Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Škodlivost vodní dýmky a faktory, které ji ovlivňují
Žabka, Miroslav ; Lízal, František (oponent) ; Mišík, Ondrej (vedoucí práce)
V poslednom období pribúda čoraz viac čajovní a s nimi pribúda aj počet konzumentov vodnej fajky. Mnoho ľudí vníma fajčenie vodnej fajky ako menej škodlivé. Prvá časť bakalárskej práce pozostáva z rešeršnej časti zaoberajúcej sa časticami vznikajúcimi pri konzumácií vodnej fajky a ich depozíciou v pľúcach. Rozoberá ich vplyv na človeka a popisuje meracie metódy, ktoré sa pri ich analýze využívajú. Zámerom práce bolo preskúmať, faktory, faktory, ktoré ovplyvňujú emitujúce častice vznikajúce pri konzumácií vodnej fajky. Praktická časť pozostávala zo zostavenia meracej trate pre aerosól, ktorý vzniká pri fajčení vodnej fajky. Následne bol skúmaný vplyv vody, kokosových a rýchlozápalných uhlíkov na vznikajúci aerosól.
Filtrační účinnost respirátorů
Tolnaj, Tomáš ; Mišík, Ondrej (oponent) ; Bělka, Miloslav (vedoucí práce)
Aerosóly sa nachádzajú všade okolo nás a predstavujú zvýšenie rizika ohrozenia ľudského zdravia. Práve preto sú aerosóly a ich možné zachytenie predmetom viacerých výskumov. Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš používaných noriem, metód testovania respirátorov podľa európskej normy a faktorov ovplyvňujúcich ich filtračnú účinnosť. V teoretickej časti sú tiež zahrnuté teoretické základy o aerosóloch, fyzikálne princípy depozície a podrobný popis respirátorov. Práca obsahuje praktickú časť, ktorá pozostáva z navrhnutia, zostavenia a nastavenia meracej trate s následným meraním filtračnej účinnosti zvoleného respirátora, tlakovej straty a vyhodnotenia nameraných výsledkov.
Geoinženýrství jako možnost řešení klimatické změny
Pól, Daniel ; Elcner, Jakub (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje stručné shrnutí dosavadní poznatků ke geoinženýrským metodám. Rešerše zahrnuje jejich historii a dosavadní pokusy a popisuje chování a potenciální využití aerosolů v atmosféře. Následuje charakteristika čtyř hlavních metod aktivního geoinženýrství společně se zhodnocením jejich výhod a nevýhod. Poslední část je věnována geopolitickým dopadům geoinženýrských aktivit na společnost.
Experimental modelling of transport of inhaled fibrous particles in lungs
Varga, Michal ; Bělka, Miloslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Inhaled fibrous particles may either cause different potential diseases in our respiratory system or be used positively as drug carriers targeting specific parts of the respiratory system. To better understand their behaviour in both cases, either to assess their health risk or positive effects, precise knowledge of their movement behaviour in airways is needed. Since currently there isn’t much data describing the movement of fibrous particles in airways available, the goal of this thesis was to record their movement in the model of human trachea at the first bifurcation using a high-speed camera and breathing generator simulating real cyclic breathing patterns. Collected data were then processed and evaluated using five statistical tests. In the first three tests, the orientation of fibres to streamlines, possible flips from one orientation to another during their movement and the statistical significance of these events, were evaluated. In the fourth and fifth tests the length of fibre particles was evaluated.
Oxidative Potential of PM1 and PM2.5 Urban Aerosol and Associated Elements in Three Simulated Lung Fluids
Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Mass concentration of particulate matter (PM) has been used in several epidemiologic studies as an indicatior conenecting PM concentrations with human health effects (Ostro, 1993). However, mass concentration of PM doesn´t consider the different compositions and toxicological effects of its components. Majority of PM mass constitutes low-toxicity components, while minority of trace components may have high toxicological activity (Tonne, 2012). Oxidative potential (OP), defined as the ability of PM to induce oxidative stress, is in recent years recognized as one of the main biological mechanisms considered to be contributing to negative impacts from air pollution exposure. Oxidative stress is caused through the capability of PM to generate reactive oxygen species (ROS) within the lung, which leads to pro-inflammatory responses that can ultimately results in cell apoptosis (Borlaza, 2021).
Ice nucleating particles in the atmosphere
Gaálová, Gabriela ; Zíková, Naděžda (vedoucí práce) ; Sedlák, Pavel (oponent)
Produkciu oblakov a zrážok v atmosfére výrazne ovplyvňujú mikroskopické ľadové častice, ktoré pôsobia v procese heterogénnej nukleácie ľadu ako kryštalizačné, ľadové jadrá. Skú- manie ich vlastností a zmien koncentrácie v čase môže pomôcť lepšie predikovať potenciálne budúce zmeny klímy. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť dostupné informácie ohľadom procesov homogénnej, ale predovšetkým heterogénnej nukleácie ľadu, v ktorých sa uplatňujú špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti týchto častíc. V práci sú priblížené hlavné aerosó- lové zdroje ľadových jadier a ich schopnosti priamo či nepriamo ovplyvňovať ovzdušie a klímu. Uvedené sú taktiež metódy, ako možno merať koncentráciu ľadových jadier v ovzduší, pričom je bližšie popísaná aj štruktúra merania prostredníctvom expanznej oblačnej komory PINE, ktorou boli získané hodnoty dát reprezentujúce množstvo ľadových jadier v Českej repub- like. Z nameraných údajov boli vypočítané celkové priemerné hodnoty a časové závislosti vrátane denného a týždenného chodu; súčasťou spracovania dát je štatistické vyhodnotenie a porovnanie výsledkov práce s ďalšími štúdiami. Kľúčové slová: ľadové jadrá, nukleácia, aerosól, aerosólový efekt, oblaky
Total and Bioaccessible Fraction of Elements in Urban Aerosol
Mikuška, Pavel ; Cigánková, Hana ; Hegrová, J.
Atmospheric aerosols have significant impact on health and environment. Elements constitute an important particulate component which have received the attention to understand their environmental and health impacts. Elements enter the human body through inhalation of aerosols causing several health issue (asthma, cardiovascular and respiratory diseases, lung cancer).\nThe potential health effects of elements in PM depend on their toxicity, concentration, and bioaccessibility. It is assumed that the bioaccessible fraction of elements is more relevant for evaluating human health risks than the total concentration of elements. The aim of this study was to determine the total and bioaccessible concentration of elements in urban PM1 and PM2.5 aerosol during four seasons.
Vertical gradient of ambient air pollutant levels
Binda, Denis ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Zíková, Naděžda (oponent)
Znečistenie ovzdušia škodlivými polutantmi je považované za vážny problém ovplyvňujúci životné prostredie a mnohé jeho zložky. Účinná regulácia znečistenia je možná za predpokladu spoľahlivých dát získaných z meracích staníc naprieč celou krajinou, ktoré sa najčastejšie nachádzajú vo výške 2 m nad povrchom a majú stanovenú vlastnú reprezentatívnosť v horizontálnom smere. Reprezentatívnosť týchto staníc vo vertikále je však neznáma, čo predstavuje problém z dôvodu nedostatku informácií o relevantnosti týchto meraní pre štúdium pôsobenia znečisťujúcich látok v rozdielnej výške nad povrchom. V záujme zistenia vertikálneho profilu ozónu boli v praktickej časti spracované namerané koncentrácie z hladín 2, 8, 50 a 230 m, získané z Národní atmosférické observatoře Košetice v intervale od 6.9.2013 do 31.12.2020, ktoré boli využité na výpočet gradientu pre vybrané vrstvy, ktorý určuje, ako sa mení koncentrácia ozónu vo vertikále na 10 m (v práci je uvádzaný v jednotke [μg.m-3 /10 m]). Samotné koncentrácie ozónu vykazujú každoročnú periodicitu s vyššími hodnotami v letnom období (1.4.-30.9.) a nižšími hodnotami v zimnom období (1.10.-31.3.). Spočítaný gradient pre vrstvu 230-50 m vykazuje značnú stabilitu v priebehu roka bez výrazných zmien (rozmedzie hodnôt 0,30-0,43 v zimnom období a 0,30-0,50 v letnom...
Stanovení koncentračního pole PM2.5 v ovzduší obce Zadní Třebaň během topné sezóny
Wallenfelsová, Karolína ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Bakalářská práce hodnotí vliv lokálních topenišť na koncentrace PM2,5 v malé obci Zadní Třebaň ve Středočeském kraji v období 21. 12. 2021 až 3. 2. 2022. Dále zkoumá vliv teploty a rychlosti větru na naměřené koncentrace. Měření koncentrací PM2,5 bylo provedeno stacionárním a mobilním měření. Stacionární měření s integrační dobou měření 1 min bylo uskutečněno 7 nefelometry DustTrak (model 8520), které byly uspořádány v síti pokrývající různé typy osídlení (střed obce, okraj obce) i geografické polohy (svah, údolí). Mobilní měření bylo uskutečněno během 7 procházek, při kterých byly měřeny vteřinové koncentrace PM2,5 a PNC. Pro účely mobilního měření byly využity přístroje DustTrak DRX pro zaznamenání koncentrací PM2,5 (integrační doba 1 s) a P-Trak (integrační doba 1 s) pro zaznamenání koncentrace počtu submikronových částic (PNC). Záměrem mobilního měření bylo doplnit poznatky získané při stacionárním měření a stanovit možné hot-spots PM2,5 v obci. Nejvyšší průměrné 24h koncentrace PM2,5 byly zaznamenány v období před Vánoci (22. a 23. 12.2021). Dne 22. 12. průměrné 24h koncentrace přesáhly limit USA EPA (35 µg · m−3 ) na všech stanicích kromě Stanic 4 a 7, dne 23. 12. přesáhly limit všechny stanice kromě Stanice 7. V tyto dny dosahovala průměrná teplota až - 6řC. Příspěvky lokálních topenišť na...
Dynamika distribuce částic atmosférického aerosolu v mezní vrstvě atmosféry
Esterlová, Jana ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Jančík, Petr (oponent)
Mezní vrstva atmosféry je vrstvou vzduchu s šířkou přibližně do 1 km nad zemských povrchem. Povrchová těžba je jednou z aktivit, která znečišťuje vzduch v této vrstvě, jelikož generuje částice nejčastěji o velikosti aerodynamického průměru kolem 1 - 10 µm - hrubé částice. Společnosti, které provádí těžbu v těchto dolech, za tyto emise dle zákona platí. Tyto emise však nejsou experimentálně měřeny, ale vypočítávají se na základě rovnice složené z faktorů jako je např. velikost dolu atd. Některé práce ukázaly signifikantně vyšší koncentraci frakce Coarse (hrubého aerosolu) nebo PM10 v okolí těchto dolů. Jiné práce však zjistily, že původ těchto vyšších koncentrací není v aktivitách dolu, nýbrž v aktivitách přímo v místě měření nebo v blízkosti. Neexistuje mnoho prací, které měří koncentrace částic atmosférického aerosolu přímo v ovzduší dolu. Tato práce ukazuje výsledky měření za pomoci vzducholodi ve vzdušném prostoru povrchového dolu a nad ním. Místem experimentu byl hnědouhelný důl Bílina v severních Čechách, ve významné těžební oblasti. Měření se uskutečnila v prosinci 2017. K měření hmotnostní a početní koncentrace bylo využito APS - Aerodynamic Particle Sizes Spektrometr společnosti TSI, který dělí data do kanálů podle velikostí částic. Integrační čas přístroje byl 1s a vzducholoď sbírala data...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.