Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dvounápravový návěs pro přepravu dřeva
Vojtík, Martin ; Juřík, Josef (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Zadáním této práce je dvounápravový návěs pro přepravu dřeva, avšak z důvodu rozsáhlosti celého řešení a po dohodě s vedoucím diplomové práce se bude v této práci pojednávat pouze o řešení hlavní části a to o oplenu. Cílem je navrhnout výkyvný oplen s výsuvnými nástavci, který bude vodítkem pro studii nové výrobní varianty oproti stávajícímu výrobnímu programu firmy Agama a.s. Hlavní požadavek je kladen na návrh způsobu výsunu nástavce, který bude spolehlivý a finančně nenáročný na realizaci.
Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky
Kohoutková, Martina ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. Následuje druhá část, teoretická, ve které jsou popsány a vysvětleny teoretické poznatky a východiska, potřebná k vytvoření podnikatelského záměru. Ve třetí části je za pomoci teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu, vnitřní a vnější podnikatelské prostředí. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení podnikatelského záměru a je zakončena závěry a doporučeními, které se mohou do budoucna přispět k založení a rozvoji podniku.
Drapák pro manipulaci s dřevem
Kučera, Jakub ; Juřík, Josef (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Zadáním této práce je návrh drapáku pro manipulaci s dřevní hmotou, určený pro malé hydraulické jeřáby. Cílem je navrhnout drapák s nosností do 2000 kg, který bude studií pro rozšíření stávající nabídky drapáku firmy Agama a.s.. Hlavní požadavek je kladen na jeho nízkou hmotnost, výrobní nenáročnost, realizaci a finanční dostupnost
Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví
Půčková, Lenka ; Moučka, Jan (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby řešení navrhovaných cílů současně s harmonogramem implementace jednotlivých činností tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám firmy.
Atraktivita odvětví těžebních činností v lesnictví
Pavelcová, Kristýna
Pavelcová, K., Atraktivita odvětví těžebních činností v lesnictví. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato diplomová práce analyzuje odvětví těžebních činností v lesnictví. Cílem je stanovit jeho atraktivitu a doporučit strategii stávajícím firmám v odvětví a firmám, které do odvětví teprve vstupují. Analytickým nástrojem k dosažení tohoto cíle je analýza PESTLE, Porterův model pěti sil, EFE matice, GE matice a SPACE matice. Doporučení je sestaveno v reakci na identifikované příležitosti a hrozby odvětví s přihlédnutím k atraktivitě odvětví. PESTLE analýza a Porterův model pěti sil jsou využity k analýze odvětví a nalezení příležitostí a hrozeb. Vyhodnocení EFE matice, GE matice a SPACE matice podává informaci o stupni atraktivity odvětví a vhodné formě strategie pro podnikatelské subjekty.
Srovnání přístupu k adaptačním opatřením na změnu klimatu v lesích ve vybraných státech na úrovni národních plánů a politik
Papalová, Alexandra
Tématem bakalářské práce je Srovnání přístupu k adaptačním opatřením na změnu klimatu v lesích ve vybraných státech na úrovni národních plánů a politik. V této souvislosti se bakalářská práce zabývá adaptačními opatřeními, která jsou aplikována za účelem zmírnění dopadů klimatické změny na lesy a lesní hospodářství. Bakalářská práce je psána formou rešerše. Práce se nejprve věnuje základním pojmům jako klimatická změna a její vlivy obecně, vlivy klimatické změny na les a lesnictví, a adaptace na klimatickou změnu. Následně se věnuje charakteristice přírodních a socio-ekonomických podmínek a jejich zranitelnosti, rozdělení vlastnictví lesů a změny v lesnatosti ve Finsku, Španělsku a Keni. Poslední část je věnována aplikovaným adaptačním politikám a národním plánům vůči klimatické změně ve zmiňovaných zemích.
