Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pamětní kniha slanečkářů na Novém Městě pražském
Barabášová, Magda ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Mikulec, Jiří (oponent)
Diplomová práce se věnuje památníku pražského nýdrláku, který vznikal hlavně v 17. století na Novém Městě pražském. Zápisy v něm zanechávali zejména kupci, kteří za obchodem přicestovali do Prahy. Většina z nich se pravděpodobně podílela na mezinárodním obchodu s mořskými rybami, které byly dováženy od Severního a Baltského moře. Vzhledem k reprezentační úloze památníkových zápisů jejich majoritní část získala výmalbu od profesionálních malířů. Úvodní kapitoly práce popisují soudobou obchodní praxi, specifika nýdrláku v jejím kontextu, památníkovou kulturu 16. a 17. století nebo také osudy pramene před jeho uložením do Archivu hlavního města Prahy. Stěžejní část práce se však věnuje přímo zapisovatelům, kteří o sobě zanechali v památníku nějakou informaci. Na základě tohoto pramene a dalších archivních dokumentů práce vyhodnocuje konfesijní, sociální, majetkové a regionální rozvrstvení společenství, které se sdružovalo kolem pražského nýdrláku.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Večeřová, Pavla ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce 1939 vypálena a v současné chvíli se na pozemku nachází pouze přestavěná budova židovské školy. Hlavní myšlenkou návrhu je vybudování památníku v místě původní synagogy a nové synagogy s navazujícím komunitním centrem. Hlavním cílem je podpořit rozvoj židovské komunity ve městě a připomenout občanům i návštěvníkům historii, díky které židovská obec ve Frýdku-Místku zanikla. Na rozdíl od památníku je celá budova vsazena do terénu tak, aby terén volně přecházel ve veřejné prostranství s hlavním vstupem do komunitního centra a košer restaurace. Budova je otevřena na jižní stranu svahu a umožňuje výhled na historické centrum Frýdku. Pozemek je propojen pěší lávkou s parkem pod zámkem. Součástí areálu komunitního centra je prostor pro rituální lázeň – Mikve, administrativa židovské obce a multifunkční sál, který je možné otevřít do prostoru před pobytovým schodištěm. Pozemky jsou od ulice Revoluční odděleny opěrnou zdí a tvoří tak atraktivní místo pro trávení času v blízkosti historického centra.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma se šesti objekty Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterými jsou minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, zřícenina hradu Cornštejn a Památník Prokopa Diviše.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Lety v české politice - koncentrační tábor v Letech u Písku v české politice od devadesátých let po současnost
KUČERA, Tomáš
Tématem bakalářské práce bude zaznamenat historický vývoj a existenci tábora v Letech u Písku. Zaměříme se zejména na dobu, kdy v táboře byly internovány zvláště osoby romského původu. Cílem práce je poukázat na události, které následovaly po vybudování velkovýkrmny prasat, jež byla vybudována v prostorách bývalého koncentračního tábora. Stěžejní bude zaznamenat výroky některých politických představitelů a jejich postoj k dané otázce. Nedílnou součástí práce bude rozhovor s českým expertem na tuto problematiku.
Vybrané české pomníky a památníky
KOSÁN, David
Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolil Vybrané české pomníky a památníky. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá typologií pomníků a památníků, zkoumá vztahy mezi pomníkem, památníkem a náhrobkem. Seznámí nás s vybranými pomníky a památníky, jejich vznikem, historií a osudy. Praktická část je věnována vlastnímu zhotovení pamětní desky, zasvěcené Václavu Vojtovi.
Pomníky Velké války v okresu Kutná Hora.
Bubelová, Marcela ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pomníků obětí první světové války v Kutnohorském okrese. V potaz bude brán osud památníků od jejich postavení až do současnosti, zkoumány budou možné, např. ikonografické, rozdíly mezi pomníky rakouských vojáků a legionářů. Jelikož v jednom z měst v okrese, v Čáslavi, bylo sídlo 12. zeměbraneckého a 21. pěšího pluku pluku c. a k. armády, práce má ambici zjistit, zda to danou pomníkovou produkci v okolí města nějak poznamenalo.
Park jako memoriál
Mynarčíková, Alena
Bakalářská práce Park jako memoriál se zabývá problematikou zpracování památníků v duchu současné krajinářské architektury. Předkládá stručný historický přehled vývoje památníku a jeho vztahu ke krajině a rostlinám. V rámci práce byly předloženy reprezentativní příklady memoriálů ze zahraničí i České republiky a podloženy fotodokumentací. Na základě analýzy vybraných příkladů byly popsány principy tvorby parku jako memoriálu, zejména potom prostředky, které poskytují pestré možnosti uchopení tématu. Práce se také zabývá vztahy mezi jednotlivými funkcemi parku a možnostmi jejich vyvážení stejně jako riziky a příležitostmi. V praktické části byla zpracována zahradně architektonická studie areálu okolo Kounicových kolejí v Brně. V rámci návrhu byl brán ohled zejména na současné využití území a zároveň na důstojnou formu memoriálu.
Vzpomínání na Easter Rising
Reiterová, Martina ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
4 Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem oficiální politiky vzpomínání na Velikonoční povstání v Irsku z roku 1916. Pozornost se zaměřuje na politické představitele Irského svobodného státu a Irské republiky mezi lety 1922 a 2006. Hlavní zřetel je kladen na jejich postoj vůči komemoracím Velikonočního povstání. Při zpracování se autorka opírá především o sekundární anglofonní literaturu, která je doplněna některými primárními prameny v podobě politických dokumentů či dobových videí. K jejich analýze je užito konceptu tzv. kolektivní paměti, konkrétně metody míst paměti od Pierra Nory. V práci jsou popsány základní faktory ovlivňující postoj oficiálních představitelů irského státu vůči velikonočním komemoracím. Současně jsou zde vylíčeny jejich zásahy a nástroje k ovlivnění komemoračních praktik obyvatel. Klíčová slova Velikonoční povstání, Dublin, komemorace, Irská republika, Irský svobodný stát, památník, vzpomínání, 1916

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.