Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 348 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hodnocení hospodaření zvolené obce
Fousek, Ondřej ; Zahradník, Petr (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale také finanční situace daného městyse. Středem bakalářské práce je pak investiční záměr, a to vybudování pozorovatelny na Krkonošské vyhlídce, financování projektu a možnosti dopadu provedení projektu na hospodaření městyse.
Testování vývoje podmínek a požadavků na poskytování retailových hypotečních úvěrů v průběhu krizového období
Zavadil, Marek ; Plachetská, Zuzana (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů v rámci krizového období v letech 2007 – 2014. Teoretická část se věnuje samotné problematice hypotečních úvěrů jako takových, ale také obecnými příčinami krize a dalšími aspekty, které vývoj ovlivnily. Analytická část již řeší příčiny a dopady krize na tento segment bankovního trhu, resp. jak se měnily podmínky a požadavky při poskytování hypotečních úvěrů v čase v rámci trhu České republiky.
Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky
Skovajsa, Radek ; Kryštof, Zdeněk (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce ve své teoretické části popisuje vývoj českého bankovnictví s důrazem na jeho porevoluční přerod v podmínkách tržní ekonomiky. Na konkrétní případové studii je demonstrován rozhodovací úvěrový proces banky, který je založen na metodice a postupech směřujících k maximální eliminaci úvěrového rizika. Současně je však prezentován i mírně modifikovaný subjektivní názor na rozhodnutí o konkrétním obchodním případu. Je zdůrazněno, že každé rozhodnutí banky musí být v souladu s pravidly ČNB. Závěr celé práce potvrzuje maximální úsilí tuzemských bank o minimalizaci rizik při svém rozhodovacím procesu, což se odráží i v současném stabilním vývoji českého bankovnictví.
Optimalizace postupu při žádosti o bankovní úvěr
Skovajsa, Radek ; Kořínková, Martina (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Práce vychází z teoretických východisek a praktických pracovních postupů bank při posuzování bonity klienta v českém tržním prostředí. Jsou stanoveny základní předpoklady úspěšnosti poskytnutí bankovního úvěru podnikatelskému subjektu, vyhodnocena důležitost získaných informací, jež jsou povinnou přílohou k žádosti o úvěr. Z pohledu banky je provedena detailní analýza ekonomiky klienta, identifikována rozhodující rizika a pozitiva finanční pozice žadatele o úvěr.
Návrh optimalizace financování vlastního bydlení
Hulewiczová, Monika ; Brauner, Roman (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace financování vlastního bydlení. Analyzuje současný trh nemovitostí a vývoj hypotečního trhu. Dále rozebírá hlediska posuzující efektivnost daného finančního produktu. Praktická část vyhodnocuje kritéria, kterými se lidé řídí při výběru finančního produktu, a další faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. Součástí je i modelový příklad zvoleného způsobu financování vlastního bydlení, který je zakončen návrhem optimalizace.
Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty
Pospíšilová, Marie ; Vitula, Pavel (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou provozního úvěrování podnikatelů. V práci je provedena analýza soudobých možností provozního úvěrování u subjektivně stanovených bank, a také výběr nejvhodnějšího produktu v konkrétních podmínkách fiktivního podnikatele. Na základě výsledků provedené analýzy a komparace je sestaveno pořadí bank a jimi poskytovaných produktů, které jsou vhodné pro fiktivního podnikatele.
Návrh způsobu financování bydlení klientů realitní kanceláře
Máčková, Zuzana ; Grmela, Jan (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na nejvýznamnější finanční produkty na trhu s nemovitostmi. První část pojednává o určitých druzích hypotečního úvěru, jeho zajištění, postupu při vyřízení a poplatcích za vyřízení, splatnosti a možnosti splácení úvěru. Zahrnuje také problematiku stavebního spoření, jeho funkce, účel, minimální doby spoření, úročení a v neposlední řadě i úvěr ze stavebního spoření. Druhá část práce se zaměřuje na nabídku hypotečních úvěrů, stavebních spoření a následnou komparaci těchto produktů na modelovém příkladu.
Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje
Hejda, Lukáš ; Slezák, Martin (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně dostupných informací je v návrhové části provedeno posouzení dvou scénářů budoucího vývoje Air Bank a. s. na základě výsledků ekonomického vyhodnocení. Scénáře jsou v diskuzní části rozebrány a dále vyvozeny důsledky dopadající na Air bank a. s. v případě naplnění uvedených scénářů. Právě scénář fúze je z ekonomického hlediska a dlouhodobé konkurenceschopnosti shledán výhodnějším.
Financování stavební zakázky z pohledu investora
Prostředník, Tomáš ; Zouhar, Matěj (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Teoretická část se zabývá stavebním trhem. Především se zaměřuje na účastníky stavebního trhu, vztahy mezi těmito účastníky a různé finanční zdroje. Dále se věnuje druhům stavebních zakázek podle různých kritérií. Praktická část pojednává o možnostech financování výstavby daného stavebního objektu hypotékou, kde je investorem manželský pár s jedním dítětem. Hypotéky jsou porovnávány podle předem stanovených podmínek a požadavků investora. Výsledkem praktické části je vyhodnocení a výběr nejvhodnější hypotéky.
Možnosti úvěrování právnických osob obchodními bankami a družstevními záložnami v soudobých podmínkách ČR
Vývoda, Roman ; Navrátil, Jiří (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi úvěrování právnických osob bankovními institucemi a družstevními záložnami. Zaměřuje se přitom na nabídku úvěrových produktů těchto institucí a její následné porovnání. Výsledkem práce je vyhodnocení jejich výhodnosti podle stanovených kritérií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 348 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.