Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dotační podpory pro mladé a začínající zemědělce
Hamáková, Pavlína
Bakalářská práce obsahuje analýzu a přehled aktuálně připravovaných podpor pro mladé a začínající zemědělce, včetně jejich výše a především požadavků, které budou vyžadovány jako podmínka pro výplatu podpor. Ve významné části práce je pojednáno o významu zemědělství na venkově a o požadavcích na podporu jeho rozvoje tak, že je zohledněna podpora rodinných farem a podpora pro mladé zemědělce. Je provedena analýza jejich významu a způsob podpory v programovém období do roku 2022. Vypracovaná rešerše řeší Program rozvoje venkova, který byl v podmínkách českého zemědělství realizován do roku 2022, a který je připraven jako Strategický plán pro podporu Společné zemědělské politiky pro období po roce 2023 včetně vědeckých článků a monografií s tím, že pozornost je zaměřena na podpory (dotace) pořízení zemědělské techniky a mechanizace.
Pěstování a využití žita a triticale v ČR
MACHNÍK, Jiří
Cílem bakalářské práce je shrnutí poznatků o pěstování ţita a tritikale v České Republice. Dílčím cílem bylo shrnutí poznatků o vyuţití ţita a tritikale a vhodnost pro setrvalé systémy hospodaření.
Požární prevence při sklizňových pracích v zemědělských podnicích
ŠVEHLA, Oto
Téma bakalářské práce "Požární prevence při sklizňových pracích v zemědělských podnicích" jsem zvolil z důvodu extrémního navýšení požárů při sklizňových pracích v roce 2015 v porovnání s obdobím posledních 5 let. Tato bakalářská práce řeší výzkumnou otázku, zda jsou zabezpečeny sklizňové práce z hlediska požární ochrany v souladu s právními předpisy. Cílem práce je zhodnocení zabezpečení PO při sklizňových pracích a návrh opatření ke snížení rizik vzniku požárů při těchto činnostech. Práce je zaměřena i na technická opatření v průběhu vlastních prací a zajištění dostatečných zdrojů vody pro hašení požárů. Praktická část se zabývá problematikou požárů v zemědělství, statistikou požárů za období let 2011 - 2015 a jejich příčinami. Součástí statistik je i porovnání teplot a srážek na území jihočeského kraje za zkoumané období let 2011 - 2015 vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, z kterého lze potvrdit souvislost nadměrného sucha se zvýšeným počtem požárů. V bakalářské práci je také zmíněn nejrozsáhlejší požár jihočeského kraje v roce 2015 - Bavorov, Tourov. Z výsledků sledovaných statistik v praktické části vyplývá nejvyšší nárůst požárů z nedbalosti, od technických závad sklizňové mechanizace a od zajiskření cizího předmětu vně i uvnitř kombajnů v období sucha. Z tohoto důvodu porovnává tato práce současné platné zákony, vyhlášky, nařízení a normy s již neplatnými právními předpisy souvisejícími se zabezpečením těchto prací. Ve výsledku lze tedy konstatovat, že v období žní v roce 2015 nebyly tyto práce dostatečně zajištěny a právní předpisy se jimi podrobněji nezabývaly.
Social learning among Ghanaian cocoa farmers: Choosing the optimal amounts of inputs
Švenka, David ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato práce zkoumá, jakými způsoby se farmáři pěstující kakao v Ghaně učí o možnostech využití nových technologií. Těmito technologiemi jsou zde myšleny technické vstupy, zejména hnojiva a hybridní semena. Dosavadní výzkum se zabýval převážně způsoby, kterými se farmáři učí o výnosech spjatých s využitím těchto inovativních vstupů. Nicméně, není zcela jasné, zda se farmáři učí spíše o těchto výnosech, nebo o tom, jaké množství těchto vstupů je optimální použít. Tato práce se proto zabývá způsobem, jakým se farmáři rozhodují a učí o tom jaké je jejich optimální množství těchto vstupů. Pěstování kakaa vyžaduje využití značného množství lidské síly. Tato práce proto zkoumá způsoby učení se o nejen technických, ale i o lidských vstupech. Podobný výzkum z farem v Indii naznačuje, že vysoké rozdíly ve výnosech mezi farmáři způsobují, že se farmáři spoléhají spíše na vlastní úsudek, než na pozorování chování sousedních farmářů z jejich vesnice, tj. takzvané sociální učení. Mezi farmáři kakaa v Ghaně existují tyto velké rozdíly ve výnosech, což naznačuje, že se tito farmáři pravděpodobně řídí spíše vlastním úsudkem, než vypozorovaným chováním ostatních farmářů ze své vesnice. Využití ekonometrického modelu, který odhaduje převládající formu učení se o optimálním množství vstupů, ukazuje, že farmáři kakaa v Ghaně se...
Vliv stanoviště a agrotechniky na produkci fytomasy vybraného klonu topolu (Populus nigra L. X Populus maximowiczii Henry) pro energetické účely
NOVÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá tématikou rychle rostoucích dřevin a vlivem agrotechniky (výběr lokality, ošetřování a možné použití hnojiv), které jsou nejdůležitějšími faktory pro úspěšné pěstování energetických dřevin. V úvodní části je objasněn pojem biomasa a její možné dělení na druhy a způsoby jak je získávána. Navazující kapitoly se věnují samotným rychle rostoucím dřevinám. Je zde popsána problematika pěstování - základní informace a historie těchto energetických dřevin, legislativní omezení a postup při samotném zakládání plantáže, výběr a příprava pozemku, využití agrotechnických zásahů (kultivace, hnojení). Praktická část práce se zabývá vlastním pokusem s klonem topolu J 105 (Populus nigra L. x Populus maximowiczii Henry). Na čtyřech pokusných plochách byl vysázen výše zmíněný klon topolu a v následujících letech byl sledován růst v závislosti na podmínky stanoviště a zvolené agrotechnické zásahy. Jsou zde popsány podmínky na všech lokalitách, zvolené způsoby výsadby a následná péče o porost dřevin. V posledním sledovacím období byl proveden pokus s přihnojením různými druhy dusíkatých hnojiv. Po zhodnocení výsledků bylo zřejmé, že na kvalitu růstu rychle rostoucích dřevin má největší vliv správně zvolená lokalita a následná péče o porost alespoň v prvním vegetačním období. Přihnojení se ukázalo jako důležité pouze v případě výsadby na stanovištích velmi chudých na živiny.
Pěstování chmele (Humulus lupulus L.) a jeho využití
KORCOVÁ, Žaneta
Rostlina chmele se odlišuje od ostatních zemědělských rostlin tím, že je vytrvalá. Na jednom stanovišti může být až 20 let. U nás se chmel pěstuje ve třech uznaných chmelařských výrobních oblastech, kterými jsou Žatecko, Úštecko a Tršicko. Kvalita hlávek je u nás vysoká především díky skladbě odrůd a příznivým podmínkám prostředí. Technologie pěstování chmele byla již prozkoumána před dávnou dobou, a proto jsou nové zdroje málo dostupné a rozptýlené. Cílem této bakalářské práce bylo popsat technologii pěstování chmele a jeho potravinářské a nepotravinářské využití. Tato práce zahrnuje botanickou charakteristiku, agrotechniku, hnojení, ochrana proti škodlivým organismům, sklizeň a posklizňovou úpravu. Dále je zde popsaný vliv agrotechniky nebo hnojení na kvalitu chmele a potravinářské a nepotravinářské využití.
Vyhodnocení agrotechnických opatření a metod ve vztahu ke škodám prasetem divokým v honitbě HS Záboří
ŠUPITAR, Josef
Za účelem zamezení škod působených černou zvěří na polních plodinách v honitbě HS Záboří, je zkoumán vliv agrotechnických a dalších opatření na výši škod. Vývoj škod na polních plodinách byl ovlivněn výší populace černé zvěře a nedůslednou agrotechnikou v zájmové oblasti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.