Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Intercultural diversity in an organization
Cherednichenko, Kristina
Cherednichenko, K. Interkulturní rozmanitost v organizaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá interkulturní diverzitou v organizaci. Práce je zaměřena na řešení problematiky řízení interkulturně různorodých skupin zaměstnanců AT&T. Je strukturována na základě výzkumných otázek týkajících se způsobů, které má AT&T k dispozici pro řízení zahraničních pracovníků. Cílem práce je zlepšit interakci a komunikaci na pracovišti v multikulturním prostředí a rozvíjet potenciál těchto týmů. Bakalářská práce využívá Hofstedeho dimenze, jejichž prostřednictvím jsou identifikovány hlavní výsledky práce. Práce obsahuje přehled získaných výsledků, porovnání silných a slabých stránek organizace a poté doporučení pro zlepšení řízení společnosti.
Řízení rozmanitosti v mezinárodním prostředí
Czapran, Tomasz Bronislaw ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Vochozka, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat.
Aplikace diverzity managementu ve vybrané společnosti
Pastirčíková, Monika ; Lenka, Kubáňová (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Práce se zabývá aplikací diversity managementu ve vybrané technicky zaměřené společnosti. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy týkající se dané problematiky a obecné poznatky z oblasti diversity a gender managementu a jeho zavádění ve společnostech. Praktická část dále zkoumá interní prostředí společnosti a vnímání diversity a genderové vyrovnanosti zaměstnanci. Cílem práce je zhodnocení konkrétní aplikace diversity managementu ve vybrané společnosti a předložení návrhů řešení případných zjištěných nedostatků.
Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě
Kos, Lukáš ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém složení zaměstnanců ve firmách. K vyřešení výzkumného úkolu bude využito řady výzkumných metod, především dotazníkového šetření, semistrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů.
Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti
Mynaříková, Dana ; Svobodová,, Tereza (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Teoretická část přibližuje vývoj přístupu soukromých organizací k dané problematice a detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života. Praktická část analyzuje současný stav vybrané společnosti pomocí nástrojů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce navržena doporučení na zavedení vhodných nástrojů slaďování práce a soukromého života do strategie zkoumané společnosti.
Analýza podmínek využití programů pro znevýhodněné skupiny pracovníků v České spořitelně, a.s.
Štěrbová, Daniela ; Pauknerová, Daniela (vedoucí práce) ; Homulková, Hana (oponent)
Diplomová práce na téma "Analýza podmínek využití programů pro znevýhodněné skupiny pracovníků v České spořitelně, a.s." se zabývá slaďováním osobního a pracovního života a podporou znevýhodněných skupin pracovníků České spořitelny. Cílem práce je zanalyzovat míru informovanosti zaměstnanců České spořitelny o programech zaměřených na podporu znevýhodněných skupin pracovníků. Zjistit, kterými komunikačními kanály jsou o nich informováni, jak dané programy vnímají, jaký na ně mají názor a jakým způsobem využívají širokou paletu nabízených aktivit, činností a podpory ve svém každodenním životě. Teoretická část definuje základní pojmy a charakterizuje vybrané programy. Empirická část zahrnuje řešení vlastního výzkumu, který je prováděn metodou dotazníkového šetření a individuálními rozhovory. Analýza údajů výzkumu je stěžejní pro vyvození závěrů a navržení vhodných doporučení v oblasti managementu diverzity a slaďování osobního a pracovního života v České spořitelně.
Management diverzity: Řízení lidí s rozdílnými osobnostními charakteristikami
Fučíková, Jana ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Zíková, Šárka (oponent)
Disertační práce si klade za cíl prozkoumat možnosti managementu diverzity při řízení lidí s odlišnými osobnostními charakteristikami, navrhnout zásady tohoto řízení a vytvořit odpovídající model, aby zaměstnavatelé mohli využívat efektivněji dostupný lidský kapitál a zároveň tak zlepšili kvalitu pracovního života zaměstnanců. Na základě množství primárních zdrojů představuje podrobný pohled na problematiku, obhajuje jeho smysl i využití v praxi a uvádí téma do širších souvislostí řízení lidských zdrojů. V práci jsou navrženy zásady řízení osobnostní diverzity, jež jsou následně konfrontovány s praxí v České republice a upraveny do podoby modelu: za využití extenzivního dotazníkového šetření a kvantitativní i kvalitativní analýzy získaných dat potvrzují závěry práce důležitost tématu pro řízení lidských zdrojů v České republice a poukazují na dosavadní neuspokojivý stav, který se samotné organizace často snaží zlepšit. Tato práce tedy významně přispívá k lepšímu pochopení principů i zavedené praxe řízení lidí s odlišnými charakteristikami a nabízí možnosti, jak téma úspěšně převést do praxe.
Management diverzity ve vybraném podniku
Nová, Miroslava ; Pauknerová, Daniela (vedoucí práce) ; Ondřej, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací managementu diverzity ve vybrané organizaci, konkrétně ve skupině RWE v České republice. Pozornost je zaměřena na diverzitu genderu a věku, konkrétně na mladé ženy -- studentky a absolventky vysokých škol. Cílem práce je zjistit, jaké faktory hrají roli při rozhodování mladých žen o svém prvním zaměstnání a jaká mají očekávaní od budoucího zaměstnavatele. Výsledky jsou vyhodnoceny a následně porovnány s diverzitním programem nastaveným pro gender a věk, který je aplikovaný ve skupině RWE v ČR. Následně je ověřeno, zda tato zjištění odpovídají očekáváním definované cílové skupiny. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou blíže představeny základní pojmy jako je diverzita, management diverzity vč. přínosů i potenciálních úskalí, které s sebou přináší při zavádění do praxe. Praktická část se věnuje představení skupiny RWE a dále implementovanému diverzitnímu programu.
Diversity management in a multinational IT company
Pavúková, Marianna ; Pauknerová, Daniela (vedoucí práce) ; Míšek, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem diverzity a jejím managementem, vysvětluje její význam a důležitost v dnešní dynamické době, historický vývoj, legislativní podporu, její přínosy a náklady pro společnost. Dál popisuje pojem gender, postavení žen na trhu práce a působení žen v oblasti IT. Součástí práce je analýza diverzitních politik a strategií nadnárodní IT společnosti a průzkum na toto téma mezi zaměstnanci firmy v českých pobočkách.
Management diverzity se zaměřením na problematiku genderu v organizacích
Roubíček, Jan ; Bedrnová, Eva (vedoucí práce) ; Pauknerová, Daniela (oponent)
Tato diplomová práce zahrnuje teoretická východiska historického a biologického charakteru k problematice genderové diverzity v organizacích, stejně jako polemiku s zažitými východisky managementu diverzity a rovných příležitostí. V práci je prezentován dotazníkový průzkum na toto téma provedený u respondentů ve třech vybraných organizacích působících v ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: