Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání množství vázaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase v různých typech využití půdy v okolí města Oxapampa, Peru
Chalupová, Karolína
Předložená práce porovnává množství vázaného uhlíku v odlišných typech využití půdy v okolí města Oxapampa v Peru. Výzkum probíhal na podzim roku 2022 a byl zaměřen na tři hlavní typy landuse: kávové agrolesnické plantáže, horské tropické lesy a silvopastevní systémy. Sběr dat probíhal s pomocí technologie Field-Map, kdy bylo celkem porovnáno 47 výzkumných ploch na 6 transektech. Ke zjištění nadzemní i podzemní biomasy bylo využito alometrických rovnic. Vyhodnocení uhlíkových zásob v půdě probíhalo na základě půdních analýz pomocí přístroje Soli-TOC (Elementar). Výsledky práce ukázaly, že nebyl statisticky významný rozdíl mezi množstvím uhlíku v biomase agrolesnických kávových plantáží a lesních porostů. Naproti tomu zásoby půdního uhlíku byly nejvyšší v lesních porostech v horních vrstvách půdy. V nižších hloubkách (20–30 cm) naopak již rozdíl mezi studovanými landuse zaznamenán nebyl. Průměrné hodnoty uhlíku v půdě (%) pro kávové agrolesnické systémy a jednotlivé hloubky byly následující: H (7,6 ± 3,8); 0–10 (5,1 ± 1,8); 10–20 (3,8 ± 0,8); 20–30 (3,4 ± 0,7). Pro lesní stanoviště: H (34,2 ± 12,1); 0–10 (22,4 ± 14,7); 10–20 (9,5 ± 6,2); 20–30 (7,3 ± 5,8). Hodnoty uhlíku v půdě pro silvopastevní systémy činily: H (12,1 ± 4,7); 0–10 (7,3 ± 3,3); 10–20 (5,3 ± 2,3); 20–30 (3,7 ± 2,1).
Kvalita života a urbanizace chudoby v Peru
Diatelová, Michaela
Diplomová práce se zabývá kvalitou života a urbanizací chudoby ve dvaceti pěti regionech Peru a srovnává situaci v roce 2007 a 2017. Analýzy byly realizovány za pomocí těchto metod: Zipfův zákon, Giniho index, beta a sigma konvergence, kompozitní indikátor a vizualizace. Byla použita sekundární data ze sčítání lidu a Ministerstva hospodářství a financí. Index kvality života tvoří deset indikátorů dle příjmové chudoby, obydlí, vzdělání, fertility a občanství. Výsledky poukázaly na nerovnoměrné rozložení populace, kdy urbanizace se v roce 2017 pohybovala kolem 79 %. Více jak třetina obyvatel žila v Limě a asi pětina v regionech Piura, La Libertad, Arequipa a Cajamarca. Asi 79 % obyvatel Peru stále žilo v místě svého narození. Ačkoliv podíl příjmově chudých klesl, Giniho index příjmové chudoby ve městech se zvýšil a stále se držel nad hranicí 0,5. To poukázalo na rostoucí nerovnost v přerozdělení příjmů. I když se jedná o středně příjmovou zemi, přes šest miliónů osob žilo v chudobě, z toho milion osob v extrémních podmínkách. Nejhorší kvalita života ve městech byla zaznamenána v oblasti tropických deštných lesů Selva a pásu hor Sierra. Mezi lety 2007 a 2017 se kvalita života zhoršila v regionech Pasco, Lima, Moquegua, Callao a Tacna. Postupně se tak prohlubuje rozdíl kvality života mezi městy a venkovem.
Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash
Baťka, Jan ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Evaluace přírodních ohrožení z GLOFs v pohoří Cordillera Huayhuash Abstrakt: Proglaciální jezera procházejí ve vysokohorských oblastech v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami dynamickým vývojem. Ve většina světových pohoří již proběhl výzkum zabývající se ohrožením, které tato jezera mohou představovat. Peruánská Cordillera Huayhuash však zatím stála mimo zájem vědců. Autor této práce nejprve vytvořil a vyhodnotil inventarizaci ledovcových jezer v daném pohoří a následně vyhodnotil vybraná jezera z pohledu ohrožení GLOF. V diskuzi jsou výsledky porovnány s dalšími světovými pohořími, díky čemuž je možné učinit podstatné závěry. Většina charakteristik jezer v pohoří Huayhuash je ovlivněna lokálním specifickým faktorem - fluviální erozí, která probíhala od posledního glaciálního maxima. Nicméně obecné principy, jako například statistické rozdělení jezer podle jejich elevace, které platí i pro další porovnávaná pohoří, jsou zde stále identifikovatelné. Jezera tohoto pohoří obecně představují pouze nízké či dokonce žádné ohrožení z GLOF, výjimku tvoří pouze případy jezer v přímém kontaktu s ledovcem a také sekvence plošně rozsáhlých jezer, které byly podrobněji analyzovány. Klíčová slova: geomorfologie, GLOF, inventarizace jezer, přírodní ohrožení, Peru
Vyhodnocení zásoby uhlíku v půdách agrolesnických systémů na kávovníkových planážích oblasti Villa Rica (Peru)
Grosová, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá hlavně vyhodnocením zásob uhlíku v půdě, jako podpůrné informace jsou zhodnoceny data o objemové hmotnosti redukované, aktivním a potenciálním pH i obsahu dusíku z různých úhlů pohledu (Cox v jednotlivých odběrných hloubkách vázáno na 1 cm t/ha., v procentech a kumulovaná). Východiskem této práce je doporučení používání dřevin k zastínění plodin v agrolesnických systémech.
Vnímání Číny ve vybraných zemích Latinské Ameriky
Demartini, Michaela
Demartini, M. Vnímání Číny ve vybraných zemích Latinské Ameriky: Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2017. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. Práce se zabývá percepcí Číny ve vybraných latinskoamerických zemích. Teoretická část práce shrnuje vývoj vztahů Latinské Ameriky s Čínou na pozadí historie a jejich současný stav. Dále zahrnuje a vysvětluje také teoretická východiska práce-čínská zahraniční politika a soft-power koncept. V další části je popsána metodologie výběru tří zemí na základě politických, ekonomických a sociálních faktorů. Praktická část zahrnuje jednotlivé případové studie Nikaragui, Peru a Venezuely. Cílem je zjištění, jak vybrané státy Latinské Ameriky vnímají Čínu, a snaha toto zjištění vysvětlit pomocí předložení faktů, které takovou percepci mohou podporovat či formovat.
Postavení žen v Peru -- případová studie Ayllu Ruwasunchis
Kolouchová, Kateřina
Tato bakalářská práce se věnuje postavení žen v Peru. Práce přináší základní vhled do témat genderové rovnosti, feminismu a významu žen pro rozvoj společnosti. Dále se zabývá rolí žen v Peru, kterou přibližuje pomocí literární rešerše a vybraných statistických údajů. Na základě terénního šetření a zúčastněného pozorování provedeného v Limě, je místní ženská komunita Ayllu Ruwasunchis představena jako příklad komunitní práce se ženami, na což navazují návrhy, jaké další aktivity by mohla komunita vyvíjet, aby se i nadále rozvíjela. Bylo zjištěno, že genderová nerovnost je v Peru stále aktuálním tématem, jemuž je potřeba věnovat pozornost na všech rozhodovacích úrovních.
Pregnant in Lima: female body, social stratification and urban space
Přibyláková, Martina ; Brož, Luděk (vedoucí práce) ; Sokolová, Věra (oponent) ; Hrešanová, Ema (oponent)
Jak je zkušenost těhotenství v patriarchální společnosti ovlivněna socioekonomickým statusem těhotných žen? Dosud se kvalitativní studie zaměřovaly především na vliv socioekonomického statusu ve zdravotní péči a nezamýšlené početí u chudých adolescentek. Na základě 17měsíční srovnávací etnografie provedené v Limě, hyper-stratifikovaném hlavním městě Peru, se tato dizertační práce zabývá zkušenostmi žen s různými socioekonomickými dispozicemi, a to včetně početí, potratu a (inter)personální žité zkušenosti těhotenství. Disertace využívá koncept reprodukčního habitu s cílem reflektovat dispozice žen různého socioekonomického statusu. Tyto dispozice, genderované a třídně specifické, jsou chápány jako embodiment institucí: instituce patriarchátu a zdravotnických institucí. Reprodukční dispozice/rozdíly ve formování těhotenství související se statusem jsou v disertaci identifikovány zejména ve čtyřech oblastech: (i) okolnosti početí žen především z hlediska (ne)záměrnosti, jejich reprodukčního věku, partnerské situace (integrity) a (ne)opuštění mužem (desertion). Socioekonomicky odlišné okolnosti početí produkují psycho-fyziologicky odlišné lidské subjekty. (ii) Ženský reprodukční habitus je dán dvojím standardem v přístupu k bezpečnému potratu, který je v katolickém Peru ilegální. Vzhledem k tomu, že...
Pokusy o regulaci pěstování koky v Peru a Bolívii
Kšírová, Kristýna ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Krausz Hladká, Malvína (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu regulace kultivace koky na území států Peru a Bolívie. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, v jakých aspektech se politiky daných států liší, a zda lze jeden z modelů označit za efektivnější. Autorka v úvodu práce představuje základní milníky protidrogové politiky na celosvětové scéně, pokračuje představením koky coby rostliny tradičně užívané původními obyvateli a zároveň substance, která byla OSN klasifikována jako omamná látka. Postupně jsou srovnány politiky obou států, a to na základě dat UNODC o vývoji počtu kokových polí, charakteristiky oblastí, kde je koka pěstována a postavení odborových organizací v obou státech. V neposlední řadě je porovnán také historický vývoj v oblasti protidrogové politiky Peru a Bolívie. Výsledky značí, že se dané státy liší ve všech zkoumaných oblastech poměrně markantně. Autorka dochází k závěru, že za efektivnější protidrogovou politiku lze označit bolivijský model tzv. sociální kontroly.
Analýza turismu v archeologické památce Machu Picchu
Břežná, Tereza ; Vilímek, Vít (vedoucí práce) ; Klimeš, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je přehledem analýzy turismu v archeologické památce Machu Picchu se zaměřením na overturismus. Turismus je stále rozvíjející se sektor, který do míst přináší jak pozitivní aspekty, tak i negativa, jako například overturismus, který je i na Machu Picchu. Práce předkládá také stručnou historii objektu a života Inků a základní fyzicko-geografické poměry místa včetně přírodních hrozeb. Hlavním cílem práce je analýza turismu na Machu Picchu a jeho vývoj v období 1980-2019. Výzkum je zaměřen i na analýzu návštěvnosti v průběhu roku v korelaci s počasím a leteckou dopravou. Část analýzy se zaměřuje na výzkum počtu turistů na výměru areálu a na počet obyvatel obce Machupicchu. Cíle práce se zaměřují také na regulační mechanismy a porovnávání Machu Picchu s dalšími památkami UNESCO. V bakalářské práci jsou použity metody výpočtů počtu turistů děleno výměrou oblasti v m2 a počtu turistů děleno počtem obyvatel obce Machupicchu. Machu Picchu je památka, která byla dlouho zatěžována overturismem. Její návštěvnost každoročně strmě stoupá, v roce 2019 ji navštívilo přes 1,5 milionu turistů z celého světa. V analyzovaném období 1980-2019 došlo k několika poklesům návštěvnosti, ať už to bylo kvůli ekonomické krizi 2008, silnému El Niñu a jeho důsledkům nebo sesuvům v roce 2010. Porovnání...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.