Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Vzájemné ovlivňování angličtiny a druhého cizího jazyka a jejich vliv na jazykovou úroveň studentů na českých středních školách
Humhalová, Tereza ; Mikuláš, Martin (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Má diplomová práce se zabývá možnými dopady jazykového transferu mezi osvojenými jazyky Českého gymnazijního studenta, jmenovitě mezi jeho Anglickým jazykem a Německým či Francouzským jazykem, na jeho výkonnost v těchto jazycích. Diplomová práce byla napsána na pozadí Českého Vzdělávacího Systému. Systém Kurikulárních Dokumentů a s ním spojené dokumenty které předurčují studentův jazykový vývoj jsou představeny, přičemž jsou zdůrazněny jejich nejdůležitější důsledky pro vývoj studentova prvního a druhého cizího jazyka. Cizí jazyky, kterými se tato práce zejména zabývá, jmenovitě Anglický, Francouzský a Německý jazyk, jsou analyzovány z diachronického, synchronního a typologického hlediska, abych poukázala na jejich hlavní principy, podobnosti a rozdíly mezi nimi, které mohou být možným zdrojem jazykového transferu. Dále jsou představeny kognitivní procesy ovlivňující vývoj cizího a druhého cizího jazyka v kontextu Českého Vzdělávacího Systému a relevantní teorie, včetně proměnných, které určují do jisté míry vývoj těchto jazyků a mohou mít dopad na možné případy jazykového transferu. Hypotézy a výzkumné otázky plynoucí z teoretického výzkumu, na již míním najít odpovědi pomocí kvantitativně-kvalitativního výzkumu, jsou poté předloženy. Výzkum provedu na dvou gymnáziích, kde budu testovat studenty...
Multilingual analysis of human emotional states
Rendek, Tomáš ; Koula, Ivan (oponent) ; Atassi, Hicham (vedoucí práce)
This work deals with the properties of the speech signal. At the beginning it introduces a process of generation of the speech. Then, it covers the prosodic features of the speech, which represent a related characteristic of emotions. It defines an emotion itself, as well as the basic features and parameters of the human speech. For the analysis we use the program called Praat. As it is an unknown program, we devote a part of the work to it, which acquaints us with its advantages. The next part of this paper comprises also two enclosed databases containing records of particular emotional states of human. These databases were created and collected for Slovak and German language. However, none of them contain spontaneous material. Next, the work concerns a concept of the neural networks. It regards it as a possible realization of recognizing of emotional characteristics. The initial analysis presents large number of gained features, out of which only the best twelve were selected on the basis of geometric separability. These features are distinct for both sexes, as well as for both nationalities. Consequently, they are used for training with a neural network. The work concludes by summarizing of the results discussing the successfulness with recognition of emotional states. It also gives possible reasons which lead to degradation of their successful classifying. The thesis contains a CD with all the partial and ultimate results, and files with records for Slovak and German language.
Phraseologisms in fairy tales of brothers Grimm and their reproduction in Czech translation
VODIČKOVÁ, Alžběta
Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam frazeologických jednotek v jazyce a jsou vysvětleny jejich jednotlivé znaky. Poté jsou vymezeny základní pojmy kontrastivní frazeologie a stanoveny frazeologické a nefrazeologické typy ekvivalence. V praktické části je shromážděn korpus frazeologismů z dvanácti vybraných pohádek Grimmů (Locika, Brémští muzikanti, Paní Zima, Červená karkulka, Kocour v botách, Šest služebníků, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Žabí král aneb Železný Jindřich, Rumpelníček, Zlatá husa). K těmto německým frazeologismům jsou přiřazeny jejich české frazeologické a nefrazeologické ekvivalenty. Získané párové jednotky představují popsané typy ekvivalence. Tyto typy ekvivalence jsou analyzovány na názorných příkladech. Práce se zajímá také o český překlad německých frazeologismů a obsahuje kvantitativní výsledky.
Interference češtiny, němčiny a angličtiny se zaměřením na kvantitu německých vokálů
Mukařovský, David ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá interferencí a výukou cizích jazyků a jejich výslovnosti. Poskytuje podrobný popis a srovnání vokalických systémů češtiny, němčiny a angličtiny. Zaměřuje se pak obzvlášť na propojení grafické a zvukové stránky těchto tří jazyků a hledá odlišnosti. Ve výzkumné části byla zkoumáno, jak žáci dvou třetích ročníků Gymnázia Kolín ovládají německou vokalickou kvantitu a její vztah s grafickou podobou jazyka. Výzkum probíhal ve fázích pretest, intervence, posttest. Při testech byla data sbírána písemně - žáci psali diktovaná německá slova a vyznačovali dlouhé vokály v předtištěných slovech. Výzkum proběhl nejprve v jednom ročníku a pak ve druhém pro zdokonalení intervence. Žáci byli v jejím průběhu mj. vedeni k odvození pomocného výslovnostního pravidla, dle kterého mají přízvučné vokály následované nejvýše jednou souhláskou vyslovit dlouze. V německých testech byly zaznamenány četné interference angličtiny, např. ve slovech Glas či Metall. Pro pomoc s odhalením anglické interference žáci též psali malý test na anglickou vokalickou kvantitu, který kromě interferencí také odhalil, že téměř všichni žáci nesprávně vyslovovali anglické slovo foot. KLÍČOVÁ SLOVA mezijazyková interference, jazykový transfer, kvantita vokálů, čeština, němčina, angličtina
Vliv angličtiny na dnešní němčinu
LOCH, Daniel
Předmětem zkoumání bakalářské práce je výskyt anglických jazykových výpůjček v současné němčině. V posledních letech angličtina silně ovlivňuje lexikální zásobu mnoha jazyků, německý nevyjímaje. Úlohou této práce je najít jak podobnosti, tak odlišnosti v procesu přijímání anglicismů německým jazykem. Jazykové prvky angličtiny již spadají do lexika německých mluvčích, a právě u mladé generace jsou nadmíru oblíbeny. Teoretická část se zaměří na termín anglicismus, historii anglicismů, jejich působení a pronikání do německého jazyka. Pozornost bude též věnována formální adaptaci anglických výpůjček v němčině a jejich místu v současné komunikaci. Praktická část práce si klade za cíl zmapování vztahu zejména mladých lidí k anglicismům. Zároveň se snaží zjistit, jaký vliv mají anglické přejímky na německou slovní zásobu.
