Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 320 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Kriminalita na internetu
Žurek, Kamil ; Margieta, Jiří (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se pokusí zmapovat internetovou kriminalitu v České republice a ve světě. Popisuje většinu kriminalit, které se dají na internetu páchat a také trestné činy, kde jsou počítače hlavním nástrojem. Cílem práce je seznámení s touto trestnou činností a porovnání výsledků z dotazníkového průzkumu.
Kriminalita na internetu
Zelinka, Petr ; Konečný,, Zdeněk (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku internetové kriminality v České republice i ve světě. Popisuje a analyzuje jednotlivé typy této kriminality, použité metody a technologická zařízení. V další části jsou řešeny možné způsoby potlačení internetové kriminality pomocí technických či legislativních opatření.
Kriminalita na internetu
Kosek, Lukáš ; Paclíková, Vlasta (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy různé postupy řešení počítačové kriminality v návaznosti na dotazníkový průzkum.
Kriminalita na internetu
Reichmannová, Sandra ; Příhoda, Petr (oponent) ; Soukup, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto činností a s výsledky získanými na základě dotazníku.
Kamerový dohledový systém
Lazarević, Veljko ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Koton, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na seznámení a návrh kamerového systému. Teoretická část se stručně věnuje popisu jednotlivých komponent a základních parametrů kamerového systému, ale i zákonem o ochraně osobních údajů. Bezpečnostní systémy dnes do značné míry spoléhají na kamery. Kamery mohou být užitečné při identifikaci potenciálních hrozeb a ochraně osob a majetku. Je důležité přijmout preventivní opatření k ochraně sebe a svého majetku. Tato bakalářská práce se zabývá různými kamerovými systémy, a to analogovými, hybridními a v současné době digitálními. Praktická část je o návrhu, instalaci a užití digitálního kamerového systému.
Delikventní chování u žáků středních odborných škol
Dočekalová, Kristýna
Tématem mojí bakalářské práce je „Delikventní chování u žáků středních odborných škol“. Cílem je přiblížit problematiku delikvence mezi mladistvými, popsat nejčastější příčiny vedoucí k delikventnímu chování mládeže, důsledky, které z tohoto delikventního jednání plynou a následně poukázat na důležitost prevence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na pojem delikvence, poté na faktory, které zvyšují pravděpodobnost delikventního chování, následně na nejčastější typy deliktů, také na téma, kdy mladiství v trestním řízení vystupují jako oběti trestné činnosti a v závěru se teoretická část zaměřuje na prevenci delikventního chování mládeže. V praktické části je popsána metodologie výzkumu, výsledky kvantitativního výzkumu a jejich popis, následná diskuse a porovnání výsledků s hlavní výzkumnou otázkou a dílčími cíli. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké delikventní chování se vyskytuje u žáků středních škol nejčastěji, a jaká je míra prevence proti delikventnímu chování na středních školách. Data byla následně zpracována do grafů a byla popsána a vysvětlena.
Vývoj kriminality a delikventního chování u studentů středních škol
Pavliš, Ondřej
Předmětem bakalářské práce „Vývoj kriminality a delikventního chování u studentů středních škol“ je zhodnocení současného stavu a vývoje kriminality a delikvence. Cílem teoretické části práce je podat ucelený přehled o delikvenci a kriminalitě se zaměřením na děti a mládež a její vývoj v letech 2011–2021. Přehled je zpracován pomocí literární rešerše odborné literatury a analýzy statistik Policie České republiky. Obraz o skutečnosti, jakým směrem se kriminalita mládeže vyvíjí je jed-ním z faktorů, jak stanovovat vhodná opatření, která budou růst kriminality eliminovat. Cílem praktické části práce bylo zjistit, jaké povědomí mají studenti středních škol o kriminalitě a delikvenci, jestli se s tímto chováním již někdy setkali a zda na školách probíhá prevence. Pomocí 3 dílčích průzkumných otázek byly v dotazníkovém šetření hledány odpovědi, které byly následně vyhodnoceny a graficky znázorněny. Pro zmapování aktuální situace v rámci středních škol byla zvolena metoda kvantitativního šetření pomocí online dotazníku.
Kriminalita žen a páchaná na ženách
Zárubová, Petra ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Mulák, Jiří (oponent)
Kriminalita žen a páchaná na ženách Abstrakt Tématem předkládané rigorózní práce je kriminalita žen a kriminalita páchaná na ženách, tedy dva odlišné pohledy na ženy, a to nejprve jako na pachatelky trestné činnosti a následně na ženy v postavení obětí. Ačkoli ženy představují více než polovinu populace, není tématu ženské kriminality věnováno tolik pozornosti jako kriminalitě mužů či jiných skupin obyvatelstva (např. kriminalitě mládeže). Ženy jsou tedy vnímány spíše jako oběti kriminality než jako její pachatelky. Tématu žen jako obětí kriminality se věnuje druhá část práce, jelikož je tato problematika v současné době stále velmi aktuálním tématem. Cílem rigorózní práce je poskytnout obraz o obou druzích kriminality, uvést jejich specifika, popsat jejich příčiny a zaměřit se na možná represivní a zejména preventivní opatření, kterými lze daný druh kriminality potlačit či mu předejít. Práce si současně klade za cíl zjištěné informace porovnat se zahraniční právní úpravou (Německem), upozornit na nedostatky současné úpravy a případné aktuální problémy a nastínit možné změny či návrhy na úpravu dané problematiky de lege ferenda. V úvodní kapitole práce nejprve vymezuje základní kriminologické pojmy, které jsou v jejích následujících kapitolách užívány, jako je samotný pojem kriminalita, její stav, rozsah a...
Dopravní kriminalita a její prevence
Němec, Lukáš ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Dopravní kriminalita je jevem, se kterým se v každodenním životě může setkat každý člo- věk. Jedná se o závažný celospolečenský problém, který nelze přehlížet. Tato práce zkoumá různé aspekty dopravní kriminality se zaměřením na silniční dopravu, a to především z kriminologic- kého a částečně trestněprávního hlediska. Je rozdělena na čtyři části. První část této práce je zaměřena na dopravní kriminalitu jako takovou, na její definici, závažnost a vymezení jejího vývoje v posledních letech. Dále zkoumá způsoby, jakými je v trest- ních věcech v této oblasti orgány činnými v trestním řízení rozhodováno a porovnává vývoj do- pravní kriminality s vývojem hustoty provozu na pozemních komunikacích. V druhé části je podrobněji rozebrána struktura trestných činů typicky páchaných v do- pravě. Tato část rovněž charakterizuje pachatele dopravní kriminality a uvádí některé příčiny, které vedou k jejímu páchání. Za nejvýznamnější příčinu je označen nedostatek společenského odsou- zení porušování dopravních předpisů. Následující část zkoumá nejčastěji páchané trestné činy v dopravě a některé podmínky na- plnění jejich skutkových podstat. Zvláštní důraz je kladen na trestný čin ohrožení pod vlivem ná- vykové látky, neboť se jedná o nejčastěji v dopravě páchaný trestný čin. Především se v této části práce zabývá...
Kriminalita v době nouzového stavu
Novotná, Terezie ; Šelleng, Dalibor (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Kriminalita v době nouzového stavu Abstrakt Předmětem diplomové práce je kriminalita v době nouzových stavů vyhlášených v průběhu 21. století. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je vztah kriminality k nouzovým stavům, přiblížit nouzové stavy vyhlášené ve 21. století a ukázat jejich roli v trestním zákoníku spolu s využitím v soudní praxi. Nouzové stavy, které byly vyhlášeny se dají rozdělit na dvě kategorie, a to nouzové stavy z důvodu živelních pohrom a nouzové stavy při pandemii onemocnění COVID-19. V diplomové práci jsou popsány nouzové stavy z let 2002, 2006 a 2013, které měly jako příčinu povodně, nouzový stav při orkánu Kyrill v roce 2007 a nouzové stavy, které byly vyhlášeny v letech 2020 a 2021 při pandemii onemocnění COVID-19. Práce se zaměřuje i na kriminalitu mimo nouzové stavy a dochází zde k porovnání s kriminalitou během nouzových stavů. Na základě policejních statistik je rozebrán vývoj registrované kriminality v letech 2011 až 2021. Následně je pozornost zaměřena na registrovanou kriminalitu v dobách živelních pohrom a poté v době pandemie COVID-19. V trestním zákoníku se nouzový stav nachází již ve třech základních skutkových podstatách trestných činů, dále se vyskytuje jako obecně přitěžující okolnost a zvlášť přitěžující okolnost. Jako zvlášť přitěžující okolnost je jakožto znak...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 320 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.