Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 529 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Design and Implementation of the Geographical Information System of Zoo in Bratislava
Yakshin, Nikita ; Ďuračiová, Renata
Creating a Geographic Information System (GIS) is a complex, step-by-step process that involves requirements analysis, creating the system's architecture, data acquisition, and implementation. This project outlines the development of a user-friendly GIS, using Bratislava ZOO as a case study. The paper describes the process of creating a GIS from formulating tasks to full practical implementation. The result is a website with four geoinformation modules: engineering networks, infrastructure, visitor app, greenery, and a file library. This project can serve as a reference for similar spatial object management systems in parks and other areas.
Local Modelling of the Fractal Dimension on Digital Elevation Models
Ič, Tomáš
This study uses the box-counting method for local computation of the fractal dimension on a digital elevation model. The local method offers more detailed vertical ruggedness data than the global approach, providing deeper insight into surface structure. The work introduces an innovative local approach to determine the fractal dimension of surfaces and tests it on selected data samples. This work presents an effective geoscientific tool with potential cross-industry applications.
Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností
Bobek, Juraj ; Pavera, Michal (oponent) ; Spousta, Jiří (vedoucí práce)
Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá úpravou povrchov a tvorbou nanoštruktúr, je ešte stále velmi neprebádaná. A iba malý príspevok do tejto oblasti je pojednávaný v tejto bakalárskej práci. Jej cieľom je výroba a testovanie sondy z dutého optického vlákna určenej do rastrovacej sondovej mikroskopie. Parametre optického vlákna v kombinácii s vhodnou technikou umožnia prelom mnohým zaujímavým aplikáciam. Za zmienku stojí vstrekovanie plynu do blízkosti povrchu vzorky (GIS) a jeho následná modifikácia použitím elektrónového (FEBID), iónového (FIBID) alebo laserového zväzku.
Mapa osvětlení v GIS
Nejedlý, Lukáš ; Potočňák, Tomáš (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající hygienické normy. V práci jsou také zmíněny elektrické světelné zdroje využívané ve veřejném osvětlení a základní informace o geografickém informačním systému ArcGIS, který byl využit při zpracování naměřených hodnot. Druhá část je zaměřena na měření osvětlenosti ve Žďáře nad Sázavou a na grafickou analýzu naměřených hodnot v ArcView GIS. Naměřené hodnoty osvětlenosti byly porovnány s hygienickými limity normy ČSN 13 201.
Využití GIS pro návrh modrozelené infrastruktury
Indrová, Gabriela ; Dráb, Aleš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem modrozelené infrastruktury a jejími prvky. Je uvedena řada povedených příkladů z praxe, z České republiky ale i ze zahraničí. Následuje seznámení s programem GIS, kde jsou popsány základní nástroje a analýzy, spolu s možným využitím. Poslední část této práce se zabývá vybranou lokalitou. Na závěr byly pro tuto lokalitu vytvořeny kartografické výstupy popisující stávající a plánovanou MZI.
Vyhodnocení účinnosti komplexních ochranných opatření k.ú. Jerlochovice v povodí Husího potoka
Matoušek, Petr ; Sobotková, Veronika (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření v ploše povodí, které má sloužit jako podklad pro KPÚ obce Jerlochovice. Na základě analýzy a průzkumu území, bylo navrženo možné řešení pomocí hydrologických a erozivních nástrojů ArcGIS. Pro identifikaci erozně ohrožených ploch a odtokových poměrů byla k výpočtu eroze použita univerzální rovnice ztráty půdy Wischmeier-Smith v modifikaci gridu. Na základě vypočtených hodnot byla navržena vhodná protierozní technická a agrotechnická opatření. Jednotlivé prvky byly dimenzovány na hodnoty Qn získané z modelu DesQ. Následně byla vyhodnocena účinnost navržených opatření srovnáním výsledků erozních a odtokových poměrů před a po aplikaci opatření.
Geografický informační systém v oboru finančních služeb
Spurný, Jan ; Jeřábek, Jan (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Práce pojednává o návrhu a vytvoření Geografického informačního systému pro firmu Partners Financial Service a .s.. Aplikace bude klíčový nástroj společnosti pro řízení a vytváření reportů. Práce obsahuje návrh a realizaci tohoto systému s názvem GeoFiP a provázání veřejně dostupných dat různých institucí s interními daty společnosti. Na základě získaných dat a zjištění možností pro zobrazení mapy byl vytvořen základ aplikace v podobě uživatelského rozhraní, logiky návaznosti dat, zobrazení mapového podkladu do aplikace a zajištění integrace aplikace GeoFiP do interního systému společnosti. Grafické rozhraní je vytvořeno pomocí jazyků HTML, JavaScript a CSS, přičemž logika zobrazení je tvořena back-end jazykem PHP s využitím MySQL databáze. Výsledkem práce je funkční uživatelské menu zapadající do konceptu společnosti Partners Financial Services a .s., vytvoření metod pro zobrazení mapového podkladu a funkčním prvkem nastavení zobrazení dat, jen pro určitou část společnosti.
Možnosti aplikace geografických informačních systémů v podnikové praxi
Ratičák, Milan ; Novotný, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky využití víceúčelových geografických informačních systému (GIS) v oblasti komerční sféry v podmínkách České republiky. Vzorem při této analýze jsou pak především možnosti geografického informačního systému ArcGIS 9 na našem území distribuovaným společností ArcData Praha s.r.o. Práce se snaží analyticky posoudit možnosti aplikací GIS ve vybraných odvětvích podnikání ve vztahu k v oblastech podpory marketingu, dopravních aplikací, analýzy rizik, správě majetku, optimalizace a plánování, kartografie, 3D vizualizace či využití coby mapového serveru. Účelem tohoto zhodnocení je pak vytýčení potenciálu, a také možností jednotlivých zkoumaných odvětví k využití geografických informačních technologií, jenž mohou spolu s uvedenými návrhy posloužit jako podklad pro rozšíření distribuce systémů na bázi GIS i do oblasti podnikové praxe.
GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů
Viererbl, David ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací GIS systému pro správu nalezišť přírodních zdrojů ve formě webové aplikace. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje MapServer, nadstavba PostGIS databázového systému PostgreSQL a další.
Depozice pomocí fokusovaného elektronového svazku
Juřík, Karel ; Zmeškal, Oldřich (oponent) ; Pospíšil, Jan (vedoucí práce)
V rámci této práce byla provedena série depozic pomocí fokusovaného elektronového svazku z trimethyl(methylcyklopentadienyl)platičitého komplexu v prostředí vodních par. Byla sledována závislost čistoty připravených materiálů na urychlovacím napětí svazku a tlaku vodních par. Bylo dosaženo maximálního obsahu platiny (27,2 ± 0,4) at. % (při urychlovacím napětí 5 kV, proudu svazku 1600 pA a tlaku vodních par 100 Pa). Po následném dlouhodobém vystavení atmosférickým vlivům (světlu, vzdušné vlhkosti a kyslíku) tato hodnota vzrostla až na konečných (39,2 ± 2,1) at. %.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 529 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.