Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ergoterapie u pacientů po úrazech spojených s užíváním návykových látek
Haunerová, Michaela ; Rodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Matoušová, Zita (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Michaela Haunerová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Název bakalářské práce: Ergoterapie u pacientů po úrazech spojených s užíváním návykových látek Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zaměřuje na osoby, které utrpěly úraz v důsledku užívání návykových látek. Jejím cílem je zmapovat a popsat nejčastější úrazy, které vznikají pod vlivem návykových látek, zjistit jejich vliv na průběh i úspěšnost rehabilitačního procesu a poukázat na specifika spolupráce s tímto typem pacientů. Teoretická část začíná úvodem do adiktologické problematiky, kde jsou vysvětleny důležité pojmy a koncept závislosti. Dále se věnuje konkrétním návykovým látkám, pod kterými nejčastěji úrazy vznikají - alkohol, konopné látky a opioidy a opiáty. Další kapitoly se věnují konkrétním nejčastějším úrazům a využití ergoterapie, na což navazují kapitoly rozebírající práci ergoterapeuta u adiktologických pacientů a vlivu návykových látek na rehabilitační proces. V praktické části byly využity prvky kvalitativního výzkumu. Nejprve jsou zmíněny metody sběru dat, poté následuje rozbor semistrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny se 4 respondentkami. Tento rozbor je rozdělen do 5 základních kategorií: obecné otázky, spolupráce s pacienty po úrazech spojených s užíváním návykových...
Didaktická hra ve výuce biologie člověka na 1. stupni ZŠ
CAPOUCHOVÁ, Anna
Cílem diplomové práce bylo vytvoření tří autorských didaktických her k tématu biologie člověka určených pro výuku dětí 1. stupně základní školy. Hry byly vytvořeny pro 2. ročník 1. stupně ZŠ. Cílem her bylo získání nových vědomostí a prohloubení již získaných znalostí o tématu. Hry se zabývají tématy: stavba lidského těla, smysly, nemoci a úrazy. Znalosti žáků byly ověřeny pretestem, posttestem č. 1 a posttestem č. 2. Výsledky testů byly porovnávány mezi experimentální skupinou (didaktické hry) a kontrolní skupinou (běžná výuka s interaktivními cvičeními).
Zranění a jejich prevence u hráček a hráčů volejbalu a plážového volejbalu
Drahorádová, Olga ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Žáková, Lenka (oponent)
Název: Zranění a jejich prevence u hráčů a hráček volejbalu a plážového volejbalu Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání nejčastějších druhů zranění u vrcholových hráčů a hráček v šestkovém a plážovém volejbalu v České republice a zmatování zkušeností s následující rekonvalescencí. Dalším cílem je zjistit jaké formy preventivního opatření sportovci používají před poškozením pohybového aparátu a jaké mají zkušenosti s fyzioterapií. Metody: K vypracování diplomové práce byla použita data získaná z nestandardizovaného dotazníku, který vyplnili čeští hráči a hráčky plážového a šestkového volejbalu. Získaná data byla zpracována pomocí tabulkového softwaru Microsoft Excel do tabulek a grafů. Dotazník celkem vyplnilo 102 probandů. Výsledky: U českých hráčů a hráček šestkového volejbalu nacházíme nejvyšší četnost zranění v oblasti hlezenních, kolenních kloubů a prstců. Naopak u plážových hráčů a hráček je vyšší podíl poranění v oblasti bederní páteře a ramenních kloubů. Z kompenzačních pomůcek nejčastěji používají tejpovací pásky a z forem regenerace je nejoblíbenější masáž. Klíčová slova: úrazy, dotazník, fyzioterapie, Česká republika
Role fyzioterapie v prevenci úrazů u hráčů florbalu
Bakosová, Natálie ; Táborská, Silvie (vedoucí práce) ; Kozel, Jakub (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Natálie Bakosová Vedoucí práce: Mgr. Silvie Táborská Název práce: Role fyzioterapie v prevenci úrazů u hráčů florbalu Abstrakt práce: Tato teoreticko-praktická bakalářská práce se zabývá rolí fyzioterapie v prevenci úrazů u hráčů florbalu. Teoretická část práce je tvořena z šesti tematických okruhů. První okruh představuje obecný vhled do tohoto sportu, seznámení s historií, pravidly a průběhem hry. Druhý okruh se věnuje analýze pohybových aspektů typické pro tento sport a třetí hodnotí vliv florbalu na pohybový systém hráče. Čtvrtým okruhem je uvedení do problematiky zranění ve florbalu, přesněji seznámení o nejčastějších úrazech a jejich mechanismu vzniku. Pátý okruh pojednává o možnostech prevence poranění a závěrečný šestý okruh se zabývá rolí fyzioterapie a jejím aplikováním v rámci intervence v prevenci úrazů ve florbalu. Praktická část práce má dva cíle. Hlavním cílem je vytvoření modifikovaného neuromuskulárního tréninkového programu (inspirován finskou studií od Pasanen et al. (2008b)), který je následně aplikován na hráčích florbalu. Program slouží jako fyzioterapeutická intervence k prevenci úrazů. Praktické využití tohoto programu bylo otestováno v rámci tří kazuistik u hráčů hrající za florbalový klub TJ Sokol Dobříš. Vedlejším cílem bylo zmapování...
Nejčastější úrazy v boxu, možnosti prevence a následná fyzioterapie
Faladová, Martina ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název práce: Nejčastější úrazy v boxu, možnosti prevence a následná fyzioterapie Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jaké jsou nejčastější úrazy boxerů amatérů a profesionálů v České republice. Dílčími cíli je poté zjistit, zda se boxeři věnují regeneraci, jaké je zajištění fyzioterapeutické péče a zda boxeři využívají fyzioterapeutické přístupy a metody, které by teoreticky mohly vzniku úrazů zabránit. Metody: Teoretické poznatky k této diplomové práci byly získány pomocí literární rešerše dostupných zahraničních i českých pramenů. Výzkumná část práce byla realizována pomocí nestandardizovaného dotazníku, který byl distribuován online metodou mezi boxery v České republice. Boxeři byli dotazování retrospektivou na svá prodělaná zranění, na regeneraci a možnosti fyzioterapie. Ze statistické analýzy získaných dat byly vyhotoveny závěry práce. Výsledky: Výzkumu se zúčastnilo 120 boxerů (mužů i žen) ve věkovém rozmezí 18 - 40 let. Nejčastějším úrazem při tréninku bylo mezi amatéry a profesionály pohmoždění ruky (41 % a 65 %). Při sparingu byly nejčastější mezi amatéry ostatní zranění (36 %) a pohmoždění ruky (33 %) a mezi profesionály to byly tržné rány v oblasti hlavy (75 %). Během utkání amatéři utrpěli nejvíce pohmoždění v oblasti ruky a fraktury nosu (obojí 43 %) a profesionálové...
Problematika apofyzárních zranění u sportujících starších dětí a juniorů
Šťastná, Kateřina ; Valouchová, Petra (vedoucí práce) ; Procházka, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou apofyzárních zranění u sportujících starších dětí a juniorů. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část práce je zaměřena na různé typy akutních i chronických zranění a jejich popis, možnosti léčby a dalšího předcházení. Posléze se věnuje prevenci těchto zranění s ohledem na kvalitu, frekvenci a náročnost tréninků s přihlédnutím k anatomickému, fyziologickému a v neposlední řadě psychomotorickému vývoji dítěte. Přístupu trenérů při tréninku dětí a juniorů a ovlivňující faktory, které mohou zvýšit, nebo naopak snížit frekvenci zranění. Součástí práce je i praktická část, kde je zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou M. Osgood Schlater. Pacient, respektive jeho zákonný zástupce, souhlasil se zpracováním informací o jeho léčbě pro účely bakalářské práce.
Možnosti kompenzačního cvičení pro mladé hráče softballu do 20 let
ABBRENTOVÁ, Tereza
Bakalářská práce "Možnosti kompenzačního cvičení pro mladé hráče softballu do 20 let" se zabývá nejčastějšími svalovými dysbalancemi vzniklých u softbalistů a jejich ovlivněním pomocí kompenzačního cvičení. Na sportovce jsou mnohdy kladeny vysoké nároky a jsou po nich vyžadovány vynikající výsledky. Z tohoto důvodu se často věnují pouze jednostranného sportu a nezbývá jim čas na jiný pohyb. Ovšem dlouhodobá jednostranná zátěž bez správné kompenzace má nepříznivý dopad na pohybový aparát jedince. Jedním z mnoha příkladů asymetrické zátěže je právě softball. Prvním cílem této bakalářské práce bylo zmapovat nejčastější svalové dysbalance vyskytující se u mladých hráčů softballu. Druhým cílem bylo vytvořit edukační brožuru obsahující kompenzační cvičení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické je popsána charakteristika softballu, přetěžované struktury a nejčastější úrazy. Dále jsou zmapovány možnosti kompenzačního cvičení. Praktická část probíhala formou kvalitativního výzkumu a její součástí jsou kazuistiky čtyř hráčů softballu ve věku do 20 let. Na základě anamnézy a kineziologického rozboru bylo sestaveno kompenzační cvičení. Cvičební jednotka byla v základu velmi podobná, některé cviky byly přidávány individuálně dle potřeb probanda. Po 2-3 měsících pravidelného cvičení byly zhodnoceny výsledky pomocí kineziologického rozboru, který obsahoval stejné testy jako na začátku. Následně byly porovnány výsledky a zhodnocen efekt terapie. Tato práce může posloužit jako zdroj informací nejčastějších funkčních problémů, se kterými se mladí softbalisté obvykle setkávají. Dále může posloužit jako edukační materiál pro hráče a trenéry softballu.
Bezpečná péče o novorozence z pohledu matek
HIPPMANNOVÁ, Sonja
Současný stav: Potřeba bezpečí a jistoty je jednou ze základních potřeb novorozence. Úlohou dětských sester je zhodnotit potřebu edukace matek v oblasti bezpečné péče o novorozence a v případě potřeby vhodnou metodou matku proškolit. Cílem výzkumného šetření bylo vyhodnotit znalosti matek o bezpečné péči o novorozence v domácím prostředí. Metodika: Byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu technikou nestandardizovaných dotazníků. Výběr respondentek byl záměrný. Výzkumný soubor tvořily matky fyziologických novorozenců (N=300), které porodily v Nemocnici Jablonec nad Nisou v období od 15. 11. 2020 do 30. 1. 2021. Výsledky: Přibližně polovina oslovených matek (52 %) uvedla, že přínosem poporodního bondingu je podpora tvorby mateřského mléka. Pouze 45 % matek uvedlo, že si myje ruce déle než 30 sekund a všech šest doporučených kroků mytí rukou dodržuje méně než pětina oslovených matek. Méně než polovina matek (45 %) považuje za rizikový faktor SIDS spánek dítěte na boku nebo na bříšku. Více než polovina matek (60 %) znala správný postup resuscitace kojence. Matky ve věku 18 až 25 let statisticky významně častěji než matky ve vyšší věkové kategorii uváděly chybné odpovědi na otázky zaměřující se na KPR u novorozence (p = 0,035). Matky, které byly po porodu hospitalizovány více jak 72 hodin statisticky významně častěji než matky, které byly hospitalizovány kratší dobu, uváděly vyšší spokojenost s edukací v péči o prsa (p = 0,029). Matky se základním vzděláním statisticky významně častěji než ostatní matky s vyšším vzděláním uváděly chybné odpovědi v otázkách zaměřujících se na manipulaci s dítětem na přebalovacím pultu (p = 0,046). Matky se čtvrtým dítětem statisticky významně častěji než matky s menším počtem dětí uváděly správné odpovědi na otázku, zda jsou puchýře projevem omfalitidy (p = 0,014). Závěr a využití pro praxi: Na základě výsledků byl vytvořen edukační materiál "S miminkem doma. Pár rad, které se hodí".
Kompenzační cvičení u sportovních gymnastek
MAREČKOVÁ, Markéta
Tato bakalářská práce pojednává o kompenzačním cvičení u sportovních gymnastek. Práce je zaměřena na svalové dysbalance a vadné držení těla u mladších sportovních gymnastek a na výskyty úrazů sledovaných dívek. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu kompenzačního cvičení, které by mělo zlepšit celkové držení těla a omezit vznik svalových dysbalancí. Dalším cílem je zmapovat přetěžované, bolestivé a oslabené oblasti u sportovních gymnastek a posledním cílem je zmapovat úrazy pohybového aparátu při trénování sportovní gymnastiky sledovaných dívek. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána gymnastika, její rozdělení a historie. Následně jsou uvedeny obecné informace o sportovní gymnastice. Další kapitoly popisují svalové dysbalance, vadné držení těla, hluboký stabilizační systém, posturální stabilitu u sportovních gymnastek, úrazy ve sportovní gymnastice a hypermobilitu. Následující kapitola je věnována kompenzačnímu cvičení, kde jsou uvedeny jeho zásady a cíle a dále jsou popsány jeho jednotlivé části. Praktická část obsahuje metodiku, která byla vypracována formou kvalitativního výzkumu, ze kterého byly získané údaje zpracovány do jednotlivých kazuistik. Výzkumu se zúčastnilo 5 sportovních gymnastek z oddílu TJ Merkur v Českých Budějovicích. Data byla získána polostrukturovaným rozhovorem v rámci anamnézy a kineziologickým vyšetřením včetně vyšetření na posturografu a podoskopu. Následně byla navržena a vypracována jednotka kompenzačního cvičení, což vytvořilo námět na brožuru pro autoterapii, která byla následně zpracována. Po přibližně 4 měsících bylo provedeno výstupní vyšetření, které je součástí výsledků. Práce může být využita v klinické praxi fyzioterapeutů jako inspirace pro práci se sportovci mladšího školního věku.
Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku v České republice během pandemie COVID-19
Pecinová, Eliška ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Název: Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku v České republice během pandemie COVID-19 Cíle: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, jak období pandemie COVID-19 v České republice ovlivnilo pohybovou aktivitu dětí mladšího školního věku. Metody: Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl distribuován v elektronické verzi do základních škol (první stupeň) v České republice, vyjmuté byly školy v hlavním městě Praha. Dohromady se podařilo získat 215 odpovědí. Odpovídaly děti obou pohlaví, ve věku 6-12 let, bydlištěm z města i z vesnice a ze všech ročníků 1. stupně základních škol. Shromážděná data byla analyzována pomocí absolutních čísel vyjádřených v procentech, popisné statistiky a Wilcoxonova testu. Výsledky byly pro lepší přehlednost prezentovány v podobě tabulek a grafů. Výsledky: V rámci výzkumného vzorku bylo zjištěno signifikantní snížení množství pohybové aktivity během pandemie COVID-19 oproti období před pandemií. Neprokázal se signifikantní rozdíl mezi množstvím pohybové aktivity mezi dětmi s bydlištěm ve městě a na vesnici. Také se neprokázalo, že by během pandemie došlo ke zvýšení úrazovosti v domácnostech. Nejčastější pohybovou aktivitou mezi dětmi mladšího školního věku během pandemie byly procházky trvající déle než 30 minut. Klíčová slova: COVID-19,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: