Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inženýrská optimalizace šroubového spoje zatíženého cyklicky
Pavlíček, Tomáš ; Kubík, Petr (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením životnosti cyklicky namáhaného šroubového spoje. Pro správné stanovení rozkmitu napětí ve šroubu je nezbytné znát přesně tuhostní konstantu spoje C. V rámci této práce bylo provedeno srovnání analytických přístupů pro její výpočet u spojení se zašroubovaným šroubem s hlavou. Na základě srovnání s numerickým řešením byl vyhodnocen jako nejpřesnější přístup podle normy VDI 2230. Dále byl posuzován vliv velikosti hodnoty předpětí na životnost šroubu. Bylo zjištěno, že optimální hodnota předpětí odpovídá stavu, kdy přesně dochází ke ztrátě sevření spojovaných součástí. Poslední část této práce byla zaměřena na konstrukční úpravy, které zlepší životnost spoje. Byly posuzovány tyto konstrukční úpravy: poddajný šroub, velkoplošná a distanční podložka. Nejvýraznějšího zvýšení životnosti bylo docíleno pomocí distanční podložky.
Ocelová rozhledna
Šenk, Josef ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, který je v jednotlivých patrech pootočen a druhá varianta, která má tvar rotačního hyperboloidu. Obě varianty byly posouzeny a porovnány. Byla vybrána první varianta, která byla podrobně zpracována. Celková výška rozhledny je 31,2m a maximální půdorysný rozměr je 6,9m. Celá konstrukce rozhledny je navržena z oceli S235 J2.
Konstrukční návrh zavěšení technických a zavazadlových schrán autobusu
Daněk, Lukáš ; Tůma, Jiří (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšení (pantů) pro dveře technických a zavazadlových schrán autobusu. Teoretická část je zaměřena na typy zavěšení a jejich možnosti. Praktická část se věnuje návrhovému procesu včetně analýzy soustavy pomocí výpočtů a měření. Je navrženo univerzální řešení použitelné pro různé rozměry dveří, které je zároveň schopné splnit požadavky na odvod vody a seřízení dveří. Výsledná sestava je pomocí výpočtů optimalizována a jsou zhodnoceny její přínosy a dopady.
Ocelová konstrukce rozhledny
Pavlas-Jirásek, Václav ; Horáček, Martin (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce rozhledny o výšce 35,5 m. Prvotní návrh je vypracován ve dvou variantách. První varianta je prostorová příhradová konstrukce, druhá varianta je plnostěnná vetknutá konzola. Pro detailní zpracování byla zvolena první varianta. Příhradová konstrukce má čtvercový průřez, proměnný po výšce. Šířka v patě je 6,6 m a v nejužším místě 3,6 m. Hlavními nosnými prvky jsou kloubově kotvené sloupy. Základním materiálem je ocel pevnostní třídy S355.
Zázemí rallyového týmu
Mikeš, Daniel ; Horáček, Martin (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové půdorysné rozměry konstrukce jsou 30 x 26 metrů. Konstrukce pro umístění administrativy je čtyřpodlažní budova. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 12 metrů a výška činí 14,5 metrů. Půdorysný rastr nosné konstrukce je 6 x 6 metrů. Výška jednoho podlaží je 3,5 metrů. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní budovy jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a tuhostí spřažených ocelobetonových konstrukcí stropů. Ke konstrukci administrativní budovy je připojena konstrukce servisní dílny. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 14 metrů a výška činí 10,5 metrů. Její příčná vazba je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů. Veškeré spoje včetně spoje v tuhém rámovém rohu konstrukce servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a vodorovných střešních příhradových ztužidel. Celá konstrukce je navržena z oceli pevnostní třídy S355.
Obchodní a nákupní centrum v Brně
Serbousková, Kateřina ; Sýkora, Karel (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova A má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,5 m. Ocelová konstrukce pultové střechy je navržena ve dvou variantách. Obě varianty jsou tvořeny plnostěnnými vaznicemi a příhradovými vazníky. Budova B je jednopodlažní s pultovou střechou dosahující výšky 8,1 m. Budova C je třípodlažní s plochou střechou. 1.NP má konstrukční výšku 4,5 m a zbylé dvě nadzemní podlaží 3,6 m, jež se shodují s budovou A. Ocelová konstrukce je tvořena ocelobetonovými spřaženými stropy a kloubově uloženými sloupy. U ztužidel byl pomocí nelinearit vyloučen tlak. Práce obsahuje návrh, posouzení nosné konstrukce a výpočet řešení směrných detailů. Vnitřní síly byly stanovené na základě statické analýzy ve výpočtovém programu SCIA Engineer.
