Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace stavební firmy
Daňhelová, Magda ; Šimeček, Ladislav (oponent) ; Breinek, Pavel (vedoucí práce)
Hodnocení finanční situace stavební firmy ukazuje a užívá metody a nástroje vedoucí k posouzení finanční situace, stability, likvidity a rentability této společnosti. Finanční analýza spočívá v hodnocení stavu a minulého vývoje financí podniku na základě roz-boru finančních výkazů. S přihlédnutím k tržním očekávání umožňují výsledky analýzy předvídat budoucí vývoj podniku. Součástí finanční analýzy je také komentář a návrh opatření vedoucí ke stabilnějšímu a efektivnímu fungování sledovaného podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Meluzínová, Jana ; Sedláčková, Martina (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení stávající finanční pozice společnosti a následně upevnění celé její ekonomické situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Petrželová, Alena ; Šimšová, Marie (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a následné aplikace na firmu. Ze zjištěných výsledků navrhuji doporučení, která by měla vést ke zlepšení ekonomické situace firmy.
Správa zařízení v podnikovém prostředí v porovnání s ITIL požadavky
Uhlík, Adam ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Vladimír (oponent)
Cílem této práce je porovnat vnitropodnikové procesy zabývající se správou zařízení s ITIL doporučeními a určit míru podobnosti jednotlivých procesů s daným rámcem. Dále si tato práce klade za cíl zhodnotit přínosy pramenící z využití konkrétního evidenčního systému a specifikovat oblasti, které lze vylepšit. Zvolených cílů jsem dosáhl pomocí mnou určené metody pro porovnání procesů. Porovnání je uskutečněno na základě zvolených kritérií a jejich vah reprezentujících důležitost těchto kritérií. Provedeným porovnáním jsem určil míru podobnosti a oblasti, ve kterých procesy nedosahují potřeby zmíněného rámce. Na základě zjištěných údajů je možné navrhnout a implementovat potřebné změny pro zefektivnění procesů.
Finanční analýza podniku
RENDL, Pavel
Cílem této práce je vyhodnotit finanční situaci vybraného podniku a posoudit hlavní zdroje neefektivnosti. Teoretická část této bakalářské práce specifikuje podstatu a cíle finanční analýzy, definuje její uživatele a zdroje informací, nezbytných pro její provedení. Také popisuje práci finančního analytika a metody finanční analýzy. V praktické části se tato práce zabývá samotnou finanční analýzou společnosti Vladimír Rendl ? truhlářství s.r.o. na základě získaných poznatků z teoretické části.
Komparace privátního bankovnictví v České republice a Lichtenštejnsku
Janků, Zuzana ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem privátního bankovnictví v České republice a Lichtenštejnsku. Má za cíl analyzovat konkrétní služby, které může klient v těchto dvou zemích poptávat. Rozsáhlá část práce je věnována oblasti lombardního úvěru, poměrně typickému produktu západních trhů, se kterým se ale český klient běžně nesetká, stejně tak jako mechanismům s ním souvisejícím.
Vliv finanční a hospodářské krize na jednotlivé vybrané fondy z nabídky IS Conseq
Himl, Jakub ; Veselá, Jitka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabýva vlivem finanční a hospodářské krize na výkonnosti vybraných fondů z nabídky společnosti Conseq. Vymezuje historii kolektivního investování. Definuje význam a charakteristické rysy kolektivního investování. Práce se snaží především o analýzu vybraných akciových, dluhopisovyých a smíšených fondů. Je uveden výpočet pomocí modelového příkladu na základě pravidelné nebo jednorázové investice. Cílem práce je poukázat na reálné dopady finanční a hospodářské krize pro drobného investora a nastínit, jakým způsobem se projeví náhlý propad v dlouhodobém hledisku na hodnotu majetku.
Investiční management a jeho vazba na finanční trh
Schůt, Petr ; Musílek, Petr (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce s názvem "investiční management a jeho vazba na finanční trh" je především zhodnocení vývoje celkového objemu spravovaných aktiv na území České republiky. Důraz celé práce je tímto kladen zejména na postavení subjektů v pozici profesionálních správců aktiv a jejich klientů, které mají významnou vazbu na finanční trh. Důležitý článek celé práce představuje zároveň analýza postavení jednotlivých investorů shromažďujících prostředky svých zákazníků, jež jsou následně alokovány prostřednictvím správců aktiv na finanční trhy a které se tak dostávají v podobě poskytovaného kapitálu k subjektům, kteří je využívají ke svým dalším transakcím.
Princip fungování a risk management podílových fondů
Šafránek, Jiří ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Miroslav (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku podílových fondů. Jakým způsobem je řízeno cash flow, jak se provádí výběr instrumentů do portfolií a jakým způsobem manažeři řídí rizika s investicí spojená. V praktické části je porovnána správa aktiv a řízení rizik u akciového a dluhopisového podílového fondu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   začátekpředchozí15 - 24  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.