National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Analysis of Attitudes of Higher Education Policy Actors in the Formation of Doctoral Study Policy.
Buřičová, Barbora ; Vlk, Aleš (advisor) ; Novotný, Vilém (referee)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Diplomová práce 2019 Bc. Barbora Buřičová UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut Sociologických studií Katedra Veřejné a sociální politiky Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia Diplomová práce Autorka práce: Bc. Barbora Buřičová Studijní program: Sociologie Vedoucí práce: Dr. Mgr. Aleš Vlk Rok obhajoby: 2019 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen uvedené prameny a literaturu. 2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. V Praze dne Bc. Barbora Buřičová Bibliografický záznam BUŘIČOVÁ, Barbora. Analýza postojů aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky v utváření politiky doktorského studia. Praha, 2019. 89 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Sociologických studií. Katedra Veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Dr. Mgr. Aleš Vlk. Rozsah práce: 149 153 znaků s mezerami Anotace Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na postoje aktérů vysokoškolské vzdělávací politiky k problematice doktorského studia. Doktorské studium je v...
The coexistence of two academic educational programs within one institution
Buřičová, Barbora ; Mouralová, Magdalena (advisor) ; Kváča, Vladimír (referee)
This bachelor thesis deals with the characteristics of the coexistence of two different school educational programs within one elementary school. In this very largely neglected topic, attention is paid primarily to the differences between the programs, pedagogical cooperation across the programs and benefits, and the pitfalls of this coexistence. The issue is viewed from the point of view of describing the roles and exercising the functions of educational policy actors - namely directors and teachers. The most important part of the thesis is a comparative multi-case study, in which the thesis describes and analyzes the functioning of two primary schools, where a classical program with innovative elements works together with the Montessori program. The work concludes that the most important factors of the coexistence of the two programs at one school is the way of school management and the circumstances of the emergence of the second program at school.

See also: similar author names
1 BUŘIČOVÁ, Božena
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.