Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Autocentrum VW Mikulov
Kováčik, Branislav ; Bílek, Zdeněk (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu pre prevedenie stavby objektu, ktorého základný kompozičný a architektonický návrh vychádza z už skôr spracovanej architektonickej štúdie v rámci predmetu AG033 – Ateliér výrobných stavieb. Jedná sa o projekt návrhu Autocentra Volkswagen Group v Mikulove. Zadaný pozemok určený k zástavbe sa nachádza v najzápadnejšej časti mesta Mikulov v katastrálnom území mesta Mikulov, jedná sa o priemyselnú zónu mesta. Okolitá zástavba je z veľkej časti tvorená nízkopodlažnou veľkorozlohovou zástavbou výrobnými halami, skladovacími priestormi alebo poľnohospodárskymi objektami a k nim prislúchajúcim príslušenstvom. V rámci územného plánu je uvedené územie priliehajúce z južnej strany k ulici Jiráskova, evidované ako brownfield. Tvar pozemku predurčuje navrhovanej stavbe pozdĺžny tvar hĺbkového charakteru, keďže pozemok je pretiahnutý v smere sever – juh a má tvar postupne sa zužujúceho lichobežníka. Terén je mierne svažitý a klesá smerom na juh. Z južnej strany prilieha k riešenému areálu objekt čističky odpadných vôd. Bakalárska práca sa tiež zaoberá riešením vonkajších úprav areálu, vrátanie dopravnej infraštruktúry, rozvrstvenia a počtu parkovacích stání. Zásadnú časť tvorí tiež rozmiestnenie a charakter vzrastnej a nižšej zelene, umiestnenie a tvar plôch určených pre predvádzacie vozidlá. V neposlednom rade sa práca zaoberá riešením inžinierských sietí v rámci technických zariadení budov a technickej infraštruktúry, hospodárením s odmadmi apod. Navrhnutý objekt rešpektuje pôdorysne vymedzené hranice pozemku, v prvom rade zachovaním rovnobežnosti obvodových stien s týmito hranicami. Ústredným prvkom hmotovej kompozície je extravagantne riešená elipsa slúžiaca ako hlavný výstavný priestor, otvorený veľkoplošným zaobleným zasklením do vstupného priestoru exteriéru. Zvyšné hmoty objektu sú tvorené kvádrami rôznej výškovej úrovne, čím je dosiahnutý kompozičný princíp gradácie. Vcelku jednotvárna hmota výrobnej haly je v každom druhom poli prelomená masívnym svetlíkom obliehajúcim stavbu po celom obvode jej rezu. V budove sa nachádzajú priestory pre skladové hospodárstvo, administratívne činnosti, výstavné priestory, technické zázemie a priestory náležiace odborným pracoviskám automechanikov. Všetky hmotové segmenty stavby sú navzájom prepojené vnútornými priechodmi. Celý objekt má rýdzo industriálny charakter, ktorý vychádza z charakteru a účelu užívania stavby a má spojitosť s automobilovým priemyslom. Hlavnými materiálmi využitými pri stavbe tejto budovy sú konštrukčná oceľ, betón a tepelnoizolačné obvodové panely. Fasáda zdôrazňuje materiálovým riešením podstatu elipsy, ktorá je z veľkej časti presklená, zatiaľ čo skladové a výrobné priestory sú ukryté v zadnej časti a ich pohľadová vrstva je tvorená plechom v sivej, resp. bielej farbe.
Autocentrum VW Group Mikulov
Horáčková, Eliška ; Kotek, Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou výkresové dokumentace pro DSP a DPS novostavby autocentra pro automobilový koncern Volkswagen group. Práce vychází z podkladů ve formě zadání, dwg. výkresu katastrální situace a architektonické studie AG32. Řešené území se nachází v jihomoravském městě Mikulov. Pozemek se nachází mezi ulicemi Jiráskova a Republikánské obrany, a terén pozemku je převážně rovinatý. Aktuálně je pozemek součástí téměř nevyužívaného zemědělského střediska. Objekt je stavba dopravního charakteru. Urbanistické řešení tak maximálně uzpůsobuje areál pro bezkolizní provoz osob a automobilů. Autocentrum tvoří reprezentativní showroom a servis. Mají rozdílný charakter i provoz, což se projevilo v návrhu hmoty a použitých materiálů. Na druhou stranu objekt propojuje koncept barevného řešení, který navazuje na vizuální identitu automobilového koncernu Volkswagen group. I dispozičně je objekt rozdělený do dvou provázaných celků. Objekt showroomu se zázemím a objekt servisu se sklady. Jednotlivé části jsou mezi sebou propojeny pro plynulý a bezkolizní provoz celého autocentra. V showroomu 1NP slouží exhibici vybraných automobilů a pro komunikaci se zákazníky. Druhé nadzemní podlaží slouží výhradně pro administrativní pracovníky autocentra. Část showroomu a servisu jsou propojeny přes zázemí zaměstnanců, příjem a automatickou mycí linku. Mimo propojení příjmem a automatickou mycí linkou má servis další 3 samostatné vjezdy pro variabilní provoz a zároveň je přímo spojen se skladem náhradních dílů a pneumatik. Servis se potom dělí na několik požadovaných pracovišť.
Autocentrum VW Group Mikulov
Vácha, Adam ; Maar, Radek (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout objekt Autocentra Volkswagen Group v průmyslové části města Mikulov. Studie byla původně zpracovávaná v předmětu AG033 - Ateliér výrobních staveb. Tudíž jsem ji dopracoval dle požadavků DSP a DPS. V současné době je řešený pozemek součástí zemědělského družstva. Ze severozápadní strany vytyčuje pozemek ulice Jiráskova, z jihovýchodní poté ulice Republikánské obrany. Navržený objekt je rozdělen na tři hmoty. Toto rozvržení vychází z funkčního odůvodnění budovy. Showroom slouží k vystavování a prodeji nových vozidel sdružených značek pod Volkswagen Group. Navazuje na něj sklad, který slouží jak k uskladnění pro přímý prodej, tak hlavně na náhradní díly do servisu. V druhém nadzemním podlaží nad skladem se nachází kanceláře administrativy. Ty jsou schodištěm napojeny na showroom. Vedle skladiště se také nachází příjem aut do servisu a propojovací chodba mezi showroomem a servisem. Součástí servisu je také zázemí pro mechaniky, jehož součástí jsou šatny a sociální zázemí. Je zde také technická místnost a kancelář mistra. V zadní části servisu je poté lakovna, která je oddělena příčkou. Celý objekt je nepodsklepený a až na část nad skladem jednopodlažní. Showroom a servis jsou tvořeny skeletem z železobetonových sloupů propojených ocelovými příhradovými vazníky. Část skladu s kancelářemi je poté železobetonový monolit. Stropy jsou poté v halách zpevněny pomocí trapézových plechů s železobetonovou deskou. Fasádu showroomu tvoří prosklený lehký obvodový plášť a na servisu je zase použit Dri-design Kingspan systém. Příčky jsou řešeny ze sádrokartonu. Všechny části objektu jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Nad servisem je střecha vegetační. Odvodnění showroomu a servisu je řešeno pomocí zaatikových žlabů se svody. Kanceláře poté pomocí vnitřních svodů.
