Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Mateřská škola v Pustiměři
Trněný, Jan ; Párová,, Jitka (oponent) ; Rusinová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Mateřská škola v Pustiměři“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází v západní části obce na mírně svažitém pozemku. Půdorysně odpovídá budova přibližně tvaru písmene „L“, kde jedno rameno má dvě nadzemní podlaží a druhé rameno jedno nadzemní podlaží. Jedná se o budovu zděnou, nepodsklepenou, zastřešenou plochou střechou. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. Mateřská škola je tvořena 3 odděleními, z nichž každé má kapacitu 20 dětí. Součástí budovy je i hospodářský úsek, úsek vedení a úsek pro logopedii a učebnu jazyků.
Stavební průzkum, diagnostika a návrh rekonstrukce objektu
Novotný, David ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum křídla A objektu na adrese Rumiště 8, Brno. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a jejich vyhodnocení pro určení základních vlastností zděných a dřevěných konstrukcí. V praktické části je diagnostický průzkum zpracován. Jeho součástí je určení materiálových charakteristik konstrukce. V závěru je provedeno zhodnocení konstrukce.
Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie
Mezei, Peter ; Sátora, Josef (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Na riešenom území navrhujem blokovú štruktúru v náväznosti na lokálnu mestskú štruktúru. V rámci navrhnutej urbanistickej štruktúry bol vybraný polyfunkčný objekt, ktorý v sebe spája mix mestských funkcií – obchodné podlažie v parteri a kancelárske priestory v 2.NP doplnené o 3 podlažia bývania so zastúpením nájomných bytov, bytov pre seniorov a bytov v privátnom vlastníctve. Ústredným prvkom objektu je pobytové átrium obkolesené pavlačami, terasami a balkónmi.
Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem
Hudečková, Kristína ; Růžička, Tomáš (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Terminál představuje spojení dvou věcí – vnitřního a vnějšího - města a okolí. Záměrem mé práce je plynule propojit hlavní pěší trasu z centra města s autobusovou a vlakovou dopravou. Aby toto spojení bylo co nejpřirozenější, je návrh terminálu založen na koncentraci hmoty v místě spojení a postupné difuzi směrem k městu a směrem k okolí. Terminál je navržen jako podélná stavba s jednou hlavní komunikací uprostřed dispozice. Prostor terminálu vymezuje dvacet ocelových rámů řazených za sebou ve směru osy propojení vlakové trati a pěší komunikace z centra města. Ocelový rám se tedy stává dominantním prvkem celé stavby. Rozdílné uzavírání úseků mezi jednotlivými rámy vytváří prostory různých charakterů a odlišné míry propustnosti.
Stavební průzkum a diagnostika objektu
Vítková, Barbora ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum zděných stěn a spojovacího mostu ve Východním příkopu hradu Špilberk. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a jejich vyhodnocení pro určení základních vlastností zděných konstrukcí. V praktické části je diagnostický průzkum zpracován. Jeho součástí je určení materiálových charakteristik konstrukce. V závěru je proveden návrh opatření na odstranění zjištěných poruch.
Rodinný dům
Vystrčil, Patrik ; Fiedlerová, Lucie (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Bakalářská práce ,,Rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržen na parcelách 790/17 a 792/1 v obci Horní Jasenka poblíž Vsetína. Rodinný dům se nachází v sousedství dvou již postavených rodinných domů. Jedná se o rodinný dům s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Dům je zděný, zcela podsklepen a zastřešen sedlovou střechou hambálkové soustavy.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Veselý, Josef ; Wahla, Ivan (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, typologickým souvislostem. Kontext se proto může zdát být něčím problematickým, avšak správné pochopení kontextu a vyložení důsledků vede jedině ke správnému cíli. Dům by měl mít všechny tyto souvislosti zakódovány ve své podstatě.
Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt
Gabriel, Jan ; Kopecký, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního objektu SO-01 bytový dům – sekce BI+BII (56 BJ). Nosný systém objektu je tvořen kombinací monolitických železobetonových konstrukcí a keramických tvárnic. Založení bytového domu je navrženo jako železobetonová základová vana s výztužnými žebry. Diplomová práce obsahuje textovou a přílohovou část.
Rodinný dům v pasivním standardu
Svoboda, David ; Jelínek, Petr (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Rodinný dům v pasivním standardu“ řeší návrh domu pro rodinné bydlení v souladu s platnou legislativou. Dvoupodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou je navržen na Vysočině na okraji rozvojové lokality Račerovice. Dům je založen na betonových pasech, nosnou kostru tvoří zdivo a stropy ze systému Porotherm od firmy Wienerberger, obvodové zdivo je zatepleno kamennou vlnou. Střecha je dle regulativů sedlová, k domu je přidružena zděná garáž s pultovou střechou.
Mateřská škola Uhřice
Ždánský, Adam ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá s povlakovou krytinou s atikou. Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží se nachází sklady a technologické zázemí. Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll. Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.