Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  začátekpředchozí111 - 120dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daň z příjmů fyzických osob a její redistribuční dopady
Kavková, Petra ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Maaytová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou redistribučních dopadů daně z příjmů fyzických osob v čase. Cílem je analyzovat a porovnat daňové zatížení vybraných poplatníků a míru progresivity od roku 2000 do roku 2010. V průběhu těchto deseti let totiž nastalo několik významných změn, týkajících se konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob. Jednalo se zejména o přechod ze standardních odpočtů od základu daně ke slevám na dani v letech 2005 a 2006, a pak v roce 2008 ke změně ve stanovení základu daně jako tzv. superhrubé mzdy, zavedení lineární 15% sazby daně a v případě sociálního pojistného k zavedení maximálního vyměřovacího základu také pro zaměstnance. V této práci jsou nejprve popsány požadavky kladené na daňový systém a daň z příjmů fyzických osob, především se zaměřením na spravedlnost a s ní související redistribuci a měření progresivity daně. Druhá část práce popisuje jednotlivé konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob a jejich změny v jednotlivých letech. Závěrečná kapitola pak obsahuje jednak analýzu dopadů těchto změn na průměrnou sazbu daně jednotlivých poplatníků a na míru progresivity, a pak porovnání vývoje průměrné sazby daně a míry progresivity ve vybraných letech.
Analýza vývoje daňových příjmů v ČR
Bravencová, Alena ; Hartlová, Alena (vedoucí práce) ; Kubátová, Květa (oponent)
V bakalářské práci je zpracována analýza vývoje daňových příjmů v ČR se zaměřením na daňové výnosy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, a to za časové období od roku 1993 do roku 2010. Cílem práce je analyzovat celkový vývoj daňových příjmů v souvislosti se změnou sazby daně a dalších konstrukčních prvků a vyhodnocení účinků a dopadů.
Daňové zatížení základních druhů příjmů v ČR
Doležalová, Lucie ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Bušovská, Monika (oponent)
Cílem práce je analyzovat historický vývoj daňového zatížení základních druhů příjmů domácností v ČR mezi lety 1989 -- 2010, a to u konkrétních dvou typů domácností (domácností zaměstnanců a domácností samostatně činných osob). V teoretické části je definován pojem daňová reforma. Dále jsou popsány jednotlivé reformy v oblasti zdanění příjmů fyzických osob, které proběhly v České republice od roku 1989. Naznačen je také budoucí vývoj v této oblasti. Praktická část se zaměřuje na analýzu vývoje daňového zatížení u vybraných typů domácností. Stěžejním zdrojem dat jsou Statistiky rodinných účtů.
Daňové zatížení a sociální dávky
Matějková, Alena ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Práce vymezuje základní pojmy v oblasti daňového systému České republiky a zároveň se podrobně zabývá popisem jednotlivých sociálních dávek. Snaží se vystihnout výši jednotlivých daní a dávek a jejich vliv na státní rozpočet. Dále je práce zaměřena na zkoumání podílu pracovních příjmů a příjmů sociálních v závislosti na rozdělení obyvatelstva do skupin dle jejich věku, pracovního zařazení či dosaženého vzdělání.
České pivovarnictví v období Velké hospodářské krize
Sochor, Aleš ; Szobi, Pavel (vedoucí práce) ; Chalupecký, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu Velké hospodářská krize v letech 1929-1936 na vývoj v tradičních českých průmyslových odvětvích na příkladě pivovarnictví. Úvodem nastíním vývoj hospodářství v Československu po první světové válce. Zaměřím se především na obecnou charakteristiku pivovarnického průmyslu, jaké postavení zaujímal v československém hospodářství a jeho vývojové trendy do r. 1929. Následně se pak budu zabývat pronikáním Velké hospodářské krize do analyzovaného odvětví. Pokusím se analyzovat hospodářské a sociální dopady krize, které české pivovarnictví ovlivnily. Budu se zabývat především otázkami, jak se krize podepsala na výrobě, spotřebě a cenách pivovarských produktů, dále pak struktury odvětví. Práce by měla odpovědět na otázku, jaká byla strategie pivovarů v období hospodářské krize a jaký vliv na ně měly státní zásahy a protikrizová opatření.
Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Černá, Daniela ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Hartlová, Alena (oponent)
Předmětem této diplomové práce je "Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD." Hlavním cílem práce je porovnání legislativní úpravy základu daně z příjmu korporací a její vliv na daňové zatížení korporací v České republice, v Rakousku a na Kypru. Dílčími cíly jsou: Analyzování prvků základu daně z příjmů korporací v těchto zemích, zjištění úpravy odpisů v těchto zemích a zhodnocení dopadu legislativní úpravy základu daně z příjmů korporací na efektivní daňové zatížení. U každé země jsou popsány prvky, které mají vliv na základ daně: subjekty, příjmy, výdaje a položky odčitatelné od základu daně. Vliv na daňové zatížení je hodnocen pomocí modelového příkladu a implicitní daňové sazby z korporátních příjmů.
Analýza daňového zatížení firem
Reitmayerová, Lucie ; Kubátová, Květa (vedoucí práce) ; Kostohryz, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá měřením daňového zatížení korporací v EU pomocí statutárních a implicitních sazeb korporátní daně. Cílem této práce je komparace daňového zatížení v jednotlivých státech EU. Dále je cílem zjistit, zda je výše implicitní sazba daně závislá na statutární sazbě daně, době odepisování některých aktiv, investičních pobídkách, podpoře výzkumu a vývoje či možnosti přenosu daňové ztráty. Průměrná sazba korporátní daně v letech 1995-2010 výrazně poklesla. Vývoj průměrné implicitní sazby nebyl tak jednoznačný. Rozdíly existují především mezi původními a novými členskými státy. Provedená analýza neprokázala závislost implicitní daňové sazby z příjmu korporací na výše uvedených faktorech.
Faktory ovlivňující daňové zatížení podnikatele
Kaftanová, Barbora ; Slintáková, Barbora (vedoucí práce) ; Bauernöplová, Veronika (oponent)
Tato práce se zabývá faktory, které mají vliv na daňové zatížení individuálních podnikatelů v České republice. Sledovanými faktory jsou forma evidence příjmů a výdajů, možnosti dosahování podnikatelských příjmů samostatně, ve spolupráci či ve sdružení bez právní subjektivity a výše zisku podnikatele. Hlavním cílem této práce je na základě provedené analýzy dat určit kombinaci evidence příjmů a výdajů a možnosti podnikání OSVČ, při které je daňové zatížení nejnižší. Daňové zatížení je analyzováno pro šest modelových podnikatelů, kteří byli vytvořeni na základě reálných dat OSVČ, dosažených v průběhu pěti let. Hodnoceno je pomocí dvou ukazatelů - poměru odvodů na daňovém základu a poměru odvodů na hrubém zisku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   začátekpředchozí111 - 120dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.