Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 394 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Relationship between perceptual and structural variation of human faces: cross-cultural comparison
Pavlovič, Ondřej
ONDŘEJ PAVLOVIČ VZTAH MEZI PERCEPČNÍ A STRUKTURÁLNÍ VARIABILITOU OBLIČEJE: MEZIKULTURNÍ SROVNÁNÍ ABSTRAKT Vnímání rysů obličeje je základním aspektem lidské kultury, který ovlivňuje každodenní interakce a vztahy. Tato práce zkoumá mezikulturní dynamiku vnímání obličeje. Teoretický úvod nejprve stanoví ústřední význam vnímání obličeje napříč kulturami. Empirické studie zahrnuté v této práci objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity mezi kulturami. Tato práce dále zkoumá i vzájemné působení dimorfismu tvaru obličeje, barevného dimorfismu a typičnosti napříč různými populacemi. Kontext vietnamských přistěhovalců v České republice nabízí jedinečný pohled pro studium vlivu sociokulturního prostředí na vnímání a preference obličeje. Studie zahrnuté v této práci analyzují hodnocení atraktivity českých a vietnamských tváří, poskytnuté Čechy, českými Vietnamci a asijskými Vietnamci. Studie zahrnuté v této práci dále objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity napříč těmito skupinami. Výsledky těchto studií podtrhují roli průměrnosti obličeje jako univerzálně významného rysu při posuzování atraktivity. Studie přidané do příloh, jsou zaměřené na vztahy mezi vnímáním sebe sama a vnímáním druhými, a také popisují roli hlasových a pohybových signálů v hodnocení obličeje. Ač nejsou primárně...
Určení místa původu hudebních interpretací české komorní a orchestrální hudby za pomoci technik Music Information Retrieval
Miklánek, Štěpán ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Kiska, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá statistickou analýzou nahrávek české komorní a orchestrální hudby. Významná část této práce je věnována problematice extrakce parametrů z nahrávek. V rámci extrakce parametrů jsou využity techniky zpracování hudebního signálu používané v oblasti Music Information Retrieval. Dále jsou v práci představeny kroky při zpracovávání databází nahrávek a výběru stejných notových úseků z jednotlivých interpretací skladeb pomocí dynamického borcení časové osy. Pro účely výběru stejného notového úseků z interpretací byl naprogramován nástroj v prostředí MATLAB. V neposlední řadě je představen vyhodnocovací systém, pomocí kterého je prováděna klasifikace nahrávek podle místa původu. Samotná klasifikace je provedena v podobě binárního rozdělení na dvě skupiny Česko a svět. První část vyhodnocení spočívá v individuální analýze jednotlivých statistických parametrů, přičemž je hodnocena jejich diskriminační síla. Druhá část vyhodnocení spočívá v selekci skupin parametrů, které by měly zvýšit přesnost klasifikace oproti individuální analýze parametrů.
Generátor funkcí pomocí D/A převodníku FITkitu
Bartoš, Pavel ; Drábek, Vladimír (oponent) ; Herrman, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá generováním a detekcí funkcí obdélníkového, sinusového, trojúhelníkového a pilovitého tvaru pomocí D/A převodníku FITkitu. Náplní je také popis komunikačního protokolu PS/2 klávesnice a popis ovládání LCD displeje.
Strojové učení pro odpovídání na otázky v přirozeném jazyce
Sasín, Jonáš ; Fajčík, Martin (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá odpovídáním na otázky v přirozeném jazyce nad českou Wikipedií. Systémy pro odpovídání na otázky získávají rostoucí popularitu, většina jich ale vzniká pro angličtinu. Cílem této práce je prozkoumat dostupné možnosti a datové sady a vytvořit takový systém pro češtinu. V práci jsem se zaměřil na dva přístupy. Jeden z nich využívá pro extrakci odpovědi anglický model ALBERT a strojový překlad pasáží. Druhý využívá vícejazyčný model BERT. V práci je provedeno porovnání několika variant systému. Diskutovány jsou také možnosti získávání relevantních pasáží. Pro všechny varianty testovaných systémů je provedeno vyhodnocení pomocí standardních metrik. Nejlepší varianta systému byla vyhodnocena na datové sadě SQAD v3.0 s úspěšností 0,44 EM a 0,55 F1 skóre, což je v porovnání s existujícími systémy vynikající výsledek. Hlavním přínosem této práce je analýza možností a nasazení laťky pro další vývoj lepších systémů pro češtinu. 
Znalec encyklopedie
Krč, Martin ; Schmidt, Marek (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem projektu je systém pro zodpovídání otázek formulovaných v přirozeném jazyce. Práce pojednává nejprve o problémech spjatých se systému tohoto druhu a o některých uplatňovaných přístupech. Důraz je kladen na povrchové metody, které nejsou tolik náročné na dostupnost lingvistických zdrojů. V praktické části je pak popsán návrh systému, který zodpovídá faktografické otázky s využitím české Wikipedie jako zdroje informací. Extrakce odpovědí je založena zčásti na specifických rysech Wikipedie a zčásti na ručně předdefinovaných vzorech. Výsledky ukazují, že pro zodpovídání jednoduchých otázek je systém výrazně přínosnější než běžný vyhledávací stroj.
Commented Translation: Measurements in Electrotechnics and Audiotechnics
Šustrová, Pavlína ; Krhutová, Milena (oponent) ; Kotásek, Miroslav (vedoucí práce)
The concern of this thesis is a commented translation of an instructional text used in university courses Measurement in Electrical Engineering and Measurement in Audio Engineering. The translation was created for the use of future foreign students attending said courses. The commentary puts forth the reasoning behind the motivation to carry out the translation, views and theories applied during the translation process, encountered issues and their individual solutions, including specific examples, as well as a brief linguistic study of the text. In addition to the translation, this thesis describes the concept of glossaries that would accompany each set of instructions in the text. The final product of the translation is ready to be assessed to be an official study material.
Rozpoznávání emočních stavů pomocí analýzy řečového signálu
Navrátil, Michal ; Atassi, Hicham (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou emočních stavů člověka pomocí analýzy řečového signálu. Práce má dvě části. V první je popsán řečový signál z hlediska tvorby a informačního obsahu. Dále jsou zde popsány hlavní a vedlejší prozodické příznaky: základní tón řeči, intenzita, časové příznaky, spektrální vlastnosti a počet průchodu signálu nulovou rovinou. Ve druhé části práce je popsán navržený systém rozpoznávání emočního stavu člověka z řeči, tento systém pracuje na základě porovnání prozodických příznaků vstupní řeči s prozodickými příznaky uložené v databázi systému. Při nashromážděný dostatečného počtu nahrávek emočních stavů bude schopen rozpoznat emoční stav s vysokou pravděpodobností. Celý projekt je nachystán pro použití v reálném čase. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky testů provedených na velkém počtu souboru řečových nahrávek.
Inteligentní vyhodnocování odpovědí na otázky v češtině
Švec, Ondřej ; Mikolov, Tomáš (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh a implementace systému pro sestavování testů, inteligentní vyhodnocování víceslovných odpovědí dle získaných empirických znalostí a přezkoumání přínosu podpůrných prostředků pro zpracování češtiny na tento proces.
Vowel length in infant-directed speech: the realisation of short-long contrasts in Czech IDS
Svoboda, Michaela ; Chládková, Kateřina ; Kocjančič Antolík, T. ; Paillereau, Nikola ; Slížková, P.
When interacting with young children, talkers across many languages use a speech style that reflects positive affect, draws infants' attention, and supposedly facilitates language acquisition. As for the latter, a well-documented feature of infant-directed speech is an exaggeration of spectrally-cued vowel contrasts. Here we tested whether talkers exaggerate also durationally cued contrasts. Sixty-three mothers, native speakers of Czech, were recorded while playing with their infant (4- to 10-month-olds, IDS) and while speaking to an adult (ADS). The durations of the five Czech phonemically short vowels were compared to their long counterparts. Vowel duration (normalised for word duration) was longer in IDS than in ADS more for phonemically long vowels at the younger infant ages, indicating a developmentally specific early exaggeration of length contrasts in Czech infant-directed speech. The present finding suggests that in a language with phonemic length, caregivers' realisation of speech sounds may go beyond merely being longer and slower overall.
Relationship between perceptual and structural variation of human faces: cross-cultural comparison
Pavlovič, Ondřej ; Kleisner, Karel (vedoucí práce) ; Třebický, Vít (oponent) ; Marcinkowska, Urszula (oponent)
ONDŘEJ PAVLOVIČ VZTAH MEZI PERCEPČNÍ A STRUKTURÁLNÍ VARIABILITOU OBLIČEJE: MEZIKULTURNÍ SROVNÁNÍ ABSTRAKT Vnímání rysů obličeje je základním aspektem lidské kultury, který ovlivňuje každodenní interakce a vztahy. Tato práce zkoumá mezikulturní dynamiku vnímání obličeje. Teoretický úvod nejprve stanoví ústřední význam vnímání obličeje napříč kulturami. Empirické studie zahrnuté v této práci objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity mezi kulturami. Tato práce dále zkoumá i vzájemné působení dimorfismu tvaru obličeje, barevného dimorfismu a typičnosti napříč různými populacemi. Kontext vietnamských přistěhovalců v České republice nabízí jedinečný pohled pro studium vlivu sociokulturního prostředí na vnímání a preference obličeje. Studie zahrnuté v této práci analyzují hodnocení atraktivity českých a vietnamských tváří, poskytnuté Čechy, českými Vietnamci a asijskými Vietnamci. Studie zahrnuté v této práci dále objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity napříč těmito skupinami. Výsledky těchto studií podtrhují roli průměrnosti obličeje jako univerzálně významného rysu při posuzování atraktivity. Studie přidané do příloh, jsou zaměřené na vztahy mezi vnímáním sebe sama a vnímáním druhými, a také popisují roli hlasových a pohybových signálů v hodnocení obličeje. Ač nejsou primárně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 394 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.