Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přínos adaptačního kurzu pro rozvoj sociálních vztahů ve školních třídách
Kalkusová, Lucie ; Slepička, Pavel (vedoucí práce) ; Janíková, Marcela (oponent) ; Macků, Richard (oponent)
Název: Přínos adaptačního kurzu pro rozvoj sociálních vztahů ve školních třídách Cíl: Cílem práce bylo zjistit, nakolik program výchovy a aktivit v přírodě v podobě adaptačního kurzu ovlivní strukturu a kvalitu sociálních vztahů ve skupině školních kolektivů dospívající mládeže. Metody: Výzkumný soubor představovalo 211 žáků (128 dívek, 83 chlapců, průměrný věk 13,3±SD let) prvního ročníku střední školy, kteří se zúčastnili šestidenního adaptačního kurzu. Kurz byl sestaven s využitím zásad dramaturgie, tak aby naplnil cíle adaptačního kurzu v podobě bližšího seznámení žáků mezi sebou a se svými učiteli, navození pozitivních sociálních vztahů, spolupracující atmosféry, pocitu vzájemné důvěry a bezpečí. Před kurzem, týden po kurzu a tři měsíce po skončení kurzu, žáci vyplnili dotazník tvořený kombinací preferenčního záznamu, sociometrických otázek (volba spolužáků v otázce oslava narozenin a ostrov), B3 dotazníkem a dvěma otevřenými otázkami objasňujícími preferenci programových prostředků. Výsledky byly nejprve analyzovány po třídách, abychom popsali jevy odehrávající se v konkrétní skupině, a dále pak souhrnně všechny třídy dohromady. Vyhodnocení vstupních dat bylo provedeno neparametrickým Friedmanovým testem, pro ověření statistické významnosti mezi jednotlivými měřeními byl použit neparametrický...
Dětský divadelní soubor Láz jako významná součást sociokulturního prostředí obce Láz u Příbrami
PETRUŠKOVÁ, Anna
Práce se zabývá působením na vybrané schopnosti a dovednosti skrze metodiku dramatické výchovy. Teoretická část poukazuje na proměnu společnosti a na důležitost komunikace jako základu pro utváření a růst osobnosti. Reakcí je vznik Dětského divadelního souboru a jeho začlenění do socio-kulturního prostředí obce Láz. V praktické části je kvalitativní průřezová studie prostřednictvím interview se členy souboru, ve které je zjišťováno, jak působí činnost účastníků tohoto souboru na jejich vybrané schopnosti a dovednosti a do jaké míry je v této souvislosti metodika práce zájmové činnosti efektivní. Na základě zjištěných výpovědí lze hovořit o významu souboru pro sociokulturní prostředí obce. Význam je shrnut v závěru práce.
Sociální vztahy ve skautských oddílech
KUDLÁČEK, Jiří
Tato práce pojednává o sociálních vztazích v malé skupině, se zaměřením na skautské skupiny, s ohledem na jejich tradice. Byl proveden kvalitativní výzkum s cílem zjistit sociální vztahy uvnitř konkrétní skupiny a posouzení vztahu jejích členů k tradičním hodnotám skautingu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.