Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Torsion of beams with a non-circular cross-section
Hablák, Ján ; Majer, Zdeněk (oponent) ; Profant, Tomáš (vedoucí práce)
The bachelor’s thesis focuses on the issue of torsion of prismatic bar with a non-circular cross-section, its model in various software, calculation and comparison of real measurements with calculated values. The aim of the work is to get acquainted with the basic theoretical knowledge, which will subsequently be applied in the modeling and calculation of specific closed profiles. Individual results are compared in the thesis. Basic concepts and knowledge are explained in the theoretical part. The practical part deals with the calculation of individual cross-sections and practical measurement.
Užití pružně-plastických modelů při odhadování zón poškození způsobených ražbou hlubinných tunelů
Sysala, Stanislav
Příspěvek se věnuje kontinuálnímu modelování zón poškození způsobených ražbou tunelů a vrtů v souvislosti s problematikou hlubinného ukládání vyhořelého jaderného paliva v krystalických\nhorninách. Pro jednoduchost jsou uvažovány a porovnávány pružné a pružně-plastické přístupy k modelování na základě Mohr-Coulombova nebo Hoek-Brownova kritéria poškození. Pro implementaci byly vytvořeny vlastní kódy v Matlabu a Pythonu s inovativními prvky.
AB INITIO STUDY OF SILVER NANOPARTICLES, GRAIN BOUNDARIES AND THEIR \nQUADRUPLE JUNCTIONS
Polsterová, S. ; Všianská, Monika ; Friák, Martin ; Pizúrová, Naděžda ; Sokovnin, S. ; Šob, Mojmír
Motivated by our experimental research related to silver nanoparticles with various morphologies, we have employed quantum-mechanical calculations to provide our experiments with theoretical insight. We have computed properties of a 181-atom decahedral silver nanoparticle and two types of internal extended defects, -5(210) grain boundaries (GBs) and quadruple junctions (QJs) of these GBs. We have employed a supercell approach with periodic boundary conditions. Regarding the thermodynamic stability of the decahedral nanoparticle, its energy is higher than that of a defect-free face-centered cubic (fcc) Ag by 0.34 eV/atom. As far as the -5(210) GB is concerned, its energy amounts to 0.7 J/m2 and we predict that the studied GBs would locally expand the volume of the lattice. Importantly, the system with GBs is found rather close to the limit of mechanical stability. In particular, the computed value of the shear-related elastic constant C66 is as low as 9.4 GPa with the zero/negative value representing a mechanically unstable system. We thus predict that the -5(210) GBs may be prone to failure due to specific shearing deformation modes. The studied GBs have also the value of Poisson’s ratio for some loading directions close to zero. Next, we compare our results related solely to -5(210) GBs with those of a system where multiple intersecting -5(210) GBs form a network of quadruple junctions. The value of the critical elastic constant C66 is higher in this case, 13 GPa, and the mechanical stability is, therefore, better in the system with QJs.
Modelling ethanol production in simultaneous equations model of global food demand and supply
Kozák, Miroslav ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Macháček, Vít (oponent)
Tato práce provádí ekonometrickou analýzu vztahu mezi cenou potravin a výrobou etanolu. Model simultánních rovnic poptávky a nabídky potravin je estimován, zejména je věnována pozornost vlivu výroby etanolu. Využívá se přitom dvoustupňové a třístupňové metody nejmenších čtverců, které zohledňují endogenitu v modelu. Na základě ročních údajů v období let 1981 až 2020 bylo zjištěno, že výroba etanolu má malý ekonomický dopad na cenu potravin. To může úzce souviset s cenovou neelasticitou poptávky a nabídky potravin, která byla zjištěna v této studii. Exogenní šoky, jako například zvýšení výroby etanolu, tím pıadem mohou mít jen malý dopad na cenu potravin. Klasifikace JEL C12, C13, D12 Klíčová slova Etanol, Endogenita, Cena jídla, Elasticita, Simultánní model rovnic Název práce Modelování výroby etanolu v simultán- ním modelu rovnic celosvětové poptávky a nabídky potravin E-mail autora kozakmiroslav92@gmail.com E-mail vedoucího práce karel-janda@seznam.cz
Analýza poptávky po mase v České republice
Dlasková, Karolína ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Maso a masné výrobky tvoří největší podíl na výdajích českých domácností za potraviny. Tato práce nabízí komplexní pohled na trh s masem v České republice a detailně mapuje determinanty poptávky po něm. Přináší přehled nejpoužívanějších poptávkových modelů, z nichž pro empirickou analýzu volí log-log model odhadovaný metodou nejmenších čtverců. Jádrem práce je odhad vlastních cenových a důchodových elasticit poptávky po mase a jeho jednotlivých druzích ze statistik rodinných účtů za roky 2000 až 2012. Odhady jsou až na cenovou elasticitu poptávky po hovězím mase, která je rovna 0,13, konzistentní s předchozími studiemi na toto téma. Domácnosti za sledované období vykazují jednotkovou důchodovou elasticitu poptávky po mase a cenovou elasticitu rovnu -1,2. Vývoj elasticit se pro jednotlivé druhy masa různí. Analyzovány jsou i významné sociodemografické vlivy na množství poptávaného masa, jako je přítomnost ženy v čele domácnosti, výše dosaženého vzdělání, věk a další.
