Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 466 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
ALS application in the landscape protection of protected heritage zone in Kremnica
Miňo,Martin ; Dědič, Peter ; Flórová, Mária ; Lieskovský, Tibor
Kremnica was an important mining town in the kingdom. Because of the gold mining it has become since the Middle Ages the seat of the royal mint, which works until today. The mint is the last of the working components with the exception of minor mining in the Andrej shaft upon which the economy and the importance of the town were built. The remnants of the mining activities went through the process of natural succession and blended into the wooded landscape. Despite the area is a protected heritage zone since 1999 its valuable landscape components were not sufficiently known and protected because of broken topography and natural succession. It became visible among others in the way the border of the heritage zone was established. In several places it leaves valuable relicts without protection. Slovakia's landscape is gradually airborne laser scanned (ALS). The source data allow to create a digital surface model (DMP) in very high resolution, which is 4 times higher than most of the commonly available data. DMP is visualized by a specialized workflow highlighting relics of cultural heritage. Full-area ALS of Slovak landscape came just when the regulations of the protected heritage zone needed to be updated. This facilitated the configuration of a new assessment approach for this site using a combination of LLS interpretation, historical maps and field surveys. For presentation and practical use of state administration a practical GIS model was created and an interactive 3D model of the area is being prepared as an important tool mainly for consideration of new building inputs in the protected zone.
Interaktivní výukové modely pro virtuální realitu
ŠESTÁK, Stanislav
Bakalářská práce se věnuje propojení virtuální reality a výuky této technologie na základních školách. Hlavním cílem této práce je vytvoření tři modelů s metodickými postupy tvorby pro učitele, seznámení se s prostředím aplikací pro tvorbu virtuální reality a aplikacemi pro tvorbu obsahu. Teoretická práce se zaměřuje na vztah virtuální reality a školního prostředí (použití ve školách apod.), dále hodnotí vybrané aplikace z pohledu použití ve výuce a porovnává je mezi sebou. Praktická část práce popisuje postup tvorby tří modelů, pro které byly použity dva rozdílné přístupy tvorby. První přístup byl vlastní tvoření modelu pomocí 3D skenování a druhý byla práce s daty typu GIS a úprava v Blenderu. Modely a metodické postupy budou publikovány pod otevřenou licencí. Postup práce a používání modelů je aplikováno (otestováno) v rámci ukázkové výukové hodiny na základní škole.
Story maps a jejich využití v cestovním ruchu
JANOTA, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá moderním nástrojem Story maps, který je součástí nejrozšířenějšího geografického softwaru ArcGIS online, a jeho využitím v cestovním ruchu. V práci je popsán postup tvorby a struktura story map. Výstupem práce je 6 story map, které využívá společnost Czech bike tours s.r.o. při svých vícedenních cyklistických výletech po České republice.
3D vizualiazace a deep learning v mapách Stabilního katastru Čech
BLÁHA, Milan
Bakalářská práce s názvem "3D vizualizace a deep learning v mapách Stabilního katastru Čech" se věnuje několika cílům. Prvním cílem je seznámení se stabilním katastrem a deep learningem. U těchto termínů je představena jejich charakteristika, význam a další náležitosti. Dalším cílem je představení charakteristiky sledovaného území. Zde řeší jeho základní charakteristiku, historický vývoj, fyzickogeografickou stránku, obyvatelstvo, sídla a vybranou obec. Dále představuje pracovní postup při tvorbě praktické části. V praktické části popisuje vyhotovené 2D a 3D vizualizace vybrané části obce Nové Vsi u Klikova, které jsou vytvořené na základě originálních map stabilního katastru z roku 1827. Zmíněné vizualizace jsou vytvořené v programu ArcGIS Pro. Dále v praktické části tato práce poukazuje na možné využití těchto vizualizací, map stabilního katastru a deep learningu v praxi.
Vývoj ploch vybraných zemědělských plodin v ČR
HLAVICA, Roman
Tato práce se zabývá zmapování vývoje okopanin v ČR. Účelem je jejich popis, zhodnocení vývoje od 1920 až po současnost, vlivy, které vedly ke změnám vývoje okopanin v dané době a zmapování jejich vývoje pomocí ArcGIS. Tato práce je roz-dělená na dvě etapy. První etapa obsahuje literární rešerši, která podrobně popisuje okopaniny, geografický informační systém (GIS). Metodiku sběru dat a podkladů a popis jejich využití. Druhá etapa této práce obsahuje popis vlivů na změny vývoje okopanin určité doby pomocí nasbíraných dat a podkladů, poté jejich výstup v podobě map vytvořených v softwaru GIS.
Geodetické zaměření podélného profilu vybrané cyklostezky a jeho porovnání s jinými zdroji výškopisu
NYIRI, Filip
Tato diplomová práce se zabývá tématem porovnání geodetického zaměření části cyklostezky u obce Purkarec s digitálním modelem povrchu 1G a digitálními modely reliéfu 4G, 5G a s vrstevnicemi z databáze ZABAGED. Jedním z cílů této práce je ověření kvality přesnosti výškopisu jednotlivých DMR, kdy na základě výpočtů a statistických metod lze ověřit pravdivost a spolehlivost jednotlivých technických zpráv. Dalším cílem je porovnání vlastního pozemního měření s aplikací analýzy výškopisu dostupné na internetových stránkách ČÚZK.
Modelování vlivu potencionálně vybudovaných protierozních opatření na vybraném území
KOKEJL, Karel
Tato diplomová práce se zabývá tématem vodní eroze. Konkrétně se jedná o zmírnění tohoto procesu pomocí aplikace vhodného protierozního opatření. Jedním z cílů této práce je tedy pro vybrané území navrhnout vhodný systém protierozního opatření se zaměřením na technické protierozní opatření. Dalším cílem je toto technické protierozní opatření implementovat do stávajícího digitálního modelu reliéfu a ověřit jeho funkčnost pomocí rovnice USLE v GIS (v tomto případě v programu ArcMap) a modelováním povrchového odtoku. V teoretické části práce je čtenář seznámen se základy vodní eroze, jejím stanovení a protierozní ochranou. Poté je představeno zájmové území a metodický postup práce, který je zaměřen především na výpočet eroze a dimenzování protierozních opatření.
Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí
PĚNKA, Tomáš
V této diplomové práci jsem studoval využití území a změny krajinného pokryvu na území Národního parku Podyjí v období téměř osmdesáti let. Základní údaje byly získány z černobílých leteckých snímků z let 1952, 1974 a 1989 dále doplněny vektorovými vrstvami z let 1938 a 2014. Hlavními trendy ve sledovaném území bylo podstatné navýšení lesních ploch, snížení trvalých travních porostů a ploch využívaných k zemědělství. Analýza s využitím krajinných metrik ukázala, že rozloha lesu zapojeného vzrostla mezi lety 1952, 1974 a 1989 ze 66% na 75%, a rozloha otevřených lesů se za toto období snížila o 3% (z 10% na 7%). Získané výsledky také naznačily postupnou homogenizaci krajiny jako následek změny hospodaření v lesích. Tento trend může ohrozit zejména vzácné druhy organismů vázané na stanoviště otevřených lesů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 466 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.