Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Chmelinová, Pavlína ; Sághy Estélyi, Kristína (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stavu finanční výkonnosti společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v letech 2014–2018. Prostřednictvím vybraných metod je sestavena finanční analýza, jejíž výsledky poslouží jako východiska k definování návrhů opatření, za účelem posílení slabých stránek finančního hospodaření podniku.
Natural Catastrophes and Financial Development
Mikulíková, Pavla ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Diplomová práce - Přírodní katastrofy a finanční rozvoj (Natural Catastrophes and Financial Development) Pavla Mikulíková Akademický rok 2022/2023 Přírodní katastrofy ovlivňují každý rok život mnoha lidí. Tato diplomová práce zkoumá vliv katastrof na finanční rozvoj, konkrétně na hloubku, efektiv- itu, přístup k financím a stabilitu pomocí metod fixních efektů a systémového GMM estimátoru. Využívá u toho panelový dataset skládající se z 214 zemí pro období od 1970 do 2021. Z hlavních výsledků vyplývá, že katastrofy negativně ovlivňují hloubku a stabilitu a že tento dopad je výraznější pro nízkopříjmové země. Naproti tomu efektivita a přístup k financím neposkytují jasné výsledky. Neexistuje žádný druh katastrof, např. biologické nebo geofyzikální katastrofy, který by měl signifikantní dopad na všechny druhy finančního rozvoje. Jejich vliv se různí pravděpodobně kvůli odlišným charakteristikám jednotlivých typů katastrof. 1
Non-bank financial intermediaries and their role in the financial market
Novotná, Tereza ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Nechvátalová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce analyzuje roli nebankovních finančních zprostředkovatelů v rámci českého finančního trhu, se zaměřením na porovnání efektivity bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv. Tato práce zmiňuje jejich vliv na finanční trh, jak v globálním, tak v českém prostředí. Ohodnocení výkonu jednotlivých částí českého finančního sektoru je provedeno za použití analýzy obalu dat, z níž vyplývají konkrétní skóre efektivity. Na základě těchto hodnot jsou porovnána agregovaná data týkající se bank a nebankovních poskytovatelů financování aktiv, a to navzájem mezi sebou a také v časovém rozmezí let 2013 až 2021.
European Central Bank Digital Currencies: Lessons from Central Bank Experiments and Scenario Analysis
Pramod Kumar, Kumar Chandrakamal ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent)
Dramatický narůst popularity kryptoměn, jako je například Bitcoin, podnítil výzkum centrálních bank v ohledu digitálních měn (CBDC). Posuzovány budou experimenty klíčových centrálních bank a R-CBDC. Od samého začátku bylo zjištěno, že centrální banky pokrokové ekonomiky jako je například Federální rezerva, Evropská centrální banka nebo Švýcarská národní banka jsou méně nakloněné k používání R-CBDC z důvodu již zavedených maloobchodních systémů a smluv s nimi. Dle zmíněných bank už jsou tyto systémy rychlé a efektivní, tudíž by začlenění R-CBDC nemuselo být až tak výhodné. Finanční začleňování a sledovatelné platebních systémy jsou tedy méně atraktivní právě u těchto centrálních bank a pokrokové ekonomiky, kvůli obávám ze ztráty důvěryhodnosti, pokud by se CBDC prokázalo jako úspěšné. Na prozkoumání vlivů R-CBDC na finanční stabilitu a měnovou politiku jako takovou byla použita analýza scénářů. Výsledky prokázaly, že zavedení CBDC v jakékoli podobě by stále mělo pozitivní dopad na zkoumané aspekty. Tyto výsledky jsou nejenom pozitivnější, než-li ty uvedené v soudobé literatuře, ale navíc apelují na centrální banky pokračovat v průzkumu na danou problematiku. Nakonec bylo zjištěno, že schopnost ECB začlenit CBDC je nejistá. Avšak právě rizika tradiční měnové politiky a bankovních systémů by měly být ty, jež...
Macroeconomic stress-testing of banking systems: survey of methodologies and empirical application
Šimečková, Jana ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Diplomová práce se zabývá zátěžovým testováním jakožto nástrojem, který přispívá k ohodnocení odolnosti finančního systému vůči nepříznivým šokům. První část práce je věnována netechnickému shrnutí procesu zátěžového testování. Teoretická část diplomové práce rozlišuje mezi zátěžovým testováním na úrovni jednotlivých bank a na agregované úrovni a shrnuje jednotlivé aspekty a atributy procesu zátěžového testování. Hlavní pozornost je soustředěna především na zátěžové testování celého systému prováděné na agregovaných datech. Empirická část diplomové práce je praktickou aplikací modelu vektorové autoregrese na agregovaná data českého bankovního sektoru. Jakožto míra stability agregovaného úvěrového portfolio je použit poměr úvěrů v selhání na celkově poskytnutých úvěrech. Diplomová práce využívá obecně používaných analytických nástrojů vektorové autoregrese za účelem identifikace významných makroekonomických faktorů ovlivňující kvalitu portfolia bankovních úvěrů. Součástí empirické analýzy je taktéž předpověď vývoje kvality úvěrového portfolio.
Postavení a činnost centrální banky
Blažková, Jana ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Postavení a činnost centrální banky Centrální banky jsou velice mocné instituce a centrální bankovnictví je velice komplexní disciplína. Měnová politika se, jakožto nejdůležitější činnost centrálních bank, stala hlavním nástrojem makroekonomické stabilizace. Cílem mé práce bylo analyzovat všechny oblasti aktivit centrálních bank, se zaměřením zejména na měnovou politiku a její nástroje a též se zamyslet nad nedávnými pochybnostmi o tom, jak by měl být definován hlavní cíl centrálních bank. Tato práce též přináší přehled a analýzu současného právního postavení České národní banky z pohledu nezávislosti a odpovědnosti. První kapitola je věnována historii centrálního bankovnictví. Druhá poskytuje přehled jednotlivých funkcí centrálních bank a třetí analyzuje nejdůležitější z nich, měnovou politiku. Poslední část mé práce je věnována České národní bance (ČNB) a je rozdělena do čtyř částí: první stručně popisuje historii ČNB, druhá detailně rozebírá jednotlivé funkce ČNB, její cíle a nástroje, které ČNB používá k jejich dosahování. Třetí část se dotýká vztahu ČNB a Evropské unie a čtvrtá část dopodrobna analyzuje právní postavení ČNB se zaměřením na její nezávislost a odpovědnost. Doposud byla hlavním cílem většiny centrálních bank cenová stabilita a centrální banky v Západní Evropě a USA byly úspěšné v...
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Kočová, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Abstrakt Cílem této diplomové práce je zanalyzovat současnou právní úpravu postavení České národní banky, její náplň činnosti a kompetence s ohledem na historický vývoj této instituce, a to se zaměřením na oblasti emise bankovek a mincí, měnové politiky, finanční stability, dohledu nad finančním trhem a možných dopadů přijetí eura v České republice. První část práce bude věnována historickému vývoji a základní charakteristice České národní banky jako centrální banky, bude vymezena její organizační struktura, hospodaření, nezávislost a cíle, které sleduje. Následující kapitoly se budou zabývat jednotlivými okruhy činností, které Česká národní banka v souladu se svým hlavním cílem vykonává. Podrobněji bude rozebrána její emisní funkce, provádění měnové politiky a její nástroje, analýza finanční stability a výkon dohledu nad jednotlivými segmenty finančního trhu. Poslední část bude věnována problematice přijetí jednotné evropské měny v České republice a změnám, které by s tímto zavedením byly spojeny. Klíčová slova Česká národní banka, centrální bankovnictví, měnová politika, regulace a dohled, finanční stabilita
Stability of the Financial System: Systemic Dependencies between Bank and Insurance Sectors
Procházková, Jana ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Ústředním tématem této práce je zkoumání existence možnosti systémových poruch v mezinárodním finančním systému prostřednictvím zkoumání systemických závislostí mezi bankami a pojišťovnami. Standardní modely zabývající se sys- temickým rizikem většinou k posouzení míry závislosti mezi finančními insti- tucemi využívají vzájemnou korelaci akciových výnosů. Jedním z hlavních nedostatků této metody ovšem je, že se orientuje pouze na pozorování, která se vyskytují v centrální části rozdělení výnosů, a nezachycuje strukturu závislosti mezi odlehlými pozorováními. Z tohoto důvodu aplikujeme metodu, která vychází z Teorie extremálních hodnot a soustředí se výhradně na zachycení závislostí v extrémních hodnotách. Analýzu provádíme s využitím dat o cenách akcií největších bank a pojišťoven v Evropské Unii. Strukturu závislostí sle- dujeme v obdobích před krizí a během krize. Cílem je odhalit, který ze zk- oumaných sektorů skýtá pro mezinárodní finanční stabilitu větší hrozbu v podobě systémových selhání. Snažíme se také získat empirické svědectví o nárustu extremálních závislostí v posledních letech. Zjišťujeme, že v obou sledovaných obdobích je úroveň systemických...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.