Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měřicí stanice s přenosem dat přes LoRa síť
Nguyen, David ; Formánek, Martin (oponent) ; Najman, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá přenosem dat z měřící stanice přes LoRa síť. Cíl je prozkoumat možné způsoby přenosu dat pomocí technologie LoRa a vybrat vhodný hardware pro vytvoření měřící stanice. Následovně zprovoznit modul s měřící elektronikou a vytvořit webovou aplikaci, která bude data z měřící stanice přijímat, ukládat a zobrazovat. Součásti práce je také otestovat spotřebu, dosah a spolehlivost přenosu vytvořeného modulu.
Mechatronické pohonové soustavy
Pulec, Václav ; Houfek, Lubomír (oponent) ; Kratochvíl, Ctirad (vedoucí práce)
Záměrem této bakalářské práce je snaha přiblížení pojmů jako jsou mechatronika, mechatronický přístup a mechatronický výrobek. Průběžně porovnává mechatronické a konvenční pohonové soustavy a definuje jejich odlišnosti. Představuje řadu příkladů inovací, kterým dala za vznik mechatronika.
Studie řízení životního cyklu produktu v podniku
Kříž, Pavel ; Gabrhelíková, Zdeňka (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. Následná analýza současného IT prostředí podává informace, které slouží jako podklad pro úpravu stávajícího systému tak, aby se eliminovaly úzká místa štíhlé výroby podniku, zamezilo se plýtvání a bylo dosaženo udržitelného rozvoje firmy při použití stávajících technologií.
2D senzor polohy pro planární polohovací platformy
Brisuda, Dominik ; Adámek, Roman (oponent) ; Rajchl, Matej (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním prehľadu dostupných 2D senzorov polohy, ktoré sú vhodné pre mechatronické sústavy, ako je napríklad „Ball on plate system“. Pri takýchto systémoch je potrebné, aby regulátory systému prijímali čo najpresnejšie súradnice polohy telesa za dostačujúco rýchly čas. Taktiež zohráva veľkú úlohu, aký tvar, veľkosť a hmotnosť má regulovaný predmet pohybujúci sa po senzore a z akého je materiálu. Z tohto tvrdenia vyplýva, že rôzne druhy senzorov budú reagovať na daný predmet odlišne. V prvej časti tejto práce sa preto urobil prehlaď jednotlivých typov 2D senzorov a následne sa posúdila ich vhodnosť pre dané systémy. Druhou časťou bakalárskej práce je návrh jednotky pre spracovávanie signálu, ktorá bude zaznamenávať signál zo senzoru a privádzať ho na dve výstupné svorky, ktorých výstupné hodnoty napätia budú reprezentovať polohu predmetu na senzore. Takýmto spracovávaním sa docieli, že s polohou sa bude dať jednoducho pracovať, napríklad ju priviesť priamo do regulátoru. V poslednej časti sa zrealizovalo testovanie sústavy, kde sa merala rýchlosť snímacej jednotky a kvalita testovaného senzoru. Pri kvalite senzoru sa merala lineárnosť, minimálna aktivačná sila a šum výstupného signálu v rôznych miestach pri odlišných zaťažovacích hmotnostiach.
Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python
Voronin, Artyom ; Appel, Martin (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou klasifikace dat v obrazu pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python. Cílem je ověření možností přetrénovaní existujících modelů na vlastní data a zhodnocení efektivity a náročností celého procesu. Následovně zpracovaní dosazených výsledků formou demonstrační úlohy, podobou snímáni obrazu web kamerou a klasifikace objektu v zorném poli.
Modelování a řízení mechatronických soustav v SolidWorks a NI LabVIEW
Fridrichovský, Jan ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Při návrhu mechatronického systému je třeba implementovat řízení do mechanismu technologického výrobku. Je proto zapotřebí vytvoření propojení nástroje pro návrh řízení a nástroje pro CAD návrhy mechanismů. Na tuto potřebu reagovala firma National Instruments vydáním toolkitu pro propojení NI LabVIEW s CAD nástrojem SolidWorks. Toto propojení umožňuje z prostředí NI LabVIEW ovládat simulace na virtuálním modelu v prostředí SolidWorks/COSMOS Motion a zpět získávat výsledky dynamické analýzy. Cílem práce je zhodnotit možnosti propojení vývojového nástroje a CAD systému a zhodnotit využití při návrhu mechatronického systému.
Využití knihovny OpenCV pro mechatronické aplikace
Černil, Martin ; Spáčil, Tomáš (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá seznámením se s knihovnou počítačové vize OpenCV, která je následně implementovaná do tří zaměřením odlišných úloh pomocí programovacího jazyka Python. Těmito úlohami jsou rozpoznání objektu a jeho lokalizace, sledování objektu a detekce změny a stanovení bezpečně vzdálenosti pomocí hloubkové mapy.
Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu
Szabó, Michal ; Formánek, Martin (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému opisu dostupných nástrojov na rozpoznávanie objektov v obraze a nástrojov na rozpoznávanie hovorenej reči v reálnom čase. Praktická časť je zameraná na nástroje použité pri programovaní daného modelu, na použitú elektroniku a výsledný model robotickej hlavy. Napokon sú v nej opísané naprogramované funkcie umožňujúce rôzne spôsoby interakcie s človekom. Súčasťou práce sú skripty funkcií naprogramované v jazyku Python.
Návrh a realizace laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo řízené setrvačníkem"
Novotný, Jan ; Křivánek, Václav (oponent) ; Grepl, Robert (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu inverzního kyvadla řízeného setrvačníkem, což je soustava nestabilního ramene s elektromotrem a reakčním kolem na svém konci. Moment motoru působící na setrvačník vyvolává i působení momentu na rameno, což je způsob řízení systému. Zařízení pracuje připojeno k osobnímu počítači.
Systém pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu
Karniš, Radim ; Arm, Jakub (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro výměnu nástrojů pro 3D tiskárnu. Důsledkem tohoto rozšíření je umožnění multimateriálního tisku a použití množství aktivních i pasivních nástrojů během jediného výrobního procesu. Tím se ze 3D tiskárny stává multifunkční výrobní platforma. Práce kromě rešerše dalších současně dostupných řešení popisuje kompletní mechanický a elektrický návrh tohoto zařízení. Dále rozebírá realizaci funkčního vzorku, tvorbu programového vybavení pro nadřazený systém i rozšíření pro výměnu nástrojů a implementaci přidruženého optického kalibračního a měřícího systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.