Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  začátekpředchozí40 - 47  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání plastového scintilačního detektoru s detektorem NaI(Tl), jejich užitných a dozimetrických vlastností 1. Plastový scintilační detektor 2. NaI(Tl) detektor
VÁVRA, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá ionizujícím zářením, především pak jeho detekcí neboli měřením a to dvěma scintilačními detektory ionizujícího záření, plastovým scintilačním detektorem a detektorem jodidu sodného aktivovaného thaliem neboli NaI(Tl). V první kapitole je nejprve rozebíráno ionizující záření z obecného hlediska, např. co je to ionizující záření a radioaktivita, uvedeny a vysvětleny druhy radioaktivních přeměn, dále jsou vysvětleny interakce ionizujícího záření. Následně zobrazen průchod ionizujícího záření hmotou a v krátkosti zdroje ionizujícího záření. Poté jsou uvedeny veličiny a jednotky charakterizující pole záření v prostoru a působení záření na látku. Jelikož se ve své bakalářské práci nezabývám účinky ionizujícího záření na organismus, nejsou zde uvedeny veličiny a jednotky s tím spjaté. Po informacích týkajících se ionizujícího záření jsou obecné informace o scintilačních detektorech, jaké ideální vlastnosti by měl mít scintilační materiál, princip scintilačních detektorů. Především pak informace o uvedených detektorech a jejich vlastnosti. Cílem práce je porovnání plastového scintilačního detektoru a detektoru NaI(Tl), které jsou v dnešní době velmi často využívány. Porovnat užitné vlastnosti těchto detektorů, které se používají v dozimetrii, v průmyslu, ve zdravotnictví, aj. Porovnat účinnost, rozlišení, energetické závislosti, aj. pomocí měření s bodovými zářiči. Pro účinné porovnání byly k měření použity detektory o stejné velikosti, dále pak radionuklidové zdroje emitující ionizující záření s různými energiemi v celém rozsahu měření. Veškerá měření probíhala po dostatečně dlouhou dobu a v olověném stínění, aby nedocházelo k rušení okolním (přírodním) zářením. Ve výsledných spektrech jsou vyznačeny píky daných radionuklidů, aby byl zřetelný rozdíl v rozlišení u použitých detektorů, dále je graficky znázorněn světelný výtěžek detektorů. Provedl jsem energetickou kalibraci obou detektorů, účinnostní kalibraci pouze u detektoru NaI(Tl), u plastového detektoru nebylo možné tuto kalibraci realizovat především z důvodu špatného rozlišení tohoto detektoru a z toho vyplývající nedostatek kalibračních bodů. Tento problém měl za následek, že energetická kalibrační křivka u plastového detektoru není lineární, tudíž není úplně optimální. U detektoru NaI(Tl) jsou obě vytvořené křivky v podstatě ideální. Z naměřených spekter a jejich vyhodnocení vyplývá, že detektor NaI(Tl) má znatelně lepší rozlišovací schopnost a lepší světlený výtěžek. Proč tedy a k čemu používat plastový scintilační detektor? O tom je diskutováno v závěru bakalářské práce. I přesto, že mají plastové detektory horší spektrometrické vlastnosti, se používají velmi často. Především proto, že jsou několika násobně levnější a dají vyrábět ve velkých rozměrech a různých tvarech za přijatelnou cenu. Slouží k rychlé selekci, tedy zjištění, zda měřený objekt vyzařuje ionizující záření či nikoliv. Zatímco NaI(Tl) detektory se používají k identifikaci radionuklidů vzhledem k svému poměrně vysokému rozlišení.
Návrh komparátoru s kompenzací napěťové nesymetrie v technologii CMOS
Hylský, Josef ; Vávra, Jiří (oponent) ; Kledrowetz, Vilém (vedoucí práce)
Obsahem této práce jsou základní poznatky o komparátorech a jeho návrhu v technologii CMOS. V úvodní kapitole je pojednáno o širokém použití komparátoru, jeho parametrech a o technologii CMOS, která je využita pro realizaci komparátoru. V následujících kapitolách jsou příklady zapojení komparátorů, schéma dvoustupňového komparátoru s otevřenou smyčkou a metody zlepšení jeho parametrů. V další části je uveden předzesilovač a jeho uplatnění ve vysokorychlostních latch komparátorech. V poslední kapitole je popsán návrh komparátorů a potlačení napěťové nesymetrie. Simulace je provedena v programu OrCAD PSpice.
Tester operačních zesilovačů typu 1458
Zápeca, Jan ; Khateb, Fabian (oponent) ; Vávra, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se snaží vhodnými prostředky popsat vývoj zařízení určeného k testovaní OZ typu 1458. Vývoj je spojen s teoretickou přípravou potřebnou k budoucí aplikaci získaných poznatků. Tyto poznatky jsou dále prezentovány v podobě vhodně zvolených metod měření a výběrem součástek plnících požadovanou funkci. Dochází ke spojování jednotlivých celků a vytváření koncepce budoucího testeru OZ 1458. Z koncepce testeru v podobě logicky spojených bloků dochází k tvorbě elekrického schématu a k plynulému přechodu z teoretické části práce k praktickému uplatňování poznatků. Tester je konstruován jako digitální zařízení. Hlavním řídícím členem se stává mikrokontrolér. Program mikrontroléru přesně definuje výslednou funkci zařízení. Práce v poslední části popisuje výrobu testeru. Závěr je věnován shrnutí poznatků a výsledků bakalářské práce. Výstupem se stává funkční zařízení detekující poruchu operačního zesilovače ve dvou stupních - chybu zesílení a chybu nadproudů. Tester jednoznačně určuje, zda je testovaný integrovaný obvod OZ 1458 vadný.
Proudový konvejor CCII s nízkým napájecím napětím a nízkým příkonem
Kadaňka, Petr ; Vávra, Jiří (oponent) ; Khateb, Fabian (vedoucí práce)
Práce se zabývá srovnáním proudových konvejorů podle konstrukce. Zkoumá rozdíl mezi gate-driven a bulk-driven přístupem, a rozdíl mezi návrhem na základě proudového zrcadlení oproti návrhu na základě operačního zesilovače. Dále pomocí SPICE simulací ověřujeme funkčnost navrženého konvejoru v konkrétních aplikacích. Základním cílem práce je navrhovat zapojení pro co nejmenší možná napájecí napětí a s minimálním příkonem.
Dálkově ovládaný analogový multiplexer
Chvíla, Ladislav ; Kledrowetz, Vilém (oponent) ; Vávra, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dálkově ovládaného analogového multiplexeru a detailním popisem, jakým způsobem je toto zařízení konstruováno a jaké jsou jeho technické parametry. Práce se zabývá jak hardwarem tak i softwarem.
Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace
Vávra, Jiří ; Sedláček, Jiří (oponent) ; Maschke, Jan (oponent) ; Biolek, Dalibor (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše uvedených obvodových prvků. Aktivní prvky jsou pro účely experimentálního ověřování realizovány prostřednictvím komerčně dostupných integrovaných obvodů a jejich aplikace jsou simulovány pomocí programu PSpice. Aplikace jsou zaměřeny na kmitočtové filtry, usměrňovače, oscilátory a obvody pro kopírování proudů. Vybrané aplikace zahrnují analýzu reálných vlivů a měření na sestavených prototypech.
Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru
Čermák, Justin ; Vávra, Jiří (oponent) ; Bohrn, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu pro rozpoznávání obrazů čísel s využitím vícevrstvé neuronové sítě.
Integrated D/A converter for automotive applications
Kubáň, Marián ; Vávra, Jiří (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Presented thesis deals with the conceptual design of an integrated 11-bit, dual, bipolar, DA converter with current output. Converter is designed in I3T50E proprietary technology of ONSemiconductor. The converter is of a segmented architecture with 6 MSB bits unary and 4 LSB bits binary weighted. Work also describes basic general properties of DA converters, topology examples with regard to the project assignment. The design is assumed for automotive industrial field of application. The operating temperature range is from -40 Deg.C. up to 175 Deg.C. The qualities of produced integrated converter are measured and results are discussed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   začátekpředchozí40 - 47  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 VÁVRA, Jakub
44 VÁVRA, Jan
7 VÁVRA, Jiří
15 Vávra, Jakub
44 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
2 Vávra, Jaroslav
5 Vávra, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.