Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pozorování ptáků v mimohnízdním období: dlouhodobý školní projekt pro 2. stupeň ZŠ
Tissari, Miia Aine ; Říhová, Dagmar (vedoucí práce) ; Andreska, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou a průběhem dlouhodobého školního projektu zaměřeného na pozorování a určování ptáků v mimohnízdním období. Projektu se v průběhu sedmi let zúčastnilo celkem 181 žáků sedmých až devátých tříd ze dvou základních škol, kteří byli rozděleni do deseti skupin podle tříd. Na začátku a na konci projektu žáci absolvovali kvíz, ve kterém měli určit 33 ptačích druhů, jež běžně navštěvují krmítko či se pohybují v jeho okolí. Pozorování probíhalo vždy od poloviny října do poloviny března, a to na krmítkách, která měli žáci umístěná u svých domovů. Svá sledování si žáci pravidelně zapisovali do ornitologických deníků. Projekt byl součástí výuky přírodopisu, ale v rámci mezipředmětových vztahů se promítl do dalších předmětů, zejména do výtvarné výchovy. Výsledkem projektu bylo značné zlepšení znalostí žáků, zvýšený zájem o ptactvo a potřebu jeho ochrany. Výrazně se zlepšily dovednosti ve využívání pomůcek potřebných k pozorování ptáků a k jejich určování. Znatelně se zvýšil zájem dětí o dění v přírodě, a to především v jejich nejbližším okolí. Práce ukazuje, že dlouhodobé projekty zaměřené na přírodu mohou mít pozitivní vliv na vzdělávání. Zároveň pomáhají v žácích budovat environmentální odpovědnost a formovat a posílit jejich kladný vztah k přírodě. KLÍČOVÁ SLOVA Ornitologie,...
Edge of habitability: bird community on dump sites after uraninite mining
KOREJS, Kryštof
Biota on post-mining areas is a well-examined topic in restoration ecology. However, most scientific attention focuses on large-scale opencast mining sites or spoil heaps. This study attempts to offer an insight into ecological conditions on a unique ecosystem represented by dump sites after uranium mining, using birds as a study group. We examined differences in bird abundance, species richness, community structure and habitat preferences between nine moderately sized dump sites and eight control areas. Our study can function as a pilot survey of birds of uranium mining sites, offering a broad overview of population-level effects of hostile conditions. Our findings can guide restoration practices with respect to this specific type of ecosystem.
Dawn chorus succession in a lowland rainforest of Papua New Guinea
MEDELLÍN BECERRA, Sofía
This thesis examines the patterns and ecological significance of bird vocalizations during the dawn chorus in the rainforests of Papua New Guinea. Specifically, it aims to identify the species involved, analyze their songs, and understand the influence of environmental factors. To accomplish this, the study employs a combination of field recordings, phylogenetic analysis, and statistical methods to elucidate the complex interactions between avian species and their habitats. The findings of this study contribute to the broader understanding of biodiversity and ecosystem dynamics in tropical rainforests.
Jako vejce vejci: Ornitologem na zkoušku
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními pojmy z oboru ornitologie. Poskytuje úkoly pro pozorování ptáků v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický manuál pro učitele ke stálé expozici Živá příroda Znojemska
Zárubová, Eliška
Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Živá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Effects of peripheral inflammation on gene expression modulation in passerines and parrots
Kuttiyarthu Veetil, Nithya ; Vinkler, Michal (vedoucí práce) ; Hyršl, Pavel (oponent) ; Harazim, Markéta (oponent)
(in Czech) Ptáci hrají významné role při udržování ekologické rovnováhy jako predátoři, roznašeči semen, cyklátoři živin a opylovači, což z nich činí nedílnou součást mnoha ekosystémů. Ptáci jsou často vlajkovými druhy a jsou tak důležití pro ochranu volně žijících živočichů obecně. Některé ptačí populace jsou globálně propojené v důsledku migrace, což je činí náchylnými k epidemiím infekcí. Ptáci také čelí různým existenčním hrozbám v náročných podmínkách prostředí, od pouští po studené hory. Aby se vyrovnali s těmito různorodými prostředími, potřebují nejen fyziologické adaptace, ale také velmi dobře vybavený imunitní systém optimalizovaný na patogeny běžné v prostředí, které obývají. Jak dobře imunitní systém hostitele reaguje na patogeny, určuje celkovou fitness a přežití jedince. Vhled do funkce ptačích imunitních systémů je velmi důležitý, protože ptáci jsou zásobárnou nesčetných patogenů. Byli primárním zdrojem několika velkých epidemií vedoucích k celosvětovým úmrtím lidí a zvířat (např. Covid 19, ptačí chřipka, virus západonilské horečky). Podobně jako všechny živé bytosti jsou ptačí hostitelé a patogeny vždy v neustálém adaptačním závodě ve zbrojení. Tato koevoluce hostitelů a jejich patogenů tvoří základ vývoje imunitního systému hostitele. Patogeny využívají různé mechanismy, aby se...
Vybrané dopady klimatických změn na ptáky v horách Evropy: posuny ve výškovém rozšíření, změny početnosti a změny fenologie
Mikulcová, Eliška ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Hološková, Adriana (oponent)
Množství studií se zabývá vlivem klimatických změn na organismy, mimo jiné i na horské ptactvo. Horské druhy jsou obzvláště ohrožené působením změn klimatu, jelikož se vyskytují v extrémním prostředí. Změny klimatu působí na horské ptáky většinou přes rostoucí teplotu prostředí, která ovlivňuje jejich výškové posuny a početnosti. Obě tyto proměnné jsou kromě změny klimatu závislé i na specifických druhových vlastnostech jednotlivých druhů, oblasti jejich výskytu a změně habitatu. Tato práce se zaměřila na utřídění poznatků o dopadech klimatické změny na horské ptáky a na objasnění variability výškových posunů těchto druhů. Bylo zjištěno, že větších výškových posunů do vyšších oblastí dosahovaly druhy nižších poloh, otevřené krajiny a druhy s rychlou životní strategií. Při posunech do nižších oblastí převažovalo působení změny habitatu nad vlivem klimatické změny. Žádné významné posuny nebyly zaznamenány, když druhy odpovídaly na změnu klimatu změnou fenologie, což jim zřejmě umožnilo kompenzovat její dopady na lokální úrovni. Populační trendy byly většinou negativní s největšími poklesy pro vysokohorské druhy, druhy s vysokou ekologickou specializací, daleko migrující druhy a druhy s krátkou délkou života. Pro snížení poklesu početností je důležité nastavit vhodný lokální management krajiny a...
Funkce samičího zpěvu u pěvců.
Kubíková, Tereza ; Petrusková, Tereza (vedoucí práce) ; Mikula, Peter (oponent)
Samičí zpěv byl u pěvců dlouhou dobu přehlížen, protože se předpokládalo, že zpívají pouze samci, a to i přesto, že se první záznamy o samičím zpěvu objevovaly již na konci 19. stol. Ojedinělý zpěv samic byl obvykle odůvodňován zvýšením hladiny pohlavních hormonů, ve skutečnosti ale samice zřejmě zpívají z podobných důvodů jako samci, to znamená při obraně teritoria, lákání partnera, případně pokud chtějí zabránit mimopárové kopulaci. Tyto funkce samičího zpěvu byly odhaleny až poté, kdy se ornitologové začali více věnovat tropickým pěvcům. V tropech je totiž u mnoha druhů patrný pohlavní dimorfismus, díky kterému je snazší rozeznat samici od samce. Partneři zde navíc často vytvářejí dlouhotrvající svazky, a vzhledem k tomu, že obvykle také společně obhajují celoroční teritorium, je pro ně výhodné být sehraní i ve zpěvu. Z toho důvodu se někdy samice přidávají zpěvem ke svému partnerovi a zpívají tak společně v duetu. Dnes je již samičí zpěv zaznamenán i u řady pěvců obývajících mírný pás a počet těchto druhů postupně přibývá. Je tedy pravděpodobné, že zřejmě zůstává u řady druhů stále přehlížen. Pravděpodobně proto, že samice mohou být mylně označeny za samce. Zároveň samice zpívají jen během krátkého období a je tak složitější jejich zpěv zachytit. Klíčová slova: samičí zpěv, ptáci, funkce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.