Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zkoumání kompetencí aktivizačních pracovníků domovů seniorů
Vronský, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hubálovská, Marie (oponent) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů, resp. analýzou a identifikací kompetencí aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Cílem práce je definovat rámce vzdělanostních a kvalifikačních požadavků na aktivizačního pracovníka v domovech pro seniory, kdy tento pracovník je zásadním zaměstnancem ovlivňujícím pocit bezpečí, sociální zapojení a kvalitu života seniorů. Výzkum byl realizován formou kvalitativního výzkumu, na základě zakotvené teorie, s využitím strukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky a s vedoucími pracovníky domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Téma aktivizace seniorů je aktuálním a společensky významným, proto je nezbytné věnovat odbornou pozornost i pracovníkům realizujícím aktivizační programy a aktivity. Mezi klíčová teoretická východiska můžeme zařadit edukační vědy, zejména andragogiku a gerontagogiku. Dále demografické a socio-ekonomické souvislosti stáří a strnutí, problematiku modelování kompetenčních profilů a identifikaci vzdělávacích potřeb aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Nastavení kvalifikačních požadavků a systém dalšího profesního vzdělávání této profesní skupiny vycházejí z požadavků současné společnosti a reflektují moderní poznatky z různých vědních disciplín. Aktivizace seniorů je významnou a nedílnou součástí...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Volnočasové aktivity jako prostor k naplňování vybraných potřeb seniorů v rezidenčním zařízení
BLAŽKOVÁ, Jana
Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat, jaké potřeby seniorů mohou být naplňovány skrze volnočasové aktivity v pobytovém zařízení a za jakých podmínek. Bakalářská práce se zabývá procesem stárnutí a stářím a změnami s ním spjatými a adaptací na stáří. Dále popisuje potřeby, jejichž saturace je v seniorském věku významná, neboť přispívá ke kvalitnímu životu seniora. Následující kapitola se věnuje specifikům volného času ve stáří. Dále se práce zaměřuje na domov pro seniory a adaptaci seniora na nové prostředí po přestěhování se do domova pro seniory. v neposlední řadě práce hovoří o aktivizačních činnostech v domově pro seniory. Jsou zde popsané druhy aktivizačních činností a potřeby, které je při daných činnostech možné naplňovat. Další podstatnou částí bakalářské práce je náplň práce aktivizačního pracovníka. Teoretickou práci budou ilustrovat příklady z konkrétního zařízení pro seniory.
Aktivizační činnost a terapie v domově se zvláštním režimem
ŽEŽULKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování aktivizačních činností a terapií v domovech se zvláštním režimem. Cílem bakalářské práce je zmapovat poskytování aktivizačních činností a terapií u uživatelů v domově se zvláštním režimem. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol a devět podkapitol. V první kapitole jsou definovány hlavní pojmy z prostředí domova se zvláštním režimem - cílová skupina, pracovníci domova se zvláštním režimem a jejich vzdělání, aktivizační činnosti a individuální plánování. Ve druhé kapitole teoretické části jsou vysvětleny aktivizační činnosti a terapie, které jsou v domovech se zvláštním režimem nejčastěji poskytovány. Ke sběru dat pro praktickou část je využit kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Byla stanovena výzkumná otázka HVO: Jak jsou poskytovány aktivizační činnosti a terapie v domově se zvláštním režimem. Dále byly stanoveny dvě dílčí výzkumné otázky DVO1: Jaké je vzdělání pracovníků poskytujících aktivizační činnosti a terapie v domově se zvláštním režimem? DVO2: Jakým způsobem domovy se zvláštním režimem spolupracují se speciálními pedagogy? Výzkum byl realizován v průběhu měsíce února a března roku 2020 v domovech se zvláštním režimem v Jihočeském kraji. Z výsledků vyplývá, že aktivizační činnosti a terapie v domovech se zvláštním režimem v Jihočeském kraji jsou poskytovány v široké nabídce, formou individuální a skupinovou. Pracovníci zajišťující aktivizaci si průběžně doplňují své vzdělání a vzdělávají se v nových oblastech. Výsledky bakalářské práce jsou využitelné pro studenty vybraných oborů, pro pracovníky zajišťující aktivizační činnosti a terapie v domově se zvláštním režimem a jako zpětná vazba pro zařízení, kde je výzkum realizován.
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Senioři a aktivní stárnutí v domově pro seniory v Ostravě
Lipowská, Jana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Trusinová, Romana (oponent)
Demografické stárnutí populace vyvolává řadu potřeb, požadavků a změn v mnoha oblastech společenského života. Česká republika v této souvislosti přijala několik dokumentů, mezi které patří také Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 -2007, a poté na období let 2008-2012. Tento dokument odkazuje ke konceptu aktivního stárnutí a stáří, který přijala v 90. letech Světová zdravotnická organizace. Ta jej definuje jako proces rozvíjející kvalitu zdraví, participaci seniorů ve společnosti a celkové zvyšování kvality života ve stáří. Aktivita se stává žádoucím a správným způsobem života seniorů. Diplomová práce se zaměřuje na aktivitu seniorů, konkrétně na nabídku aktivizačního programu a jeho využití v domově pro seniory v Ostravě. Teoretická část práce se věnuje definici stárnutí a stáří, fyzickým, psychickým a sociálním změnám a vědním disciplínám, které se jimi zabývají. Dále pojednává o sociálních službách, blíže o domovech pro seniory, významu aktivity a aktivizace v domově a o konceptu aktivního stárnutí, Národním programu přípravy na stárnutí a Evropském roku aktivního stárnutí. Empirická část se věnuje případové studii domova pro seniory v Ostravě, která je založena na polostrukturovaných rozhovorech a skupinových diskuzích se seniory a aktivizačními pracovníky. Uvádí, jaké...
Aktivizační činnosti v domovech pro seniory
PAVELKOVÁ, Dominika
Bakalářská práce zaměřená na téma Aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zabývá poskytováním aktivizačních činností v Domově pro seniory U lesíka, Znojmo. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat poskytování aktivizace (forma a druh aktivizačních činností, průběh aktivizačních činností, pomůcky, vzdělání aktivizačních pracovníků, přínos aktivizace a SWOT analýza aktivizačních činností) v domově pro seniory. Dílčím cílem bylo zmapovat činnost sociálního pracovníka v kontextu poskytování aktivizačních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány informace, které se týkají aktivizačních činností, domova pro seniory a stáří. Praktická část byla vytvořena na základně stanovené hlavní výzkumné otázky: Jak probíhá poskytování aktivizačních činností v domově pro seniory? A dílčích výzkumných otázek. Praktická část byla zpracovaná kvalitativním výzkumem a zvolenou metodou dotazování. Použita byla technika polostrukturovaného rozhovoru, která byla provedena se třemi sociálními pracovníky, čtyřmi aktivizačními pracovníky a pěti uživateli domova pro seniory. Z výsledků výzkumu vyplývá, že s průběhem aktivizačních činností v domově pro seniory jsou spokojení sociální pracovníci, a naopak aktivizační pracovníci spokojení nejsou. Uživatelé jsou spokojeni, ale mají připomínky k současnému poskytovaní aktivizačních služeb. Spokojenost uvádějí sociální pracovníci v množství nabízených aktivit. Nespokojení jsou aktivizační pracovníci a uživatelé s prostory a pomůcky, které se využívají při aktivizačních činnostech. Bakalářská práce bude sloužit jako zpětná vazba pro Centrum sociálních služeb Znojmo p.o. - Domov pro seniory, kde byl výzkum po písemném souhlasu paní ředitelky realizován. Výsledky výzkumu budou využity ke zlepšení v oblasti poskytování aktivizačních činností v daném zařízení.
Saturace duchovních potřeb seniorů při aktivizačních činnostech v pobytových zařízeních
HOŘÁKOVÁ, Lucie
Práce se zabývá saturací duchovních potřeb seniorů v pobytových zařízeních pohledem vybraných aktivizačních pracovníků. Úvodní část je věnována procesu stárnutí, adaptaci na stáří, lidským potřebám a duchovním zvláště. V dalších odstavcích je pak probírána aktivita seniorů, nejen ve vztahu k adaptaci na stáří, ale i jako prostor pro jejich aktivizaci. Nakonec pak základním informacím o pobytových zařízeních pro seniory a pracovnících majících na starosti aktivizaci. Navazující praktická část analyzuje a hodnotí přístup k saturaci duchovních potřeb v aktivizačních programech u vybraných aktivizačních pracovníků. Volba respondentek odpovídá různým charakteristikám pobytových zařízení v Plzeňském regionu. Reprezentuje státní i nestátní zařízení jak církevní, tak i necírkevní, lišící se navíc i rozdílným spektrem klientů i kapacitou. Rozdílné přístupy k duchovním potřebám v rámci aktivizačních programů odrážejí individuální chápání těchto potřeb a dosavadní zkušenosti a možnosti jednotlivých participantek.
Senioři a aktivní stárnutí v domově pro seniory v Ostravě
Lipowská, Jana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Trusinová, Romana (oponent)
Demografické stárnutí populace vyvolává řadu potřeb, požadavků a změn v mnoha oblastech společenského života. Česká republika v této souvislosti přijala několik dokumentů, mezi které patří také Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 -2007, a poté na období let 2008-2012. Tento dokument odkazuje ke konceptu aktivního stárnutí a stáří, který přijala v 90. letech Světová zdravotnická organizace. Ta jej definuje jako proces rozvíjející kvalitu zdraví, participaci seniorů ve společnosti a celkové zvyšování kvality života ve stáří. Aktivita se stává žádoucím a správným způsobem života seniorů. Diplomová práce se zaměřuje na aktivitu seniorů, konkrétně na nabídku aktivizačního programu a jeho využití v domově pro seniory v Ostravě. Teoretická část práce se věnuje definici stárnutí a stáří, fyzickým, psychickým a sociálním změnám a vědním disciplínám, které se jimi zabývají. Dále pojednává o sociálních službách, blíže o domovech pro seniory, významu aktivity a aktivizace v domově a o konceptu aktivního stárnutí, Národním programu přípravy na stárnutí a Evropském roku aktivního stárnutí. Empirická část se věnuje případové studii domova pro seniory v Ostravě, která je založena na polostrukturovaných rozhovorech a skupinových diskuzích se seniory a aktivizačními pracovníky. Uvádí, jaké...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: