Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku
Kroutilová, Veronika ; Vejmolová, Eva (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části vysvětlí základní pojmy jako je dlouhodobý majetek, způsoby financování majetku a finanční analýza. V praktické části se zaměří na konkrétní dlouhodobý majetek a porovná leasingové financování s bankovními službami a dalšími variantami pořízení. Závěrem zhodnotí a doporučí nejlepší možnou variantu pro pořízení dlouhodobého majetku.
Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu
Lýsková, Jana ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického efektu u mateřské společnosti a konsolidačního celku. Na základě analýzy těchto ukazatelů je zhodnoceno, zda je dosahováno synergického efektu.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
Audová, Petra ; Polanská, Hana (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě teoretických východisek týkajících se rozhodování investorů o kapitálovém vstupu do společnosti jsou pak vybrány dvě významné slabé stránky, jejichž řešení je obsahem návrhové části práce. Konkrétně se jedná o změny v oblasti oceňování majetku a zkvalitnění personálního řízení společnosti.
Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku
Czeczotková, Iveta ; David, Jaroš (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za stanovených podmínek co nejpříznivěji ovlivní základ daně. Zkoumá daňové aspekty různých verzí pořízení a doporučuje společnosti nejvhodnější způsob nabytí majetku.
Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu
Babáčková, Markéta ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení synergického efektu. Synergické efekty jsou sledovány v porovnání konsolidačního celku a mateřské společnosti v několika zvolených oblastech. Dle analýzy navržených ukazatelů je zhodnoceno, zda konsolidační celek dosáhl synergického efektu.
Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně
Kolařík, Jan ; Šebesta, Petr (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků se zaměřením na změnu územního plánu, tak část finanční, která v projektové rozvaze určila odhad nákladů a výnosů a potenciální zisk investora při realizaci projektu. Hlavním výsledkem této práce je odpověď na otázku zda realizovat developerský projekt na předmětných pozemcích a odhad budoucí hodnoty pozemků a projektu. Diplomová práce \uv{Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně} je užitečná pro všechny, kteří potřebují odhadnout potenciál pozemku pro realizaci projektu za účelem zisku.
Fúze dceřiných obchodních společností
Kohoutek, Tomáš ; Běhal, Jiří (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Fúze dceřiných obchodních společností“ je návrh způsobu fúzí dceřiných společností v zemědělské divizi reálně existujícího podnikatelského subjektu – společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. První část představuje mateřskou společnost a dceřiné společnosti, které byly mateřskou společností navrženy k fúzím, a dále možnosti majetkových přeměn umožněných obchodním zákoníkem. V druhé části jsou analyzovány proveditelnosti fúzí, možné varianty a je vysvětlena právní úprava zvoleného způsobu přeměny, a to převzetí jmění. Poslední část obsahuje projekt sloučení dceřiných společností včetně harmonogramu, smlouvy o převzetí jmění a souvisejících dokumentů.
Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu
Skopalová, Lucie ; Kubovic, Pavel (oponent) ; Rajchlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v různých oblastech. Z teoretických předpokladů byli navrženi finanční ukazatelé, pomocí nichž bude zjišťováno, zda dochází k synergickému efektu u vybraných konsolidujících celků.
Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku
Abrahámková, Soňa ; Stříž, Jiří (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení nového vozidla a jeho vlivu na základ daně. Analyzuje a porovnává různé způsoby financování, jmenovitě pořízení v hotovosti, na úvěr a leasing, sleduje jejich daňové aspekty. Dle zadaných podmínek hledá variantu, která představuje nejvhodnější způsob financování s příznivým vlivem na základ daně.
Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku
Brabencová, Veronika ; Brychta, Karel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá výběrem ideálního způsobu financování pořízení nového CNC obráběcího stroje pro společnost BHB Dědová s.r.o. Porovnává různé způsoby pořízení tohoto majetku, především na úvěr a leasing a zkoumá jejich daňové dopady. Hledá variantu, která nejpříznivěji ovlivní základ daně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.