Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bilaterální vztahy Bavorska s Ruskou federací: Mezi Außenbeziehungen a Nebenaußenpolitik
Zavadilová, Zuzana ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá bilaterálními vztahy Svobodného státu Bavorsko s Ruskou federací období od anexe Krymu v roce 2014 do začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úvodem práce vymezuje modalitu zahraničního působení subnárodního celku vůči celostátní úrovni a klade si výzkumné otázky, zda a jakým způsobem se linie bavorsko ruských vztahů lišila od linie, kterou vedl Spolek. Poté práce zkoumá historickou podobu vzájemných vztahů, aby zjistila, zda se výroky bavorských politiků odvolávající se n ruských vztahů zakládají na realitě, a zda tak opravdu pokračují ve směřování nastoleném převážně na konci 80. let 20. století. Hlavní zkoumané období je analyzováno z rétorické a ekonomické úrovně. Na úrovni politicko rétorické ukazuje, že vztah Bavorska k ovlivňovaly vnitropolitické i vnitrostranické zájmy, které stály i za tím, že v Bavorsko překročilo úroveň se Spolkem a spolkovými zeměmi koordinované zahraniční ní do rozporu vůči Spolku. V ekonomické části se ukazuje dlouhodobý kurz ekonomického pragmatismu, jenž byl ještě více posílen po nástupu Markuse Södera, který se chtěl odlišit od svého předchůdce. Zároveň práce sleduje dvojí, protichůdnou argumentaci: na jedné straně bylo posilování ekonomických vazeb prezentováno jako způsob pomoci Rusku na cestě transformace a demokracie, na straně druhé...
Marketingová komunikace firmy TEPfaktor
Zavadilová, Zuzana ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Omcirk, Vilém (oponent)
Název: Marketingová komunikace firmy TEPfaktor Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení stávající marketingové komunikace firmy TEPfaktor a vytvoření vlastního návrhu na zlepšení komunikace. K vytvoření návrhu bylo nutné provést marketingový výzkum, abychom mohli zjistit stávající marketingové nástroje, které firma používá a vnímání jednotlivých nástrojů zákazníky. Metody: V práci byla použita metoda kvalitativní v podobě rozhovoru a kvantitativní v podobě dotazníku. Rozhovor byl použit na zjištění podrobných informací o firmě a používaných marketingových nástrojů. Díky dotazníku byly shromážděny data od zákazníků firmy. Výsledky: Data z rozhovoru s pracovníky marketingového oddělení firmy a data z dotazníkového šetření, byla zpracována v praktické části. Na základě zpracování údajů byl vytvořen návrh na novou marketingovou komunikaci firmy TEPfaktor, převážně pro získání nových zákazníků. Klíčová slova: Marketingová komunikace, nové trendy v marketingu, marketingový výzkum, dotazník.
Marketingová komunikace firmy TEPfaktor
Zavadilová, Zuzana ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Omcirk, Vilém (oponent)
Název: Marketingová komunikace firmy TEPfaktor Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení stávající marketingové komunikace firmy TEPfaktor a vytvoření vlastního návrhu na zlepšení komunikace. K vytvoření návrhu bylo nutné provést marketingový výzkum, abychom mohli zjistit stávající marketingové nástroje, které firma používá a vnímání jednotlivých nástrojů zákazníky. Metody: V práci byla použita metoda kvalitativní v podobě rozhovoru a kvantitativní v podobě dotazníku. Rozhovor byl použit na zjištění podrobných informací o firmě a používaných marketingových nástrojů. Díky dotazníku byly shromážděny data od zákazníků firmy. Výsledky: Data z rozhovoru s pracovníky marketingového oddělení firmy a data z dotazníkového šetření, byla zpracována v praktické části. Na základě zpracování údajů byl vytvořen návrh na novou marketingovou komunikaci firmy TEPfaktor, převážně pro získání nových zákazníků. Klíčová slova: Marketingová komunikace, nové trendy v marketingu, marketingový výzkum, dotazník.
Zdravotně sociální pohled na infertilitu, možnosti řešení neplodnosti
ZAVADILOVÁ, Zuzana
Lidská neplodnost je podle Světové zdravotnické organizace považována za nemoc. Je definována jako stav, kdy při pravidelném pohlavním styku nedojde v průběhu jednoho roku k otěhotnění. Cílem práce je popsat, jak lidé prožívají po fyzické i psychické stránce situaci diagnostiky a léčby infertility. Dalším cílem práce je, aby tato diplomová práce sloužila jako studijní materiál pro zdravotnické a sociální pracovníky z oblasti reprodukční medicíny a zároveň jako informační materiál pro osoby mající problém s otěhotněním a donošením zdravého dítěte. Zvolená výzkumná strategie je kvalitativní. Ve své práci jsem použila metodu CAMI {--} rozhovor pomocí počítače s využitím internetu. Soubor tvoří účastníci diskusního fóra na internetových stránkách www.neplodnost.cz . Soubor jsem kontaktovala dvěma způsoby. První způsob byl, že jsem si založila diskusi na téma Diplomová práce a zde jsem požádala účastníky aby mi pomohli s diplomovou prací na téma Zdravotně sociální pohled na infertilitu, možnosti řešení neplodnosti. Nastínila jsem co bych ráda od účastníku zjistila a že bych byla moc ráda za jejich ochotu. Druhý způsob byl, že jsem přímo na těchto internetových stránkách oslovila náhodně vybranou osobu a zeptala se jí zda je ochotna mi pomoci s výzkumem do diplomové práce.

Viz též: podobná jména autorů
4 ZAVADILOVÁ, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.