The Construction of Ethnic Minority Identity in Foreign Language Teaching in South Bohemia
FISCHBÖCK, David
Tato magisterská práce se zabývá tématem konstrukce identity ve vztahu k osvojování jazyka a rolí identity ve výuce cizích jazyků. V první, teoretické části jsou popsány vztahy mezi jazykem a identitou z několika perspektiv. Nejprve jsou identita a její různé poddruhy definovány z psychologického hlediska. Poté se pozornost přesouvá na spojitost mezi osvojováním jazyků a konstrukcí identity ve vztahu ke kultuře, světonázorům atd. Nakonec je zkoumána role identity a její konstrukce ve výuce cizích jazyků. V druhé, praktické části jsou tyto teoretické poznatky převedeny do praxe na příkladu výuky cizího jazyka v regionu Českých Budějovic v jižních Čechách. Za pomoci dvou formulářů je vytvořeno srovnání mezi skupinou dětí, které se učí německý a skupinou dětí, které se učí anglický jazyk. Toto srovnání má přinést odpovědi na otázky týkající se role identity ve výuce jizích jazyků. Zmíněné srovnání nemá za cíl pouze potvrdit, či vyvrátit rozdíly v přístupu žáků obou skupin, ale snaží se najít i důvody, faktory a vysvětlení, které by pomohly objasnit rozdílné přístupy žáků obou skupin. Tato zjištění mají dále tvořit základ pro doporučení, která by umožnila optimalizaci výuky cizích jazyků skrz využití silnější identifikace žáků s cílovým jazykem.
Learning German After English in the Field of Syntax
VYBÍRALOVÁ, Veronika
Diplomová práce se zabývá výukou němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na prezentaci základů německé a anglické syntaxe, přičemž jsou zohledněny odlišnosti v obou jazycích. Empirická část zahrnuje analýzu učebnic německého jazyka na úrovni A1, jež se soustředí na prezentaci syntaktických jevů, ve kterých žáci kvůli odlišnostem obou jazyků často chybují. Poté jsou na základě výzkumu určeny základní syntaktické chyby a navržena případná řešení a cvičení pro práci s těmito syntaktickými jevy. Cílem práce je provést analýzu učebnic, vlastní výzkum a navrhnout řešení ve výuce němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby.
Německo-ruské vztahy za vlády kancléřky Angely Merkelové
Hynčíková, Magdalena ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Tématem této práce jsou německo-ruské vztahy v období vlády kancléřky Angely Merkelové a jejich dynamika v tomto období. Teoretická část práce se zaměřuje na zahraniční politiku a hladiny její analýzy. Analytická část zkoumá chování Ruské federace a SRN v mezinárodních krizích. Ve výzkumu je zohledněn také historický kontext a pozadí vybraných událostí, jež mohly mít vliv na chování obou aktérů na poli zahraniční politiky. Cílem práce je přiblížit, jak se vztahy mezi těmito zeměmi změnily v období mezi lety 2005 až 2021, jakým směrem se ubíraly a jak byly ovlivněny právě mezinárodními krizemi.
Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945 - 1946.
Gročková, Marie ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945-1946. V úvodní části práce se zaměřím na metodologii a zvolený typ analýzy. Poté v teoretickém podložení práce budu interpretovat vývoj vztahu mezi Čechy a Němci, pokusím se zevrubně popsat, kdy začaly první konflikty mezi oběma národy. Dále se budu zabývat odsunem Němců jako takovým, fázemi odsunu s přihlédnutím ke vzniku soustavy internačních táborů, dekrety prezidenta republiky i pohledy obou národů na danou problematiku. V poslední kapitole se budu věnovat analýze tisku z let 1945-1946. Mým cílem bude poté popsat diskurs poválečného Československa co se odsunu Němců, postoje mocností, ale i vize budoucí republiky Československé, jak ji ustavila tehdejší politická reprezentace.
Jazykové modelování pro němčinu
Tlustý, Marek ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Hana, Jiří (oponent)
Práce se zabývá jazykovým modelováním pro němčinu. Soustředí se na specifika německé gramatiky, která činí běžným n-gramovým modelům problémy. Nejprve popisuje statistické metody jazykového modelování a vysvětluje problematické jevy němčiny. Následně navrhuje vlastní varianty n-gramových jazykových modelů s cílem tyto problémy zlepšit. Vlastní modely jsou trénovány jednak jako standardní n-gramové, a jednak také metodou maximální entropie s n-gramovými rysy. Oba typy jsou vždy porovnány z hlediska korelace ručně hodnocené plynulosti vět a automatického hodnocení - perplexity. Srovnány jsou zároveň výpočetní nároky. Dále je navrhnuta množina vlastních rysů reprezentující počet gramatických chyb vybraných jevů. Úspěšnost se ověřuje na schopnosti predikovat ručně hodnocenou plynulost. Využito je modelů maximální entropie a vlastních modelů klasifikujících jen na základě mediánů hodnot rysů vypočtených z trénovacích dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.