Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky
Lanzendörfer, Tomáš ; Hloska, Jiří (oponent) ; Hloušek, David (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního modelu. Simulace jsou prováděny v prostředí programu Tecnomatix Plant Simulation, vyvíjeným společností Siemens. V závěru práce je provedeno zhodnocení analýz.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu Ďáblice v Praze
Kucsera, Adam ; Kopecký, Lukáš (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Praze – Ďáblicích. Dům se skládá ze železobetonového skeletu v přízemí, dalšími třemi patry, která jsou zděná z keramických tvárnic Porotherm, stropy nad druhým a třetím patrem jsou sestaveny z prefabrikovaných stropních panelů Spiroll a střešní konstrukce je tvořena sbíjenými vazníky, díky této skladbě domu bylo nutné řešit jak skladování materiálů na staveništi, tak také příjezd, odjezd a parkování vozidel. Technologický předpis je zaměřen na betonáž železobetonového monolitického skeletu.
Stavebně technologická studie etapy montáže železobetonové nosné konstrukce haly
Hubáček, Lukáš ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je etapa montáže železobetonové nosné konstrukce stavby univerzální haly s přístavkem v rámci projektu Technologického Parku Holešov. Objekt se skládá z halové části a dvoupodlažního přístavku. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, situaci včetně širších vztahů dopravních tras, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, technologický předpis pro montáž skeletu, zásady organizace výstavby, časový plán, navrženou strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zefektivnění výrobního provozu hydraulických agregátů ve firmě Bosch Rexroth
Fešar, Tomáš ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Kubík, Roman (vedoucí práce)
Cílem práce je analyzovat současný stav výroby hydraulických agregátů a navrhnout takové změny ve výrobním systému, které umožní předpokládané zvýšení výroby
Rekonstrukce plynovodu Viniční A v Brně - stavebně technologický projekt
Touška, Marek ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší technologii výstavby rekonstrukce plynovodu.
Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba
Štěrba, Marek ; Dvořák, Miloslav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby rodinného domu v Dambořicích. Rodinný dům se skládá z obytné části, garáže, výměnku a sklepa. Součástí této práce je technická zpráva, zařízení staveniště, technologický předpis zvolených prací, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, dopravní trasy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana životního prostředí, položkový rozpočet a harmonogram.
Moderní CAD systémy v silnoproudé elektrotechnice
Strnad, Karel ; Vorel, Pavel (oponent) ; Kuchyňková, Hana (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na stručné shrnutí historie CAD systémů a popisuje novinky, které přináší nová verze programu Autodesk Inventor oproti předešlé verzi. Poté je v pěti krocích popsán postup parametrického modelování v programu Autodesk Inventor od náčrtu až po výsledný 3D model včetně výkresové dokumentace. Důraz je kladen zejména na vysvětlení základních modelovacích funkcí a prostředí v témže programu. Důležitou součástí této práce je i stručné vysvětlení některých pojmů vztahujících se k parametrickému modelování a animace modelu vytvořeného v programu Autodesk Inventor.
Návrh tvářecího nástroje a zařízení k vystřižení podložky
Kolář, Milan ; Štroner, Marek (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh jednoúčelového automatického zařízení pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu (DRV2). Teoretická část diplomové práce obsahuje vybrané poznatky z teorie a technologie stříhání materiálů. Další část diplomové práce obsahuje návrh řešení jednoúčelového stroje pro vystřižení a montáž podložky do regulačního tlakového ventilu. Tvarová podložka je zhotovena leptáním z ocelového plechu X2CrNiMo17-12-2 tloušťky 0,08mm. Tvar podložky je leptán na svitek šířky 35mm, který je navinut na buben. Návrh nového tvářecího zařízení byl zpracován na základě nejvhodnější technologické varianty. Střižný nástroj je vyroben z oceli 19 437 a tepelně zpracován na HRC 62-4. Předpokládaná výrobní sérii je 2mil.kusů za rok. Vystřižení a montáž podložky se uskutečňuje na navrženém jednoúčelovém automatickém zařízení.
Inovace oscilátorů u mechanicko-elektrických klávesových nástrojů
Prokop, Šimon ; Buzzi, Mario (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovacemi oscilátorů mechanicko-elektrických klávesových nástrojů, především pak z perspektivy inovací frekvenčního spektra. Na základně originálních oscilátorů z nástroje Rhodes Mk 7 byly vytvořeny inovované virtuální modely těchto oscilátorů v programu SolidWorks, které následně prošly analýzou v programu Ansys. Následně byly tyto sestavy fyzicky vyrobeny a otestovány. Při výsledném vyhodnocení byla spektra signálů inovovaných sestav porovnána s originálním tónem a analyzovanými daty. Práce se též věnuje v teoretické části základním metodám zpracování signálu a popisuje metody vyhodnocení zvukového vjemu pomocí psychologické akustiky.
Automatizace obrábění hliníkových odlitků
Filistein, Jakub ; Prokop, Jaroslav (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ve kterém jsou provedeny kapacitní a nákladové výpočty na provoz linky a jejich následné porovnání se stávající technologií. Ve výsledku je prokázáno, že návratnost investice do nové technologie je cca za jednu třetinu předpokládané životnosti linky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.