Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh podnikatelského záměru pro rozšíření firmy
Peňázová, Pavlína ; Pazourková, Radka (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro rozšíření malé firmy paní Věry Krejčí, která podniká na trhu s pečivem. Podnikatel se rozhodl otevřít novou provozovnu v Chrasti u Chrudimi v Pardubickém kraji. Práce se zabývá segmentací trhu, analýzou silných a slabých stránek provozovny a podniku jako celku a také zmapováním konkurenčního prostředí. Návrh podnikatelského plánu vychází z analýz vnějších a vnitřních faktorů působících na firmu, které zároveň hodnotí i z finančního pohledu. Tento návrh dále reaguje na možná rizika spojená s podnikáním ve zvolené oblasti.
Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec
Grünwald, Jakub ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby. Projekt vychází z architektonické studie, jež byla vypracována v letním semestru roku 2019 v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby V. – Obnova památek. Hlavním tématem studie je celková obnova historického dvorce a především také nalezení nového funkčního využití památkově chráněného objektu. Zadaná parcela se nachází na Masarykové náměstí v Heřmanově Městci. Stavebně-historický průzkum uvádí doklady o existenci dvora již v roce 1591. Složité stavební dějiny objektu odpovídají jeho funkci jako hospodářského, obytného a správního zázemí sousedního šlechtického sídla. Významnou klasicizující proměnou, která definuje jeho vzhled dodnes, prošel řešený objekt koncem 18. století. V dnešní době je objekt využíván převážně jako ubytování pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, čemuž odpovídá i jeho technicky stav, stále více ohrožující chráněné hodnoty památky. Prvotním úkolem bylo nalezení správného konceptu z hlediska funkčního využití řešeného objektu. Snahou bylo vytvořit takovou funkční náplň, která vdechne dvorci Medov nový život, otevře jeho bránu obyvatelům města a především také návštěvníkům. V objektu jsou umístěny provozy, které svoji činností nebudou přímo ohrožovat a degradovat památkově chráněnou stavbu a umožní její maximální využití v průběhu celého dne. V neposlední řadě jsem kladl důraz na ekonomickou stránku věci, a to umístěním provozů (viz. administrativní prostory, restaurace, prodejna), které budou městu generovat určitý finanční zisk.
Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži
Koukal, Lukáš ; Shejbal, Jiří (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce včetně zkapacitnění parkování v ulici Andělská cesta. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikací, logickou návazností chodníků, úpravou a novým návrhem parkovacích ploch v okolí Hamzovy léčebny, úpravou dopravně významných sjezdů a přilehlé zeleně.
Hodnocení vývoje demografických a socioekonomických ukazatelů Pardubického kraje
Novotná, Tereza
Diplomová práce se zaměřuje na demografickou analýzu Pardubického kraje a jeho okresů v letech 2010–2021. Cílem práce je analyzovat a vyhodnotit vybra-né demografické a socioekonomické ukazatele. Byly vyhodnoceny ukazatele struk-tury i dynamiky populace. Použitá data byla převzata z Českého statistického úřa-du a zpracována kohortně-komponentní metodou a trendovou analýzou časových řad. Využita byla také metoda extrapolace. Byl zjištěn nárůst postreprodukční složky obyvatel a postupné stárnutí populace. Nejhorší situace se nacházela v okrese Chrudim, kde v posledním roce na 100 dětí připadalo 136 seniorů. Nej-lepší situace byla na základě zvolených ukazatelů vyhodnocena v okrese Pardubi-ce. Pardubický kraj kopíroval vývojové populační trendy České republiky.
Rozvoj venkovské turistiky v Pardubickém kraji se zaměřením na využití koní
Holánková, Agáta
Tato diplomová práce se zajímá o aktuální situaci v oblasti rozvoje venkovské turistiky se zaměřením na využití koní v Pardubickém kraji. První část práce charakterizuje samotný Pardubický kraj, stav cestovního ruchu a současnou nabídku forem venkovské turistiky a jezdecké turistiky v Pardubickém kraji. Druhá část práce je věnována průzkumu aktivních podniků provozujících venkovskou turistiku s využitím koní a také současné poptávce ze strany veřejnosti. Průzkum byl realizován pomocí dotazníkového šetření a výsledky byly prezentovány pomocí grafů a tabulek s následnými slovními komentáři. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýza a následně byly navrženy některé možnosti rozvoje venkovské turistiky s využitím koní v Pardubickém kraji.
Ekologické zemědělství v Pardubickém kraji a charakteristika hospodaření vybrané ekologické farmy
Chaloupek, Tomáš
V bakalářské práci je zpracován přehled o stavu ekologického zemědělství v Pardubickém kraji a charakteristika vybrané ekologické farmy. V praktické části je z veřejně dostupných registrů zpracován přehled o počtech subjektů a jejich zaměření v rámci jednotlivých okresů daného kraje. Dále je zpracována charakteristika hospodaření ekologické farmy p. Miroslava Chaloupka a následně její hospodaření zhodnoceno pomocí SWOT analýzy.
Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu
Horáková, Lucie ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Bednářová, Hana (oponent)
Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu Abstrakt Bakalářská práce analyzuje cestovní ruch v Pardubickém kraji a hodnotí ho pomocí statistických dat a výsledků kvalitativního výzkumu v kraji. Statistická data jsou dána do souvislosti s ostatními ukazately v cestovním ruchu a jsou srovnána s ostatními kraji v Česku. Zároveň práce analyzuje práci destinačního managmentu v této oblasti. Poslední část je věnována návrhu produktu cestovního ruchu, který reaguje na současné trendy ve světovém i tuzemském cestovním ruchu. Tímto způsobem práce objasňuje mnoho pojmů z oblasti cestovního ruchu, destinačního managmentu, kvalitativního výzkumu a statistických ukazatelů. Cíl této práce je tak vyvrátit skutečnost, že by Pardubický kraj byl outsiderem českého cestovního ruchu, a využít gastroturistického potenciálu v destinaci. Klíčová slova: cestovní ruch, destinační managment, gastroturismus, kvalitativní výzkum, statistické údaje, Pardubický kraj
Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje
Hrbek, Martin ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Květoň, Viktor (oponent)
Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje Abstrakt Tato diplomová práce je věnována konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v obcích Pardubického kraje. Konkurenceschopnost je chápána zejména ve smyslu rozdílu ceny a času jízdy mezi prostředky veřejné a individuální dopravy a také z hlediska skutečné poptávky v obcích, tedy podílu vyjíždějících veřejnou dopravou. Dalšími parametry volby dopravního prostředku, která je v této práci brána jako hlavní indikátor konkurenceschopnosti, je počet spojů veřejné dopravy a stupeň automobilizace. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak závisí vyjížďka veřejnou dopravou na ostatních dopravních charakteristikách obcí. Pro výběr signifikantních proměnných byla využita analýza vícenásobné lineární regrese, pro vysvětlení podílu vyjíždějících z obcí metoda geograficky vážené regrese. Většina datových podkladů je z veřejných databází (Katastr vozidel Ministerstva dopravy, Sčítání lidu, domů a bytů, digitální geografické databáze ArcČR a CEDA) a webových portálů (OREDO, IDOS), část byla získána distančním dotazníkovým šetřením ve vybraných obcích. Byl potvrzen očekávaný negativní vztah mezi stupněm automobilizace a počtem spojů veřejné dopravy. Signifikantními proměnnými vysvětlujícími podíl vyjíždějících veřejnou dopravou jsou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.