Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 161 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automated Testing of Smart Card Authentication in GUI
Mach, Ondřej ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Peringer, Petr (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to automate testing of the most common use cases of smart card authentication in Red Hat Enterprise Linux (RHEL). These include logging in with GDM, using lock-on-removal feature in GNOME shell and unlocking the system. Because these use cases include interaction with the desktop manager, conventional testing tools cannot be used. A new module was added to an existing Python library to capture the screen and control the system under test. The implementation does not depend on a specific display server. A set of common test cases, which had been previously tested manually, was implemented. The solution will be used in Red Hat to test new releases of RHEL.
Autentizační rámec pro webové aplikace
Michalica, David ; Rychlý, Marek (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této práce je vytvořit mikroslužbu pro ověřování uživatelů a správu uživatelských účtů. Implementace servrové části je v jazyce C# a .NET frameworku. Uživatelské rozhraní je implementováno v jazyce Javascript s použitím knihovny React. Pro datovou vrstvu aplikace je využívána MySQL databáze, ale modulární návrh aplikace umožňuje po menších úpravách využívat jakýkoliv typ databáze. Pro ověřování se využívají tokeny JWT. Aplikace klientovi umožňuje přihlásit se pomocí účtů třetích stran, jako je například existující účet na Googlu.
Detekce krevního řečiště ruky v oblasti prstů za účelem detekce živosti
Šulavík, Jan ; Goldmann, Tomáš (oponent) ; Rydlo, Štěpán (vedoucí práce)
Biometrie jako oblast IT v poslední době nabývá na popularitě a různé biometrické metody se stávají běžnou součástí lidského života. Tato práce čtenáře v první řadě seznamuje s~biometrií jako takovou a detailněji se věnuje využití krevního řečiště v tomto oboru. Jedinečnost cevního stromu u každého člověka a také další pozitiva této metody jsou důvodem, proč je tato biologická charakteristika vhodná pro užití v biometrii. Je popsáno, jakým způsobem dochází zachycení této biometrické charakteristiky a následně jsou navrženy metody zpracování vstupních obrazů, pomocí kterých se získávají biometrická data, se kterými se pracuje. Tyto navržené metody byly implementovány a ta je také v tomto textu popsána. V poslední části dochází k testování těchto metod, popisu jejich funkčnosti a efektivity.
Systém autentizace průmyslových zařízení pomocí blockchainu
Hnátek, Michal ; Holasová, Eva (oponent) ; Fujdiak, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá primárně průmyslovými sítěmi a blockchainem. Jsou vyčteny aktuální implementace zabezpečení sítí. Velká část je věnována analýze konsensus algoritmů a jejich vhodností do průmyslových sítí. Práce obsahuje i rozsáhlé srovnání knihoven pro tvorbu blockchainu. V oblasti průmyslových sítí je zde zastoupen protokol Modbus. Popsána je obecná funkce blockchainu i jeho modifikace pro užití v průmyslových privátních sítích. Je popsána tvorba privátního blockchainu s konsensus algoritmem Proof of Authority pomocí knihovny go-ethereum, a také vytvoření smart kontraktu pro daný blockchain.
Přístupový systém pro aplikaci carsharing
Texl, Filip ; Ilgner, Petr (oponent) ; Dzurenda, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje přístupovým systémům s důrazem na carsharingové aplikace, a to jak z teoretického hlediska, kdy analyzuje jejich výhody, nevýhody a použitá kryptografické primitiva, tak i z hlediska praktického, kdy v praktické části je návrh přístupového systému a jeho následná realizace. V bakalářské práci se též využívá technologie Bluetooth Low Energy a Near Field Communication, které jsou opět popsány z teoretického hlediska, zejména pak klíčové pojmy těchto technologií, tak i jejich praktické využití pro přístupové systémy.
Využití bezheslové autentizace k identifikaci studenta ve výuce
Kamenská, Veronika ; Kurečka, Radomír (oponent) ; Travěnec, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá bezheslovou autentizací studenta Masarykovy univerzity v rámci Simulačního centra Lékařské fakulty. V úvodu jsou vysvětleny pojmy autentizace, bezheslové autentizace, multifaktorové autentizace. Následně jsou tyto metody porovnány s ohledem na bezpečnost a byl vybrán nejoptimálnější způsob vhodný pro implementaci do výuky. V prostředí Flutter byla vytvořena mobilní aplikace, kterou studenti budou k autentizaci využívat. Zároveň byl navržen algoritmus pro otestování aplikace v praxi. Bylo provedeno pilotní testování zaměřené na reálné nasazení aplikace do výuky Simulačního centra Masarykovy univerzity. Výstupy z tohoto testování následně byly statisticky zhodnoceny.