Autocentrum VW Mikulov
Chytilová, Nikola ; Suchánek, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v předmětu AG033. Tato studie byla nadále rozpracována do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění stavby. Téma práce je návrh novostavby autocentra skupiny Volkswagen v Mikulově, sloužící k prodeji, záručním i pozáručním opravám a servisu automobilů Škoda, Seat, Volkswagen a Audi. Řešený pozemek se nachází v k.ú. Mikulov na Moravě, v západní části města Mikulova. Pozemek se nachází na převážně rovinatém terénu, ke kterému přiléhá ze severu ulice Jiráskova. V současné době je pozemek využívaný jen jako sklad hnoje sousedního kravína. Pozemek se nachází v průmyslové zóně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Stavba kompozičně vychází z tvaru pozemku, a svojí formou kopíruje západní linii hranice pozemku. Jedná se o objekt složený ze dvou hmot lichoběžníkového půdorysu představující prostory showroomu a servisu, navzájem propojených kvádrem, kde se nachází sklad. Pro docílení dynamičnosti objektu, jsou části showroomu a servisu vyšší než část skladu. V části servisu jsou pak navrženy pasové světlíky, které podporují pravidelnost a celkový rytmus fasády objektu. Na severní straně pozemku se nachází hlavní vstup s upraveným předprostorem, opatřeným vodní plochou pro uvítání návštěvníků. Zbylé plochy pozemku slouží pro komunikace, parkoviště pro zákazníky, zaměstnance a odstavná parkovací stání. Svislá nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy, založenými na betonových patkách. Nad showroomem je vodorovná nosná konstrukce tvořena ocelovými příhradovými vazníky pultovými, ke kterým jsou připevněny ocelové vaznice, vynášející plochu střechu. V prostoru servisu jsou pak ocelové příhradové vazníky přímé a tvoří tak rámovou konstrukci pásových světlíků. Podlaha na terénu bude tvořena nosnou železobetonovou deskou. Celá ocelová konstrukce bude ztužena ocelovým zavětrováním jak v rovině stěn, tak v rovině střechy. Fasáda je tvořena izolačními panely s IPN jádrem, které jsou kotveny k nosným sloupům. Fasádní panely bude členěny vertikálně a budou provedeny v bílé a šedé barvě. Šedé panely jsou navrženy v místech, kde se nachází pásové světlíky servisu a budou tak zvýrazňovat vertikální členění a pravidelnost fasády.
Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí
Komoróczy, Balázs ; Vlach, Marek ; Zelíková, Michaela ; Sedláček, J.
Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících družicových multispektrálních dat spolu s rozvojem multispektrálních senzorů používaných na bezpilotních vzdušných prostředcích. Výsledky multispektrálního zobrazování zprostředkovávají důležitou analytickou dimenzi pro identifikaci a interpretaci znaků archeologických jevů na plochách se zemědělskými monokulturami. Jako součást prospekční činnosti střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., je mezi aktuální cíle řazeno též využití potenciálu tohoto specifického segmentu DPZ (ve spolupráci s Ústavem krajinného plánování Mendelovy univerzity v Brně). Celkovým záměrem je přispět s využitím širokého spektra prospekčních metod k rozšíření archeologické informační základny zejména o protohistorickém segmentu vývoje regionu středního a dolního toku Dyje.
Bytový dům
Jakubčík, Lukáš ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu samostatně stojícího bytového domu v Mikulově. Bytový dům je vsazen do svažitého terénu intravilánu města Mikulov a skládá se z jednoho suterénního a čtyř nadzemních podlaží. V prvním až třetím nadzemním podlaží je navrženo po dvou bytových jednotkách s balkóny, nejvyšší čtvrté podlaží poskytuje jednu prostornou bytovou jednotku s přístupem na venkovní terasu. Obslužnost podlaží obstarává dvouramenné schodiště doplněno výtahem v samostatné výtahové šachtě. Objekt využívá konstrukčního systému keramických dílců pro svislé a vodorovné konstrukce, část základové konstrukce je vyhotoveno ze ztraceného bednění. Střecha objektu je plochá, jednoplášťová. Bakalářská práce obsahuje PD pro provádění stavby.
