Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mycobacterium tuberculosis - stavba a funkce buněčné stěny
Kukrálová, Simona ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Uchazeč: Bc. Simona Kukrálová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: Mycobacterium tuberculosis - stavba a funkce buněčné stěny Mycobacterium tuberculosis je intracelulárním patogenem způsobujícím onemocnění zvané tuberkulóza, které stále spadá spolu s jinými vybranými onemocněními do hlavních příčin úmrtnosti na světě. Odhaduje se, že více jak milion lidí ročně tomuto onemocnění podlehne. Pozoruhodná stavba buněčné stěny mykobakterií má velký vliv na samotnou léčbu tuberkulózy společně se stále vyšším výskytem multirezistentních a extenzivně rezistentních kmenů především u Mycobacterium tuberculosis. Výzkumu mykobakterií je věnována velká pozornost. Snaha o nalezení nových sloučenin s antimykobakteriálním účinkem působících na jednotlivé komponenty buněčné stěny, nejlépe na buněčnou stěnu jakožto celek, je dnes stále aktuální a je součástí různých programů na národní i nadnárodní úrovni. Tato diplomová práce v teoretické části shrnuje současné poznatky o mykobakteriích s důrazem na buněčnou stěnu, epidemiologii tuberkulózy a možnosti terapie tohoto infekčního onemocnění. V experimentální části se zabývá...
Syntéza a hodnocení potenciálních antimykobakteriálních látek odvozených od hydrazinu
Koklarová, Apolena ; Krátký, Martin (vedoucí práce) ; Vinšová, Jarmila (oponent)
Na základě předchozího výzkumu byly připraveny dvě analogické série sloučenin s potenciální antimykobakteriální aktivitou. První série (E)-4-[(2- isonikotinoylhydrazinyliden)methyl]-N-fenylbenzamidů byla odvozená od struktury isoniazidu a vykazuje skvělou in vitro aktivitu proti Mtb. (MIC 0,03-0,125 μM), některé deriváty vykazují i aktivitu vůči netuberkulózní mykobakterii M. kansasii (MIC 2-4 μM). Ve druhé sérii došlo pouze k náhradě pyridin-4-ylu za 3,5-dinitrofenylový substituent, který se již prokázal jako účinný antimykobakteriální scaffold. Byly připraveny analogické deriváty (E)-4-{[2-(3,5-dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]methyl}-N-fenylbenzamidu s aktivitou vůči Mtb. (MIC 2-32 μM), pouze jediný, chlorovaný derivát prokázal překvapivě vysokou aktivitu proti netuberkulóznímu kmeni M. avium (MIC 16-32 μM). Čtyři sloučeniny druhé série vykazují aktivitu vůči MDR-TB a XDR-TB.
Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik
Kubíček, Jiří ; Konečná, Klára (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Farmacie Autor: Jiří Kubíček Vedoucí práce: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo představit bezobratlý organismus, Galleria mellonella (G. mellonella), Pyralidae, jakožto alternativní, ekonomicky výhodnější a morálně lépe akceptovatelný model pro studie účinnosti antituberkulotických látek in vivo. V experimentální části této práce byla úvodem věnována pozornost optimalizaci metodických kroků, které by měly vést k vyšší reprodukovatelnosti a validitě získaných dat. Byl hodnocen vliv disagregačního suplementu, tyloxapolu, na růst bakterie Mycobacterium aurum (M. aurum). Byl rovněž mapován růst tohoto mikrobiálního kmene v kultivačním médiu, Middlebrook 7H9, za účelem určit exponenciální fázi růstu. V rámci druhé části experimentů byla provedena infekce larev G. mellonella bakteriálním kmenem M. aurum, s následnou administrací vybraných, komerčně dostupných antituberkulotik (anti-TB). Metody: Pro mapování exponenciální fáze růstu bakterie M. aurum byla provedena kultivace...
In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium
Židková, Lenka ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Lenka Lyčková Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium Cílem této práce je zjištění účinnosti nových sloučenin pro možnou budoucí léčbu onemocnění tuberkulózou. Pro zjištění minimální inhibiční koncentrace sloučenin byla použita mikrodiluční bujónová metoda s již ověřeným postupem na kmenech Mycobacterium aurum a Mycobacterium smegmatis. V teoretické části je shrnutá epidemiologická situace posledních let s globálními trendy incidence a mortality TBC ve světě i ČR, včetně výhledových plánů na nápravu ve stanoveném časovém horizontu. Dále jsou v této práci popsány mykobakterie v hlavním zastoupení s M. tuberculosis. Onemocnění tuberkulóza - její historie, formy, diagnostika a léčba antituberkulotiky, které jsou rozděleny podle linií použití a látky nové, či ve vývoji. Experimentální část obsahuje kvalitativní i kvantitativní metody testování mykobakterií a detailněji zachycuje mikrodiluční bujónovou metodu, použitou v tomto měření. Součástí jsou testované kmeny mykobakterií a jejich základní...
Syntéza a hodnocení potenciálních antimykobakteriálních látek odvozených od hydrazinu
Koklarová, Apolena ; Krátký, Martin (vedoucí práce) ; Vinšová, Jarmila (oponent)
Na základě předchozího výzkumu byly připraveny dvě analogické série sloučenin s potenciální antimykobakteriální aktivitou. První série (E)-4-[(2- isonikotinoylhydrazinyliden)methyl]-N-fenylbenzamidů byla odvozená od struktury isoniazidu a vykazuje skvělou in vitro aktivitu proti Mtb. (MIC 0,03-0,125 μM), některé deriváty vykazují i aktivitu vůči netuberkulózní mykobakterii M. kansasii (MIC 2-4 μM). Ve druhé sérii došlo pouze k náhradě pyridin-4-ylu za 3,5-dinitrofenylový substituent, který se již prokázal jako účinný antimykobakteriální scaffold. Byly připraveny analogické deriváty (E)-4-{[2-(3,5-dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]methyl}-N-fenylbenzamidu s aktivitou vůči Mtb. (MIC 2-32 μM), pouze jediný, chlorovaný derivát prokázal překvapivě vysokou aktivitu proti netuberkulóznímu kmeni M. avium (MIC 16-32 μM). Čtyři sloučeniny druhé série vykazují aktivitu vůči MDR-TB a XDR-TB.
Patogeneze infekčního onemocnění způsobeného bakterií Mycobacterium tuberculosis
Doležalová, Klára ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Autor: Bc. Klára Doležalová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: Patogeneze infekčního onemocnění způsobeného bakterií Mycobacterium tuberculosis Teoretická část této diplomové práce se zabývá tuberkulózou, kdy je hlavní část zaměřena právě na patogenezi tohoto onemocnění. Tuberkulóza představuje vysoce nakažlivou nemoc vedoucí k celkovému vyčerpání organismu. Za hlavního původce tuberkulózy je považována bakterie Mycobacterium tuberculosis, která se do dýchacích cest dostává formou kapének při kontaktu s nakaženým a vede k tvorbě granulomů. Pro tuberkulózu je typická tvorba granulomů převážně s kaseózní nekrózou. Důležitá je správná diagnostika onemocnění a vhodně zvolená léčba. Léčba spočívá v dlouhodobém podávání kombinace antituberkulotik. Nežádoucí komplikací při léčbě je vznik rezistence, ať už na jedno či více antituberkulotik. Experimentální část se věnuje testování antimykobakteriální aktivity potenciálních antituberkulotik. Při testování antimykobakteriální aktivity byla použita mikrodiluční bujónová metoda, díky níž byla zjištěna minimální inhibiční koncentrace, tj. nejnižší...
Mycobacterium tuberculosis - stavba a funkce buněčné stěny
Kukrálová, Simona ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Uchazeč: Bc. Simona Kukrálová Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: Mycobacterium tuberculosis - stavba a funkce buněčné stěny Mycobacterium tuberculosis je intracelulárním patogenem způsobujícím onemocnění zvané tuberkulóza, které stále spadá spolu s jinými vybranými onemocněními do hlavních příčin úmrtnosti na světě. Odhaduje se, že více jak milion lidí ročně tomuto onemocnění podlehne. Pozoruhodná stavba buněčné stěny mykobakterií má velký vliv na samotnou léčbu tuberkulózy společně se stále vyšším výskytem multirezistentních a extenzivně rezistentních kmenů především u Mycobacterium tuberculosis. Výzkumu mykobakterií je věnována velká pozornost. Snaha o nalezení nových sloučenin s antimykobakteriálním účinkem působících na jednotlivé komponenty buněčné stěny, nejlépe na buněčnou stěnu jakožto celek, je dnes stále aktuální a je součástí různých programů na národní i nadnárodní úrovni. Tato diplomová práce v teoretické části shrnuje současné poznatky o mykobakteriích s důrazem na buněčnou stěnu, epidemiologii tuberkulózy a možnosti terapie tohoto infekčního onemocnění. V experimentální části se zabývá...
Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik
Kubíček, Jiří ; Konečná, Klára (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Farmacie Autor: Jiří Kubíček Vedoucí práce: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo představit bezobratlý organismus, Galleria mellonella (G. mellonella), Pyralidae, jakožto alternativní, ekonomicky výhodnější a morálně lépe akceptovatelný model pro studie účinnosti antituberkulotických látek in vivo. V experimentální části této práce byla úvodem věnována pozornost optimalizaci metodických kroků, které by měly vést k vyšší reprodukovatelnosti a validitě získaných dat. Byl hodnocen vliv disagregačního suplementu, tyloxapolu, na růst bakterie Mycobacterium aurum (M. aurum). Byl rovněž mapován růst tohoto mikrobiálního kmene v kultivačním médiu, Middlebrook 7H9, za účelem určit exponenciální fázi růstu. V rámci druhé části experimentů byla provedena infekce larev G. mellonella bakteriálním kmenem M. aurum, s následnou administrací vybraných, komerčně dostupných antituberkulotik (anti-TB). Metody: Pro mapování exponenciální fáze růstu bakterie M. aurum byla provedena kultivace...
Mycobacterium tuberculosis jako původce závažného onemocnění
Hampl, Tomáš ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Voxová, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Autor: Bc. Tomáš Hampl Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: Mycobacterium tuberculosis jako původce závažného onemocnění Tato diplomová práce má v teoretické části za cíl věnovat se tuberkulóze, popsat původce onemocnění, taxonomické zařazení do systému, popsat vznik, průběh a klinické projevy onemocnění, diagnostiku, včetně laboratorní diagnostiky, epidemiologii tuberkulózy, možnosti terapie a prevence. Tuberkulóza (TBC) je jednou z nejsmrtelnějších infekčních onemocnění na světě, které je u člověka způsobeno bakterií M. tuberculosis. TBC je někdy vnímaná jako nemoc minulosti, avšak nedávný nárůst případů nemoci, a především rozšíření forem TBC odolných vůči používaným lékům, činí tuto nemoc velmi nebezpečnou. V současnosti je velkým problémem alarmující nárůst rezistentní a multirezistentní tuberkulózy, proti kterým neúčinkují běžně používané léky první linie. Proto je ve světě neustále kladen důraz na objevování a zkoušení nových potenciálních antituberkulotik, které by mohly pomoci pacientům s rezistentní a multirezistentní TBC. V experimentální části se práce zabývá testováním antimykobakteriální aktivity potenciálních antituberkulotik na kmenech...
In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium II
Pchálková, Tereza ; Janďourek, Ondřej (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Autor: Bc. Tereza Pchálková Vedoucí práce: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium II Klíčová slova: Mykobakterie, Tuberkulóza, Antituberkulotika, Mikrodiluční bujónová metoda, Minimální inhibiční koncentrace Cíl: Cílem této práce bylo otestovat in vitro antimykobakteriální aktivitu potenciálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium (Mycobacterium smegmatis a Mycobacterium aurum). Dále u testovaných sloučenin v případě aktivity predikovat vztahy mezi strukturou a aktivitou. Metody: Pro testování byla zvolena mikrodiluční bujónová metoda, pomocí které byla stanovena hodnota minimální inhibiční koncentrace u každé testované sloučeniny. Vyhodnocení probíhalo vizuálně a spektrofotometricky s využitím indikátoru Alamar blue. Výsledky: Testované látky byly rozděleny dle podobnosti chemické struktury do 10 skupin. Z chemického hlediska se jednalo o deriváty pyrazinu a deriváty pyridinu. Celkově bylo otestováno 79 sloučenin, z nichž 22 vykazovalo významnou antimykobakteriální aktivitu....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.