Studium látkového profilu vín odrůdy Ryzlink rýnský
Šumberová, Michaela ; Trachtová, Štěpánka (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tématem chemického složení a autentifikace původu vína odrůdy Ryzlink rýnský ze 4 vinařských moravských podoblastí. V experimentální části bylo proměřeno 20 vzorků této odrůdy pomocí 5 instrumentálních analytických metod – HS-SPME-GC-MS pro aromatické látky, HPLC-MS pro fenolické látky, MAS pro celkový obsah fenolických látek, ICP-OES a ICP-MS pro elementární analýzu. Aromatických látek bylo identifikováno 36, z toho 7 odrůdových terpenů a 2 C13 norisoprenoidy. Celkový obsah fenolických látek byl pro odrůdu Ryzlink rýnský stanoven v rozmezí 174,22–380,96 mg·l-1. Z konkrétních fenolických látek byly změřeny kyselina gallová (0,41–34,99 mg·l-1), katechin (0,05–7,44 mg·l-1), epikatechin (0,03–4,14 mg·l-1), kyselina kávová (0,14–2,05 mg·l-1) a kyselina kumarová (0,30–4,04 mg·l-1). V Ryzlinku rýnském bylo stanoveno celkem 18 prvků, makroprvky K > P > Mg > Ca > Na v koncentracích nad 10 mg·l-1, mikroprvky Al > Fe > Zn > Mn > Sr > Cu v rozmezí koncentrací 0,1–10 mg·l-1 a stopové prvky Ni > Cr > V > Pb > Mo > Co > Cd v koncentracích 0,0001–1 mg·l-1. Nejvíce obsaženým prvkem byl draslík (386,37 mg·l-1). Výsledky byly zpracovány pomocí parametrické a neparametrické univarietní analýzy rozptylu (ANOVA) a vícerozměrné analýzy hlavních komponent (PCA). Statisticky významnými parametry, které byly ovlivněny vinařskou oblastí, byly pouze Ni60 (p = 0,0029), ethyl-benzoát (p = 0,0060) a diethyl-sukcinát (p = 0,0247) pro hladinu významnosti = 0,05. Z celkově 57 naměřených proměnných bylo vybráno 7 statisticky významných parametrů, které byly použity pro grafické vyhodnocení vzorků pomocí PCA. Výsledky PCA ukazují, že pomocí vybraných chemických sloučenin a vybraných metod chemometrie bylo možné částečně autentifikovat původ vína jedné odrůdy.
Analýza biometrických autentizačních mechanismů smartphonů
PRAŽÁK, Daniel
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací metod za účelem analýzy nejrozšířenějších autentizačních biometrických mechanismů v chytrých telefonů. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou autentizačních mechanismů a pojednává o dostupných technologiích využívaných ve smartphonech. Praktická část zahrnuje návrh a testování popsaných metod na snímačích otisků prstů a funkcí rozpoznání obličeje u chytrých telefonů s operačními systémy Android a iOS. Na závěr je vyhodnocena úspěšnost analýzy a míra zabezpečení testovaných senzorů.
Cloud Service Access Control using Smart Cards
Muzikant, Petr ; Malina, Lukáš (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Using personal smart cards for authenticating into web services (like cloud storage) is not trivial due to the lack of open-source implementations, standardisations and documentation. This thesis explores the possibilities of such operation and provides a solution based on the Estonian Web-eID tool-set. Its main purpose is to enable state-issued electronic ID cards to communicate with web services, but thanks to its extensibility and being an open-source solution, it is suitable even for custom-build web applications and smart cards. Thesis outcomes include an extension of this repository in form of a highly requested new authentication token validation library for PHP language, installable Nextcloud application enabling Web-eID 2-factor authentication and also a new JavaCard applet fully compatible with the Web-eID solution. Implementation results with the developed open-source JavaCard applet are presented as well as evaluation of the potential Czech electronic ID card usage with the Web-eID system for easier and faster deployment in the future. Contributions are also aimed to help developers implement this strong-authentication method in their web application services using a high-level solution without being relied on actual state-issued or proprietary solution.
Decentralizovaný autentizační systém založený na blockchainu
Mračna, Štefan ; Malinka, Kamil (oponent) ; Januš, Filip (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zavedením blockchainu do autentizačního systému, konkrétně do biometrického autentizačního systému pro otevírání dveří. Práce analyzuje různé blockchainové technologie a autentizační systémy a určuje, které technologie jsou pro tyto účely vhodné. Porovnává také centralizované a decentralizované autentizační systémy. Na základě analýzy se navrhuje decentralizovaný autentizační systém se zabudovaným blockchainem a zjednodušená verze systému, kde individuální zařízení jsou reprezentovány procesy, se implementuje. Nad tímto systémem je vytvořen program simulující provoz. Nakonec se provádí testování výkonnosti, bezpečnosti, spolehlivosti a paměťové náročnosti systému v různých podmínkách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 161 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.