Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 384 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhodnocení potenciálu recyklace odpadů z průmyslu v České republice
Kuba, Josef ; Pilnáček, Vojtěch (vedoucí práce) ; Innemanová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním množství, typu nevyužitého průmyslového odpadu v České republice, vyhodnocením potenciálu recyklace odpadu a následnými metodami jeho recyklace. Součástí práce byla analýza dat z pracovní databáze ISOH (PDISOH) z roku 2019. Analýza se zaměřovala na množství produkce průmyslových odpadů v České republice a následně zkoumala množství průmyslových odpadů, které se odstraňovaly skládkováním nebo spalováním (bez energetického využití). Analyzované odpady byly v kapitolách rozděleny podle skupin možnosti jejich recyklace. Každá kapitola obsahuje popis metod recyklace skupin odpadů a dále odkazuje na autorem vytvořené tabulky popisující názvy odpadů, jejich odpadovými kódy, kolik daného odpadu se ročně odstraní skládkováním a spalováním (bez energetického využití), potenciálu recyklace, disponibilního potenciálu recyklace, které vyčleňují konktrétní odpady, jež je možno popsanými metodami recyklovat. Kapitoly dále obsahují teplotní mapy České republiky, vypracovány autorem, s vyobrazenými lokalitami výskytu popsaných průmyslových odpadů v tabulkách. Výsledky ukázaly, že až 45,37 %, tedy 3 432 866,8 tun z celkové produkce 7 564 897,35 tun průmyslového odpadu bylo v roce 2019 odstraňováno skládkováním a spalováním (bez energetického využití). Pouze 214 675,70 tun bylo odpadů...
Optimalizace pracoviště ručního ovíjení cívky
Válková, Aneta ; Machačová, Simona (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci pracoviště ručního ovíjení cívky v odštěpném závodu Elektromotory Drásov společnosti Innomotics. Na pracovišti dochází k časovým prostojům z důvodu nadbytečné chůze, jenž vzniká následkem neefektivního rozložení pracoviště. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy procesního řízení ve výrobě společně s metodami a nástroji pro zlepšování procesů. V analytické části je blíže popsán podnik, zejména jeho současný stav, a to včetně plýtvání, ke kterému zde dochází. V návrhové části jsou vytvořené dva návrhy nového layoutu pracoviště, které jsou dále porovnány a za pomoci analýz je zhodnocena jejich úspora výrobního času, nadbytečné chůze a finančních zdrojů.
Zlepšování výrobního procesu
Sušeň, Martin ; Machačová, Simona (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na podnikové procesy, kdy jejím cílem je návrh na zlepšení výrobních procesů při výrobě cylindrického rotoru, za účelem zvýšení produktivity a snížení nákladů. Práce je zpracovávána ve společnosti Innomotics s. r. o. Teoretická část vymezuje a popisuje základní pojmy, které se týkají procesu a jeho možných analýz. Analytická část pak slouží pro představení společnosti a jejich procesů, ale primárně se zabývá mapováním výrobního procesu, které se zaměřují především na materiálový tok, produktivitu na jednotlivých pracovištích a dopravu mezi jednotlivými pracovišti. Na základě provedených analýz jsou poté zhotoveny návrhy, které cílí na zlepšení celého výrobního procesu. V závěru jsou také zhodnoceny celkové přínosy tohoto návrhu pro podnik a jeho finanční nákladnost.
Recyklace
Mrázek, Mikuláš ; Morys, Oldřich (oponent) ; Korbička, Pavel (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je především poukázání na přebytek materiálu a zahlcování planety odpady, možnosti recyklace pevných materiálů, jako je například kov, a přetavení do jiných předmětů. Zásadní je nejen práce s materiálem, ale i s lidmi uvnitř kovošrotu. Vytvoření sociálního kontaktu s pracovníky a spolupráce na přetvoření odpadu do podoby sochařských děl a vytvoření videa je pro bakalářskou práci zásadní.
