Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba práce a pracovních míst ve vybrané organizaci
ZÍKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce je zaměřena na téma Tvorba práce a pracovních míst ve vybrané organizaci. Cílem bakalářské práce je analýza systému práce a tvorby pracovních míst ve vybrané organizaci a návrh změn a řešení vedoucích ke zlepšení stávajícího systému. V teoretické části se práce zabývá pojmy týkající se organizování, tvorby práce, pracovních míst, smart workingu a Průmysl 4.0. K analýze současné situace v organizaci bylo využito kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Pro výzkum bylo zkombinováno dotazníkové šetření a hloubkové rozhovory. Dotazník byl v online podobě předložen respondentům z Jihočeského kraje a hloubkové rozhovory byly provedeny s pěti zaměstnanci vybrané organizace. Na základě odpovědí z rozhovoru byl zjištěn nedostatek ve formě chybějícího popisu pracovního místa, který byl následně vytvořen. Dále byla navrhnuta zlepšení, které může vést k větší spokojenosti zaměstnanců.
Management diverzity: Řízení lidí s rozdílnými osobnostními charakteristikami
Fučíková, Jana ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kleibl, Jiří (oponent) ; Zíková, Šárka (oponent)
Disertační práce si klade za cíl prozkoumat možnosti managementu diverzity při řízení lidí s odlišnými osobnostními charakteristikami, navrhnout zásady tohoto řízení a vytvořit odpovídající model, aby zaměstnavatelé mohli využívat efektivněji dostupný lidský kapitál a zároveň tak zlepšili kvalitu pracovního života zaměstnanců. Na základě množství primárních zdrojů představuje podrobný pohled na problematiku, obhajuje jeho smysl i využití v praxi a uvádí téma do širších souvislostí řízení lidských zdrojů. V práci jsou navrženy zásady řízení osobnostní diverzity, jež jsou následně konfrontovány s praxí v České republice a upraveny do podoby modelu: za využití extenzivního dotazníkového šetření a kvantitativní i kvalitativní analýzy získaných dat potvrzují závěry práce důležitost tématu pro řízení lidských zdrojů v České republice a poukazují na dosavadní neuspokojivý stav, který se samotné organizace často snaží zlepšit. Tato práce tedy významně přispívá k lepšímu pochopení principů i zavedené praxe řízení lidí s odlišnými charakteristikami a nabízí možnosti, jak téma úspěšně převést do praxe.
Human Resource Controlling
Kolesárová, Ľudmila ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Zíková, Šárka (oponent)
Práce charakterizuje controlling jako nástroj měření efektivity procesů. Vysvětluje důvody a předpoklady jeho vzniku. Dále se zabývá možnostmi jeho aplikace do personálního řízení,přičemž popisuje jednotlivé personální procesy a objasňuje metody personálního controllingu.Cílem je najít vhodné postupy měření efektivity jednotlivých personálních procesů, jakož i personálního řízení jako celku. Následně je vybrán podnik Key Plastics Janovice, který do jisté míry uplatňuje personální controlling. V práci jsou hledané možnosti využití metod personálního controllingu ve společnosti při zachování stávajících procesů. Je navržen model Balanced ScoreCard pro personální řízení jako souhrnný nástroj pro vyhodnocování efektivity využívání lidských zdrojů a péče o ně.
Talent management ve firemní praxi
Zíková, Šárka ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Srpová, Jitka (oponent) ; Černoch, Felix (oponent)
Disertační práce se podrobně věnuje tématu Talent management - řízení talentu ve firemní praxi. Cílem práce je ověřit, zda jsou obecné trendy současného řízení talentu uplatňovány ve firemní praxi. Jádrem výchozí části je analýza dostupných zdrojů k tématu současného talent managementu (odborné studie, výstupy z odborných konferencí, články v tisku, publikace a výpovědi respondentů), ověřovací část je založena na výzkumném šetření v regionu bývalého okresu Klatovy. Závěr práce je rozdělen do několika dílčích výstupů - doporučení pro respondenty, včetně návrhu časového harmonogramu implementace, shrnutí nejlepších praktik talent managementu, popis vysledovaných specifik řízení talentu dle zaměření a velikosti firem a náznak možných úskalí talent managementu.
Analýza a optimalizace systému řízení pracovního výkonu a rozvoje zaměstnanců dle standardu Investors in People
Šimíková, Jana ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Zíková, Šárka (oponent)
Diplomová práce pojednává o standardu Investors in People - mezinárodně uznávaném nástroji k řízení a rozvoji lidských zdrojů. Zabývá se jeho charakteristikou, přínosy, situací v České republice a srovnáním s ostatními modely. V praktické části je ukázán vliv IIP ve firmě OLHO-Technik Czech, s.r.o. a popsán proces implementace. Byla provedena analýza vybraných personálních procesů ve firmě a podnikových dokumentů podle IIP principů a kvalitativní výzkum v podobě rozhovorů se zaměstnanci. Práce přibližuje standard firmám a podporuje tak jeho šíření, dále nabízí řešení pro zlepšení situace v oblasti řízení lidských zdrojů v OLHO-Technik Czech, s.r.o. a připravuje tak firmu pro následnou recertifikaci standardu Investors in People.
Investors in People - návrhy a opatření k přípravě na certifikaci
Vojtěchovská, Pavlína ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Zíková, Šárka (oponent)
Tato práce se zabývá standardem Investors in People, mezinárodně uznávaném nástroji k řízení a rozvoji lidských zdrojů, a jeho implementací v podniku Key Plastics Janovice s.r.o. Teoreticky představuje tento nástroj, jeho vznik a vývoj ve světě i v České republice. Uvádí jeho podrobnější charakteristiku, přínosy standardu pro firmu a postup jeho získání. V praktické části práce rozebírá proces realizace standardu ve společnosti Key Plastics Janovice s.r.o. a uvádí výsledky implementace a dopady na společnost. V závěru analyzuje současnou situaci ve společnosti, 3 roky po zavedení standardu. Práce je zpracována na základě odborné literatury a materiálů, podnikových dokumentů, informací od HR oddělení a dotazníků.
Vliv firemní kultury na personální práci
Kohoutová, Květa ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Zíková, Šárka (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat firemní kulturu ve společnosti OLHO - Technik Czech s.r.o.. Analýzuje vliv firemní kultury na personální činnost ve společnosti. Na základě dotazníkového šetření určit znalost prvků a zásad tvořících zkoumanou firemní kulturu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.