Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Židovské kořeny křesťanské liturgie a jejich znovuuchopení v praxi některých katolických komunit
Veselková Francová, Markéta ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Cílem práce Židovské kořeny křesťanské liturgie a jejich znovuuchopení v praxi některých katolických komunit je mapovat na základě dostupné literatury současný stav bádání o židovských kořenech křesťanské liturgie a ukázat na konkrétním příkladu dvou katolických společenství (Komunity Blahoslavenství a Hebrejské farnosti), jak prožívají tyto židovské kořeny a jak se to konkrétně projevuje v jejich liturgické praxi. Práce je členěna do dvou kroků: V první, teoretické části práce, shrnuji současné poznatky o židovských pramenech, ze kterých čerpala a čerpá křesťanská liturgie. Jsou popsány nejdůležitější prvky, typy a formy židovských modliteb a následně je popsáno, které části křesťanské liturgie z kterých typů modliteb a forem vycházejí. V druhé části je popsána historie vzniku Komunity Blahoslavenství a Hebrejské farnosti a je analyzována jejich liturgická praxe se zaměřením na jejich motivaci k akcentaci židovských kořenů, vývoj této praxe a její specifika a jejich vztah k původním historickým styčným bodům. Závěr představuje promýšlení obecnějšího přínosu praxe těchto dvou komunit a přínosu znalosti kořenů a inspirací křesťanské liturgie nejen pro křesťany samotné, ale také, jak tato znalost a přiblížení může sloužit k lepšímu spolunažívání členů těchto tak blízkých náboženství.
Nová synagoga Česká Lípa
Prachař, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu A2 a zmenšená kopie formátu A3. Byl vyhotoven prezentační plakát formátu B1 a architektonický model návrhu v měřítku 1:200. Při návrhu komplexu jsem kladl důraz na hlavní pohledové osy z ulice na objekt. Synagoga je navržena jako dominanta celého komplexu – je převýšená nad ostatní hmoty budovy. Komplex je navržen jako jednopodlažní hmota čtvercového půdorysu. Jednotlivá nároží jsou převýšena nad ostatní hmotu. Každé z nároží reaguje svou hmotou na vnitřní provoz. Uprostřed komplexu se nachází čtvercové venkovní nádvoří. Výraz objektu má vyjadřovat čistotu a jednoduchost – proto byly navrženy světlé odstíny. Povrchy jsou opatřeny bílou omítkou a betonové plochy jsou navrženy pohledovým betonem bílé barvy. Jako odkaz na židovské bohatství jsou zde navrženy zlaté prvky z mosazi.
ŠAFOV – OBNOVA OBCE V POHRANIČÍ
Ličmanová, Eva ; Adamková, Jana (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obcí Šafov, nacházející se u hranic s Rakouskem. Obec má pohnutou historii, dnes je vlastně desetinásobně menší než v době jejího největšího rozkvětu. V obci bývala židovská čtvrť. Po židovském osídlení tu zůstal pouze hřbitov a pád židovských domů. Další ranou pro vývoj obce byly události po druhé světové válce, kdy byla většina obyvatel vysídlena, a Šafov se ocitl v bezprostřední blízkosti železné opony. Dnes se obnovují sousedské vztahy s Rakouskou stranou a obec může po mnoha letech volně dýchat. Stigma z minulosti je stále zřejmé. V diplomové práci se snažím rozvinout potenciály obce. Zachovat paměť obce, ale také přinést novou, žijící a aktivní vrstvu. Práce je rozdělená do třech částí: urbanismus, architektura a krajina. Zásahy jsou různého charakteru, od větších po drobné a snadno realizovatelné.
Nová synagoga v Olomouci
Kos, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Návrh postupně ovlivnilo několik faktorů a tím nejpodstatnějším je prvek vody, který je pro židovství velice důležitý a symbolizuje převážně rituální očistu. Samotný koncept dělí území v ose ulice Nešverova na ortogonální blok, který je rozčleněn na jednotlivé provozy a veřejný prostor, pod kterým je částečně umístěno podzemní parkoviště. Bloková část v sobě ukrývá synagogu, muzeum, restauraci a adminstrativní budovu židovské obce s knihovnou. Z architektonického hlediska návrh také výrazně ovlivnila inspirace vitrážovým oknem z vypálené synagogy, které bylo v modernějším duchu propsáno na fásadu muzea. Toto okno se stává dominantním prvkem fasády, jelikož prochází přes všechna tři patra a proto zbylá část není nijak dělená a pro osvětlení výstavního prostoru slouží jednak střešní světlíky a dále umělé osvětlení. Významnost tohoto pojetí je umocněna skutečností, že návštěvník je tímto průchodem vtažen dovnitř a přiveden přímo před novou synagogu, ke které se schází po rampě. U ní hrála velkou roli v návrhu právě již zmíněná voda. Celký koncept je pojat organicky a je inspirován kapkou vody, která dopadá do vodní hladiny. Synagoga tedy doslova vyrůstá z vodní plochy, která ji obklopuje a tvoří svým způsobem určitý krystalický prvek. Celou myšlenku a konečný výraz ještě umocnuje vodní stěna, která vede po obou stranách už od konce průchodu a obíhá celou synagogu. Část administrativní budovy a restaurace už je navržena ve jednodušším stylu, ale propsaní oblouku v atikové římse celý blok sjednocuje. Římsa u této části stavby byla navržena záměrně s odkazem na okolní zástavbu. Zbylá část parcely sloužila v historii i do nynějška jako menší park a tato funkce byla zachována. Významným prvkem v této části pozemku je Terezská brána, která je pozůstatkem opevnění z 18. století. Park byl doplněn o uměle vytvořený val, který pod sebe ukryl vjezd do podzemního parkoviště a v prostoru vytvořil čistý terenní přechod. V prostoru jsou navrženy betonové líce sloužící k posezení
Nová synagoga Trutnov
Rudolecká, Anna ; Benedek, Borislav (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy v městě Trutnov, na místě původní židovské synagogy, která byla během Listopadového pogromu, tzv. Křišťálové noci v roce 1938 vypálena. V současné době je řešené území upraveno a slouží jako pietní místo k uctění památky obětí a připomenutí těchto historických událostí. Výsledkem návrhu je novostavba komunitního centra. Jehož cílem je obnovit existenci a podpořit rozvoj židovské komunity, která po druhé světové válce v Trutnově zanikla. V areálu se nachází sídlo židovské obce, rituální očistná lázeň Mikve, Kosher restaurace a nová synagoga, která respektuje umístění bývalé synagogy na místě původních základů. Nová židovská obec zajišťuje chod celé židovské komunity v Trutnově. Součástí židovské obce je rozlehlé nádvoří, které slouží k oslavě židovských svátků a také jako letní terasa pro Kosher restauraci, která bude využívána židovskou komunitu, ale také obyvateli města Trutnov. Vzniká tak atraktivní místo k trávení volného času s výhledem na nedaleké Krkonošské pohoří a na centrum města Trutnov, ale zároveň je chráněno od ruchu přiléhající hlavní třídy.
Nová synagoga Česká Lípa
Prachař, Jakub ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v České Lípě. Předmětem řešení je zároveň návrh židovského komunitního centra, košer restaurace a muzea židovské kultury. Vypracována byla architektonická studie formátu A2 a zmenšená kopie formátu A3. Byl vyhotoven prezentační plakát formátu B1 a architektonický model návrhu v měřítku 1:200. Při návrhu komplexu jsem kladl důraz na hlavní pohledové osy z ulice na objekt. Synagoga je navržena jako dominanta celého komplexu – je převýšená nad ostatní hmoty budovy. Komplex je navržen jako jednopodlažní hmota čtvercového půdorysu. Jednotlivá nároží jsou převýšena nad ostatní hmotu. Každé z nároží reaguje svou hmotou na vnitřní provoz. Uprostřed komplexu se nachází čtvercové venkovní nádvoří. Výraz objektu má vyjadřovat čistotu a jednoduchost – proto byly navrženy světlé odstíny. Povrchy jsou opatřeny bílou omítkou a betonové plochy jsou navrženy pohledovým betonem bílé barvy. Jako odkaz na židovské bohatství jsou zde navrženy zlaté prvky z mosazi.
History interpretation in Fred Wander's literary works
Ligačová, Veronika ; Glosíková, Viera (vedoucí práce) ; Bučková, Tamara (oponent)
I Název Ztvárnění minulosti v literárním díle Freda Wandera Abstrakt Tématem této diplomové práce je ztvárnění událostí z období druhé světové války v díle Freda Wandera, významného představitele německy psané literatury minulého století. V úvodní kapitole je, především na základě Wanderovy vlastní autobiografie a rozhovorů, představen jeho život a tvorba. Následující části jsou věnovány jednotlivým analýzám jeho tří prozaických děl Der siebente Brunnen, Ein Zimmer in Paris a Hotel Baalbek. Wander se v nich zaměřuje především na zprostředkování konkrétních lidských osudů této doby. V románu Hotel Baalbek je zachycena situace během prvních válečných let na jihu Francie, Der siebente Brunnen popisuje okolnosti života vězňů v koncentračních táborech. Tématice vyrovnání se s prožitky z druhé světové války se Wander věnuje v próze Ein Zimmer in Paris. Hlavní část této diplomové práce představuje interpretace vybraných motivů, které jsou pro uvedená díla stěžejní. V práci je také poukázáno na význam literárního ztvárnění minulosti pro samotného autora. Klíčová slova Fred Wander, literatura o holocaustu, druhá světová válka, židovství
Od lásky k bližnímu k lásce k člověku
Kotrba, Michal ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Od lásky k bližnímu k lásce k člověku DP Michala Kotrby (HTF UK, 2012) DP sleduje především vývoj pojetí lásky k bližnímu v biblických knihách od SZ po NZ, počínaje přikázáním milovat bližního svého, tedy od izolované morálky jednoho náboženského společenství k univerzálnímu pojmu lásky v křesťanství, které pojem bližního znovu tématizuje a rozšiřuje. Ve své interpretaci etického myšlení Izraelců zdůrazňuji roli veskrze negativní náboženské zkušenosti, která neustále stimulovala teologické myšlení a prohlubovala jeho etickou stránku. Proč Bůh nepomůže? Spí? Zapomněl na nás? Trestá nás či nás jen zkouší? Otázka "proč" stále zaměstnává teology. Zaznívá od dob žalmistů, přes knihu Jób a zazní i na kříži. Jak si má člověk počínat, aby se mu dostalo od Boha ochrany a žil v pokoji? Každá odpověď časem selhává a neuspokojuje. V kontextu náboženství etického typu se otázka "proč" stává otázkou po smyslu utrpení. Stěžejní kapitoly jsou věnovány Ježíšovu přikázání "milovat nepřítele". Zde nejprve zkoumám pojem nepřítele, přičemž docházím k závěru, že smyslem tohoto příkazu je rehabilitovat a přivést zpět ztracené ovce z domu Izraele, spíše než milovat tradiční nepřátele Izraelců, kteří představují stálé vnější ohrožení. Po reflexi různosti obsahu vlastní Ježíšovy zvěsti a evangelia apoštola Pavla o smrti a vzkříšení...
Židovská identita třetí generace po holokaustu
Putnová, Karolína ; Grznár, Miroslav (vedoucí práce) ; Novotná, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce "Židovská identita třetí generace po holocaustu" se zabývá tématem mladých Židů třetí generace po holocaustu. Tato generace je specifická tím, že svoje židovství musí znovu objevit. Židovství této generaci totiž neměl nikdo předat. Tato práce se zabývá tím, jak se mladí lidé v diasporickém českém prostředí stávají Židy. Na tuto problematiku nahlížím optikou tří dimenzí židovství. A to dimenzí etnickou, tedy založenou na židovském původu a "vyvoleném židovském národu", dále dimenzí náboženskou založené na víře v Boha a dále dimenzí kulturní. Tyto tři dimenze byly převzaty ze soudobé teorie. Výzkum proběhl začátkem roku 2016 a data byla zpracovávána metodou Grounded theory, k vytvoření nové teorie jsem však nemohla aspirovat vzhledem k malému počtu respondentů. Touto metodou jsem si tedy odpověděla na mé výzkumné otázky. V první řadě mě zajímalo, jakým způsobem židovská identita vzniká a to pohledem tří výše zmíněných dimenzí. Zkoumala jsem, jakým způsobem se respondenti k jednotlivým dimenzím odvolávají a jakou roli hrají při tvorbě židovské identity. Odpověď na výzkumné otázky jsem chtěla najít pomocí načrtnutí příběhu "stávání se Židem", který znázorňuji pomocí paradigmatického modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.