Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police.
Hadaš, Zdeněk ; Menšík, Pavel (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému tématu, sestavením a aplikací srážkoodtokového modelu na řešení uvedeného problému. Druhá část práce se zabývá zlepšením protipovodňové ochrany ve vytipovaných kritických místech navržením soustavy nádrží s retenčním účinkem a zvýšením kapacity koryta. Pro schematizaci povodí byl použit program ArcGIS, simulace srážkoodtokového procesu byla provedena v programu Hydrog.
Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory
Drašar, Zdeněk ; Princ, Michal (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové lokalitě a jejímu současnému stavu vedoucímu k nutné rekonstrukci. Na tuto část navazuje návrh vhodného technického řešení rekonstrukce podložené hydrotechnickými výpočty a poslední výkresovou částí.
Obnova rybníků na Moravě
Drašar, Zdeněk ; Novotný, Jaroslav (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě dostupných zdrojů i konkrétní situací na Moravě. Druhá část již řeší novodobé rybníkářství na Moravě v 19. a 20. století. Následující část je věnována současnému stavu rybníkářství a možnostem obnovy zaniklých rybníků. V poslední části je řešen ideový návrh obnovy konkrétní lokality a navrženo řešení v rozsahu teoretické studie.
Malé nádrže v kulturní krajině
Királ, Martin ; Roubcová, Radka (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem života na Zemi, ve vztahu s krajinou. Druhá kapitola pojednává o malých vodních nádržích, zmiňuje jejich rozdělení podle různých funkcí, zásobení vodou nebo prostředí, v nichž se nacházejí, soustřeďuje se na jejich technická řešení a velmi důležitou obnovu stávajících vodních nádrží. Poslední kapitola teoretické části se věnuje rybníkům v České republice a historii rybníkářství. Praktická část se soustředí na studii návrhu rybníku v lokalitě Zbýšov v okrese Brno-venkov, doplňují ji hydrotechnické výpočty, průvodní a technická zpráva včetně fotografie lokality.
Posouzení návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice z hlediska ekonomické stránky
Suchánek, Petr ; Doležal, Petr (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým posouzením návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice. Závěrečná práce navazuje na bakalářskou práci studenta, rozšiřuje ji a opravuje nedostatky v ní zjištěné. V teoretické části se práce zabývá problematikou vhodné volby materiálu pro homogenní hráze, bezpečnostními přelivy, doprovodnými dřevinami v okolí zátopy a zejména posouzením ekonomické výhodnosti návrhu nádrže. V praktické části jsou řešeny úpravy bakalářské práce na základě připomínek a nově zjištěných skutečností a ekonomické posouzení na základě rozpočtu stavby. Součástí práce jsou také výkresy sloužící k utvoření představy o možném návrhu a podrobný položkový rozpočet jednotlivých stavebních částí.
Dům na vodě
Kosová, Karolína ; Kučera, Radim (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou rozlehlého rybníka (číslo pozemku 145). Dům pro čtyřčlennou rodinu má dvě nadzemní podlaží. Parkování je řešeno samostatnou garáží pro dvě vozidla. Základovou konstrukci tvoří velkoformátové železobetonové vrtané piloty a rámová konstrukce příčlí, podporující nosné stěny. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků a opatřeny zateplovacím systémem s provětranou fasádou. Strop tvoří železobetonové desky. Dominantou domu je oblouková dvouplášťová střecha. Zastřešení spojovací části mezi rodinným domem a ateliérem je navrženo jako pochozí plochá střecha.
Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny
Portová, Nikola ; Vrba, Ing Jan (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. Úvodní kapitoly se zabývají historií hospodaření s vodou, vztah vody s krajinou a úvahy člověka a přírody. Následující kapitoly se zaměřují na funkci, technická řešení a obnovy malých vodních nádrží. Další část je věnována rybníkům v České republice, na jižní Moravě a historii rybničních soustav v Jihomoravském kraji.
Návrh malé vodní nádže
Suchánek, Petr ; Hyánková, Eva (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá posouzením lokality návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice. První část je věnována teorii problematiky – historii malých vodních nádrží jak ve světě, tak na území ČR, dále rozdělení nádrží, souhrn potřebných podkladů a obecný popis dané lokality. V druhé části byl vytvořen ideový návrh nádrže sloužící k utvoření představy o stavbě, navrženy základní objekty nádrže z hydrologického hlediska, určena přibližná plocha a objem nádrže, nastíněny teoretické možnosti využívání. Součástí práce jsou také schematické výkresy návrhu sloužící k utvoření představy o možném návrhu.
Aspekty ovlivňující cenu rybníka
Smolík, Jindřich ; Weigel, Lubomír (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné pro oceňování rybníka. Ve druhé části diplomové práce je jako příklad oceněn konkrétní rybník situovaný na třech pozemcích podle oceňovací vyhlášky postupnými kroky a pro srovnání oceňovacím programem ABN14.
Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic
Majkus, Martin ; Havlíček, Tomáš (oponent) ; Paseka, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh komplexní revitalizace bočního rybníka v katastrálním území Skalička. V rámci revitalizačních opatření je navrženo odbahnění nádrže, opevnění břehů a další úpravy v návaznosti na funkční objekty. Za účelem odběru vody do rybníka je v korytě Hlubockého potoka navržen pevný odběrný objekt a navazující otevřený kanál s mokřady, který nahradí stávající přívodní potrubí. V rámci stabilizace koryta a překonání výškového rozdílu je v korytě potoka navržen balvanitý skluz s vývarem a souvisejícími úpravami. Úvodní část práce je souhrnem poznatků z dané problematiky a jsou zde vysvětleny důležité termíny, historický kontext a popis základních principů. V další části je popsán stávající stav a poměry v zájmovém území. Následuje popis metod a programů, které byly pro tuto práci použity. V návrhové části jsou prezentována vlastní navrhovaná revitalizační opatření. Podstatnou částí práce je také ověření navrhované úpravy v korytě potoka, a to 3D digitálním modelem terénu v Atlas DMT a následnou simulací 1D proudění v HEC-RAS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.