Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Framework pro automatizované testování HW zařízení
Jeřábek, František ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací frameworku pro umožnění automatizovaného testování především hardwarových zařízení. Práce popisuje návrh životního cyklu testů, testovací sekvence a rozhraní pro možné rozšíření o komunikaci s měřícími zařízeními. Je zde popsán postup analýzy problému automatizovaného testování, vytvoření dostatečně obecného návrhu a následná implementace takto navrženého řešení.
Design of software for calculation of measurement deviations and uncertainties
Horňák, Marek ; Kundisová, Miriam (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
This master thesis describes the design of software for a calibration laboratory of mass that will comply with current standards, guidelines, and laws for the field. The thesis describes the design of the database, the data management system and software architecture as well as the application of selected mathematical and statistical methods for the calculation of measurement deviations and uncertainties in instrument calibrations.
Vývoj desktopové aplikace pro výpočet objemu kulatiny
SMETANA, David
Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro výpočet objemu kulatiny pomocí různých rovnic. První část této práce popisuje použití relační databáze, programovacího jazyka C# a jednotlivých komponent technologie .NET. Dále práce specifikuje rovnice používané pro výpočet objemu, které jsou založeny na metodě měření a druhu dřeva. Data jsou zaznamenána do relační databáze. Uživatel může zobrazovat a filtrovat záznamy podle různých typů polí, která lze exportovat do základních tabulkových formátů, jako je XLSX a CSV. Práce popisuje proces vývoje desktopové aplikace pomocí integrovaného vývojového prostředí Microsoft Visual Studio.
SW aplikace pro nastavení PLC modemů
Tichý, Vojtěch ; Benešl, Tomáš (oponent) ; Fiedler, Petr (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce byl návrh aplikace pro snadnou konfiguraci modemů, od společnosti ModemTec, komunikujících po silnoproudém vedení. Práce se nejdříve věnuje krátkému vysvětlení komunikace po silnoproudých vedení, která povrchově seznámí čtenáře k čemu bude aplikace využívána. Dále se pro pochopení významu jednotlivých nastavitelných parametrů modemu, vysvětluje sériový port, pomocí kterého bude modem komunikovat s nadřazeným zařízením, jenž sbírá data, ale také s počítačem, na kterém bude aplikace spuštěna a pomocí které bude modem konfigurován. Poté jsou čtenáři obeznámeni s návrhem uživatelského rozhraní a architektury aplikace, jejíž součástí jsou základní návrhové principy, podle kterých byla aplikace implementována. Následuje popis implementace aplikace a výsledky testování konfigurace modemů společnosti ModemTec
Application For An Early Detection Of Transmission Parameters Degradation Of Point-To-Point Microwave Links
Bubniak, Milan
Radio equipment of microwave links operating in an outdoor environment under the influence of weather conditions is at risk of a link failure or device defect occurrence, as well as their indoor units. This paper aims to present the creation of a network monitoring application capable of timely detection of potential failures, based on analyzing trends in monitored device parameters. The architecture is being described, as well as a graphical user interface. Several failure detection methods are covered. Conslusion summarizes the development results and outlines a future of the application.
Návrh inteligentnej senzorickej siete administratívnej budovy
Földvári, Adam
Diplomová práce je zaměřena na návrh inteligentní senzorické sítě, v prostředí administrativní budovy. První část práce seznamuje čtenáře s existujícími a v práci použitými technologiemi, následující část popisuje návrh, konstrukci a implementaci modulů a ovládací aplikace. Výsledkem práce je fungující senzorická síť kterou lze spravovat prostřednictvím centrální aplikace, která sbírá data z koncových modulů. Celkové řešení bude otestováno v rámci projektu SmartPEF.
Využití dynamických jazyků pro testování GUI na platformě .NET
Formánková, Klára ; Češka, Milan (oponent) ; Lengál, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací procesu testování grafického uživatelského rozhraní (GUI), konkrétně tvorbou frameworku pro testování GUI aplikací firmy VF, jehož cílem je ušetřit čas testerům a zaručit rychlejší odhalování chyb. Framework je zaměřen na testování aplikací implementovaných v jazyce C#, což v práci vedlo k prozkoumání možností využití dynamických jazyků platformy .NET a existujících nástrojů pro automatické testování GUI. Na základě zjištěných údajů je výsledný framework implementován v jazyce IronPython a s využitím prostředků frameworků White a unittest nabízí metody pro simulaci uživatelských akcí typu kliknutí na tlačítko, vyplnění textboxu apod. Mimo to framework umožňuje testovat zdroje popisků v aplikaci, ověřovat vzájemné překrývání prvků oken aplikace a využívat principů fuzz testování. Hlavním přínosem celé práce je zavedení postupů automatického testování do vývojového procesu ve firmě VF.
Rámec pro tvorbu informačních systémů nad Universal Windows Platform
Rajnoha, Jan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou a návrhem vlastního frameworku pro aplikace vytvořené pro operační systém Windows 10. Hlavním přínosem rámce je zjednodušené vytváření informačního systému nad platformou Universal Windows Platform. V práci jsou porovnána a zhodnocena již dostupná řešení a jejich schopnost adaptace na dostupná zařízení. Výsledkem je návrh a realizace vlastního frameworku, který splňuje stanovené požadavky analýzy a využívá výhody konkurenčních řešení. Na závěr práce jsou rozpracovány možné podoby dalšího vývoje.
Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF
Doležal, Milan ; Chromý, Adam (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá vizualizací simulace stacionárního robotu v jazyce C# a platformě WPF. Byla vytvořena knihovna pro polohování robotu. K realizaci byla použita knihovna Helix-Toolkit. Pro testování byla vytvořena testovací aplika s editováním polohy kloubů robotu Kuka KRC6 sixx. Protokolový most byl vytvořen jako TCP/IP klient, který sbírá XML data z robotu Kuka KRC6 sixx.
Aplikace pro včasnou detekci degradace přenosových parametrů mikrovlnných spojů
Bubniak, Milan ; Benedikt, Jan (oponent) ; Musil, Petr (vedoucí práce)
Venkovní rádiové jednotky mikrovlnných spojů, vystavené často nepříznivým povětrnostním podmínkám, jsou ohroženy výskytem poruch, majících někdy za následek selhání i celé datové trasy, přičemž stejně tak může dojít i k poruše vnitřních jednotek. Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit aplikaci schopnou včasného varování před blížícími se potencionálními poruchami, prostřednictvím analyzování trendů v monitorovaných parametrech spojů. Teoretická část práce se věnuje základní charakteristice mikrovlnných spojů a struktuře protokolu SNMP. Praktická část se zabývá návrhem aplikace s popisem její vnitřní struktury i grafického uživatelského rozhraní. Je navrženo a popsáno několik metod detekce poruch, dále jsou předloženy výsledky monitorování těmito metodami. Zahrnuto je také měření datové náročnosti síťové komunikace, i velikosti databázového úložiště nashromážděných dat. Závěr shrnuje výsledky vývoje a předkládá možný budoucí vývoj aplikace s možností implementace nových funkcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.