Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posuny v turecké zahraniční politice v éře R. T. Erdoğana a její dopady na vztahy s USA a Izraelem
Ikizgül, Varol
Má bakalářská práce se zabývá podobou a vývojem turecko-amerických a turecko-izraelských zahraničních vztahů zejména v éře R. T. Erdoğana. Cílem práce je odpovědět na otázky, jakým způsobem se změnila zahraniční politika Turecka po nástupu R. T. Erdoğana a jak výrazně se tyto změny promítaly na postupném vývoji zahraničních vztahů se Spojenými státy a Izraelem. Turecké, izraelské i americké zájmy především na Blízkém východě se velmi často prolínají, proto jsou jejich zahraniční vztahy velmi dynamické. Práce poukazuje na to, že ačkoliv Turecko zůstává jedním z hlavních partnerů Spojených států v rámci NATO, Erdoğanova zahraniční politika se dostala již několikrát do konfliktu se zahraniční politikou Bidenovy administrativy, Trumpovy administrativy, nebo před tím Obamovy administrativy. Jako zásadní jádro konfliktů považuji především kurdskou otázku, nebo otázku pořizovaní vojenských technologií mimo struktury NATO. V rámci posilování svých mocenských pozic Ruska a Íránu je stěžejní i pozice Izraele, který je významným strategickým spojencem Spojených států a také Turecka. Přesto, že turecko-izraelské vztahy byly po většinu času na dobré úrovni, pásmo Gazy bylo hlavně v první půlce desátých let jádrem sporu mezi oběma zeměmi.
Kurdish Identity and The Revolutionary Left in Turkey From Eastern Question to Kurdish Question (1960-1990)
Hatapçı, Ali ; Ira, Jaroslav (vedoucí práce) ; Czoch, Gábor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Kurdy a levicí v Turecku v období od 60. do 90. let 20. století. Otázka identity je zkoumána z hlediska souvislostí a zlomů v diskurzu(ech) turecké levice v tomto období, týkajících se 'východní otázky' a 'kurdské (národní) otázky'. Hlavním předmětem zkoumání je, jak byla kurdská identita vytvářena v diskurzech Yön, TKSP (Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi - Socialistické strany tureckého Kurdistánu), a PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê - Strana kurdských pracujícíh). Na základě tří vzorků, reprezentujících publikace/organizace levicového zaměření v dané době, je za použití periodických publikací, pamětí, utajovaných organizačních dokumentů a pomocí analýzy diskurzu ukázáno, jak se levice vypořádala s kurdskou otázkou.
Role Kurdského občanského sdružení v procesu integrace Kurdů do české společnosti
Pettrichová, Daniela ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Teoretická východiska diplomové práce s názvem Role Kurdského občanského sdružení v procesu integrace Kurdů do české společnosti jsou orientována na vymezení základních pojmů (integrace, občanská společnost, sdružení migrantů). Teoretická část také stručně vystihuje legislativní dopad migrace na českou občanskou společnost, zakotvuje občanský sektor v integračním procesu, vymezuje typy a funkce sdružení migrantů. Vedle toho je v práci popsaná migrace Kurdů a způsoby jejich sdružování uvnitř hostitelské společnosti. Výzkumné šetření je zaměřeno na analýzu dotazníkového šetření Kurdů žijících v České republice ve věku 15 let a více. Výzkumný vzorek byl tvořen 27 osobami. Pro analýzu fungování a významu vybraného sdružení pro Kurdy byla zvolena metoda zúčastněného pozorování na schůzích či akcích sdružení a individuální interview. Poslední kapitola práce je tvořena zhodnocením získaných dat, obsahuje též doporučení pro další činnost Kurdského občanského sdružení. KLÍČOVÁ SLOVA Integrace, Kurdové, Kurdské občanské sdružení, migrace, občanská společnost, občanský sektor, sdružení migrantů
Analýza geopolitických vztahů Iráckého Kurdistánu s regionálními a globálními aktéry
Sommer, Filip ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Lepič, Martin (oponent)
Irácký Kurdistán představuje entitu, která je schopná samostatně operovat v mezinárodních vztazích. Tato práce vyhodnocuje jeho geopolitické postavení na základě analýzy vztahů s regionálními a globálními aktéry působícími v regionu. Za regionální aktéry jsou považovány Irák, Turecko, Írán a Sýrie, neboť jsou obývány významnou kurdskou populací a mohou tak mít vliv na možnou formaci Iráckého Kurdistánu. Za globální aktéry jsou brány Spojené státy americké a Ruská federace. Analýza zkoumá prohlášení vrcholných představitelů všech těchto výše zmíněných subjektů a je prováděna v časovém období od roku 2013 do roku 2017. Jejím cílem je zjištění, jak se změnilo geopolitické postavení Iráckého Kurdistánu po významných událostech, jež se staly v tomto období. Mezi ně patří příchod Islámského státu do regionu v červnu 2014 či vyhlášení kurdského referenda o nezávislosti v září 2017.
