Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům
Šeps, Daniel ; Bartlová, Jana (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo pro 1.NP - 3. NP je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Vnější obvodové zdivo pro 1.PP je navrženo ze ztraceného bednění DITTON 30 tl. 300mm, vyplněné betonem C20/25 XC1 a ocelí B500B a zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS tl. 160mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Je navržená plochá zelená střecha s extenzivní vegetací a s tepelnou izolací z minerální vaty a s hydroizolační vrstvou z asfaltových modifikovaných SBS pásů kladených ve dvou vrstvách. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla.
Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu
Tučková, Eva ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách jsou popsány vlastnosti čistého kovů, rozdělení a vlastnosti slévárenských slitin a konkrétní aplikace.
Zastřešení objektu pro společenské účely
Bašista, Ján ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná konštrukcia je uložená na nosných obvodových betónových stenách. Okrem zaťaženia vyplývajúceho z funkcie objektu a klimatickej oblasti sa uvažuje, s ohľadom na špeciálne požiadavky na prevádzku a technológie, na viac so zaťažením osamelým bremenom o veľkosti 2 t zavesenom v ľubovoľnom mieste strešnej konštrukcie. Variant 1 je navrhnutý ako oceľový s použitím ocele S355. Variant 2 je navrhnutý v kombinácii dreva GL24h a hliníku EN-AW 5083. Obidva varianty majú 11 priečnych nosných väzieb a na nich uložené k nim kolmé väznice. Stabilita konštrukcie je zabezpečená strešným stužujúcim systémom.
Příčiny vzniku bodlin v litině s kuličkovým grafitem
Opačitý, Radim ; Palán, Petr (oponent) ; Šenberger, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vznik vad v zadaném odlitku z tvárné litiny EN – GJS - 600 – 3 vyráběném litím do pískové bentonitové formy, která je formována střásáním s dolisováním a následně nalézt řešení k odstranění těchto vad. Při řešení problému byl sledován vliv složení formovací směsi, vliv proudění kovu v dutině formy a vliv dezoxidace kovu na výskyt vad. Dosažené výsledky prokázaly důležitost vlivu reoxidace kovu v dutině formy. Konkrétně v tomto případě se podařilo snížit výskyt BODLIN. Odstranění BODLIN se dosáhlo dezoxidací taveniny hliníkem. Tím se podařilo snížit výrobu neshodných odlitků pod 3% z původních 6,5%.
Kontrola svarových spojů nájezdových ramp
Ertl, Roman ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku svařování nájezdových ramp a její následné kontroly. Cílem práce je zjistit a zkontrolovat svary nájezdových ramp s ohledem na výskyt vad. V práci je popsána rešeršní problematika svařování metodou MIG a svařování hliníku a jeho slitin. Podrobně jsou také popsány destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení svarů, které je možné aplikovat na svary nájezdových ramp. Následně je v práci popsána experimentální část, která se zaměřuje na tři zkoušky vzorků nájezdové rampy z materiálu EN AW-6005A T6, a to zkoušku tahovou, makroskopickou a zkoušku tvrdosti.
Možnosti zvýšení účinnosti malých asynchronních motorů.
Kusý, Karel ; Janda, Marcel (oponent) ; Hájek, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dosažení vyšší účinnosti malých asynchronních motorů a jejich výrobními náklady. V následujících kapitolách je popsána konstrukce, funkce a principy regulace otáček asynchronního motoru. Dále jsou zde popsány ztráty, které vznikají při chodu v asynchronním motoru a možnosti, jak tyto ztráty snížit. V poslední kapitole této práce jsou popsány faktory ovlivňující výrobní náklady asynchronního motoru a následně jsou zde prakticky vyhodnoceny materiálové náklady na jeden kus upraveného motoru.
Obrábění hliníkových slitin
Pavliš, Jan ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na výrobu dílu YZ-RIGEL ve firmě Frentech Aerospace s.r.o. Díl je určen do leteckého průmyslu, konkrétně do letadla Airbus A350. V teoretické části práce je rozebrána základna hliníkových slitin a také strojní park firmy. Podrobněji jsou rozebrány CNC centra MCFV 1060 a PICOMAX® 95, na kterých je díl vyráběn. V praktické části je zpracovaný výrobní postup včetně nástrojových listů. Na konci práce pak výpočet strojních časů pro výrobu dílu.
Oxidation behavior adjustment for TiAl intermetallics by Al-Y multilayers
Handrk, Jiří ; Tkachenko, Serhii (oponent) ; Jan, Vít (vedoucí práce)
Mechanical properties of titanium aluminide Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni are constant above 700°C. Alloy oxidize above this temperature. Aim of this thesis is to verify a possibility to influences the oxidation properties of intermetallic TiAl based by metal multilayer from Y and Al. Layers The coating was done by PVD technique. Samples were coated by pure yttrium or combination yttrium and aluminium. Samples were annealed at 700°C and 900°C for annealing temperature influence. Quality of layers were investigated by scratch test, EDS analysis. Samples were oxidized isothermally at 900°C for 100hrs. After oxidation all samples were subjected oxide surface evaluation, fracture bending tests after which fracture surface and adherence of the oxide scale were evaluated. The chemical composition of oxide scales was measured using EDS on metallographic specimen. Any layers with or without annealing not shown positive oxidation properties. Higher temperature of annealing shown better adhesity but worst three point bend test results.
Aplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student
Vejtasa, Vladimír ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aplikací dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou a popisem technologie frézování, vrtání a zahlubování. Dále je zde provedena volba obráběného materiálu včetně charakteristiky hliníku a jeho slitin. Následující část popisuje konstrukci držáku a excentru diferenciálu v parametrickém programu Autodesk Inventor a tvorbu CNC programů pomocí dílenského programování a CAM systému PowerMILL. V závěru práce je uveden popis výroby obou součástí ve školicím středisku firmy BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením a analýzou obou navržených variant výroby.
Advanced metallographic techniques for aluminum and its alloys
Rychlý, David ; Gejdoš, Pavel (oponent) ; Mikmeková, Šárka (vedoucí práce)
Main goal of this thesis is to optimize the metallographic preparation process of aluminium for specific needs of a scanning electron microscopy (SEM). The SEM is highly sensitive to surface quality and conventional sample preparation methods used for an optical microscopy (OM) become insufficient. The thesis focuses on optimizing and finding novel metallographic methods fulfilling high requirements of the SEM imaging. It requires perfect quality surface without any damage, such as preparation artifacts and scratches. A pure aluminium has been selected as an experimental material. Conventional and advanced metallographic techniques were tested and the most promising techniques were optimized. Several surface finish techniques were examined in order to obtain a perfect quality surface, such as colloidal sillica polishing and electropolishing. The surface quality was examined by the OM, the low voltage SEM, and a confocal microscopy. Finally, the metallographic technique providing the aluminium surface with minimum defects is established.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.