Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy
Volfík, Jiří ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Náplní této diplomová práce je návrh konstrukce a volba vhodného materiálu horního dílu těhlice pro závodní automobil, vyrobeného metodou 3D FDM tisku s eventuální možností nahrazení dílu stávajícího, vyrobeného klasickou formou CNC obrábění. Varianty experimentálního dílu jsou podrobeny analýze MKP, porovnány z hlediska koeficientu bezpečnosti, a je vybrána nejvhodnější konstrukce. Zvolená varianta modelu je v závěru porovnána s již stávajícím dílem, který byl také podroben analýze MKP.
CoreXY type FDM 3D printer
Kyselica, Martin ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Jaššo, Kamil (vedoucí práce)
The aim of this work is a theoretical evaluation of the properties and differences between the relevant 3D printing methods with a closer focus on FDM. The principles of the basic types of 3D printer mechanisms using this technology are explained in more detail and compared with each other. The solution and parts list of FDM 3D printer with CoreXY mechanism is proposed which is then constructed and tested.
Technology of waste polylactide recyclation for 3D print
Kecíková, Alžbeta ; Tocháček, Jiří (oponent) ; Přikryl, Radek (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the recycling of waste polylactide from the production process and its subsequent use in 3D printing. To optimize the recycling process of polylactic acid, it was recycled with the addition of various additives such as poly(3-hydroxybutyrate), talc, limestone and chain extenders Joncryl 4368-CS and Raschig Stabilizer 9000. These materials were also investigated with the addition of the acetyl tributyl citrate plasticizer. Samples of the mixtures were prepared on a twin-screw extruder and subsequently a filament was obtained using a single-screw extruder, which was then used for 3D printing by fused deposition modelling (FDM) technology. Temperature towers were printed to obtain optimal processing temperatures for 3D printing. The effect of the additives on the characteristic temperatures and the degree of crystallinity of the PLA was determined by differential scanning calorimetry. The effect of the processing on the molecular chain of selected samples was observed by gel permeation chromatography. Furthermore, in the experimental part of the bachelor thesis, the influence of additives on mechanical properties such as modulus of elasticity, tensile strength and elongation was investigated. The molecular weight was increased due to the chain extenders. Of the particle fillers for the PLA matrix, talc had better mechanical properties than limestone. The greatest effect of the plasticizer was in a mixture with poly(3-hydroxybutyrate).
Biokompozity na bázi polyhydroxybutyrátu pro 3D tisk
Horálek, Matyáš ; Tocháček, Jiří (oponent) ; Přikryl, Radek (vedoucí práce)
Tématem předkládané diplomové práce je příprava a charakterizace biokompozitního materiálu na bázi poly-3-hydroxybutyrátu. Biokompozitní materiály byly připravovány s ohledem na jejich použití v oblasti 3D tisku. V rámci diplomové práce byla vyvinuta metodika pro hodnocení různých materiálů, jejich vhodnosti pro 3D tisk, termických a mechanických vlastností. V první části této práce byla pozornost zaměřena zejména na sledováni vlivu teploty a procentuálního plnění na vizuální kvalitu tištěného výrobku a dále pak tendence materiálu k warpingu při 3D tisku. Pro vyhodnocení získaných dat byla použita metoda plánovaného experimentu. Bylo prokázáno, že obsah kaolinu a tributyl citrátu má pozitivní účinek na snižování warpingu. Optimalizací receptur biokompozitů bylo dosaženo zvýšení hodnot modulu pružnosti v tahu, tažnosti, meze pevnosti, ale také vrubové i rázové houževnatosti.
Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku
Světlík, David ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá povrchovou úpravou plastových součástí vyrobených pomocí FDM technologie a návrhem technologického zařízení pro povrchovou úpravu. V práci jsou popsány základy FDM tisku, v závislosti na provedených experimentech v technologickém zařízení jsou navrhnuty technologické podmínky pro povrchovou úpravu součástí tištěných z ABS plastu. V závěru práce jsou vyčísleny náklady na výrobu technologického zařízení a jeho provoz, taktéž jsou srovnány mechanické vlastnosti, drsnost povrchu a další parametry dílů před a po úpravě.
Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken
Chaloupka, Matyáš ; Kočiš, Petr (oponent) ; Pavlík, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM s důrazem na tisk materiálů s příměsí karbonových vláken. Cílem této práce je konstrukční návrh FDM 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken a návrh a realizace experimentu pro srovnání materiálových vlastností součástí vytištěných z materiálu s příměsí uhlíkových vláken a běžně používaných materiálů (PLA, ABS, PET, aj.). Zařízení zkonstruované v této práci má tiskovou plochu 200 x 200 mm a maximální výšku tisku 200 mm. Tisková podložka je vyhřívaná a celé zařízení je zakrytované. V rámci práce jsou provedeny dva druhy experimentů. První je zaměřen na pevnost v tahu a modul pružnosti v tahu vybraných materiálů pro 3D tisk a druhý srovnává rázovou houževnatost Charpy vzorků s různým procentem výplně u dvou materiálů, PET a PET s karbonovou drtí.
Návrh a realizace rozměrové modifikace 3D FDM tiskárny REBEL II
Fabig, Jan ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce navrhuje rozměrovou modifikací 3D tiskárny Rebel II. Zahrnuje stručný popis základních technologíí rapid prototypingu, detailnější popis tiskárny a návrh rozměrové modifikace. Součástí práce je stavba a provedení rozměrové modifikace tiskárny. Tisková plocha byla rozšířena z původních 200x200 mm na 200x300 mm.
Poly(3-hydroxybutyrate) based materials for 3D printing in medical applications
Krobot, Štěpán ; Vojtová, Lucy (oponent) ; Přikryl, Radek (vedoucí práce)
This master's thesis deals with the preparation and testing of 3D printed scaffolds for bone tissue engineering. The aim of the thesis is laboratory preparation of polymer blends on the basis of poly(3-hydroxybutyrate), poly(lactic acid) and polycaprolactone and their processing into the form of 3D printing filaments. Three polymeric blends were prepared and processed into the form of 3D printing filaments. Differential scanning calorimetry was conducted to evaluate the thermal properties, followed by temperature tower test and warping test to determine the processing conditions for 3D printing. The lowest warping coefficient was 1.26 for a blend of poly(3-hydroxybutyrate) with polycaprolactone and plasticizer. Tensile test, three-point flexural test and compression test were used to study the mechanical properties of materials. Scaffolds with different surfaces for bone tissue engineering were 3D printed from prepared filaments to determine the most optimal surface for cell proliferation. To determine the surface properties and their influence on cell adhesion, optical contact angle measurement with the use of OWRK method to calculate surface energy was conducted. 3D printed surfaces were also subjected to roughness analysis by confocal microscopy to determine their roughness and its effect on contact angle with water and cell growth. Finally, in the last part, in vitro tests on scaffolds were conducted in collaboration with the Institute of Experimental Medicine (Czech Academy of Sciences) to find out whether the prepared materials are non-cytotoxic and how the surface of scaffold affects the cell growth and proliferation. In the end, two out of three materials were proven to be non-cytotoxic (both blends of poly(3-hydroxybutyrate) with polycaprolactone) and that their mechanical properties were comparable with human trabecular bone. The most optimal surface for cell growth is probably grid diameter 50 m with roughness along the perimeter 1.9 m, which corresponds with water contact angle 74.1°.
Stavba 3D tiskárny
Škop, Martin ; Klepárník, Petr (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného zapojení elektronických komponent, jejich oživení, ověření funkčnosti a provedení potřebných úprav firmware. Podstatou této práce je zdokumentování činnosti stavby 3D tiskárny a řešení vzniklých problémů. Výsledkem práce je praktická realizace elektronické části 3D tiskárny, včetně ověření základní funkčnosti. Vedlejším přínosem je zpracování technické zprávy k problematice 3D tisku s možností stavby vlastní 3D tiskárny z  PiBot komponent. 
Návrh konstrukce tiskové hlavy pro multimateriálový tisk
Szendi, Adam ; Kočiš, Petr (oponent) ; Szabari, Mikuláš (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť konštrukciu 3D tlačovej hlavy pre multimateriálovú tlač tak, aby bol zabránený únik filamentu z neaktívnej trysky a tým zredukovaný odpadový materiál. Prvá časť práce popisuje jednotlivé komerčne dostupné viacmateriálové tlačové hlavy. Druhá časť sa zaoberá návrhom konštrukčných variantov a následným výberom vhodného variantu podľa multikriteriálnej analýzy. Ďalej nasleduje tvorba 3D modelov a výkresovej dokumentácie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.