Vztahy turecké Strany spravedlnosti a rozvoje s iráckou Kurdskou regionální vládou a syrskou Sjednocenou demokratickou stranou v letech 2011 až 2014
Gümplová, Anna ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Tato práce porovnává vztahy turecké vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) se syrskou Sjednocenou demokratickou stranou (PYD) a iráckou Kurdskou regionální vládou (KRG) mezi lety 2011 a 2014 na pozadí její politiky vůči kurdské menšině a přístupu ke Kurdské straně pracujících (PKK). AKP od svého nástupu k moci změnila přístup turecké vlády k řešení tzv. kurdské otázky a více se otevřela vyjednávání s PKK. Mírové procesy však provázely neustálé změny především v oficiálních postojích AKP. V roce 2011 AKP navázala užší, především ekonomické, styky s KRG. Toto pro obě strany výhodné partnerství se projevovalo i v jiných sférách například ve spolupráci v přístupu k PKK. V roce 2014 ale ukázalo i své limity, když Turecko KRG téměř vůbec nepomohlo vojensky v bojích proti ISIS. Přístup Turecka k syrské PYD byl od jejího založení nepřátelský, což se po vypuknutí syrské občanské války ještě více zhoršovalo, když PYD začala politicky i vojensky sílit. Práce popisuje rozdílné přístupy AKP ke KRG a PYD a zdůvodňuje je na pozadí problematiky kurdské otázky v Turecku.
Vliv geopolitiky a konfliktu v Sýrii na status syrského Kurdistánu
Kolář, Josef ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku syrského Kurdistánu. Od stručné historie celého kurdského etnika a vývoje postavení Kurdů v Sýrii ve 20. století společně s kurdskými politickými stranami, zkoumá především vývoj pozice syrského Kurdistánu od propuknutí syrské občanské války v roce 2011. Klade důraz na zapojení syrských Kurdů a jejich podporovatelů do války, jejím cílem je analyzovat pozici Kurdů v konfliktu a popsat vztah velmocí k otázce syrského Kurdistánu po ukončení ozbrojených střetů. Práce si primárně klade za cíl propojit vývoj autonomie Rojavy s účastí Kurdů ve válce a proměnou síly jejich pozice na regionální i mezinárodní úrovni během války a po jejím konci.
Izrael a Turecko - Strategická aliance
Zacios, Jana ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Strategická aliance je málo známé spojenectví mezi Tureckem a Izraelem. Tyto dvě, v regionu výjimečné země, vzájemnou spoluprací mající zpočátku především ekonomický a vojenský charakter mnoho získávají - ne však tolik, kolik si původně slibovaly. Zároveň musí, právě za toto spojenectví, čelit kritice jak ze strany svých sousedů, tak z úst domácí opozice. Otázka, na kterou se tato práce snaží odpovědět tedy zní, jaké jsou perspektivy strategické aliance do budoucna a jaké faktory by mohly ovlivnit její budoucnost. Analýzou okolností a důvodů jejího vzniku a vývoje se snaží popsat všechny aspekty, které by potenciálně mohly vést k jejímu rozpadu. Kromě vojenské spolupráce a obchodních styků se tak práce zabývá i otázkou národnostních konfliktů v Turecku a v Izraeli, využíváním vody v regionu a zejména vztahy s ostatními státy na Blízkém východě i mimo něj, které mají rovněž vliv na vývoj aliance.
Politický systém Autonomní správy severní a východní Sýrie (Rojavy)
Trubáček, Edmund ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá politickým systémem Autonomní správy severní a východní Sýrie, neboli Rojavy. I přestože jsou de facto autonomními institucemi, zpravidla se pod Autonomní správu člení i Syrská demokratická rada a hnutí TEV-DEM, jimiž se tato práce bude taktéž zabývat. Tyto instituce dohromady tvoří politický systém oblastí nalézajících se na severovýchodě Sýrie, které od roku 2012 fungují nezávisle na oficiální syrské vládě. Tato práce nejprve přiblíží kontext, prostředí a základní principy na nichž je tento systém stavěn. Hlavní částí práce je popis a analýza výše zmíněných institucí, které tento politický systém tvoří. Specifikem tohoto systému je, že neaspiruje o to být státocentrickým modelem společenského uspořádání, ale mnohdy se prezentuje jako alternativa založená na dobrovolné spolupráci jednotlivých komun, oblastí a regionů. Cílem práce je zachytit hlavní mechanismy tohoto neobvyklého politického systému a zodpovědět otázku, zda se doopravdy jedná o demokratický systém, v němž moc putuje "zespoda-nahoru".
Vliv geopolitiky a konfliktu v Sýrii na status syrského Kurdistánu
Kolář, Josef ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku Rojavy v průběhu syrské občanské války. Zkoumá především teritoriální a politický vývoj Rojavy. Klade důraz na zapojení syrských Kurdů do války, jejím cílem je analyzovat pozici Kurdů v konfliktu z geopolitického hlediska. Práce si primárně klade za cíl propojit vývoj autonomie Rojavy s účastí Kurdů ve válce, penetrací teritoria a postoji vyjádřenými centrální syrskou vládou. Popsány jsou též další externí faktory mající vliv na vztah centrální vlády a Rojavy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.