Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání vzdušného prostoru ČR a vzdušného prostoru Republiky Kazachstán
Fedoskova, Anastasiya ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem předkládané bakalářské práce je studium vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán a formulování způsobů jeho zlepšení. V souladu s cílem jsou formulovány a řešeny následující výzkumné úkoly: - prostudovat právní status vzdušného prostoru; - provést srovnávací analýzu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán; - navrhnout způsoby, jak zlepšit strukturu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán. Teoretické zobecnění bylo provedeno na základě analýzy ustanovení obecné teorie práva, teorie mezinárodního práva, vnitrostátního právního řádu České republiky a Republiky Kazachstán. Studie analyzovala širokou škálu dokumentačních zdrojů, která se vyznačuje přítomností mezinárodně právních aktů, dokumentů Mezinárodní organizace pro civilní letectví, právních aktů České republiky a Republiky Kazachstán.
Mezinárodněprávní ochrana osob se zdravotním postižením
Strnad, Jan ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Oblast mezinárodněprávní ochrany práv osob s postižením se v posledních dekádách dynamicky rozvíjí. Pohled na postižení se postupně vyvinul od medicínského přístupu k jeho chápání jako sociálního konstruktu, který vede k vnímání otázky postižení jako primárně lidskoprávního problému. Tento trend vyvrcholil přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Počet osob s postižením stále narůstá. To souvisí, mimo jiné, s celkovým stárnutím populace,a prudkým rozšiřováním chronických chorob. Většina z nich přitom žije v rozvojových zemích, kde sejim nedostává ani elementární podpory. Propojení mezi postižením, diskriminací, chudobou a sociálním vyloučením je tak zcela zřejmé. Diverzita osob s postižením sebou přináší nutnost reagovat na nejrůznější povahu překážek, které jim brání v účinném zapojení do společnosti a v návaznosti na to široké spektrum opatření, která je třeba přijímat k jejich odstraňování. Cílem práce je analyzovat možnosti a prvky ochrany zejména v rámci univerzálního systému ochrany lidských práv. Ve výkladu k jednotlivým nespecifickým smluvních nástrojům se zaměřuje zejména na aspekty ochrany před diskriminací, typologii a obsah hlavních závazků, jejich výklad ve vztahu k osobám s postižením a případná zvláštní opatření využitelná k posílení jejich sociálního začlenění....
Žákovská samospráva Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové, Karlovy Vary
Müllerová, Kateřina ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tématem diplomové práce je participace žáků na životě školy se zvláštním důrazem na činnost žákovské samosprávy. Cílem teoretické části je vymezit pojem žákovské participace a všech jejích dostupných forem. Nastínit vývoj žákovských samospráv a podat aktuální pohled na problematiku participace žáků v České republice. Porovnat zahraniční zkušenosti s činnostmi žákovských samospráv v České republice, kdy zejména v průběhu posledních let došlo ke změnám v uvažování o žákovské participaci. Teoretická část je podkladem pro empirickou část práce. Hlavním cílem této části práce je pomocí výzkumného šetření identifikovat klíčové faktory ovlivňující činnost žákovské samosprávy na vybrané střední škole. Výzkum dále přináší, jaké možnosti a omezení pociťují žáci, ale i vedoucí pracovníci a pedagogové, ve vztahu k úspěšné činnosti žákovské samosprávy. Výzkum je realizován smíšeným kvalitativním a kvantitativním modelem (schéma QUAN - QVAL). Vybraný vzorek tvoří žáci, členové školní žákovské samosprávy, pedagogové a vedoucí pracovníci vybrané střední školy.
Průtahy v civilním procesu
Hlaváčková, Daniela ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tématem práce jsou otázky týkající se nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v České republice, zejména rozbor a zhodnocení jeho jednotlivých aspektů, jakož i snahy zákonodárce o zavedení institutů sloužících k jeho zrychlení. Cílem práce je jednak zhodnotit současný stav z toho pohledu, do jaké míry je za něj odpovědná stávající právní úprava, efektivita justice, nebo přístup samotných účastníků, ale i navržení možných řešení problémů spojených s délkou řízení mimo jiné i s přihlédnutím k inspiraci v zahraničních úpravách. Práce nabízí několik možných řešení vedoucí ke zvýšení efektivity justice. Jedná se například o přenesení části agendy vymezené zákonem na jiné orgány, a to buď na orgány veřejné správy, nebo na soukromé subjekty jako například na mediátory či rozhodce. Dalším z navrhovaných způsobů řešení je posílení administrativního aparátu a dalšího soudního personálu a zároveň přesná klasifikace činností tohoto pomocného personálu. Další úvaha vychází z inspirace v evropských úpravách především v oblasti odvolání a rozšíření povinného právního zastoupení například na všechny typy řízení vyjma bagatelních sporů.
Hate speech throughout the continents
Fleček, Robin ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Nenávistné projevy napříč kontinenty Účelem této práce je představit a zhodnotit postoje a rozhodování Nejvyššího soudu USA a Evropského soudu pro lidská práva při posuzování nenávistných projevů. Práce definuje pojem nenávistných projevů neboli "hate speech" a uvádí principy, na jejichž základě zmíněné soudy omezují svobodu projevu. Na základě představení principů, na nichž je rozhodování soudů založeno, a jejich analýzy se autor snaží nastínit případné změny, které by mohly vést ke zvýšení ochrany proti nenávistným projevům. V práci jsou dále zkoumány historické a sociální důsledky, které ovlivňují judikaturu a rozhodování jak Nejvyššího soudu USA, tak Evropského soudu pro lidská práva, a shledává, že právě tyto důsledky vedly k vytvoření klíčových postojů, bez nichž by dnes spory týkající se nenávistných projevů byly těžko rozhodovány. Autor je však toho názoru, že se oba soudy mohou i nadále inspirovat historií a fungováním společnosti na cestě za lepší ochranou proti nenávistným projevům. Autor je přesvědčen, že by měl Nejvyšší soud USA omezit už tak vysokou ochranu svobody projevu garantovanou Prvním dodatkem Ústavy Spojených států amerických a aplikovat princip vážných hrozeb neboli "true threats" nejen na projevy, které zastrašují, ale i na ty, jež způsobují újmu - jak...
Žákovská samospráva Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové, Karlovy Vary
Müllerová, Kateřina ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tématem diplomové práce je participace žáků na životě školy se zvláštním důrazem na činnost žákovské samosprávy. Cílem teoretické části je vymezit pojem žákovské participace a všech jejích dostupných forem. Nastínit vývoj žákovských samospráv a podat aktuální pohled na problematiku participace žáků v České republice. Porovnat zahraniční zkušenosti s činnostmi žákovských samospráv v České republice, kdy zejména v průběhu posledních let došlo ke změnám v uvažování o žákovské participaci. Teoretická část je podkladem pro empirickou část práce. Hlavním cílem této části práce je pomocí výzkumného šetření identifikovat klíčové faktory ovlivňující činnost žákovské samosprávy na vybrané střední škole. Výzkum dále přináší, jaké možnosti a omezení pociťují žáci, ale i vedoucí pracovníci a pedagogové, ve vztahu k úspěšné činnosti žákovské samosprávy. Výzkum je realizován smíšeným kvalitativním a kvantitativním modelem (schéma QUAN - QVAL). Vybraný vzorek tvoří žáci, členové školní žákovské samosprávy, pedagogové a vedoucí pracovníci vybrané střední školy.
Mezinárodněprávní ochrana osob se zdravotním postižením
Strnad, Jan ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Oblast mezinárodněprávní ochrany práv osob s postižením se v posledních dekádách dynamicky rozvíjí. Pohled na postižení se postupně vyvinul od medicínského přístupu k jeho chápání jako sociálního konstruktu, který vede k vnímání otázky postižení jako primárně lidskoprávního problému. Tento trend vyvrcholil přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Počet osob s postižením stále narůstá. To souvisí, mimo jiné, s celkovým stárnutím populace,a prudkým rozšiřováním chronických chorob. Většina z nich přitom žije v rozvojových zemích, kde sejim nedostává ani elementární podpory. Propojení mezi postižením, diskriminací, chudobou a sociálním vyloučením je tak zcela zřejmé. Diverzita osob s postižením sebou přináší nutnost reagovat na nejrůznější povahu překážek, které jim brání v účinném zapojení do společnosti a v návaznosti na to široké spektrum opatření, která je třeba přijímat k jejich odstraňování. Cílem práce je analyzovat možnosti a prvky ochrany zejména v rámci univerzálního systému ochrany lidských práv. Ve výkladu k jednotlivým nespecifickým smluvních nástrojům se zaměřuje zejména na aspekty ochrany před diskriminací, typologii a obsah hlavních závazků, jejich výklad ve vztahu k osobám s postižením a případná zvláštní opatření využitelná k posílení jejich sociálního začlenění....
Problematika CITES v České republice
Trampotová, Šárka ; Toth, Štefan (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Tématem diplomové práce je Problematika CITES v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikovat Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (anglická zkratka CITES) a v případě zjištění nedostatků, navrhnout opatření vedoucí k jejich eliminaci. Práce se skládá ze dvou částí, z literární rešerše a praktické části. Literární rešerše zahrnuje vznik, fungování, organizaci a legislativu úmluvy, dále vymezuje exempláře, na které se úmluva vztahuje, a do kterých příloh se řadí. A v neposlední řadě se zaměřuje na nelegální obchod s ohroženými druhy. Praktická část vymezuje hlavní orgány, které mají v České republice působit v oblasti zajišťování dodržování úmluvy. Konkretizuje exempláře důležité pro Českou republiku, jak se s nimi má manipulovat, registrovat je a držet. V neposlední řadě se zaměřuje na průběh kontrol a nejdůležitější kauzy odhalené v České republice. V závěru jsou výsledky zhodnoceny a jsou navrhnuta různá doporučení vedoucí ke zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: