Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Syndrom vyhoření u dentální hygienistky a jeho preventivní opatření
Yakubyak, Iryna ; Pavlovičová, Markéta (vedoucí práce) ; Křížová, Petra (oponent)
Souhrn Cíl: Shrnout dosavadní poznatky o syndromu vyhoření (dále jen SV). Pomocí dotazníkového šetření zjistit povědomí o SV mezi dentálními hygienistkami (dále jen DH), potažmo studenty dentální hygieny se SV. Popsat tuto problematiku z pohledu DH. Pomocí letáku zrekapitulovat prevenci SV. Úvod: Profese DH má několik úskalí, která mohou být rizikovými činiteli pro vznik či rozvoj SV. Tato profese vyžaduje jednak vysoké emociální nasazení, dále výbornou manuální zručnost a vykonávání profese bez asistence. Tyto faktory tudíž mohou působit na psychickou stránku a následně mohou vést k jeho vzniku a rozvoji. Proto je nutností, aby každá DH měla jakési povědomí o hrozbě SV a byla schopná rozpoznat obecné příznaky. Materiál a metodika: Byly vytvořeny dva anonymní dotazníky na google.com, které byly zacíleny na DH s praxí a studenty dentální hygieny. Dotazníky byly rozesílány pomocí sociálních sítí a emailu. Dotazník pro DH dotazník byl tvořen 13 otázkami, přičemž ho zpracovalo 70 DH. Dotazník pro studenty obsahoval 11 otázek, přičemž 71 studenty byl zpracován. Dále byla prezentovaná kazuistika, která se vztahovala na DH, jež si prodělala SV. Sběr potřebných dat pro kazuistiku byl tvořen anamnézou, vyplněním dotazníku a seznamem 65 otázek, které byly zodpovězeny během intenzivního ústního rozhovoru. Získaná data...