Drtič odpadu
Urban, Miroslav ; Frühbauer, Jiří (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na konstrukce drtičů odpadů. Obsahuje popis tvorby a rozvahy nad vlastním konstrukčním návrhem plynoucím z provedené rešerše. Rešerše pojímá o typech konstrukcí strojů v dané oblasti včetně uvažování zasazení těchto strojů do drtících linek. V práci se také nachází přehled výrobců a firem, kteří se danými konstrukcemi zabývají. Při tvorbě vlastního návrhu bylo přihlíženo na požadavky vzhledem k drtiči odpadu DUC 16 od firmy Unikasset. Po provedení rozvahy a funkčních výpočtů byl zkonstruován drtič odpadu. Výstupem práce je sestavný výkres.
Analýza a optimalizace současného stavu nakládání s odpady ve společnosti rPET InWaste s.r.o.
Dočekal, Petr ; Vymazal, Petr (oponent) ; Chorazy, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných odpadů z výroby a návrhem vhodné optimalizace jejich nakládání v souladu s principy cirkulární ekonomiky a aktuální legislativy platné na území ČR. Dále se věnuje i optimalizaci nakládání s odpady vznikající v administrativních prostorech společnosti. Cílem práce bylo zpracování rešerše aktuálních legislativních a strategických dokumentů v oblasti odpadového hospodářství a v návaznosti na to následný návrh optimalizace pro vybrané toky odpadů. V experimentální části proběhla analýza vybraných odpadů z výrobní linky, kde byly použity metody FTIR, titrace a zahušťování. První část práce tvoří rešerše právních předpisů a strategických dokumentů na úrovni EU i ČR. Ve druhé části je navržena optimalizace nakládání s vybranými odpady. U některých z navržených řešení práce zhodnocuje ekonomickou rentabilitu navrhovaného řešení oproti konvenčním způsobům nakládání s odpady. Výsledky a použité metody vedly k návrhu optimalizace nakládání s odpady ve výrobě i v administrativní části podniku rPET InWaste s.r.o.
Metody energetického zpracování komunálního odpadu
Štork, Martin ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Linda, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem, jak nakládat s odpady, abychom z nich získali co nejvíce energie. Proto řešíme omezení skládkování. V teoretické části práce nalezneme druhy odpadů a jejich charakteristiku, a také způsoby, jakými lze s odpadem nakládat. V praktické části práce se snažím ukázat, jak by se dalo pracovat s odpadem v budoucnu, v ideálním případě pro velký výnos energie a s minimálním znečištění ovzduší při zpracování odpadů. To má za následek úplné omezení skládkování.
Energetické využití odpadů v Evropské unii
Klučka, Ivan ; Šomplák, Radovan (oponent) ; Ferdan, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z hlediska kapacit, technologií, atd. Dále je v práci zpracován přehled největších dodavatelů technologie a porovnání účinnosti výroby energie.
Creation of Logistic Concept in the Selected Company
Kapusta, Vladimír ; Lahučký, Martin (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Master thesis named „Creation of logistic concept in the selected company“ is focused on detailed analysis of material flow of waste in manufacturing company. The main objective of thesis is proposal of new logistic concept of handling with copper waste, which is created during the manufacturing processes, which function will be to remove defects in material flow, to shorten the handling time with copper waste and more accurate information flow, considering work safety, costs and time.
Podmínky pro spalování paliv vyrobených z odpadů z pohledu platné legislativy
Matoušek, Petr ; Pavlas, Martin (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsou popsány možnosti využití paliv vyrobených z odpadů z hlediska energetického využití v průmyslu a energetice. Stručně je nastíněna skladba zdrojů energie, současná situace ve výrobě energie a v odpadovém hospodářství České republiky. Dále jsou uvedeny jednotlivé druhy paliv vyrobených z odpadů. Jednou z hlavních částí je základní rozbor legislativy upravující oblast nakládání s odpady a využití alternativních paliv. V závěru práce je zhodnocena možnost využití mechanicko-biologické úpravy jako zařízení pro nakládání s odpady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 384 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.