Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Morfologie částic polétavého prachu
Odehnalová Šamanová, Jaroslava ; Linda, Jakub (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem polétavého prachu, který denně obklopuje každého člověka a jeho morfologii, velikostí a koncentracemi v ovzduší. Úvodní část práce obsahuje rešeršně popsané základní pojmy, vlastnosti, zdravotní rizika spojená s částicemi aerosolu a stručná legislativní stanoviska. V druhé, experimentální části práce jsou nejdříve popsány použité přístroje, následně jsou zde prezentovány výsledky příkladů emisních odběrů a odběry imisí s porovnáním naměřených koncentrací ve třech vybraných lokalitách – v obci, ve městě a v rodinném domě. Třetí část práce analyzuje volně dostupná data imisního monitoringu znečištění ovzduší, dlouhodobá data i mimořádné události jako například novoroční ohňostroje nebo požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a přílohu práce tvoří Katalog prachových částic, ve kterém se nachází veškeré emisní odběry, které byly uskutečněny v rámci experimentální části.
Filtrace vzduchu v systémech vzduchotechniky
Viktorin, Michal ; Andrys, Petr (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělena do tří částí, analýzy tématu a zvolené metody řešení, aplikace tématu na zadané budově a experimentálního řešení a zpracování výsledků První část je teoretická. Je o filtraci vzduchu z hlediska normových a právních požadavků a variantách technických řešení filtrace vzduchu. Ve druhé části jsou uvedena dvě technická řešení vzduchotechnických systémů pro plastickou chirurgii. Třetí část je experimentální. Je o měření počtu částic ve vzduchu na operačním sále a vyhodnocení měření.
Evaluation of cutting fluids aerosol contamination of working environment during metal turning
Svoboda, Svetozár ; Mukhametzianova, Leisan (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
The thesis deals with the contamination of the workspace with a liquid aerosol, which is generated by scattering and evaporation of the cooling fluid. Cooling fluid are primarily intended to lubricate, cool and clean the tool and the workpiece, but the unwanted side effect is the formation of a liquid aerosol that holds in the air of the workspace. In such a contaminated work environment, the operator is exposed to a certain dose of a liquid aerosol that causes dermatological and respiratory problems. The topic of the thesis was to find out the number of particles of liquid aerosol that arises under varying working conditions and its dispersion in space. This amount was determined by image analysis using a high-speed camera.
Návrh metodiky měření pro hodnocení účinnosti filtrace přenosných čističek vzduchu
Dvořáková, Michaela ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů čističek vzduchu. Objasňuje principy filtrace a popisuje základní typy čističek vzduchu. Součástí práce je navržená metodika pro porovnání čističek vzduchu vzhledem k rychlosti a účinnosti filtrace. V experimentální části této práce je provedeno měření pro dva druhy čističek a jejich vzájemné porovnání. Vybrané čističky byly De’Longhi AC230 s mechanickými filtry a ionizační čistička Ionic-CARE Triton X6. V rámci této práce byla sestavena měřicí trať v domácím prostředí pro simulaci reálných podmínek pro funkci čističek vzduchu. Výsledky měření poskytují informace o průběhu početních koncentrací aerosolu v měřeném prostředí a účinnosti filtrace čističek vzduchu.
Částice v ovzduší a možnosti jejich měření
Kantor, Radek ; Elcner, Jakub (oponent) ; Bělka, Miloslav (vedoucí práce)
Obsahem této práce je dozvědět se něco o základech aerosolů, jejich vlastnostech a různých způsobech měření. V dnešní době je téma částic v ovzduší velmi důležité, protože je známo, že částice v ovzduší mohou mít neblahé účinky na lidské zdraví. Měřením částic různých zdrojů lze tedy zjistit jejich vlastnosti a ohodnotit jejich nebezpečí. Jeden vzorek byl porovnán několika způsoby a následně analyzován. Za pomocí této analýzy poté byla zjištěna závislost velikosti na koncentraci částic a jejich možné nebezpečí.
Deposition of inhaled particles in a model of child lungs
Čederle, Jakub ; Pokorný, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
This thesis presents a summary of research of deposition of inhaled particles in children’s respiratory system which was mainly conducted on realistic model of children's lungs. Experimental part introduces BUT model representing airways of 5-years-old child which served for measurements of regional deposition. Bachelor's thesis furthermore sums up basic knowledge of respiratory system and points out anatomical and physiological differences between children and adults in given field. There are described basic deposition mechanisms and their impact on aerosol therapy as well.
Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry
Súkeník, Michal ; Chovancová, Michaela (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
V tejto bakalárskej práci sa zaoberám kondenzačným generátorom aerosólu a jeho prevádzkovými parametrami. Prístroj pracuje na princípe kontrolovanej heterogénnej kondenzácie a nachádza hlavné uplatnenie pri štúdiách depozície častíc v dýchacom trakte, ako aj testovaní filtrov či kalibrácii meracích prístrojov. Hlavným cieľom práce je overiť kvalitu vystupujúceho aerosólu a to ako závisí na nastavení vstupných parametrov. Ďalej sa zaoberám metódami tvorby aerosólov, ako aj ich štatistickým popisom.
Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší
Dvořáková, Michaela ; Pokorný, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o dopadu aerosolů na lidské zdraví. V experimentální části této práce je provedeno porovnání kvality výsledků naměřených těmito přístroji vzhledem k jejich ceně.
Ultrafine particles filtration efficiency of commonly available materials
Kudláčová, Martina ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
In connection with the outbreak of the COVID19 pandemic, there has been a global shortage of personal respiratory protective equipment against ultrafine particles. The citizens were forced to reach for the alternatives and use homemade cloth masks for personal protection. The efficiency of the protection provided by a cloth mask is related to the selection of a suitable material for its production. This thesis contains basic knowledge in the field of aerosol theory, transmission of the SARS-CoV-2 virus, which causes the COVID19 disease and filtration of aerosol particles containing the virus. Based on the theoretical knowledge from the first part, an experimental measurement is performer determining the efficiency of filtration and pressure loss of selected commonly available materials. Based on the results comparison, the most suitable materials for the homemade masks production are selected.
Vyhlazovací box pro 3D výtisky FDM 3D tiskáren
Dubský, Jan ; Čudek, Pavel (oponent) ; Bayer, Robert (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení, které by sloužilo k vyhlazování 3D výtisků z různých materiálů FDM 3D tiskáren. Vysvětluje princip 3D tisku a popi-suje technologie, které jsou v 3D tisku využívány. V práci se nachází přehled užívaných tiskových materiálů a některých vybraných organických rozpouštědel. Popisuje metody vyhlazování v parách a vyhlazování aerosolem, které mohou být použity pro vyhlazování povrchu 3D výtisků. Metoda vyhlazování v parách byla experimentálně vyzkoušena pro rozpouštědla: aceton, dichlormethan, chloroform a tetrahydrofuran. Metoda vyhlazování aerosolem užívala roztoku acetonu a dichlormethanu v poměru 1:1. Obě metody byly testovány na vzorcích z materiálů PLA, ABS, PETG a SBS. Práce popisuje návrh vyhlazovacího zařízení na 3D výtisky s ohledem na chemickou kompatibilitu užitých konstrukčních materiálů a snadnou obsluhu zařízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.