Viskózní a elastické vlastnosti svalové a vazivové tkáně "in situ"
Moravcová, Kamila ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Bittner, Václav (oponent)
Title: Viscousand elastic properties of soft tissue"in situ" Goals and methods: The aim of this thesis is to measure the viscoelastic properties of human soleus muscle and Achilles tendonin vivo and post mortem in situ. It is a pilot study that uses myotonometry as the method of measurement. Based on the response of connective tissues on deformation made by tip of myotonometer, resp. its viscoelastic properties, curves in graphsare created. Three main described parameters of thecurveare steepness, deflection and its surface area. Main goal of the experiment is to compare properties of different types of tissue and their potential differences while denervated or innervated. Results of this study may help with better understanding of the soft tissues behavior in response to manual therapeutic contact. The study also describes the differences between in vivo and post mortem tissue properties that may be help further studies which use post mortem tissues to predict in vivo behavior. Results: Soft tissues in vivo have higher viscosity. In comparison, post mortem tissues have significantly higher stiffness and energy dissipation than in vivo. Elasticproperties of denervated soft tissue manifest with approx. 7 secondsdelay. Viscoelastic properties of muscle tissueshow changes depending on deeper...
Efficacy of post-isometric relaxation technique on muscle tissue and its viscoelastic properties after physical activity
Hloušková, Zuzana ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Malá, Jitka (oponent)
Název práce: Efekt postizometrické relaxace na viskoelastické vlastnosti svalové tkáně po fyzické aktivitě. Vymezení problému: Diplomová práce je pilotní analyticko-komparativní studií. Cílem experimentu je zhodnocení efektu post-izometrické relaxační techniky na svalový tonus po fyzické zátěži a také shrnutí teoretických poznatků týkajících se dané problematiky. Metoda: Diplomová práce byla zpracována na UK FTVS na souboru šesti probandů. Studie obsahovala tři měření svalového napětí svalu m.soleus na testované a kontrolní dolní končetině. První měření bylo provedeno před Wingate testem, druhé po Wingate testu a třetí měření po aplikaci postizometrické relaxace a nebo odpočinku. Post-izometrická relaxace byla provedena na testované dolní končetině. Měření svalového napětí se uskutečnilo v kineziologické laboratoři na FTVS-UK pomocí myotonometru. Data byla zpracována v programu Matlab a získáné hysterézní křivky byly použity pro analýzu výsledků. Výsledky: V této práci byly stanoveny tři hypotézy. Ani jedna z hypotéz nebyla potvrzena. Wingate test byl vybrán na základě dostupné literatury jako vhodná aktivita pro zvýšení svalového tonu m.soleus. První hypotéza, očekávající tento postup, nebyla potvrzena a tím došlo k výraznému ovlivnění dalších měření. Post-izometrická relaxace tím nebyla...
Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range
Kulvait, Vojtěch ; Málek, Josef (vedoucí práce)
Název práce: Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací Autor: Vojtěch Kulvait Pracoviště: Matematický ústav UK Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Josef Málek CSc., DSc. Abstrakt: Implicitní konstitutivní teorie poskytuje teoretické zdůvodnění pro použití nelineárních modelů pro vztah mezi tenzorem malých deformací a napětím. V této práci studujeme třídu mocninných modelů, kde nelineární závislost deformace na deviatorické části napětí a na stopě napětí je vzájemně oddělena. Práce prokazuje, že tyto exponenciální modely mohou být použity pro modelování celé škály titanových beta slitin v oblasti malých deformací. Konkrétní model, který odvozujeme velmi dobře odpovídá experimentálním datům pro prostý tah těchto slitin. Dále se práce zabývá existencí řešení elastické okrajové úlohy, která zahrnuje zmíněný exponenciální model elastické odpovědi. Dokazujeme existenci řešení pro exponenty v rozsahu (1, ∞). Práci zakončujeme simulacemi smykového chování studovaných modelů ve speciální geometrii čtverce s různými typy výřezů ve tvaru V. V okolí špičky výřezu vzniká koncentrace napětí. Zabýváme se rozdíly v řešení v závislosti na exponentech konstitutivního vztahu a také na úhlu výřezu. Simulace jsou velmi stabilní ve vztahu ke zjemnění...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.