Polyfunkční dům v Mikulově
Raszyk, Kristián ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované v rámci ateliérové tvorby předmětu AG033. Předmětem návrhu je novostavba polyfunkčního domu v proluce historického jádra města Mikulov, přímo pod zámkem a zámeckými hradbami. Z hlediska funkce je polyfunkční dům členěn na bytový dům s šesti byty o velikosti od 2+kk do 4+1, včetně příslušenství bytového domu. Dále se jedná o služby v podobě pronajímatelné jednotky, hospody s minipivovarem a vinárny, která využívá stávající vinný sklep pod zámeckými hradbami. Ve dvoře je skrze průjezd umožněno kryté parkování pro rezidenty a zaměstnance služeb. Z hmotového hlediska je objekt členěn na vícepodlažní část uliční, která se skládá ze dvou objektů různé výšky dle původní historické parcelace, a jednopodlažní část dvorní. Uliční část je pojata, jako moderní adaptace tradičního historického charakteru města. Oba objekty uliční části jsou zastřešeny šikmou střechou z pálených tašek se střešními okny, čímž respektují střešní krajinu města Mikulov. Fasáda je tvořena probarvenými omítkami o dvou barvách dle objektů. Reminiscence na tradiční historické detaily fasády jsou vytvořeny barevnými linkami v kontrastní barvě. Dvorní část je zastřešena plochými vegetačními střechami, které pomáhají odhmotnit zastavěné území. Fasáda je obložena cihelnými pásky pro splynutí s hradbami. Nejvýraznějším vnitřním prostorem je prostor vinárny na čtvercovém půdorysu, zaklenutý českou klenbou s výrazným středovým světlíkem. Celkově návrh polyfunkčního domu propojuje městský život centra Mikulova.
AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV
Matoušková, Anna Marie ; Hudeček, Vladimír (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Bečkovská, Tereza (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z dříve vypracované studie Autocentra Volkswagen Group v předmětu AG033 a rozšiřuje ji dokumentací DSP A DPS. Navrhovaná stavba se nachází na okraji města Mikulov. Řešené území obklopuje z jedné strany pole a z ostatních výrobní a zemědělský průmysl. Pozemek se nachází mezi ulicemi Jiráskova a Republikánské obrany. Novostavba byla přizpůsobena v reakci na zešikmený lichoběžníkový pozemek tím, že jihozápadní strana byla vedena rovnoběžně s úhlem pozemku. Autocentrum je rozdělené na tři navzájem propojené hlavní celky tak, aby byl zachován provoz mezi různými částmi objektu. Hlavní část tvoří showroom, kde jsou prezentovány nové vozy čtyř sdružených značek skupiny Volkswagen. Tato část slouží k prodeji automobilů a v druhém nadzemním podlaží administrativě. Do zešikmené části showroomu byla vložena třetí část objektu, která je věnována skladu a tvoří tak gradaci hmot celého objektu. Sklad je propojený s prodejním místem náhradních dílů a servisem, kde probíhá oprava aut. V servise bylo navrženo zázemí pro mechaniky, jehož součástí jsou šatny se sociálním zařízením, denní místnost a technická místnost celého objektu. Části autocentra jsou nepodsklepené a až na výjimky kanceláří v showroomu jsou jednopodlažní, halové. Konstrukční systém je pro všechny celky stejný. Jedná se o železobetonový skeletový systém s podélnými vazníky. Ztužení bylo docíleno tuhou stropní deskou, kterou tvoří trapézový plech s betonovou deskou. Dále je ztužení zajištěno železobetonovým stěnovým jádrem. Objekt přenáší zatížení do železobetonových patek, které jsou provázány betonovými pasy v kombinaci s vrtanými pilotami. Ostatní svislé konstrukce jsou tvořeny skleněným fasádním systémem, Kingspan panely a v interiéru sádrokartonovými příčkami. Vodorovné konstrukce pak tvoří trapézové plechy spřažené s betonovou vrstvou, příhradové vazníky a v části showroomu i IPE válcované nosníky. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s odvodněním vnitřními svody
Polyfunkční dům v Mikulově
