Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 488 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Chytrý VoIP zvonek
Čecháček, Šimon ; Jedlička, Petr (oponent) ; Caha, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření existujícího VoIP komunikátoru na jednodeskovém počítači Raspberry Pi, který využívá protokolu SIP. Práce přináší mimo jiné rozšíření o jednosměrný přenos videa a podmíněné sepnutí relé. Výsledný komunikátor je schopen uskutečnit hovor s oboustrannou komunikací, spustit definovaný kód po autorizaci volaného uživatele pomocí DTMF kódů a sepnout relé. Celé zařízení je uloženo v krabičce, vytisknuté na 3D tiskárně. IT bezpečnost navrženého řešení byla analyzována a kód i 3D model šasi jsou dostupné na GitHubu.
Vyhodnocení vlivu oplachu na vlastnosti materiálu po 3D DLP tisku
Uvíra, Dominik ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje vlivu oplachu na mechanické vlastnosti 3D DLP tištěných dílů. Cílem práce bylo experimentálně určit vliv oplachových látek při různých délkách oplachu na mechanické vlastnosti 3D tištěných dílů technologií DLP. V práci jsou popsány zařízení a materiály. Dále je proveden rozbor oplachu 3D DLP tištěných dílů, včetně popisu rozpouštění polymerů, druhů oplachových látek a způsobů oplachu. Na základě rešeršní práce byly vybrány materiály, kterými jsou pryskyřice Standard, ABS-like a Tough. Použité oplachové látky jsou IPA, průmyslový odmašťovač Simple Green, DPM a speciální prostředek k odstraňování nevytvrzené pryskyřice EasyClean. Vzorky byly vyráběny na DLP 3D tiskárně Anycubic Photon D2, tiskové profily byly stanoveny na základě rešeršní části a vlastní kalibrace. V prvním experimentu byla sledována efektivita látek odstranit nevytvrzenou pryskyřici. Následovalo experimentální vyhodnocení změn tahových vlastností připravených vzorků. Dále byla vyhodnocena změna vrubové houževnatosti jednotlivých materiálů. V obou případech byla provedena analýza lomových ploch. Na základě dosažených výsledků byly pro všechny kombinace materiálů a oplachových látek stanoveny optimální délky oplachu a byly doporučeny oblasti využití. Poté byla navržena vlastní oplachová látka kombinující nízkou cenu a dobré mechanické vlastnosti. Poslední částí práce je ekonomické zhodnocení jednotlivých oplachů, ze kterých vzešla konkrétní doporučení pro nákup oplachových látek a dobu oplachu.
Konstrukce kvadrokoptéry pro přepravu jídel
Gryc, Matěj ; Čípek, Pavel (oponent) ; Skurka, Šimon (vedoucí práce)
Online rozvoz teplého jídla do domu zákazníka se stal standardem. V důsledku pandemie covidu-19 jsou však nyní hledány způsoby bezpečného doručení, které by nevyžadovaly mezilidský kontakt. Jako perspektivní se jeví využití bezpilotních dronů, které se již v současnosti používají v některých státech pro přepravu zboží a materiálu. Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením kvadrokoptéry určené pro převoz jídel. Nejprve byl navržen rám, který byl z valné většiny výroben pomocí 3D tisku. Na základě výpočtů byla vybrána elektronika včetně akumulátorů a motorů. Poté byl navržen mechanismus, pomocí kterého bude zprostředkováván převoz jídla. Po sestrojení byla otestována funkčnost kvadrokoptéry a doručovacího mechanismu. Na závěr byl zhodnocen návrh a zmíněna možná vylepšení.
Ovládání spotřebičů pomocí Raspberry Pi
Panský, Michal ; Petyovský, Petr (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem hardwarového a softwarového řešení pro řízení domácích spotřebičů pomocí Raspberry Pi. V softwarové části je využito moderních frameworků pro tvorbu webových a mobilních aplikací jako Svelte a SvelteNative a programovacích jazyků jako je Typescript, Svelte, Python, NativeScript. Dále je zde popsán návrh a realizace hardwarové části a také softwarové části. Závěrem je zde popsané zprovoznění a spuštění celého programu a výsledky testování.
Social nets
Matušek, Jakub ; Gajdošík, Andreas (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
In his work, Jakub Matušek devotes himself to the rendering of invisible information connected between people. Using 3D printing, he creates a "network" composed of a large number of figures. And that network not only as a figurative name, but as a fabric in which something can be wrapped, covered, or something can be captured or filtered with its help. By the term information network, the author understands both a network formed by digital media, even social networks, but also a network formed by interpersonal relationships. He perceives it as gray matter.
Zařízení pro měření úrovně plynů s kapilárou vyrobenou 3-D tiskem
Halva, Ondřej ; Búran, Martin (oponent) ; Adámek, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá experimentálním návrhem, realizací a testováním prototypu kapiláry vyrobenou 3D tiskem. Má za úkol seznámit čtenáře s problematikou 3D tisku týkající se výroby kapilár a zaměřit se na chemorezistivní senzory. Dále také dojde popisu s vlastnostmi mikrokontroleru Atmel Atmega2560 a jeho možnostmi v senzorové technice. V druhé části práce je pak navržena a realizována kapilára pro předzpracování vzorků s výstupem na zařízení na měření obsahů plynů s elektrochemickým senzorem, zařízení má přitom pro řízení používat mikrokontroler Atmel Atmega2560 a musí umožňovat přenos dat na PC. U kapiláry mají být zhodnoceny možnosti jejího použití.
Revitalizace 3D tiskárny
Čtvrtníček, Jan ; Husák, Michal (oponent) ; Arm, Jakub (vedoucí práce)
Cílem této práce je revitalizovat již existující 3D tiskárnu. Stručně shrnuje možné technologie 3D tiskáren se zaměřením na technologii FDM a více do hloubky zpracovává možnosti pohybu os X a Y. Především se věnuje návrhu modelu 3D tiskárny podle vybraných technologií tak, aby splňovala požadované parametry. Následná realizace je založena na přesném výběru mechanických a elektrických komponent. Dále se zabývá implementací obslužného softwaru Klipper na rozhraní OctoPrint. Celá tiskárna je navržena jako uzavíratelná buňka s automatickým vykládáním výtisku.
Biodegradace 3D tištěných kompozitů na bázi poly(3-hydroxybutyrátu)
Gazdová, Nikol ; Menčík, Přemysl (oponent) ; Melčová, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá biodegradací 3D tištěných těles složených z poly(3- hyroxybutyrátu), kyseliny polymléčné, biokeramiky a změkčovadla. Tyto složky byly vybrány pro svou biokompatibilitu a vlastnosti, které by mohly být využity v tkáňovém inženýrství jako dočasná, vstřebatelná náhrada kostní tkáně. Hlavním cílem bylo zkoumání vlivu jednotlivých složek těles na samotnou biodegradaci. Biodegradace probíhala při 37 °C v roztoku simulující iontovou koncetraci krevní plazmy. Vzorky byly postupně vytahovány v měsíčních intervalech po dobu pěti měsíců. Pro vyhodnocení výsledků byly použity 2 metody – změna hmotnosti a zkouška v tlaku, kde byla vyhodnocována pevnost jednotlivých těles. Z vyhodnocení dat nešlo dojít k jednotnému výsledku, která látka nejvíc ovlivňuje biodegradaci, protože vždy záleželo i na poměru látek ostatních. Pro zkoumaní vlivu poly(3-hydroxybutyrátu) a kyseliny polymléčné na rychlost biodegradace byly porovnávány směsi RP9, RP10 a RP15. Ukázalo, že vyšší zastoupení kyseliny polymléčné a nižší zastoupení poly(3-hydroxybutyrátu) výrazně pozitivně ovlivňuje rychlost biodegradace, jelikož rozdíl mezi poklesem hmotnosti pro směs RP9 s nejvyšším zastoupením poly(3-hydroxybutyrátu) a RP10 s nejvyšším zastoupením kyseliny polymléčné činil 8,37 % pro plné tělesa a 4,13 % pro tělesa porézní. U pevnosti to pak byl rozdíl o 73,32 % pro plné a 73,65 % pro porézní těleso. Při pozorování vlivu obsahu biokeramiky na směsích RP11, RP12 a RP15, jsme došli k závěru, že tento vliv je na rychlost biodegradace téměř zanedbatelný rozdíl poklesu hmotnosti mezi směsí RP11 s nejnižším obsahem biokeramiky a RP12 s nejvyšším zastoupením biokeramiky činil pouze 1,68 % pro plné tělesa a 0,99 % pro tělesa porézní, naopak směs RP15 se vykazovala nevyšší mírou biodegradace, přestože má střední hodnotu biokeramiky ve směsi. Pro mechanické vlastnosti to pak činí rozdíl o 10,4 % pro plné a 7,57 % u porézních těles. Při porovnání vlivu změkčovadla u směsí RP13, RP14 a RP15 byl zaznamenán vliv spíše na pokles pevnosti, kdy rozdíl v poklesu pevnosti u směsi RP13 s nejnižším obsahem změkčovadla a RP14 s nejvyšším obsahem změkčovadla byl rozdílný o 20,3 % pro plné a 18,16 % pro porézní těleso. Pokles hmotnosti pak byl rozdílný o 4,1 % pro plné a 0,83 % pro porézní tělěso. Jako důležitým faktorem pro rychlost biodegradace se nakonec stala biokeramika od rozdílných firem. Nejlépe se biodegradoval hydroxyapatit od firmy Applichem a nejhůře zase hydroxyapatit od firmy CN Lab. Rozdíl na pokles hmotnosti činil 17,35 % pro plné a 5,93 % pro porézní těleso. Úbytek pevnosti pak byl rozdílný o 55,6 % pro plné těleso a o 33,38 % pro porézní těleso.
3D tištěná vlnovodová sada pro měření komplexní permitivity materiálů
Kašpar, Tomáš ; Cupal, Miroslav (oponent) ; Láčík, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá měřením komplexní permitivity materiálů. V první části jsou shrnuty teoretické informace, včetně problematiky metody měření činitele odrazu a přenosu. Dále se práce věnuje vytvoření výpočetního algoritmu a návrhu vlnovodových sad. Druhá část je věnována realizaci těchto sad a měřením. Výstupem jsou 3D tištěné vlnovodové měřící sady.
Souprava pro pokusy na zákon síly
CÍSAŘ, Aleš
Tato magisterská práce se zabývá vývojem a implementací cenově dostupné vozíkové soupravy určené pro demonstraci druhého Newtonova zákona v rámci výuky fyziky na základních a středních školách. Cílem práce bylo navrhnout, vyrobit a otestovat vzdělávací pomůcku, která by byla nejen efektivní a pedagogicky přínosná, ale také dostupná pro široké spektrum vzdělávacích institucí díky využití moderních výrobních technologií, jako je 3D tisk. V teoretické části práce byla provedena revize současných pedagogických přístupů k výuce fyziky a identifikace klíčových požadavků na vzdělávací pomůcky zaměřené na fyzikální experimenty. Praktická část se věnuje konkrétnímu designu a prototypování vozíkové soupravy, včetně vývoje přidružených pracovních listů a metodických materiálů pro žáky a učitele. Pilotní testování vzdělávacího přínosu vozíkové soupravy bylo realizováno v různých třídách, kde byly sledovány reakce studentů a učitelů a byla získána zpětná vazba pro další zlepšení. Výsledky testování ukázaly, že vozíková souprava podstatně zlepšuje porozumění druhého Newtonova zákona mezi studenty a zvyšuje jejich motivaci k aktivní účasti na výukovém procesu. Práce přináší podrobný přehled o vývoji, aplikaci a výzkumném testování inovativní výukové pomůcky a jejích významných přínosů pro výuku fyziky. Je zdůrazněn potenciál integrace moderních výrobních technologií do vývoje vzdělávacích materiálů a jejich vliv na zpřístupnění kvalitního a interaktivního vzdělávání v přírodních vědách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 488 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.