Popis a distribuce škod působených vytloukáním a vystrouháváním srnce obecného v lesních porostech
Růžička, Pavel
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a distribucí škod působených srncem obecným ve formě vytloukání a vystrouhávání. Práce byla rozdělena do dvou částí, kdy první z nich řeší všeobecný pohled na tuto problematiku a druhou částí je vlastní výzkum, který spočíval ve sběru dat o vytloukání, vystrouhávání na předem vybrané vhodné lokalitě včetně následných návrhů i doporučení pro praxi. Výzkum byl prováděn pomocí systému pruhových transektů a záznamu bodů poškození v jejich okolí. V mapových výstupech nalezneme množství, polohu a druh poškození, ze kterých jsou jednoznačně patrné lokality i jednotliví jedinci nejčastěji navštěvovaní a vyhledávaní srnčí zvěří. Analytické výstupy zmiňují výskyt nejčastěji poškozovaných dřevin i jejich morfometrické údaje. Nejčastěji poškozovanou dřevinou byl smrk ztepilý (Picea abies). Nelze také opomenout výslednou spojitost mezi nalezenými hranicemi teritorií 2 srnců, působeným poškozením a přírodními hranicemi uměle vytvořenými člověkem.
Hospodářská a majetková trestná činnost v lesním hospodářství
Drápelová, Tereza
Bakalářská práce se zabývá hospodářskou a majetkovou trestnou činností v lesním hospodářství. Práce bude řešena na základě analýzy a následné syntézy judikátů zabývajících se trestnými činy v lesnictví podle zjištěných nejčastějších druhů trestných činů. Problematika bude přenesena i do praxe, kdy bude zaslán dotaz na Ministerstvo spravedlnosti České republiky a taktéž na jednotlivé lesnické podniky a obchodní společnosti, aby práce mohla pracovat i s těmito odpověďmi. S tím, že návrhová část bude obsahovat možnou úpravu metodiky zaznamenávání statistik trestných činů v lesnictví.
Implementation of precise forestry tools to forest management of small scale forest owners in Hungary
Czigany, Peter
Tato práce se zabývá implementací nástrojů přesného lesnictví pro soukromé lesní majitele v Maďarsku. Prostřednictvím rešerše literatury, analýzy případových studií a hodnocení založených na GIS, výzkum zkoumá stávající nástroje a systémy, právní prostředí a potenciální přínosy pro soukromé lesnictví. Studie také zkoumá přijetí a omezení těchto nástrojů v kontextu evropského lesnictví. Cílem práce je nakonec identifikovat nástroje a metody GIS, které mohou zvýšit efektivitu a ziskovost v malém lesním hospodaření, čímž poskytnou vhledy pro manažery v Maďarsku a dále.
Analýza udržitelného rozvoje vybraných států Afriky, se speciálním zřetelem na využití půdy a návrhy rámcových opatření
Bárta, Vojtěch
Abstrakt Tato práce spočívala ve výběru 3 rozvojových zemí Afriky podle zvolených kritérií a v následné analýze těchto zvolených států, podle cílů bakalářské práce. Následně byla pro vyhotovené analýzy navržena opatření vedoucí k podpoře udržitelného rozvíjení analyzovaných států. Výsledky práce byly založeny na návrzích a opatřeních, které byly stanoveny pro jednotlivé státy, i pro analyzované státy souhrnně. Závěrem práce bylo shrnutí výsledků, za cílem předpřipravit je pro případné použití kýmkoli v dalším vývoji této problematiky. Vybrané státy představovaly tři velice různorodá území, zahrnující i stát, jehož území zasahuje do Saharské pouště. Návrhy rámcových opatření, které byly vytvořeny za účelem podpoření jejich udržitelného rozvíjení, byly soustředěny na boj s degradací tropického půdního typu po odlesnění, zajišťování vody pro zemědělství i jiné účely, boj s desertifikací, zemědělskou politiku a boj s korupcí. Tyto návrhy opatření byly tvořeny s požadavkem na co největší proveditelnost, s ohledem na nedostatek finančních prostředků, jimiž rozvojové země disponují a další limity těchto území.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.