Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Struktura sukcesních porostů a růstové vlastnosti břízy bělokoré (Betula pendula Roth) na exponovaném stanovišti
Bardoň, Karel
Tato bakalářská práce popisuje strukturu přirozeně vzniklých porostů s převahou břízy bělokoré (Betula Pendula Roth) na dvou exponovaných stanovištích. Plocha označená jako „Hlubočec“ reprezentuje situaci Nízkého Jeseníku, plocha označená jako „Krásná“ situaci Moravskoslezských Beskyd. Obě plochy byly inventarizovány a popsány jak z hlediska růstového potenciálu břízy, tak i z hlediska současného výskytu ostatních dřevin, v případně „Hlubočec“ i jedinců tzv. cílových. Pěstební potenciál byl, jak se dalo předpokládat na trofnější ploše Hlubočce. Zde se nachází jak cíloví jedinci odrostlého buku lesního a dubu letního, je zde výskyt poměrně hojné následné obnovy smrku ztepilého, břízy bělokoré, pomístně i jeřábu ptačího a buku lesního. Plocha „Krásná“ reprezentuje plochu v minulosti pěstebně zanedbávanou, postiženou erozí a degradačními vlivy, kde bříza plní hlavně funkci ochrany půdy a obnovy stanoviště.
Intrauterinní růstová retardace selat
Kršová, Eliška
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku intrauterinní růstové retardace selat. První část se zabývá hybridizací prasnic, vznikem superplodných linií prasnic a jak může šlechtění ovlivnit počet selat ve vrhu. Druhá část se zaměřuje na problematiku vysoce plodných prasnic zejména v kontextu výživy, ustájení, porodu, laktačního období, odstavu a přípravy na další březost. Třetí část se věnuje intrauterinní růstové retardaci selat. V této části je popsáno, co tento stav znamená a co může tento stav ovlivnit. Čtvrtá část se zabývá problémy u selat s intrauterinní růstovou retardací. Jsou zde popsány metody v aplikaci umělého mléka, použití náhradních prasnic anebo dělené kojení.
Frekvence příjmu mléčné krmné směsi v průběhu dne a její vliv na růst u telat českého strakatého skotu
Vozihnojová, Dominika
V této diplomové práci byla provedena analýza frekvence příjmu mléčné krmné směsi během dne a její vliv na růst telat českého strakatého skotu. Analýza probíhala ve velkokapacitním teletníku v Kelčicích, který spadá pod HD Určice. Monitoring, který trval a 12 měsíců (od března 2022 do března 2023), zahrnoval sledování denního příjmu mléčné krmné směsi. Telata byla zvážena v den naskladnění do přijímacího pavilonu a znova při vyskladnění a ukončení období mléčné výživy. V průběhu sledování byla měřena teplota (°C) a relativní vlhkosti vzduchu (%) v teletníku pomocí HOBO čidla. Býčci vykazovali větší přírůstek (o 0,06 kg) ve srovnání s jalovičkami při stejném příjmu mléčné krmné směsi (P < 0,01). Největší přírůstek byl zaznamenán u telat, která přijala v průměru denně 7,1 a více litrů MKS (P < 0,01). Byl taktéž vypozorován vliv počtu krmných dnů, kdy telata dosahovala větších průměrných denních přírůstku při delším pobytu v příjmovém pavilonu (P < 0,01). Bylo vysledováno, že teploty nad 20 °C působily na telata negativně, což se ukazovalo na průměrném denním přírůstku, který byl nejmenší při největším příjmu MKS. Naopak nejvíce telatům vyhovovala teplota 0-5 °C.
Vyhodnocení růstové intenzity jalovic na jejich reprodukční a užitkové vlastnosti
Voldánová, Eliška
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit působení růstových faktorů jalovic plemene holštýn na jejich následnou reprodukci a mléčnou užitkovost. Jalovice byly odchovávány ve stejných podmínkách i následná reprodukce a produkce probíhala ve stejné stáji. U jalovic po otcích linie NXB a u jalovic po otcích linie NEO nebyly prokázány průkazné (p > 0,05) rozdíly v hmotnosti jalovic vážených ve věku 225, 335, 445 a 580 dní. Obdobně nebyl prokázán (p > 0,05) vliv pořadí laktace matky na růstovou schopnost jalovic. Z reprodukčních ukazatelů jalovic byl sledován věk při zapuštění, věk při otelení a inseminační index. Nejčastěji byly jalovice zapuštěny ve věku 13 měsíců. Nejvyšší četnost porodů byla ve věku 22 až 23 měsíců. Signifikantně (p < 0,05) nejlepší inseminační index byl zjištěn u jalovic po matkách na 4. a vyšší laktaci (1,17). Nejlepší inseminační index byl prokázán u jalovic, které dosahovaly hmotnosti mezi 400 a 440 kg při zapuštění. Mléčná užitkovost byla vyšší u jalovic po otcích linie NXB (10556 kg) (p < 0,05). Z hlediska rozdělení do skupin podle laktace matky byla nejlepší užitkovost u jalovic po matkách na 2. laktaci. Obsah tuku v mléce byl u všech skupin podobný (kolem 4 %), u obsahu bílkovin byla také hodnota u všech skupin obdobná (3,36 %). Nejlepší produkce dosahovaly jalovice otelené ve věku 23–24 měsíců. U této skupiny byl také prokázán největší obsah tuku a bílkovin v mléce. Nejpříznivější mléčná užitkovost byla prokázána u jalovic, které v době zapuštění vážily mezi 400 a 440 kg. U této skupiny byl také nejvyšší obsah tuku, ale naopak nejnižší obsah bílkovin.
Evaluation of International Financial Integration on Growth in CEE Countries
Yang, Yang ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Čech, František (oponent)
Práce zkoumá dopad mezinárodní finanční integrace na hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy pomocí modelu s obousměrnými fixními efekty s makroekonomickými daty pro 16 zemí střední a východní Evropy v letech 2007 až 2021. Práce vyvozuje několik závěrů. Za prvé, poměr čistého přílivu a odlivu přímých zahraničních investic k HDP nemá významný vliv na hospodářský růst. Stejně tak nejsou významné stavové údaje o PZI pro regresi celého vzorku, zatímco regrese vzorku rozděleného na rozvinuté a rozvojové ekonomiky ukazuje pozitivní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvinutých ekonomik a negativní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvojových ekonomik. Za druhé, jak pro celkový vzorek, tak pro rozvinuté a rozvojové ekonomiky není žádná z proměnných aktiv portfoliových investic statisticky významná, s výjimkou aktiv portfoliových investic v rozvojových ekonomikách. Zatřetí, dluh portfoliových i ostatních investic negativně ovlivňuje hospodářský růst v rozvojových ekonomikách i v celkovém vzorku, zatímco v případě rozvinutých ekonomik není výsledek významný.
Modelování dopadů sdružených klimatických událostí na růst, vývoj a výnosové parametry polních teplomilných zelenin a řepky olejné v systému pro podporu rozhodování v oblasti transferu agrotechnologií – DSSAT
Potopová, Vera ; Muntean, N. ; Chawdhery, M. ; Trifan, T. ; Zehnálek, P. ; Soukup, J. ; Potop, I. ; Zahradníček, Pavel ; Možný, Martin
Tato kniha vás seznámí s nejnovějšími informačními technologiemi a jejich aplikacemi v zemědělství, včetně systémů pro podporu rozhodování, simulačních modelů plodin a dalších počítačových nástrojů. Měla by vám také pomoci s řešením problémů na regionální úrovni v otázkách souvisejících s rostlinnou výrobou a dalšími otázkami spojenými se zemědělstvím, řízením přírodních zdrojů a pěstitelských systémů a potravinovou bezpečností, jakožto i problémů spojených se změnou a proměnlivostí klimatu. Tato odborná kniha nabízí uživatelům odpovídající doplňkový materiál, který jim umožní neustále naplňovat požadavky měnícího se klimatu. Kniha je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o simulacích produkce plodin, hospodaření s vodou a živinami, klimatických rizik a environmentální udržitelnosti. V praktické části jsou uvedeny postupy pro práci v programu DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer).
Analýza efektivnosti a rizikovosti investičních variant ve vybraném podniku
KARAS, Stanislav
Cílem práce je vyhodnotit současnou situaci advokátní kanceláře a vybrat nejvhodnější přístup k realizaci akvizic z pohledu jednotlivých variant. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části uvádíme důležité odborné informace z investičního prostředí, kdy se konkrétně věnujeme přístupům k investování, procesu investování, možnostem financování, teorii vyhodnocování investic a dalším aspektům. Ve druhé části, tedy v praktické, se již zaměřujeme na samotné představení vybrané advokátní kanceláře, propočet jejího finančního zdraví, představení jednotlivých akvizičních variant, propočty jednotlivých finančních ukazatelů a také se zabýváme podložením těchto výsledků skrze odborné trendy v rámci právní oblasti. Všechny propočty vychází z postupných propočtů statistiky čerpající z dat vybrané advokátní kanceláře a následného dodržování oborových trendů. V závěru diplomové práce jsou představena doporučení pro realizaci konkrétní investiční příležitosti, dále okomentovány výsledky a názory autora.
V procesu
Volková, Markéta ; Velická, Erika (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Má bakalářská práce je objekt, reagující na prostor, jenž ho obklopuje. Poukazuje přitom na rozpor mezi organickou a strohou formou. Ve své práci zhmotňuji abstraktní prožitky pomocí metonymicky vyselektovaných stavebních prvků, související s místy, ve kterých tyto zkušenosti zažívám. Jako extrakce prvků objevujících se v architektuře Jižního Středomoří, se v práci objevuje forma ornamentu, jež je chápaná přeneseným přirovnání k prožitkům z cest na dovolené. Dalším prvkem, představující přenesený prožitek z návratu “do reality” jsou luxfery. Jejich charakter je spjatý s architekturou Střední Evropy. Zkoumám vztah jednotlivých typů staveb, který následně volně rozvíjím. Mé vnímání reality umocňuje poznávání nového s již poznaným. Nechávám objekty reprezentovat a zachycovat tyto dva protichůdné vjemy s důsledky a důrazem na jejich rozdílnost. Přicházím tak ve své práci ke shledání podobnosti mezi geometrickou strohostí, která značí perfekcionismus, a intuitivním rozvíjením ornamentu, které vkládá do objektu téma organičnosti. Důležitým aspektem bakalářské práce je procesualita. Chápu svou práci jako hranici mezi konceptuálním a intuitivním postupem.
Indukce a potenciální využití monosexních populací candáta candáta obecného (Sander lucioperca) v intenzivním chovu
ŠVEJDA, Pavel
Cílem této práce bylo indukovat monosexní populace candáta obecného metodou přímé maskulinizace a přímé feminizace za účelem změny pohlaví a vyhodnocení produkčních parametrů a tělesných indexů ošetřených skupin candátů. K přímé maskulinizaci byl použit 17 -methyltestosteron v dávce 30 nebo 50 mg.kg-1 po dobu 30 nebo 60 dní. K přímé feminizaci byl použit 17 -estradiol v dávce 30 mg.kg-1 krmiva po dobu 30 dní. K experimentu byli použiti jedinci candáta obecného o TL = 51,52 +- 4,19 mm a W = 1,23 +- 0,26 g, FC = 0,9 +- 0,3. V experimentu se pomocí přímé feminizace podařilo dosáhnout poměru pohlaví 98,3:1,7 % ve prospěch samic. Jedná se tak o první záznam téměř celosamičí populace, indukované pomocí 17 -estradiolu. Nejvyšší úrovně maskulinizace testovaných jedinců byla dosažena u skupiny vystavené 17 -methyltestosteronu v dávce 30 mg.kg-1 krmiva po dobu 60 dní. V této populaci bylo zjištěno 75 % jedinců s výskytem samčí pohlavní tkáně, ze kterých 21,7 % bylo tvořeno jedinci, jejichž testikulární sperma by bylo možné využít k produkci celosamičí populace. U skupin ošetřených 17 -methyltestosteronem po dobu 60 dní byla pozorována přítomnost "neomales" a intersexuálních (hermafroditních) jedinců. Experiment odhalil, že použití hormonů 17 -methyltestosteronu a 17 -estradiolu může dočasně způsobit růstovou supresi, a to zejména v období expozice jedinců těmto hormonům a krátce po něm. Letálně však na jedince v námi aplikovaných dávkách nepůsobí. Vyšší rychlost růstu samic candáta obecného nebyla v testu potvrzena. Samice ošetřené 17 -estradiolem nevykázaly vyšší hmotnostní přírůstky oproti kontrolní skupině. Významný rozdíl v dosažené finální hmotnosti nebyl pozorován mezi oběma pohlavími v kontrolní skupině na konci experimentu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: