Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8,559 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.69 vteřin. 

Comparison of Nonlinear Observers for Underactuated Mechanical Systems
Anderle, Milan ; Čelikovský, Sergej
This paper provides the comparison of nonlinear observers for underactuated mechanical systems with aplication to Acrobot walking. Namely, it aims to compare a reduced observer for the Acrobot angular velocities based on the respective angles measurements with a observer for the Acrobot angular velocity and angle based on the other angular velocity and angle measurement and then to combine this observers with the earlier developed full state feedback controllers. For the Acrobot it is not possible to measure the angle between its stance leg and the surface directly because this angle is underactuated. One possibility of measuring this angle is using laser beam sensor and then computation the stance angle from that distance. Main disadvantage of this approach is the high price of the laser beam sensor. The other observer is based on angular velocity of stance leg measurement using the digital gyroscope.

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.

Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie
Kopecký, Martin ; Nový, Ivan (vedoucí práce) ; Háša, Stanislav (oponent) ; Blažek, Ladislav (oponent)
Disertační práce se zabývá vědeckým problémem propojení strategického managementu a odměňování v principu interní rovnováhy. Práce je postavena na dvou pilířích, kterými jsou realizovaný kvalitativní výzkum a návrh vlastního řešení. První část práce obsahuje kvalitativní výzkum, který zkoumá možnosti a efekty propojení firemní strategie s odměňováním. Kvalitativní výzkum je veden ve formě více případové case study a zkoumá fenomén v praxi tří firem z různých zemí (Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina) a sektorů působení (finance, IT/Telco, FMCG). Výzkum hledá odpovědi na čtyři položené výzkumné otázky: Jak firemní strategie ovlivňuje proces odměňování? Jak může odměňování podporovat realizaci firemní strategie? Jak je možné propojit firemní strategie do odměňování v principu interní rovnováhy? Jak může odměňování posílit strategičnost řízení lidských zdrojů? Výzkum je postaven na základě studia teoretických zdrojů a terénní práce. Vlastní kvalitativní výzkum využívá pro shromáždění dat metod kvalitativního výzkumu, kterými jsou pozorování, dotazování, analýza dokumentů. Dotazovanými populacemi byli top manažeři, linioví manažeři a zástupci HR. Celkem proběhlo 142 dotazování. Výzkum byl veden v jedné osobě. Data jsou analyzována a je použita triangulace dat. Zjištění jsou generalizována do jedné závěrečné zprávy z výzkumu, která přináší odpovědi na položené výzkumné otázky. Výzkum poskytl významné poznatky, které byly využity ve druhé části práce, kterou je návrhová část. Vlastní návrh řešení se skládá ze dvou modelů. Prvním je zjednodušený model systému odměňování a druhým je model strategické segmentace pracovních pozic. U tohoto modelu se počítá s využitím v praxi firem a hlavně ve výuce. Druhý model strategické segmentace pracovních pozic přináší odpověď na možné propojení strategie a odměňování v principu interní rovnováhy. Model má přínos v nových poznatcích pro budování další teorie a realizaci dalších výzkumů. Přínos modelu je i pro praxi v přístupu k nastavení politik a procesů ve strategickém managementu a řízení lidských zdrojů. Návrhem obou modelů bylo dosaženo naplnění hlavních cílů disertační práce.

Podpora nezaměstnaných ve věku do 30 let při vstupu na trh práce
ŠABARTOVÁ, Alžběta
Bakalářská práce se zabývá problematikou podpory nezaměstnaných ve věku do 30 let při vstupu na trh práce. Nezaměstnanost je jedním z vážných problémů současného světa. Její snížení je jednou z politických priorit. Význam práce jako zaměstnání zaujímá nezastupitelné postavení pro život v naší kultuře. Ztráta zaměstnání má značný vliv na společenský i osobní život jedince. Významnou roli při hledání zaměstnání hraje věk. Zejména období, které je spojováno se začátkem pracovní dráhy. Jedná se o absolventy, kteří se ucházejí o svá první zaměstnání. Chybí jim pracovní zkušenosti, praxe a neměli možnost osvojit si základní pracovní návyky. Mezi další podstatné příčiny nezájmu o absolventy patří nesoulad mezi nulovými zkušenostmi a neúměrnými platovými požadavky. Nezastupitelnou úlohu při zprostředkování zaměstnání a poradenství má Úřad práce. K řešení nezaměstnanosti každé cílové skupiny patří aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Situaci konkrétní cílové skupiny stimulují především jednotlivé programy a projekty. Teoretická část se zabývá vymezením a objektivizací pojmů souvisejících s nezaměstnaností a rozborem situace na trhu práce v Českých Budějovicích. Jsou zde shrnuty poznatky mnoha autorů, kteří se zabývají touto problematikou a problémy s ní související. Empirická část je tvořena poznatky z vlastního výzkumu. Byly stanoveny dva cíle práce. Prvním cílem je analyzovat představy mladých lidí do 30 let věku žijících v okrese České Budějovice o svém pracovním uplatnění. Druhým cílem je analyzovat názory zaměstnavatelů na zaměstnávání absolventů a mladých lidí. K dosažení výše uvedených cílů byly stanoveny dvě výzkumné otázky: 1: Mladí lidé mají nereálné představy o možnostech výdělku. 2: Zaměstnavatelé považují Evropský sociální fond za významnou pomoc při zaměstnávání mladých lidí. Za účelem zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, konkrétně případová studie studie několika málo případů. Jako nejvhodnější metodou sběru dat byl zvolen rozhovor. První část rozhovorů byla provedena s 10 účastníky ve věku do 30 let. V době rozhovorů byli všichni účastníci evidováni na Úřadu práce v Českých Budějovicích a účastnili se rekvalifikace organizované Úřadem práce. Z rozhovorů s mladými lidmi jsem zjistila, že v průměru očekávají svůj hrubý nástupní plat 16 200 korun. Druhý výběrový soubor tvořilo 5 významných zaměstnavatelů v Českých Budějovicích. Z rozhovorů vyplynulo, že jedna firma vypisovaných programů a projektů Evropským sociálním fondem vůbec nevyužívá. Dvě firmy si stěžují na přílišnou administrativu. Jeden zaměstnavatel vždy musí důkladně zvažovat schopnost dodržet podmínky pro zapojení. Objevily se i negativní postřehy k častým změnám formulářů, malému množství vypisovaných projektů k danému oboru podnikání. Za nejlépe hodnocené programy byly označeny ty, které se týkají prohlubování znalostí a školení zaměstnanců. Výsledky práce poskytnou zpětnou vazbu Úřadu práce o využívání Evropského sociálního fondu zaměstnavateli a pomohou při nastavení podmínek dalších připravovaných projektů.

Řízení požadavků na IT v pojišťovací společnosti
Dvorský, Petr ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Jungmannová, Barbora (oponent)
První část práce se zabývá teoretickými znalostmi, tedy vymezením pojmů a doporučeními z oblasti požadavkového řízení. Druhá část práce je zaměřena na identifikaci, analýzu a následný návrh řešení problémů, vznikajících při práci s požadavky. Metody pro identifikaci problémů jsou uskutečněný workshop, zúčastněné pozorování a rozhovory se zaměstnanci IT úseku pojišťovny. Výstupem této práce jsou návrhy zlepšení správy požadavků, z nichž některé se mi již podařilo v Kooperativě aplikovat. První z návrhů, který byl aplikován, je vytvoření knihovny procesů. Dále, ze čtyř různých druhů prioritizace byla vybrána a použita metoda, kterou definuje ITIL. Dalšími výstupy jsou návrh nového uživatelského rozhraní požadavkového softwaru a započetí navrhování Change Advisory Board, které je oproti ITIL rozšířené o další funkce. Dále bylo zřízeno ddělení business konzultantů, které má za úkol efektivně sbírat požadavky klientů a byly vytvořeny podpůrné dokumenty pro toto oddělení.

Optimalizace CRM řešení
Fučík, Ivan ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na problematiku CRM řešení v malých a středních organizacích s ohledem na kvalitu jejich vztahů se zákazníky. Cílem této práce je připravit návrh optimalizace CRM řešení v reálné organizaci. Pro naplnění tohoto cíle je nutné porozumět teoretickým východiskům práce, tj. organizacím a jejich vztahům se zákazníky, CRM systémům, jejich funkcím a trendům. Na základě těchto teoretických východisek bylo možné analyzovat současné CRM řešení v dané organizaci. Z údajů, získaných metodami pozorování a řízeného rozhovoru, bylo možné navrhnout optimální CRM řešení v souladu s požadavky organizace a uživatelů CRM systému. Toto nové CRM řešení klade důraz na úsporu času a nákladů, spojených s provozem a obsluhou CRM systému tím, že nahrazuje stávající ne zcela efektivní CRM nástroje.

Formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele
Žďárský, Jiří ; Vavrečka, Jan (vedoucí práce) ; Štěpánek, Petr (oponent)
Tématem této práce jsou formy reklamy na sociálních sítích a ochrana spotřebitele. Výzkum je prováděn zejména na základě rešerší odborné literatury, článků, internetových a dalších zdrojů ve spojení s vlastním pozorováním a analýzou právních předpisů a v neposlední řadě komparací s vlastní nabytou profesní praxí. Výsledkem této práce je ucelený přehled a uvedení do problematiky práva v rámci sociálních sítí a reklamy, prokázání důležitosti a významu tohoto tématu a nakonec zhodnocení efektivnosti právní úpravy, které chrání spotřebitele v prostředí sociálních sítí.

ELECTRON BEAM REMELTING OF PLASMA SPRAYED ALUMINA COATINGS
Matějíček, Jiří ; Veverka, J. ; Čížek, J. ; Kouřil, J.
Plasma sprayed alumina coatings find numerous applications in various fields, where they enhance the properties of the base material. Examples include thermal barriers, wear resistance, electrical insulation, and diffusion and corrosion barriers. A typical structure of plasma sprayed coatings, containing a multitude of voids and imperfectly bonded interfaces, gives them unique properties - particularly low thermal conductivity, high strain tolerance, etc. However, for certain applications such as permeation barriers or wear resistance, these voids may be detrimental.\nThis paper reports on the first experiments with remelting of plasma sprayed alumina coatings by electron beam technology, with the purpose of densifying the coatings and thereby eliminating the voids. Throughout the study, several parameters of the e-beam device were varied - beam current, traverse velocity and number of passes. The treated coatings were observed by light and electron microscopy and the thickness, structure and surface morphology of the remelted layer were determined and correlated with the process parameters. Based on the first series of experiments, the e-beam settings leading to dense and smooth remelted layer of sufficient thickness were obtained. In this layer, a change of phase composition and a marked increase in hardness were observed.\n

Dodržování a znalost vybraných práv pacientů
Doležalová, Vladimíra ; Šamánková, Marie (vedoucí práce) ; Vondráček, Lubomír (oponent)
Ve své bakalárské práci zjištuji znalost a dodržování mnou vybraných práv pacientu. Práce je rozdelena na dve hlavní cásti, cást teoretickou a cást empirickou. Teoretická cást byla psaná hlavne z pohledu etiky, tedy Etického kodexu práv pacientu, ale snažila jsem se zaradit i pohled z právního rádu Ceské republiky, a to v cásti, kde se zameruji na ona vybraná práva. V teoretické cásti tedy rozebírám etiku, prevážne etiku lékarskou, ze které bylo cerpáno pri tvorení Etického kodexu práv pacientu. Dále jsem se zamerila na samotnou historii kodexu a na práva pacienta z pohledu právního rádu CR, kde detailneji rozebírám vybraná práva. Je to právo na informace, právo odmítnout lécbu, právo na soukromí a stud, právo znát jména ošetrujícího personálu a právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace. V praktické cásti uvádím výzkumné cíle, které jsem si stanovila a hypotézy. Také rozebírám jednotlivé otázky, z obou dotazníku zvlášt, v rámci stanovených hypotéz. Odpovedi jsou zobrazeny v tabulce a grafech. Pro objektivní výzkum jsem si zvolila dve cílové skupiny - pacienty a zdravotnické pracovníky. Z pruzkumu vyplynulo, že znalost a dodržování práv je na celkem dobré úrovni, až na právo o nahlížení do zdravotnické dokumentace. V záveru shrnuji celou práci a uvádím návrhy na rešení problému, které z vyhodnocení...

Characterization of FRET sensor
Datinská, Vladimíra ; Klepárník, Karel ; Belšánová, B. ; Minárik, M. ; Foret, František
In this study, we present characterization of sensor based on Fӧrster resonance energy\ntransfer (FRET). The sensor is composed of ssDNA chain attached to a laboratory\nsynthesized quantum dot (QD). A complementary chain of a sample is labeled by a\nluminescent dye. When the dsDNA hybrid is formed, the energy from the QD (donor)\nis transferred to the dye (acceptor) and FRET is observed as a decrease of QD\nluminescence emission intensity and an increase of dye luminescence emission\nintensity.