Machů, Kateřina ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce navazuje na projekt vypracovaný v rámci předmětu AG033 Ateliér architektonické tvorby. Předmětem návrhu je polyfunkční dům, který se nachází v místě proluky na svažitém a nerovném terénu, který má v současné době funkční jako parkoviště, popřípadě tržiště. Návrh polyfunkčního domu se nachází pod zámeckými hradbami zahrad zámku Mikulov na ulici Alfonse Muchy. Nachází se v prostoru městské památkové rezervace, která byla ve městě Mikulov vyhlášena v roce 1982. Vzhledem k charakteru Mikulova a jeho zástavby, kde je z uliční strany svažitý terén, je navrhovaný polyfunkční dům opticky rozdělen na dva pomyslné domy díky změně výšky střech, které ale uvnitř mají stále stejnou úroveň podlahy. Díky tomu, že jsou sousední budovy podobně vysoké, je navrhovaný polyfunkční dům čtyřpodlažní, z toho poslední patro náleží střešní terase a půdnímu prostoru. První patro polyfunkčního domu je přiřazeno komerci (kavárna, pronajímatelný prostor). V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází již byty a pavlač, která umožňuje přístup pouze do bytů, které budou sloužit jen pro krátkodobé ubytování. Velmi žádané je zde i zvelebení zbylého přiléhajícího prostoru, který přiléhá k hradbám mikulovského zámku a taky znovuobnovení vinného sklepu, který byl na tomto pozemku zazděn. Navrhnuto bude schodiště, které povede z ulice Alfonse Muchy, kterým se dále bude dát pojít přímo k mikulovským hradbám a dál k mikulovskému zámku nebo se bude dát sejít k vinnému sklepu a přiléhající venkovní terase. Fasáda je navržena s ohledem na okolní zástavbu. Jsou navrženy v bílé nebo světle šedé omítce. Zohledňuji tím fakt, že se polyfunkční dům nachází v městské památkové rezervaci. Střecha objektu je sedlová tradiční s krytinou v cihlové barvě. Okna též respektují kulturu a historii města.
AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV
Běhůnek, Ondřej ; Hudeček, Vladimír (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby Autocentra VW v Mikulově. Dokumentace navazuje na studii vypracovanou během letního semestru akademického roku 2019/2020, v rámci předmětu AG033. Cílem studie bylo vypracovat dispozici, funkční a architektonické řešení. Bakalářská práce rozpracovává tuto studii do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Místo stavby se nachází na Jižní Moravě, na severozápadním okraji města Mikulov v areálu bývalého JZD. Objekt je napojen na místní komunikaci ul. Jiráskova dvěma vjezdy, na které navazuje asfaltová komunikace kolem celého objektu. Kolem ní jsou rozmístěny parkovací plochy pro návštěvníky a zaměstnance, dále odstavné plochy pro servisovaná vozidla a pro vozidla určená k prodeji. Objekt je dělen do více funkčních celků, zejména prodej nových automobilů, s administrativním zázemím, prodej náhradních dílů s příručním skladem a autorizovaný servis, se zázemím pro zaměstnance a skladem náhradním dílů. Tyto celky se odráží v hmotě stavby, tvořené třemi kvádry, různě výškové uzpůsobenými dle požadavků na světlou výšku provozu. V prvním, jednopodlažním kvádru se nachází prodejní část, v prostředním, dvojpodlažním kvádru, skladování a prodej náhradních dílů v přízemí, administrativní část ve druhém podlaží. Ve třetím kvádru je servis a jeho zázemí. Části jsou vzájemně propojeny a tvoří tak jeden souvislý objekt. Stavba z architektonického hlediska vychází z okolní průmyslové zástavby a je opláštěna titanzinkovým předsazeným perforovaným pláštěm. Oslunění stavby je zajištěno rozsáhlými prosklenými stěnami po stranách stavby, v druhém podlaží okny. Dále je objekt osvětlen pomocí střešních světlíků. V interiéru prodejní a administrativní části je dominantou ocelové konzolové schodiště, propojující tyto dva celky. Stavba je navržena dle zásad pro bezbariérové užívání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: