Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémové pojetí rizik spojených s vedením bankovního účtu
Hájková, Denisa ; Cupal, Martin (oponent) ; Janíček, Přemysl (vedoucí práce)
Základem diplomové práce je změnit nestandardní problémovou situaci na standardní s využitím zvýšení finanční gramotnosti klientů bank ve vztahu k vedení účtu. Literární rešerše je zaměřená na bankovní a technologické pojmy, dále je doplněna o znalosti týkající se rizika. Za hlavní přínos práce považuji vytvoření souboru jednotlivých rizik a jejich kategorizaci, která byla vytvořena na základě získané praxe. Dále bylo v diplomové práci provedeno dotazníkové šetření a následně statisticky zpracováno.
Užívané metodiky oceňování pro účely UniCredit Bank a ČSOB
Mareš, Miroslav ; Kavka, Milan (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou postupů při oceňování nemovitostí dle metodik používaných u bank UniCredit Bank a ČSOB. V diplomové práci je proveden popis zásad ocenění majetku, zmíněny jsou základní pojmy z bankovnictví. Je proveden podrobný rozbor, popis a srovnání metodik ocenění používanými vybranými bankami a metodikami používanými v běžné praxi odhadce, který zpracovává ocenění pro tyto bankovní ústavy. Na základě zjištěných skutečností je provedeno vyhodnocení jednotlivých metodik.
Analýza rizik v bankovním sektoru
Grycová, Jana ; Koblihová, Markéta (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika v bance Sberbank CZ, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je náhled do problematiky, historie a aktuálních trendů. Následně jsou vybrány metody, pomocí kterých je zpracována další část a v poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení zjištěných rizik v bance.
Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR
Hromek, Jan ; Henešová, Šárka (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v České republice a zhodnocením soudobých podmínek pro toto úvěrování s cílem vypracování doporučení pro fyzické osoby. Věnuje se teoreticko-právním aspektům poskytování úvěrů v soudobých podmínkách České republiky. Z těchto poznatků je prováděna analýza a komparace jednotlivých spotřebitelských úvěrů a uvedeny návrhy na zlepšení úvěrování a stanovení doporučení pro fyzické osoby.
The impact of Brexit on the activity of banks: 2013-2021 country by country reporting data
Hatalová, Lucia Mária ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Sivá, Soňa (oponent)
Odchod Spojeného království z Evropské unie patří mezi nejdůležitější události posledních let. Důsledky Brexitu, jmenovitě ztráta "passporting" práv v sek- toru služeb, nepříznivě ovlivnili mezinárodní obchod Velké Británie. Nové reg- ulace výrazně ztížili vstup britských podniku na evropský trh a naopak. Tato téze přispívá do existující literatury o dopadech Brexitu na finanční služby se zaměřením na bankovní sektor. Analýza využívá country-by-country reporting data o bankovní aktivitě 44 evropských bank z období 2013-2021. Bankovní obrat reprezentující aktivitu bank analyzuji pomocí gravity modelu za využití PPML a OLS metod. Analýza docházi k záveru, že obrat britských bank v zahraničí po Brexitu klesl o 24% v porovnání s obratem na území Spojeného království. Z toho vyplýva, že ztráta "passporting" práv a následné změny v regulacích přispěly ke snížení mezinárodních operací bank se sídlem ve Spo- jeném Království. Na druhou stranu, banky sídlíci v Evropské unii vykazaly o 30% vyšší obrat v partnerských zemích v porovnání s jejich domácím obratem. 1
Využití monetární politiky v simulátoru ekonomických nástrojů
PŘIBYL, Matěj
Tato práce popisuje měnovou politiku a využití jejích nástrojů v moderní ekonomice. Měnová politika je soubor nástrojů, které centrální banka státu používá k řízení celkové nabídky peněz a k podpoře hospodářského růstu a k uplatňování strategií. Nástroje, které jsou v této práci použity a popsány, jsou například operace na volném trhu, diskontní sazba a povinné minimální rezervy. Tyto nástroje se používají jako řešení náhodných událostí, které se v národním hospodářství vyskytují. Všechny tyto události jsou obsaženy ve scénáři, který popisuje a navrhuje správné použití ekonomických nástrojů. Hlavním cílem této práce je implementace skriptu do schématu. Diagram také obsahuje různé volby a možnosti řešení událostí obsažených v tomto diagramu. Například rostoucí inflace se řeší zvýšením úrokových sazeb. Výstupy této práce pomohou bankám řešit různé ekonomické události a mohou být také použity jako nástroj pro vzdělávání studentů na ekonomicky zaměřených školách.
IFRS 9 - a new approach to financial instruments reporting
Kumar, Sunny
Tato diplomová práce se zabývá novou klasifikací a oceňováním finančních nástrojů a kvantifikováním dopadů na bankovní organizace po aplikaci nového standardu IFRS 9. Protože IFRS 9 nahradil IAS 39, tato práce proto provádí průzkum a analýzu mechanismu účetního výkaznictví používaného před a po zavedení IFRS 9. Teoretická část práce vysvětluje klasifikaci a oceňování IFRS 9, kvalitativní srovnání mezi IAS 39 a IFRS 9 a různé dopady na organizace použitím nového standardu. Praktická část kvantifikuje tyto dopady analýzou finančních výkazů a zpráv, které mohou mít vliv na účinnost, kontrolu a výnosy 3 bankovních organizací z České republiky v jejich vykazování finančních nástrojů.
Zahraniční inspirace v marketingu bankovních institucí
DRDOVÁ, Jana
Hlavním tématem této bakalářské práce je popsat a analyzovat marketingové aktivity poskytovaných služeb a produktů bankovních institucí v zahraničí a České republice. Pro bakalářskou práci byly vybrány dvě banky z ČR - Komerční banka, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. Zástupcem z rakouského bankovního trhu byla zvolena Erste Bank. Práce je založena na datech získaných z výročních zpráv a webových stránek. Další data byla získána z rozhovorů se zástupci jednotlivých bank. V práci je obsažena teoretická část, kde se čtenář může seznámit s definicí marketingu, co je marketingová komunikace, jaké nové trendy v marketingové komunikaci jsou využity. Dále se práce zabývá porovnáním marketingových komunikací zvolených bank. Poté byla v práci popsána multikriteriální analýza, kde byla vybraná bodovací metoda. Analýza byla zaměřena na bodování webových stránek a následně na bodování instagramových stránek bank. Následně jsou zhodnoceny výsledky analýzy včetně doporučení. Doporučení by mohly zefektivnit marketingovou komunikaci na českém bankovním trhu.
Spotřebitelské chování generace Y na bankovním trhu
PETRENKO, Viktoriia
Diplomová práce se zabývá spotřebitelským chováním generace Y na bankovním trhu. Cílem této diplomové práce je zjistit klíčové faktory ovlivňující mladou generaci lidí od 18 do 34 let při výběru banky pomocí analýzy jejich rozhodovacího procesu a zpracovat doporučení pro banky působící na českém trhu. Teoretická část je věnována vymezení pojmů souvisejících se spotřebitelským chováním, faktory ovlivňující toto chování, klasifikací jednotlivých generací a podrobnější charakteristikou zvolené generace Y. Část praktická je soustředěna na vyhodnocení výsledků kvantitativního výzkumu a udělení doporučení pro banky působící na českém trhu. Doporučení se týkají snížení bankovních poplatků, vylepšení interpersonální komunikace a investic do umělé inteligence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.