Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv fondů EU na rozvoj municipalit a venkovských oblastí ve Středočeském kraji
Suchá, Tereza ; Peková, Jitka (vedoucí práce) ; Louda, Tomáš (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na způsob, jakým se obce dostávají k finančním prostředkům z Evropské unie a hodnotí dopad těchto prostředků do obecního rozpočtu. Prostřednictvím analýzy podkladových materiálů, rozhovorů s příslušnými úředníky, kteří mají zpracování projektových žádostí na starosti, a vlastního názoru, jsou v praktické části vymezeny problémy, se kterými se obce při přípravě a realizaci projektů nejčastěji setkávají. Malým obcím znesnadňuje efektivní čerpání evropských dotací zejména nedostatek lidského kapitálu, malý počet dotačních titulů, byrokratická zátěž, nedostatečné využívání principů spolupráce soukromého a veřejného sektoru a v neposlední řadě nutnost předfinancování projektů. Příjemce dotace se musí na financování projektu podílet zhruba deseti procenty celkových nákladů. Přestože se toto číslo může zdát malé, řada obcí si musí na spolufinancování projektů brát komerční úvěry, jejichž čerpání se promítne především do kapitálové části rozpočtu. Úroky z úvěrů zatěžují obecní rozpočet, zadlužují obce a zhoršují ukazatel finančního zdraví obce. Většina projektů by se však bez pomoci z evropských fondů neuskutečnila. Dotace z Evropské unie tak výrazně přispívají k rozvoji obce.
Program obnovy obce Čerčany (u Benešova)
KŘIVÁNKOVÁ, Šárka
V úvodní části práce se věnuji geografické a historické charakteristice obce s cílem nastínit výchozí stav pro její další rozvoj. Další kapitola zpracovává literaturu věnující se přímo obci Čerčany a také metodickým postupům rozvoje venkovských obcí. Podkladům o obci se věnuje i následující kapitola shrnující poznatky, zásady a regulativy obsažené v dostupných územně a regionálně rozvojových materiálech vztahující se k řešenému území. Důležitou částí práce je sběr námětů pro program obnovy získaných od místních znalců a obyvatel obce (prostřednictvím dotazníkového šetření). Na základě těchto námětů a zmíněných podkladů pak vznikl strukturovaný návrh aktivit dalšího rozvoje území obce Čerčany na období dalších zhruba deseti let.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Plánování ve veřejné správě
Borek, Jan ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Peková, Jitka (oponent)
Předmětem diplomové práce je popis procesu plánování na úrovni strategického řízení ve veřejné správě a analýza aktuálních plánovacích dokumentů na úrovni obcí III. stupně v kraji Vysočina. První část práce definuje základní pojmy strategického plánování na obecní úrovni a vymezuje aplikované metody a postupy při tvorbě strategických plánů. Druhá část práce analyzuje konkrétní strategické dokumenty obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina. V závěru práce jsou navržena určitá doporučení, která by mohla napomoci sledovaným obcím v rámci procesu strategického plánování a řízení.
Využití finančních prostředků EU pro rozvoj města Slavonice
VÁGNEROVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá popisem a zhodnocením současného stavu města Slavonice z hlediska čerpání finančních prostředků, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část přibližuje problematiku regionální a strukturální politiky EU a ČR, obce a financování jejího rozvoje. Praktická část obsahuje socioekonomickou charakteristiku Slavonic, na kterou navazuje SWOT analýza řešeného území a nástin strategie, která by vedla k pozitivnímu rozvoji města. Součástí práce je přehled přijatých dotací městem Slavonice z národních a regionálních zdrojů a analýza čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU v jednotlivých programovacích obdobích. V závěru této práce je uveden návrh nových finančních stimulů a návrh projektu, který reaguje na 11. výzvu ROP NUTS II Jihozápad.
Informovanost a postoje obyvatelstva Mydlovar v návaznosti na rizika úniku radioaktivity z bývalé úpravny uranových rud MAPE Mydlovary
HUSOVÁ, Iva
V jižních Čechách, v blízkosti města České Budějovice, mezi obcemi Mydlovary, Nákří, Olešník, Zahájí a Dívčice se nachází 286 ha uranových odkališť spolu s bývalou chemickou úpravnou uranové rudy nazývanou MAPE Mydlovary. Přestože činnost této společnosti byla v roce 1991 ukončena, jsou zde trvale nalézány důležité kontaminanty odkališť, mezi něž patří prašnost, emise radonu a mimo jiné další i gama záření. Přitom emise radonu představují stále riziko pro okolní obyvatelstvo a jeho vzdušný transport i pro další území. Obyvatelé v širokém okolí jsou tedy již dlouhodobě zatíženi zvýšenými dávkami záření. Bakalářská práce pojednává o negativních důsledcích bývalé provozovny uranových rud MAPE Mydlovary na lidské zdraví a zároveň popisuje průběh likvidačních prací probíhající v dané lokalitě. Dále se tato práce zabývá názory, postoji a mírou informovanosti občanů Mydlovar o poškozeném území. Teoretická část bakalářské práce je koncentrována nejprve na stručnou charakteristiku a historii bývalé provozovny uranových rud, dále jsou zde popsány následky činnosti MAPE Mydlovary a s tím související rizika (např. zvýšené dávky radonu), která ohrožují obyvatele přilehlých obcí. V další části jsou uvedeny informace pojednávající o prováděné sanaci v dané lokalitě a s ní přidružené problémy. Praktická část bakalářské práce je věnována samotnému výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda a jakou měrou jsou obyvatelé Mydlovar informováni o možném poškození půd, vody, ovzduší a možným negativním dopadem na jejich zdraví. Dále nás výzkum informuje, jaké postoje obyvatelé zaujímají k probíhající sanaci v této lokalitě a jak by si přáli poškozenou oblast po ukončení sanace využít. Pro uskutečnění výzkumu bylo osloveno 73 obyvatel obce Mydlovary v období leden-březen 2010. Z výsledků výzkumu vyplývá poměrně vysoká informovanost obyvatel o negativních dopadech na jejich zdraví vlivem radioaktivních látek a nebezpečných kontaminantů, zároveň poukazují na nedostatečnou informovanost respondentů o probíhající sanaci a nastiňují, co obyvatele v současné době sužuje.
Strategické řízení a rozvoj obce
PODHRADSKÁ, Eliška
Záměrem této práce bylo na základě analýz zhodnotit stávající situaci v oblasti strategického řízení a rozvoje městyse Křemže. V diplomové práci byly provedeny analýzy jako je PESTLE analýza, analýza zájmových skupin, SWOT analýza, rozbor rozpočtu městyse Křemže a spolupráce obcí. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření a rozhovor se starostou městyse Ing. Josefem Troupem. V kapitole diskuse byly poté jednotlivé analýzy zhodnoceny a bylo poukázáno na nedostatky včetně návrhu řešení konkrétních situací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   začátekpředchozí27 - 36  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.