Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategy of the tourism development in Brno with the focus on Brno - city of students
Urbanová, Patrícia
Diplomová práce je zaměřena na strategii cestovního ruchu v Brně, a přitom se soustředí na téma Brno město studentů. Práce je složena ze dvou částí. V teoretické části je zpracována rešerše literárních a internetových zdrojů řešené problematiky. Hlavní pozornost je věnována strategickému plánování a dokumentům regionálního rozvoje pro Českou republiku na národní, regionální a lokální úrovni. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit a ověřit, jestli cílová skupina studentů a téma Brno - město studentů získat vyšší prioritu a vyšší zastoupení v novém Programu, který byl vytvořen právě v období přípravy této diplomové práce. V práci jsou formulovány další dva cíle. Prostřednictvím průzkumu mezi zahraničními univerzitami bude ověřeno, jestli tyto univerzity spolupracují s městem a jak. Dotazníkové šetření má zjistit, jak zahraniční studenti vnímají město Brno. V praktické části jsou shrnuté výsledky z provedených výzkumů a jejich interpretace.
Financování regionálního a obecního školství České republiky v letech 2000-2016
Střeštíková, Eva
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoje regionálního školství v České republice. V první části je popsán systém a vývoj školství, dále je pak vysvětlen způsob financování školství před plánovanou reformou a po této reformě. Práce řeší, zda financování vzdělávání v Jihomoravském kraji odpovídá strategickým dokumentů. V poslední části je uveden možný dopad reformy na konkrétní příspěvkovou organizaci Základní školu a Mateřskou školu Křenovice.
Smart mobility in regional cities in the Czech republic
Pastvová, Dominika
Bakalářská práce na téma Chytrá mobilita v krajských městech v České republice se zabývá implementací projektů v cílové oblasti chytrá mobilita. Hlavním cílem práce je identifikovat, systematicky třídit a kategorizovat inteligentní projekty v regionálních městech České republiky, které byly zaměřeny na implementaci inteligentní mobility. V teoretické části práce je koncept chytrého města vypracován komplexně pomocí literární rešerše. Potřebné informace pro bakalářku byly získány rešerší veřejně dostupných materiálu v tištěné a elektronické podobě o dané problematice a jednak byly získány primární informace o problematice, a to prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci měst.
Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia.
Buřičová, Barbora ; Vlk, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Diplomová práce 2019 Bc. Barbora Buřičová UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia Diplomová práce Autorka práce: Bc. Barbora Buřičová Studijní program: Sociologie Vedoucí práce: Dr. Mgr. Aleš Vlk Rok obhajoby: 2019 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. 2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. V Praze dne Bc. Barbora Buřičová Bibliografický záznam BUŘIČOVÁ, Barbora. Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia. Praha, 2019. 89 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Sociologických studií. Katedra Veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Dr. Mgr. Aleš Vlk. Rozsah práce: 149 153 znaků s mezerami Anotace Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na postoje aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky k problematice doktorského studia. Doktorské studium je v...
Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky
Ondrouchová, Antonie ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
K DIPLOMOVÉ PRÁCI V ČESKÉM JAZYCE Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky Antonie Ondrouchová ABSTRAKT Cílem diplomové práce "Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky" je analyzovat a kriticky hodnotit strategické řízení na různých úrovních vzdělávacího systému ČR; navrhnout doporučení pro další výzkum. Práce tedy odpovídá na otázku, jaký je stav strategického řízení na různých úrovních vzdělávacího systému ČR. V teoretické části je vymezen pojem "strategické řízení", který je v obecné rovině charakterizován určením, procesem, nástroji, významem a překážkami při aplikaci. Další kapitola se zaobírá strategickým řízením ve vzdělávacím systému, zejména určením čtyř úrovní řízení (národní, regionální, lokální, školní) představovaných příslušnými institucemi. Vzdělávací politika je pak v teoretické rovině považována za udávání směrů a obsahů, které jsou ukotveny ve veřejně politických dokumentech. Metodou obsahové analýzy dokumentů jsou hodnoceny příklady strategických veřejně politických dokumentů na čtyřech úrovních řízení systému. Stav hodnocených dokumentů na základě vybraných aspektů modelu ideálního stavu lze vyjádřit průměrnou známkou 1,9 ve smyslu školské klasifikační stupnice. Diplomová práce ve svém závěru naznačuje stávající stav strategického řízení ve...
Regionální operační program v novém programovém období 2014-2020
Náplavová, Jana
Regionální operační program v novém programovém období 2014-2020. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci regionálního operačního programu mezi obdobím 2007-2013 a novým programovým obdobím 2014-2020. Srovnání bude provedeno také mezi strategickými dokumenty. Důraz je kladen především na změny, které tak ovlivní žadatele o dotace, jimiž jsou obce, kraje a regiony. V první části je charakterizována regionální politika, její vývoj a cíle. V druhé části jsou představeny strategické dokumenty, a to jak na evropské, tak národní úrovni. Dále je popsán Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020 a srovnán s Regionálními operačními programy 2007-2013. V poslední části jsou vytyčeny klíčové změny, a jak na tyto změny pohlíží žadatelé o dotaci.
Hodnocení udržitelného rozvoje kraje Vysočina
Malíková, Markéta
MALÍKOVÁ, M. Hodnocení udržitelného rozvoje kraje Vysočina. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Tato diplomová práce se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje kraje Vysočina. Cílem práce bylo na základě indikátorů a dotazníkového šetření zhodnotit vývoj udržitelného rozvoje v kraji. Nejvíce nedostatků se projevilo v ekonomické dimenzi kraje. Návrhy řešení byly sestaveny zejména pro oblast zemědělství, cestovního ruchu, výzkumu vývoje a inovací, nebo propagace operačních programů. Zdroje financování řešení obsahovaly především operační programy nového programovacího období, včetně státních a krajských podpor.
Evaluace finanční podpory podnikání
Gregor, Štěpán ; Víška, Jiří (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Cílem práce je analýza finanční podpory podnikání malých a středních podniků se zaměřením na Společný regionální operační program, jako nositele regionální podpory, financovaného ze zdrojů Evropské unie a následný výčet doporučení v rámci realizační fáze projektového cyklu, aplikovatelných zejména na úrovni konečného uživatele, jako vlastního příjemce podpory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.