Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu
Hájek, Břetislav ; Viščor,, Pavel (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami posuzování rizik. Dále se práce zaměřuje na testování aplikace WaterRisk a přepracování jejího manuálu. V poslední části se zabývám posouzením rizik konkrétního systému zásobování vodu.
Analýza rizik veřejných investičních projektů ve městě Chotěboři
Dymáček, Jakub ; Pospíchalová, Zdenka (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá riziky veřejných zakázek a vysvětluje základní principy, které se této oblasti týkají. Cílem této práce je analýza zkoumaných rizik na čtyřech veřejných zakázkách města Chotěboř.
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele
Kučera, David ; Kotek, Luboš (oponent) ; Mukhametzianova, Leisan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu možností selhání lidského činitele na příkladu indukčního ohřívače, který se nachází ve společnosti Roboterm spol. s.r.o. v Chotěboři. Cílem práce je provést rešerši literatury v oblasti hodnocení spolehlivosti lidského činitele. Na základě analýzy daného provozu a rešerše literatury zvolit vhodnou metodu a provést samotné hodnocení spolehlivosti lidského činitele. Závěrem práce bude návrh opatření pro zvýšení spolehlivosti lidského činitele.
Analýza a hodnocení rizik stavebního díla potravinářského provozu od projektu po realizaci
Labounek, Martin ; Misák, Petr (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních, bezpečnostních rizik a nebezpečí, aplikací vhodné metodiky na konkrétní stavební dílo, na konkrétní podmínky projektu, prostředí stavby, stavební dodavatelské firmy a zavedení stavby do provozu. Z ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou pro práci vybrány nástroje – analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), univerzální matice rizikovosti analýzy (UMRA), analýza nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP), Paretův diagram. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika vybraných stavebních procesů a v podmínkách zavedeného integrovaného systému řízení zpracovat jednoduché nástroje pro jejich řízení a eliminaci.
Řízení rizika zhotovitele stavební zakázky
Štráchal, Jakub ; Ing.Tomáč Hanák, Ph.D. (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
CÍLEM MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE NA TÉMA „ŘÍZENÍ RIZIK ZHOTOVITELE STAVEBNÍ ZAKÁZKY“, JE POPSAT PROCES ŘÍZENÍ RIZIK U DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ. TENTO PROCES ZAČÍNÁ IDENTIFIKACÍ RIZIK POMOCÍ RŮZNÝCH METOD. NÁSLEDUJE ANALÝZA TĚCHTO RIZIK. HLAVNÍ SKUPINOU RIZIK, JSOU RIZIKA SPOJENÁ SE SUBDODAVATELSKÝM SYSTÉMEM. K TĚMTO RIZIKŮM POPÍŠU JEJICH SIGNÁLY A SPOUŠTĚČE. NA ZÁKLADĚ JEJICH ZÁVAŽNOSTI PRO PROJEKT, DEFINUJI ZPŮSOB JEJICH OŠETŘENÍ. V POSLEDNÍ ČÁSTÍ SE NACHÁZÍ NÁVRH SLEDOVÁNÍ RIZIK, KDE NAVRHUJI ZPŮSOB KDY A KDO BUDE RIZIKA SLEDOVAT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY.
Analýza rizik násoskových řadů
Outratová, Markéta ; Svoboda, Miroslav (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, a ověření na konkrétním prameništi. Práce je řešena v souladu s metodikou analýzy rizik WaterRisk. Obsahem práce je shrnutí hydrauliky násoskových řadů a jejich využití v praxi, dále identifikace nebezpečí, definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů a následků na násoskových řadech a jejich ověření na konkrétním prameništi v rámci případové studie.
Řízení rizik ve stavebním podniku
Resl, Jan ; Chval, Petr (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných pojmů. Je zde uvedena klasifikace rizik z různých pohledů, jejich možné dělení a třídění. Dále jsou zmíněny významné zdroje rizik a účastníci výstavby, kteří jsou riziky dotčeni. Třetí kapitola se zabývá řízením rizik, jsou zde popsány jednotlivé etapy tohoto komplexního procesu, ve správných posloupnostech, včetně uvedení vybraných metod a technik, které se v dílčích etapách řízení rizik standardně používají. V poslední, čtvrté kapitole je shrnuta a završena celá problematika rizika na příkladu aplikace vybrané metodiky řízení rizik u konkrétní stavební firmy a na konkrétní stavební zakázce.
Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů.
Henzelová, Iveta ; Vymazal, Tomáš (oponent) ; Hobst, Leonard (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a navazujících vyhlášek je zmíněn jen okrajově. Dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik - Techniky posuzování rizik vyla porvedena analýza rizik. Pro řízení rizik jsou zvoleny tyto metody - analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram), analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a Paretův diagram. Za pomocí těchto metod jsou identifikována a ohodnocena zjištěná rizika. Na základě identifikace a hodnocení rizik jsou navržena příslušná opatření pro snížení jejich hodnot.
Využití Head-mounted displejů v managementu rizik u obráběcích strojů
Jelínek, Martin ; Kotek, Luboš (oponent) ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá provedením a technickými možnostmi VR headsetů a jejich uplatněním ve strojírenství, v oblasti managementu rizik u obráběcích strojů, při využití zkušeností z jiných oblastí a historie. V praktické části je provedena analýza rizik u vybraného stroje (vertikální obráběcí centrum) prostřednictvím kontrolních seznamů a virtuálními technologiemi. Techniky analýzy rizik jsou následně porovnány a zhodnoceny. Výstupem je vyhodnocení výsledku a návrh praktického využití virtuální reality v praxi.
Řízení rizik ve stavebním podniku
Kovalčíková, Barbora ; MBA, Radim Štěpánek, (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na Řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část podává informace o riziku v projektech, základním rozdělení a řízení. Praktická část pracuje se získanými teoretickými znalostmi na konkrétní stavební zakázce, zahrnuje identifikaci rizik, ohodnocení rizik a návrh preventivních opatření za účelem snížení dopadu rizik nebo jejich úplnou eliminaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.