Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  začátekpředchozí80 - 89  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Česká a španělská frazeologie, klíčové slovo: zvířata
FALOUTOVÁ, Eliška
Tématem této bakalářské práce je komparace španělské a české frazeologie. Konkrétně se vymezuje na frazémy, které obsahují název zvířete. Cílem práce je navrhnout možnosti překladu španělských frazémů do českého jazyka a posoudit míru ekvivalence. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je obecně definována frazeologie a frazém. Následně je zde představena španělská a česká klasifikace a terminologie. V praktické části je vybraný vzorek frazémů klasifikován z hlediska míry ekvivalence. Následně je každý frazém individuálně analyzován z formální stránky. U každého frazému je rovněž uveden jeho význam, český ekvivalent a kontext. V některých případech je zmíněna i motivace. Pozornost je věnována rovněž stereotypům spojeným se zvířaty, které se projevují ve frazeologii. Výstupem práce je dvojjazyčný španělsko-český glosář, který obsahuje všechny pozorované španělské frazémy a jejich ekvivalenty v češtině.
Výrazové prostředky intensifikace v současné španělštině.
JIRÁKOVÁ, Hana
Předmětem této diplomové práce je představení problematiky, která se zabývá komparativní analýzou španělských a českých výrazových prostředků modifikujících slovesný děj ve smyslu jeho intenzity. Cílem práce je zmapovat teoretické poznatky a rozdíly týkající se míry slovesného děje v českých a španělských gramatikách a na základě těchto předpokladů provést analýzu skutečných překladů za pomoci korpusu InterCorp. Na závěr je provedeno vyhodnocení získaných dat a porovnání výsledků s teoretickými předpoklady.
Cizí slova ve španělštině: analýza žurnalistických textů
KŘENKOVÁ, Anna
Kvalifikační práce se zaměřuje na oblast španělského lexika. Cílem práce je analýza žurnalistických textů z vybraného španělského periodika, a to konkrétně z oblasti moderních komunikačních a informačních technologií se zaměřením na výskyt cizích výrazů ve španělském jazyce. Nejprve budou pomocí sekundární literatury vymezeny a objasněny pojmy týkající se daného tématu a poté stanoven postup následujícího výzkumu, v němž půjde o kvalitativní analýzu vzorku o velikosti předem stanoveného rozsahu. V praktické části práce budou získaná data roztříděna a doplněna komentářem.
Personální deixe ve španělštině a češtině: srovnání webových stránek cestovních společností
VÁŇOVÁ, Kateřina
Prvním cílem této práce je uvést zájemce do problematiky personální deixe v češtině a ve španělštině. Druhým cílem je tuto personální deixi analyzovat na webových stránkách českých a španělských cestovních společností. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na definování teoretických pojmů z deiktické oblasti. Praktická část obsahuje analýzu webových stránek českých a španělských cestovních společností, porovnání výsledků analýzy s předpokládaným stavem a shrnutí rozdílů mezi výsledky analýzy českých a španělských webových stránek. Práce začíná úvodem, končí závěrem a je doplněna o resumé ve španělštině.
Přívlastek ve španělštině
ČERMÁKOVÁ, Michaela
Předmětem diplomové práce 'Přívlastek ve španělštině' je analýza prostředků, které španělština používá pro vyjádření přívlastku. Cílem práce je na základě studia podkladů vycházejících z české i španělské lingvistické definovat tento větný člen a popsat jednotlivé druhy přívlastků. V teoretické části se nejprve zaměříme na utřídění nejednotné terminologie a pokusíme se oba zdánlivě neslučitelné jazykové systémy spojit v jeden. Následně se budeme detailněji věnovat popisu přívlastků z různých formálních hledisek. Jedná se o přívlastky shodné a neshodné, těsné a volné a několikanásobné a postupně rozvíjející. V praktické části budeme vycházet z poznatků získaným v části teoretické, které použijeme při analýze vybraných textů přejatých ze španělských periodik. Výsledky našeho zkoumání uvedeme v závěru práce, který je doplněn o grafické zpracování vybraných výsledků. Součástí práce je resumé ve španělštině.
Lexikální neekvivalence jako negativní interference při osvojování španělštiny.
HORTVÍKOVÁ, Eva
Cílem diplomové práce je určit lexikální jednotky, které jsou nejvíce ohroženy interferencí způsobenou lexikální neekvivalencí mezi lexikony češtiny a španělštiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce autorka uvádí do problematiky lexikální neekvivalence obecně a na základě prostudované literatury vytváří lingvodidaktickou klasifikaci lexikálních neekvivalencí. V praktické části diplomové práce na základě analýzy slovní zásoby učebnic španělštiny Aventura 1,2, Nuevo Ven 1 a Nuevo Ven 2 (prvních 8 lekcí), která odpovídá rozsahu učiva na druhém stupni základního vzdělávání, tedy do výše úrovně B1-, uvádí a vysvětluje konkrétní případy lexikálních neekvivalencí. Interferenci způsobenou lexikální neekvivalencí identifikuje na základě vlastní zkušenosti s výukou španělštiny, analýze tedy podrobuje jak mluvený tak písemný projev studentů.
Česko-španělské a španělsko-české slovníky tištěné
BRABCOVÁ, Eva
Předmětem této práce jsou česko-španělské a španělsko-české tištěné slovníky. Cílem je analyzovat a porovnat vybrané slovníky podle daných kritérií. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny náležitosti formy a obsahu česko-španělských a španělsko-českých slovníků, jejich makrostruktury a mikrostruktury. V druhé, praktické části, jsou analyzovány vybrané slovníky, jejich náležitosti jsou porovnány. Za analýzou každého slovníku autorka uvádí své osobní hodnocení slovníku. V závěru práce jsou tato hodnocení shrnuta. Byly použity především slovníky obsahující běžnou slovní zásobu, menší část analyzovaných slovníků obsahuje slovní zásobu z hospodářské oblasti.
Gerundium v textech práva Evropské unie a jeho české ekvivalenty.
ŠILHAVECKÁ, Radka
Anotace Bakalářská práce s názvem "Gerundium v textech práva Evropské unie a jeho české ekvivalenty" zkoumá užívání gerundia v odborném španělském jazyce, konkrétně se zaměřuje na interpretaci gerundiálních vazeb. Práce se dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka zaměřuje nejprve na používání gerundia v obecném jazyce. Uvádí zde především přehled hlavních funkcí gerundia ve větě a zmiňuje se o různých způsobech překladu této slovesné formy do češtiny. Druhá významná kapitola teoretické části je "Gerundium v právnickém jazyce", kde je rozebíráno pouze gerundium, které je součástí textů z oblasti odborného (administrativně-právního) jazyka. V praktické části byl jako hlavní zdroj informací použit internetový portál EUR{--}Lex, kde jsme vyhledávali španělská gerundia a jejich české ekvivalenty. Ty jsme pak klasifikovali podle způsobu, jakým byli interpretovány. Výzkum jsme prováděli ve dvou oblastech práva: ve "Všech smlouvách" a "Rozsudcích Soudního dvora". V závěru práce došlo k porovnání kategorií překladů ze dvou zmíněných okruhů textů a k porovnání výsledků vyhledávání v portálu EUR-Lex s teoretickou částí práce, kde jsme použili klasifikaci převodu gerundia do češtiny podle autorů Veselé Jany, Reska Jaroslava a Jaška Davida (2004).
Bilingvismus ve Španělsku: španělština (kastilština) a baskičtina
FILIPOVÁ, Věra
Autorka diplomové práce postihuje současné tendence kastilsko-baskického bilingvismu jak z pohledu lingvistického, tak z pohledu sociálního a politického. Po uvedení do celkové jazykové situace ve Španělsku autorka geograficky a historicky specifikuje baskofonní oblast a poté se podrobněji zabývá rozšířením, typologií, lingvistickou charakteristikou baskičtiny ve srovnání s kastilštinou a jejím historickým vývojem. V druhé fázi diplomové práce zaměřené na bilingvismus autorka nejprve obecně identifikuje tento fenomén a s ním související problematiku klasifikace a poté podrobně popisuje podobu mnohojazyčnosti v dnešním Baskicku, vývoj zavádění baskičtiny do školního kurikula a její současné postavení ve školství na pozadí legislativy a příslušných právních ustanovení; dále definuje lingvistické modely výuky a programy podporující baskický jazyk a kulturu v dnešní baskické společnosti. V závěru diplomové práce autorka na pozadí teoretického základu analyzuje vlastní kvalitativní výzkum provedený mezi bilingvnímu mluvčími z Baskické autonomní oblasti a Navarry. Práce je napsána česky a obsahuje resumé ve španělštině.
Analýza chování manažerů ve Španělsku
Tišlová, Petra ; Dědina, Jiří (vedoucí práce) ; Cejthamr, Václav (oponent)
Seznámení se s problematikou manažerských stylů vedení a řízení. Jak ovlivňuje španělská kultura manažerské styly vedení. Problematika španělského vedení z pohledu top španělských lídrů roku 2008. Průzkum silných a slabých stránek španělských manažerů z pohledu jejich zaměstnanců. Porovnání obou pohledů. Analýza výsledků a doporučení pro české firmy vstupující na španělský trh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   začátekpředchozí80 - 89  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.