Ocelová konstrukce výstavního pavilonu
Wawreczka, Karel ; Šmak, Milan (oponent) ; Štrba, Michal (vedoucí práce)
Předmětem práce bylo navrhnout zastřešení výstavního pavilonu o minimálních půdorysných rozměrech 45 x 50 m a minimální výšce 12 m. Navržené půdorysné rozměry konstrukce jsou 52,14 m x 70,00 m a výška nejvyššího bodu 18,68 m. Zastřešení bylo navrženo organického tvaru. Příčná vazba konstrukce je 3D vazník se dvěma dolními pásy a jedním horním. Tvar 3D vazníku se skládá ze tří, na sebe navazujících, kružnic o poloměrech 69,88 m, 12,43 m a 33,45 m. Mezi vazníky jsou vodorovná 3D ztužidla. Celá konstrukce je kloubově uložena.
Šroubový spoj turbodmychadla a hlavy válců
Kolivošková, Veronika ; Píštěk, Václav (oponent) ; Novák, Kamil (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je teoretický základ teórie skrutkových spojov a následná aplikácia na konkrétny problém skrutkového spoja, ktorý je súčasťou spaľovacieho motora preplňovaného turbodúchadlom, konkrétne medzi hlavou valcov a turbodúchadlom. Diplomová práca je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť je venovaná vybraným kapitolám z teórie skrutkových spojov ale aj spaľovacích motorov, ktorých znalosti sú podstatné pre ďalšie rozšírenie tejto práce. Ďalšia časť obsahuje informácie o tvorbe geometrického aj výpočtového modelu, na ktorom boli prevedené príslušné senzitívne analýzy, s cieľom zistiť príčinu povoľovania matice a skrutky v danej sústave. Na základe získaných poznatkov a ich posúdenia bola v poslednej časti tejto práce vytvorená samostatná metodika výpočtu obsahujúca opis parametrov, ktoré majú vplyv na tento nežiadúci jav, a ktoré je potrebné zahrnúť do analýz v prípade podobnej problematiky. Téma tejto záverečnej práce bola vytvorená v spolupráci so spoločnosťou ŠKODA Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, a spoločnosťou AUDI AG, Union-Straße 1, Ingolstadt.
Přístřešek restaurace s tanečním parketem
Horský, Vojtěch ; Šmak, Milan (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
V diplomové práci jsou vypracovány dvě varianty zastřešení tanečního parketu u restaurace s kulturním areálem v Dolní Jablonné. První varianta byla dřevěná konstrukce s vnitřním nosným obloukem z lepeného dřeva. Druhá varianta byl dvou kloubový ocelový rám. Tyto varianty byly předběžně posouzeny, vybrána byla varianta ze dřeva. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny prvky jako jsou krokev, lamelový oblouk, vaznička, kotvení a montážní spoje. Součástí práce je výkresová dokumentace skládající se z dispozičního výkresu, výkresu směrných detailů a kotevním plánem.
Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů
Žaba, Tomáš ; Náhlík, Luboš (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
V této diplomové práci je realizována výuková úloha na experimentální stanici pro měření veličin v předepjatém šroubovém spoji. V rámci její přípravy byla provedena inovace stanice vedoucí ke snadnějšímu a rychlejšímu realizování předpětí. Pro studenty byla navržena edukační úloha a dále byly vytvořeny podklady do výuky. Výuková úloha konkrétně spočívá v experimentálním ověření relace mezi utahovacím momentem a vzniklým předpětím. K ověření experimentu byl vytvořen MKP model, který simuluje deformaci přírub stanice při daném předpětí. V této práci jsou dále uvedeny informace o předepjatých šroubech, metody vyvození předpětí a metody kontroly předpětí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: