vršanová, Dominika ; Kopečková, Petra (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je revitalizace zámeckého objektu a přilehlého okolí, který se nachází ve středu obce s návazností na hospodářské objekty pivovaru a mlýna, které byly součástí dřívějšího hospodářského dvora ve Velkých Němčicích. Vizí pro tuto práci je napomoci dalšímu rozvoji obce, zlepšit kvalitu veřejných prostor a vzdechnout jim nový život. Vzhledem k současnému stavu centra i zámečku, se cílem stala celková obnova objektu s návazností na okolí a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v centru městyse. Práce navrhuje ideje pro možné zásahy a změny, které budou mít za výsledek, že se zámeček a okolí stane novým živoucím centrem obce a vloží se do něj nové funkce, které tomuto historickému objektu navrátí jeho původní důležitost. Na základě předchozích analýz, konzultace s městskými zastupiteli a dalšími odborníky přes dopravu, zeleň a památkovou péči, byl vytvořen návrh s vnitřními i venkovními úpravami zámečku a přilehlého prostranství.
Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově
Jochcová, Barbora ; ČKAIT, Petr Kunc, autorizovaný inženýr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Studie se zabývá objektem zámku Moravský Krumlov a přilehlé budovy bývalé zámecké konírny. Nové funkční využití má za cíl navrátit do zámeckého areálu život a zastavit jeho chátrání. Objekt je využit polyfunkčně s důrazem na jeho historicky poslední slavnou etapu spojenou s cyklem Slovanská Epopej od malíře Alfonse Muchy. Velkou část objektu zabírá galerie a výstavní plochy. S galerií a uměním souvisí i další část stavby tzv. umělecký inkubátor, který by měl poskytnout zázemí pro práci i bydlení umělců. V objektu zámku se také nachází sál pro pořádání kulturních akcí, malé centrum pro volnočasové aktivity a několik bytů. Objekt konírny je využit jako penzion s restaurací. Důležitou součástí areálu je dvůr předzámčí, uzavřený ohradní zdí, kde vznikne venkovní expozice nazvaná Příběh Epopeje.
Revitalizace zámku v Uherčicích
Křídová, Nikola ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie a funkčním využitím areálu zámku v Uherčicích s ohledem na jeho charakter, umístění v krajině a v obci, památkovou ochranu a požadavky vložených funkcí, ale i na vytvoření nových příležitostí, jak pro návštěvníky, tak pro znovu zapojení do života obyvatel Uherčic. A to jako místo odpočinku, vzdělávání, nalezení pracovního uplatnění a jako opětovné centrum oblasti. Součástí práce je návrh úpravy vybrané části zámku a parku, ve kterém je navržena obnova francouzské zahrady na svém původním místě, přestavba bývalé oranžerie a novostavba skleníku. Přestavba bude připojena na zahradnictví s bytem pro zahradníka. Druhý skleník doplňuje jednu z os zámku a je navržen pro největší leknín světa, Viktorii královskou. Ve vybrané části zámku jsem řešila hlavně jeho využití pro kulturní a společenské akce, které by se zde mohly konat, a zázemí, které by pro to bylo potřeba, včetně bytu pro krátkodobé ubytování návštěvníků těchto akcí. Mimo to je řešena vstupní část a provozní zázemí zámku s bytem kastelána a ubytováním pro průvodce.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Soška, Jakub ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce Řešení brownfields v rámci České republiky – Tepna Náchod, řeší nevyužívané území po bývalé textilní továrně v těsné blízkosti historického jádra města. Práce se zabývá analýzou současného stavu území, jeho problémy a návrhem nově urbánní struktury. Zaměřuje se na práci s veřejným prostorem, blokovou strukturou navazující na historické jádro a napojením území na jeho okolí. Cílem je vytvoření fungující městské struktury v zajímavé lokalitě města.
Velká příležitost pro městský zámek
Lyčková, Kateřina ; Schnapková, Radka (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Studie se zabývá rekonstrukcí a novým funkčním využitím zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Ten je v současné době v nevyužíván a chátrá. Majitelem zámku je město Hrušovany nad Jevišovkou. Vedení města podniká kroky k záchraně budovy. Návrh zohledňuje přání vedení města ohledně využití budovy a uspořádáním dispozic se snaží vyhovět dnešním požadavkům na provoz. Návrh se snaží vyzdvihnout architektonické hodnoty zámku a nabízí tak důstojné využití této památky.
Zámek Zdounky - památková obnova areálu
Franková, Tereza ; Kolouch, Jiří (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Cílem předkládané diplomové práce je vyhotovení architektonické studie na obnovu zámeckého areálu Zdounky, který se nachází nedaleko Kroměříže v oblasti Litenčické pahorkatiny. Zámecký areál zaujímá rozlohu přibližně 9 hektarů a nachází se zde čtyřkřídlý zámek, barokní sýpka, nová hospodářská budova se starým sadem a rozsáhlý krajinářský park v anglickém stylu s řadou drobných staveb jako například skleník, ledárna a mnoha cennými přírodními zajímavosti jakou je stará lipová alej či obnovená zámecká obora. Návrh respektuje záměr současných majitelů využívat areál jako centrum environmentálního vzdělávání mládeže a zpřístupnit ho široké veřejnosti se zájmem o přírodu a ekologii. Hlavním úkolem studie bylo tedy nalézt optimální urbanisticko-architektonické řešení pro tento záměr tak aby byla zachována památková a historická hodnota objektů a zároveň aby byly schopný plnit svoji novou funkci. Koncepce obnovy vychází z návaznosti na okolí, z historie, z památkové hodnoty jednotlivých objektů a z morfologie terénu. Celý areál je uspořádán tak aby působil jako jednotný celek s na sebe logicky navazujícími funkcemi. Hlavním vodítkem bylo rozdělení prostorů a objektů na veřejné, poloveřejné a soukromé. V návrhu je obnoven zámek, který je prostorem poloveřejným a soukromím. Slouží jako vzdělávací a ubytovací centrum a zároveň je zde zachováno bydlení majitelů, na které navazuje soukromá zahrada. Barokní sýpka je zrekonstruována a využita jako muzeum, ke které je dostavěna oranžérie se zázemím v podobě moštárny (formou kavárny) a prodejny s produkty místní výroby. Barokní sýpka společně s budovou oranžérie je prostorem, který je zpřístupněn široké veřejnosti, stejně jako zámecký park, skrz který je navržena okružní trasa kolem zámku. Pro potřeby vypracování diplomové práce bylo zapotřebí dohledat a překreslit staré projekční plány zámku, ověřit a zaznamenat jejich skutečný stav a zaměřit barokní sýpku, ke které nebyla dochována vůbec žádna projektová dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 182 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.